KSKE 8 CoP 227/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 227/2011

KS v Košiciach, dátum 28.02.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 227/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/227/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7510215074 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7510215074.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Diany Solčányovej a členiek senátu JUDr. Marianny Hraboveckej a JUDr. Ludviky Bodnárovej vo veci starostlivosti súdu o maloleté deti C.Š. Q. nar. XX.X.U. a Q. Q. nar. XX.X.U. zastúpené kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice detí rodičov: V. Q. nar. XX.X.U. bývajúcej v T. Č.. XX zastúpenej JUDr. Martinom Kožiakom advokátom so sídlom Advokátskej kancelárie v Košiciach na Murgašovej ul. č. 3 a Ľ. Q. nar. XX.X.U. bývajúceho v K. N. K. L.. Č.. X zastúpeného JUDr. Kristínou Piovarčiovou advokátkou so sídlom Advokátskej kancelárie v Košiciach na Štúrovej 20 v konaní o zníženie výživné o odvolaní otca proti rozsudku Okresného súdu Košice-okolie č.k. 12P 281/2010-79 z 19.5.2011 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zamietol návrh otca na zníženie výživného pre maloleté deti C. a Q.. O trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu.

Proti tomuto rozsudku podal v zákonnej lehote odvolanie otec s návrhom, aby odvolací súd podľa ust. § 220 O.s.p. zmenil rozsudok súdu prvého stupňa tak, že otec je povinný prispievať na výživu mal. Q. 70 € mesačne a mal. C. 60 € mesačne počnúc 15.10.2010 do budúcna a rozhodol o trovách konania tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu. Vytkol konajúcemu súdu, že sa nezaoberal zmenou pomerov, nedostatočne vykonal dokazovanie a nesprávne vyhodnotil jeho majetkové a finančné pomery, predovšetkým neprihliadol na skutočnosť, že mu pribudla ďalšia vyživovacia povinnosť voči mal. N. Q.K. a nezohľadnil vyživovaciu povinnosť k manželke, ktorá je t.č. na materskej dovolenke. Vyslovil názor, že konajúci súd nevzal do úvahy ani jeho vážny zdravotný stav z titulu dlhodobého onkologického ochorenia. V tomto smere súhlasil s názorom súdu, že týmto ochorením trpel aj v čase poslednej úpravy výživného, kedy táto skutočnosť bola zohľadnená, avšak súčasne zdôraznil, že ochorenie postúpilo a v súčasnej dobe jediným riešením jeho zdravotného stavu je alternatívna liečba, ktorú momentálne podstupuje. Zdôraznil, že v súvislosti s ochorením má nevyhnutné náklady na liečbu a lieky. Vyslovil názor, že konajúci súd dôsledne nezistil rozhodujúce skutočnosti podľa ust. § 75 a § 78 ods. 3 Zákona o rodine, t.zn., že sa nezaoberal dôsledne zmenou jeho rodinných, finančných a majetkových pomerov.

K odvolaniu otca sa písomne vyjadrila matka maloletých detí, v ktorom uviedla, že konajúci súd náležite vykonal dokazovanie, dostatočne zistil skutkový stav, na ktorý správne aplikoval príslušné zákonné ustanovenia a správny právny záver aj náležite odôvodnil. Poukázala na ust. § 62 ods. 5, podľa ktorého výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov a pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť. Konštatovala, že u maloletých detí Q. a C. nedošlo k žiadnej zmene pomerov, ktorá by

odôvodňovala zníženie výživného. Spochybnila tvrdenie otca o jeho vážnom zdravotnom stave a uviedla, že v prípade, ak by tomu tak bolo, nebol by schopný vykonávať povolanie, ktoré je náročné na fyzickú ako aj psychickú kondíciu a zúčastňovať sa všetkých súťaží súvisiacich s jeho povolaním hasiča záchranára. Navrhla rozsudok súdu ako vecne správny potvrdiť.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Podľa dos. 2 cit. zák. ust. ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd na základe odvolania otca preskúmal rozsudok súdu prvého stupňa aj s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 1 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. v spojení s § 156 ods. 3 O.s.p. a dospel k záveru, že súd prvého stupňa dostatočne zistil skutkový stav, posúdil ho podľa správnych zákonných ustanovení Zákona o rodine a zákonne rozhodol, ak návrh otca na zvýšenie výživného pre maloleté deti zamietol. Súd prvého stupňa vykonal všetky relevantné dôkazy významné pre rozhodnutie v súlade s § 132 O.s.p., vyhodnotil dôkazy a to každý jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, starostlivo prihliadal na všetko čo vyšlo za konania najavo vrátane toho čo uviedli účastníci, v dôsledku čoho je odôvodnenie napadnutého rozsudku presvedčivé a s jeho závermi sa odvolací súd v plnom rozsahu stotožňuje. Konajúci súd sa vysporiadal s námietkami otca uplatnenými v odvolaní, ktoré tvorili jeho obranu už v priebehu konania pred súdom prvého stupňa a otec ani v odvolaní neuviedol žiadne nové relevantné skutočnosti, ktoré by mali za následok iné rozhodnutie o návrhu na zníženie výživného. Odvolací súd rovnako ako súd prvého stupňa dôsledne porovnal pomery účastníkov v čase predchádzajúcej úpravy výživného s pomermi existujúcimi v čase terajšieho rozhodovania a dospel k totožnému právnemu záveru ako súd prvého stupňa, že otec nepreukázal kvalifikovanú zmenu pomerov odôvodňujúcu zníženie výživného a výživné doteraz určené je vzhľadom na zákonné ustanovenia citované v odôvodnení napadnutého rozsudku a z nich vyplývajúce zásady primerané aj súčasným reálnym zárobkovým schopnostiam, možnostiam ako aj majetkovým pomerom otca a zohľadňuje odôvodnené potreby maloletých detí preukázané v rozhodnom období ako aj skutočnosť, že otcovi pribudla vyživovacia povinnosť k maloletému dieťaťu narodenému z terajšieho manželstva a príjem jeho manželky tvoriaci iba materský príspevok a rodinné prídavky. Je potrebné zdôrazniť, že zo skutkového stavu zisteného súdom prvého stupňa týkajúceho sa terajších pomerov otca a ich dôsledným a podrobným porovnaním s pomermi v čase predchádzajúcej úpravy výživného (rozsudok Okresného súdu Košice-okolie č.k. 12P 3/09 zo 4.6.2009) vyplýva, že nebola preukázaná podstatná zmena pomerov, pretože súčasné zárobkové pomery otca sú preukázateľne lepšie ako v čase poslednej úpravy, kedy súd vychádzal z jeho priemerného mesačného zárobku 797,60 € a jeho priemerný mesačný zárobok v roku 2009 bol 935 €. Je pravdou, že mu pribudla ďalšia vyživovacia povinnosť voči maloletej dcére N.Z.Z. nar. 14.10.2010, čiastočne aj voči manželke, ktorá je na materskej dovolenke a poberá iba rodičovský príspevok 164,22 €, ale táto skutočnosť nemôže byť dôvodom na zníženie výživného pre deti z predchádzajúceho manželstva a zníženie ich životnej úrovne. Je povinnosťou povinného rodiča plne rešpektovať vyživovacie povinnosti aj voči deťom z predchádzajúceho manželstva a svoje výdavky usmerniť tak, aby plnenie vyživovacích povinností nebolo ohrozené. Pretože súd prvého stupňa zákonne rozhodol o zamietnutí návrhu na zníženie výživného a správne rozhodol aj o trovách konania, odvolací súd rozsudok v napadnutom výroku podľa § 219 ods. 1,2 O.s.p. ako vecne správny a dôvodný potvrdil.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.

Vypracovala: JUDr. Ludvika Bodnárová