KSKE 8 CoP 234/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 234/2011

KS v Košiciach, dátum 24.01.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 234/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/234/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7510200283 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7510200283.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Marianny Hraboveckej a členiek senátu JUDr. Diany Solčányovej a JUDr. Ludviky Bodnárovej v právnej veci navrhovateľky Q. F. nar. M..X.M. bývajúcej v obci N. - P., P. M. zastúpenej advokátom JUDr. Zsoltom Suverom so sídlom Advokátskej kancelárie v Košiciach na Murgašovej ul. č. 3 proti odporcovi X.. U. F.Q. nar. M..M. bývajúceho v obci U. V., J. M./M. zastúpeného advokátom JUDr. Mikulášom Buzgóom so sídlom Advokátskej kancelárie v Košiciach na Štúrovej č. 20 v konaní o rozvod manželstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností rodičov na čas po rozvode k maloletým deťom D. F. nar. M..X.M. a R. F. nar. M..M..M. zastúpených kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice odd. sociálnoprávnej ochrany Staničné nám. č. 9 Košice o odvolaní odporcu proti rozsudku Okresného súdu Košice-okolie z 30.3.2011 č.k. 8C 11/2010-72 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok v napadnutom výroku o výživnom na čas po rozvode pre mal. D. nar. M..X.M. a mal. R. nar. M..M..M..

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa rozsudkom z 30.3.2011 č.k. 8C 11/2010-72 rozviedol manželstvo navrhovateľky a odporcu, na čas po rozvode zveril mal. D. nar. M..X.M. a mal. R. nar. M..M..M. do osobnej starostlivosti matky (navrhovateľky) , ktorá ich bude zastupovať a spravovať ich majetok a zaviazal otca (odporcu) prispievať na výživu mal. D. 50,- € mesačne a mal. R. 30,- € mesačne od právoplatnosti rozsudku vždy do 15-teho dňa toho ktorého mesiaca matke maloletých detí. Upravil styk otca s mal. D. každý nepárny týždeň v sobotu od 9.00 hod. do 18.00 hod. od právoplatnosti výroku o rozvode manželstva s tým, že otec má právo mať maloletú u seba cez letné prázdniny po dobu dvoch týždňov v mesiaci august, 25. decembra každý rok a počas Veľkej noci každú Veľkonočnú nedeľu. Upravil styk otca s mal. R. každý nepárny týždeň v sobotu od 9.00 hod. do 18.00 hod. od právoplatnosti výroku o rozvode manželstva s tým, že otec má právo mať mal. R. u seba 25. decembra každý rok a počas Veľkej noci každú Veľkonočnú nedeľu. Matke uložil povinnosť maloleté deti v prvý deň upraveného styku riadne pripraviť a s potrebnými vecami odovzdať otcovi vo svojom byte o 9.00 hod. a otcovi uložil povinnosť posledný deň upraveného styku odovzdať deti matke spolu s vecami v jej byte o 18.00 hod. Matke uložil povinnosť informovať otca pravidelne vždy k poslednému dňu mesiaca v kalendárnom roku o zdravotnom stave maloletých detí, o školských výsledkoch mal. D., mimoškolských aktivitách a priebežne podávať správy o aktuálnych mimoriadnych podstatných veciach týkajúcich sa maloletých detí. O trovách konania rozhodol tak, že účastníci nemajú právo na ich náhradu.

Proti tomuto rozsudku podal v zákonnej lehote odvolanie otec s návrhom, aby odvolací súd zmenil rozsudok súdu prvého stupňa vo výroku o výživnom pre mal. D. a určil výživné 30,- € mesačne a výrok o

výživnom pre mal. R. zrušil a v tomto rozsahu vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Zdôraznil, že súdom ustálená výška výživného je neprimeraná jeho možnostiam, lebo nemá taký príjem, aby vedel v takejto výške uhrádzať mesačné výživné pre mal. D.A.. Zdôraznil, že je nezamestnaný bez reálnej možnosti zamestnať sa v súčasných ekonomických podmienkach v mieste bydliska a je 70% invalid. Z titulu renty v dôsledku ťažkého poškodenia zdravia poberá 192,- € mesačne, ktoré plnenie mu poskytuje Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. a nie sociálna poisťovňa, ako to nesprávne označil súd v odôvodnení svojho rozhodnutia. Namietal opodstatnenosť určenia výživného pre mal. R., ktorej nie je otcom, aj keď v inom konaní doposiaľ jeho otcovstvo voči tomuto dieťaťu zapreté nebolo. V tejto súvislosti uviedol okolnosti, ktoré ho vylučujú z otcovstva. Tiež uviedol, že spoločnú domácnosť neopustil, ale bol z nej vyhodený po tom, čo došlo k odpredaju spoločného bytu v K. R. D. a kúpna cena bola matkou detí z účtu na jeho meno vybratá. Po uvedenom období bol nežiaduci ako pre manželku, tak pre svokrovcov, aj keď spoločné peniaze sa v súčasnosti používajú na fingovaný spôsob kúpy bytu, keď kúpna cena je používaná na úhradu sťaby nájomného, pričom tento obnos je už v súčasnosti mimo jeho dispozície, resp. spoločnej dispozície s manželkou.

Matka maloletých detí vo vyjadrení k odvolaniu otca žiadala rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutých výrokoch ako vecne správny potvrdiť. Zdôraznila, že niet žiadnych pochybností o otcovstve k mal. R. a navyše otázka zapretia otcovstva nemôže byť posudzovaná v rámci tohto konania ako otázka predbežná. Tiež uviedla, že otec disponuje nepreukázateľnými vedľajšími príjmami o čom svedčí aj to, že len za užívanie mobilného telefónu, ktorý je v jeho dispozícii, zaplatil poukázaním zo svojho bankového účtu 151,68 € za obdobie od 8.11.2010 do 17.12.2010, 70,99 € za obdobie od 8.12.2010 do 7.1.2011 a 175,25 € za obdobie od 8.1.2011 do 7.2.2011. Za účelom preukázania predložila odvolaciemu súdu podrobné mesačné výpisy pre označené telefónne číslo. Konštatovala, že býva s maloletými deťmi v 3-izbovom byte a náklady na bývanie predstavujú cca 130,- € mesačne. Jej čistý mesačný príjem sa pohybuje od 400 do 500,- € mesačne, pričom do zamestnania dochádza osobným motorovým vozidlom, ktorým súčasne zabezpečuje aj dopravu maloletých detí do a zo školy, resp. škôlky, pričom cena pohonných látok predstavuje cca 50,- € mesačne. Naviac bola nútená za účelom zabezpečenia bývania čerpať prostredníctvom svojej matky hypotekárny úver, ktorý spláca po 170,- € mesačne. Tiež uviedla, že mal. D. je žiačkou 2. ročníka základnej školy, navštevuje aj školskú družinu a stravuje sa v školskej jedálni, čo predstavuje náklady 40,- € mesačne. V júni 2010 sa zúčastnila pobytu v škole v prírode, za ktorý zaplatila účastnícky poplatok 100,- €, kúpila dcére turistickú obuv za 30,- €, voľnočasové oblečenie za 20,- € a sandále za 18,- €. Pripomenula, že maloletá v septembri 2011 nastúpila do 3. ročníka základnej školy, čo bude obnášať ďalšie náklady spojené so zakúpením učebníc, zošitov, písacích a ďalších školských potrieb a samozrejme aj zakúpenie veku primeraného oblečenia. Maloletej R., ktorá navštevuje materskú školu v mieste bydliska platí za stravovanie v predškolskom zariadení 25,- € mesačne. Na základe zmluvy o životnom poistení uzavretej so spoločnosťou Aegon životná poisťovňa a.s. v prospech maloletých detí uhrádza poistné 47,28 € mesačne a v prípade nemoci detí hradí náklady spojené so zabezpečením liekov, ktoré v júni tohto roku predstavovali 15,- €. Vyjadrila názor, že výživné pre mal. D.W.A. 50,- € mesačne a mal. R. 30,- € mesačne je na hranici minimálnej výšky zákonného výživného a ani zďaleka nepokrýva odôvodnené potreby maloletých detí.

Kolízny opatrovník maloletých detí sa k odvolaniu otca nevyjadril.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p., odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Podľa ods. 2 cit. zák. ust., ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Výroky rozsudku o rozvode manželstva účastníkov konania, zverení maloletých detí D. a R. do osobnej starostlivosti matky, úprave styku otca s maloletými deťmi a informačnej povinnosti matky neboli

odvolaním napadnuté, nadobudli právoplatnosť, preto neboli predmetom preskúmavania odvolacieho súdu (§ 206 ods. 2 O.s.p.) .

Odvolací súd bez nariadenia odvolacieho pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. v spojení s § 156 ods. 3 O.s.p. preskúmal rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej časti spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm. a/ O.s.p. s dospel k záveru, že súd prvého stupňa dostatočne zistil skutkový stav, posúdil ho podľa správnych zákonných ustanovení Zákona o rodine, v súlade s § 132 O.s.p. vyhodnotil dôkazy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, pričom starostlivo prihliadal na to, čo vyšlo v konaní najavo, vrátane toho, čo uviedli účastníci konania, preto je odôvodnenie rozsudku v napadnutej časti presvedčivé a s jeho závermi sa odvolací súd v plnom rozsahu stotožňuje. Konajúci súd sa vysporiadal s námietkami otca (odporcu) uplatnenými v odvolaní, ktoré tvorili jeho obranu už v priebehu konania pred súdom prvého stupňa a otec ani v odvolaní neuviedol žiadne relevantné skutočnosti majúce za následok iné rozhodnutie. Odvolací súd posúdil pomery účastníkov a dospel k totožnému právnemu záveru ako súd prvého stupňa, že výživné 50,- € mesačne pre mal. D. a 30,- € mesačne pre mal. R. je, vzhľadom na zákonné ustanovenia citované v odôvodnení napadnutého rozsudku a z nich vyplývajúce zásady primerané reálnym pomerom otca, zohľadňuje odôvodnené potreby maloletých detí do výšky zodpovedajúcej príjmu otca, ako aj vyživovaciu povinnosť otca voči plnoletej dcére, ktorej prispieva výživné 20,- € mesačne. Odvolací súd konštatuje, že výživné pre mal. D. 50,- € mesačne, ktoré predstavuje výživné na 1 deň 1,7 € a pre mal. R. 30,- € mesačne, ktoré predstavuje výživné na 1 deň 1,- €, zohľadňuje iba minimálnu časť nevyhnutných potrieb maloletých detí a je nepochybné, že práve matka dopĺňa zdroj výživy maloletých detí na hranicu prospešnú a nevyhnutnú pre ich všestranný rozvoj, čo fakticky znamená, že podiel matky na výživnom je vyšší ako podiel otca, preto sú bez právneho významu pomery matky, ktorá sa o deti osobne stará a dobrovoľne si plní vyživovaciu povinnosť voči nim v rozsahu zodpovedajúcom svojmu príjmu. Odvolací súd dodáva, že pomery otca, na ktoré sa odvoláva, sú vyjadrené v napadnutom rozsudku s určením výživného pre mal. D. len 50,- € mesačne a pre mal. R. 30,- € mesačne, pretože rozsah odôvodnených potrieb maloletých detí by zjavne odôvodňovalo určenie výživného vo väčšom rozsahu, ale vychádzajúc z reálnych príjmových pomerov otca, ktoré sú popri odôvodnených potrebách oprávnenej osoby rozhodujúcim hľadiskom pre rozhodnutie o výživnom (§ 75 ods. 1 Zákona o rodine) , t.j. schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného rodiča podmieňujú mieru uspokojenia odôvodnených potrieb dieťaťa, nemohol inak rozhodnúť ani odvolací súd. Vo vzťahu k odvolacím námietkam otca odvolací súd poukazuje na ust. § 62 ods. 1 Zákona o rodine, ktorý plnenie vyživovacej povinnosti k deťom považuje za ich prvoradú zákonnú povinnosť, ako aj na ods. 5 tohto zák. ustanovenia, v ktorom je výslovne uvedené, že výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Odvolací súd na základe nepochybného zistenia, že v knihe narodení Matričného úradu J. - Š. vo zväzku 60 ročník 2006 strana 80 poradové číslo 1370 S. X.. U. F. R.. X.X.M. zapísaný ako otec mal. R. F. R.. M..M..M., nemohol pri rozhodovaní o výživnom zohľadniť odvolaciu námietku otca, že sa necíti byť biologickým otcom tohto dieťaťa a dodáva, že ním uvádzané skutočnosti môžu byť relevantné výlučne pre konanie o zapretie otcovstva voči mal. R.. Odvolací súd poznamenáva, že súd prvého stupňa v odôvodnení napadnutého rozsudku nesprávne označil za poskytovateľa renty sociálnu poisťovňu, pretože plnenie z titulu renty v dôsledku ťažkého poškodenia zdravia je poskytované otcovi cez Allainz - Slovenská poisťovňa a.s., ale tento zrejmý omyl nemal vplyv na vecnú správnosť napadnutého rozhodnutia. Rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej časti spĺňa základné obsahové náležitosti, najmä zrozumiteľnosť, určitosť a jasnosť a je logickým a právnym vyústením priebehu a výsledkov prvostupňového konania, jeho odôvodnenie vo vzťahu k určeniu výživného pre maloleté deti na čas po rozvode manželstva je presvedčivé a odvolací súd sa s ním v plnom rozsahu stotožňuje. Z vyššie uvedených dôvodov odvolací súd podľa § 219 ods. 1 O.s.p. rozsudok súdu prvého stupňa vo výroku o výživnom na čas po rozvode pre maloleté deti D. a R. ako vecne správne potvrdil a podľa § 219 ods. 2 O.s.p. na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia iba doplnil ďalšie dôvody.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.