KSKE 8 CoP 237/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 237/2012

KS v Košiciach, dátum 28.06.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 237/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/237/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7712206312 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7712206312.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o maloletého D. G. nar. XX.XX.I. zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Michalovciach dieťaťa rodičov: Z. G. rod. Š. nar. X.X.I. bývajúcej v obci Č. J. XX zastúpenej advokátkou JUDr. Ivetou Fejlekovou so sídlom Advokátskej kancelárie v Michalovciach, Námestie osloboditeľov 25 a otca L.. D. G. nar. XX.X.I. bývajúceho v H. na F.. X. XX zastúpeného splnomocneným zástupcom E.. D. G. bývajúcim v H. na F.. X. XX v konaní o nariadenie predbežného opatrenia o odvolaní otca proti uzneseniu Okresného súdu Michalovce z 24.5.2012 č.k. 17P 134/2012-11 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie vo výroku, ktorým bol návrh otca o nahradenie súhlasu matky súdom s vycestovaním mal. D. G.É. nar. XX.XX.I. s jeho otcom do krajín EÚ a USA v čase jemu upraveného styku, zamietnutý.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením z 24.5.2012 č.k. 17P 134/2012-11 uložil matke povinnosť pri odovzdávaní maloletého otcovi, a to povinnosť: odovzdávať všetky školské, zdravotné a iné pomôcky s informáciou o jeho školskom prospechu a správaní sa, o zdravotnom stave a o potrebe prípravy na vyučovanie na najbližší školský deň, ako aj odovzdať cestovný pas, zdravotný preukaz a iné dôležité doklady, a to do právoplatného rozhodnutia vo veci samej. V časti o nahradenie súhlasu matky súdom s vycestovaním maloletého s jeho otcom do krajín EÚ a USA v čase jemu upraveného styku, návrh otca zamietol.

Proti výroku uznesenia, ktorým bol návrh otca na nahradenie súhlasu matky súdom s vycestovaním mal. D. do krajín EÚ a USA v čase jemu upraveného styku zamietnutý, podal v zákonnej lehote odvolanie otec s návrhom, aby odvolací súd zmenil rozhodnutie súdu prvého stupňa v napadnutej časti a nahradil súhlas matky na vycestovanie mal. D. s otcom do krajín EÚ a USA v čase jemu upraveného styku s maloletým synom. Zdôraznil, že rozhodnutím súdu prvého stupňa je ohrozený pobyt maloletého pri mori, ktorý má veľmi dobré účinky na jeho zdravie a sám sa na tento pobyt veľmi teší. Vytkol konajúcemu súdu hrubé porušenie príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku, pretože sa v spise o nariadení predbežného opatrenia nenachádza plná moc pre JUDr. Ivetu Fejlekovú na zastupovanie matky a v časti, v ktorej súd vyhovel návrhu na nariadenie predbežného opatrenia bolo konanie podľa § 76 ods. 2 O.s.p., preto malo byť rozhodnuté v lehote 7 dní, čím došlo k prieťahom v konaní, k ohrozeniu života a zdravia maloletého, ako aj k diskriminácii vo voľnom pohybe dieťaťa a jeho, konajúci súd po dobu 22 dní vo veci nevykonal žiaden úkon, čo mu v prípade potreby ukladá Občiansky súdny poriadok a predsa rozhodol a svoje rozhodnutie odôvodnil potrebou vykonať takéto úkony. Uviedol, že v tom istom čase na jeho požiadanie o súčinnosť konal Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce, ktorý 16.5.2012 vykonal miestne šetrenie, pri ktorom bolo zaznamenané vyjadrenie matky, ktorým odôvodňuje svoj nesúhlas s vycestovaním mal. D. s ním do zahraničia. Aj keď súd v odôvodnení uznesenia nespochybňuje to, že nemá v úmysle ostať s maloletým v zahraničí, spolu s odvolaním predložil doklady preukazujúce neopodstatnenosť takýchto vymyslených obáv, konkrétne výpisy listu vlastníctva a doklad o návšteve 4. ročníka Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach, ktoré štúdium je 5-ročné, ako aj čestné

prehlásenie svojej sestry S. G. a matky JUDr. S. G. ako dôkaz, že nikdy nezakazoval ani nezakázal im kontaktovať matku dieťaťa Z. G. ohľadom mal. D. v čase, keď tento bol na dovolenke s ním mimo územia SR.

Matka maloletého a kolízny opatrovník sa k odvolaniu otca nevyjadrili.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne.

Odvolací súd preskúmal uznesenie súdu prvého stupňa v napadnutej časti, ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm. a/ O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že v tomto prípade neboli splnené zákonné podmienky pre nariadenie predbežného opatrenia v súlade s návrhom otca a rovnako neboli splnené zákonné podmienky pre postup súdu podľa § 35 Zákona o rodine.

Rozhodnutie súdu prvého stupňa vo výroku o uložení povinnosti matky odovzdávať všetky školské, zdravotné a iné pomôcky s informáciou o školskom prospechu a správaní sa maloletého, o zdravotnom stave a o potrebe prípravy na vyučovanie na najbližší školský deň a odovzdaní cestovného pasu, zdravotného preukazu a iných dôležitých dokladov do právoplatného rozhodnutia vo veci samej, nebol odvolaním napadnutý, nadobudol právoplatnosť, preto nebol predmetom preskúmavania odvolacieho súdu (§ 206 ods. 2 O.s.p.) .

Podľa § 35 Zákona o rodine, ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd.

Z formulácie zák. ust. § 35 Zákona o rodine je zrejmé, že bežné záležitosti týkajúce sa maloletého dieťaťa je oprávnený rozhodnúť ten z rodičov, u ktorého sa dieťa momentálne nachádza. Podľa slovenského rodinného práva v súlade aj s európskou legislatívou právo stretávania sa s dieťaťom zaručuje oprávnenej osobe (v tomto prípade otcovi) právo vidieť dieťa, právo na prístup k dieťaťu, právo určiť miesto a spôsob trávenia času počas stretávania, právo výlučne výchovne na dieťa počas tohto času pôsobiť a právo na náhradu za čas stretávania, ktorý sa nerealizoval z dôvodov, ktoré nespočívali v osobe oprávneného. Zásahy do riadnej realizácie týchto oprávnení sú obmedzením styku, ku ktorému je možné pristúpiť len za podmienok daných ust. § 25 ods. 3 Zákona o rodine. Len, ak ide o podstatnú vec, je potrebné zistiť názor druhého rodiča, či s prejavom zastupujúceho rodiča súhlasí a pokiaľ by rodič vyslovil nesúhlas, potom by boli dané podmienky pre postup podľa ust. § 35 Zákona o rodine. Súdna prax za uplynulých skoro 50 rokov určila, že za podstatné záležitosti sa vždy považuje vysťahovanie maloletého do cudziny, správa jeho majetku, štátne občianstvo maloletého dieťaťa, udelenie súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, príprava na budúce povolanie alebo zmena mena, či priezviska maloletého. Nevylučuje to však, že súd posúdi ako dôležitú otázku tiež inú otázku súvisiacu s maloletým. Pretože právo určiť miesto a spôsob trávenia času počas stretávania (súdom upraveného styku) je právom oprávnenej osoby, v tomto prípade otca maloletého, a toto miesto nemožno bezdôvodne obmedziť len na územie Slovenskej republiky, preto ani dovolenkový pobyt dieťaťa s otcom v cudzine nemožno bez ďalšie považovať za podstatnú otázku, v dôsledku čoho absentuje hmotnoprávna podmienka pre to, aby o vycestovaní maloletého dieťaťa za účelom dovolenky počas súdom upraveného styku mohol (mal) rozhodovať súd. V tejto súvislosti odvolací súd poznamenáva, že ani matka dieťaťa nie je obmedzovaná pri výbere dovolenky a nezisťuje názor otca, či s výberom dovolenky, ktorú strávi s dieťaťom, otec súhlasí, a ani mu neoznamuje miesto pobytu dieťaťa počas prázdnin (cez víkendy) , ktoré eventuálne trávi dieťa mimo miesta svojho obvyklého pobytu. Rodičia sú pri výkone svojich práv a povinností zásadne rovnoprávni a určenie miesta, spôsobu trávenia času rodiča s dieťaťom viazaný na súhlas druhého rodiča, by bolo voči rodičovi, ktorému nebolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti, diskriminujúce, pretože ak je oprávnený rodič schopný sa o svoje dieťa riadne postarať po celú dobu stretávania a má na to vytvorené všetky podmienky, potom niet žiadneho zákonného dôvodu na to, aby bol tento styk akokoľvek obmedzovaný. Akékoľvek (aj oprávnené) výhrady

jedného rodiča voči druhému rodičovi, ktoré sa týkajú jeho postoja ako partnera (bývalého partnera) nemôžu byť dôvodom na zásah do styku s dieťaťom. Matkou navrhovaná realizácia styku otca s mal. D. obmedzená na územie Slovenskej republiky, resp. jej negatívny postoj prezentovaný v priebehu konania na súde prvého stupňa, ako aj v priebehu odvolacieho konania (vyjadrenie k odvolaniu) vo vzťahu k vycestovaniu dieťaťa s otcom do cudziny v čase súdom upraveného styku je v príkrom rozpore so záujmom dieťaťa a zneisťuje situáciu dieťaťa. Odvolací súd na adresu rodičov poznamenáva, že aj priemerne empatické dieťa sa za prítomnosti dvoch nepriateľských rodičov nemôže cítiť dobre a jeho nechuť ublížiť čo i len jednému z milovaných rodičov, kladie na jeho psychiku ďalšie neúmerné požiadavky, ktoré dieťa zaťažujú a môžu ho ohrozovať v jeho zdravom vývoji. Vo vzťahu k ostatným odvolacím námietkam otca odvolací súd konštatuje, že súd prvého stupňa rozhodol o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia v zákonnej lehote (v lehote 30 dní po doručení návrhu na nariadenie predbežného opatrenia) v súlade s ust. § 75 ods. 4 O.s.p. a tým, že matka splnomocnila na zastupovanie vo veci úpravy práv a povinností k mal. D. advokátku JUDr. Ivetu Fejlekovú 30.5.2012 (č.l. 30 spisu) , bol otcom vytýkaný nedostatok konajúceho súdu odstránený, ktorý navyše nemal voči súdu, ani voči ostatným účastníkom konania procesné účinky, pretože matka nepodala odvolanie proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa.

Odvolací súd z vyššie uvedených dôvodov rozhodnutie súdu prvého stupňa v napadnutej časti ako vecne správny podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.