KSKE 8 CoP 24/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 24/2012

KS v Košiciach, dátum 28.06.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 24/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/24/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7611213838 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7611213838.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci oprávneného H. U. nar. X.X.XXXX bývajúceho v G. T. D. T. P. O.. Č.. XX/XX zastúpeného advokátom JUDr. Pavlom Hovanom so sídlom Advokátskej kancelárie v Spišskej Novej Vsi na ul. Ing. Kožucha č. 1 proti povinnej J. U. nar. XX.XX.XXXX bývajúcej v G. T. D. na P. O.. Č.. XX/XX v konaní o výkon rozhodnutia o úprave styku o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves z 28.10.2011 č.k. 13Em 2/2011-30 takto

r o z h o d o l :

M e n í uznesenie tak, že ukladá matke pokutu 60 €, ktorú je povinná zaplatiť na účet Okresného súdu Spišská Nová Ves v lehote 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením z 28.10.2011 č.k. 13Em 2/2011-30 zamietol návrh oprávneného, ktorým žiadal výkon rozhodnutia o úprave styku s maloletými deťmi s odôvodnením, že v štádiu konania o výkon rozhodnutia neboli splnené podmienky pre nariadenie výkonu rozhodnutia o úprave styku otca s deťmi, pretože mal preukázané, že striedavú starostlivosť, resp. jej realizáciu v byte starých rodičov maloleté deti odmietajú. V tejto súvislosti poukázal na správu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi z 19.10.2011 a uviedol, že obsah rozhovoru bol otcovi dostatočne známy. Poukázal na to, že ide o 12 a 13-ročné deti, ktoré sú schopné vyjadriť svoj názor, a tento je potrebné rešpektovať. Vyjadrenie otca o zdravotnom stave matky nezohľadnil, pretože sa jej psychickými problémami zaoberal a vyhodnotil ich už konajúci súd v konaní o veci samej. Konštatoval, že ak je otec presvedčený, že došlo k zhoršeniu zdravotného stavu matky, má právo riešiť situáciu podaním návrhu na zmenu starostlivosti o maloleté deti a súčasne uviedol, že zdravotný stav matky a jej osobnou starostlivosťou o maloleté deti nie je možné riešiť v konaní o výkon rozhodnutia.

Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie oprávnený s návrhom, aby ho odvolací súd zrušil, vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie, alternatívne zmenil a návrhu vyhovel. Vyslovil názor, že rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci, postupom súdu mu bola odňatá možnosť konať pred súdom a v neposlednom rade bola porušená rovnosť účastníkov. Zdôraznil, že rozsudkom Okresného súdu Spišská Nová Ves č.k. 6C 239/2009-127 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Košiciach č.k. 7Cop 80/2011-152 z 28.7.2011 bolo ich manželstvo rozvedené, maloleté detí na čas po rozvode boli zverené do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov v dvojtýždňových intervaloch a tento rozsudok nadobudol právoplatnosť 15.8.2011. Poukázal na odôvodnenie predmetného rozsudku, v ktorom konajúci súd dôsledne uviedol, prečo rozhodol o striedavej osobnej starostlivosti a prečo dospel k záveru, že obidvaja rodičia sú spôsobilí vykonávať starostlivosť a striedavá osobná starostlivosť rodičov je v záujme maloletých detí. Zdôraznil, že matka trpí psychickou diagnózou, ktorá v prípade nedôslednej liečby môže mať vplyv na osobnú starostlivosť o maloleté deti a uviedol, že pod vplyvom tejto diagnózy ovplyvňuje maloleté deti negatívne proti nemu. Aj vyjadrenia maloletých detí považuje za ovplyvnené matkou, preto navrhol, aby odvolací súd neprikladal ich tvrdeniu taký význam, ktorý by mohol ovplyvniť jeho rozhodnutie. Zdôraznil, že má vytvorené všetky podmienky pre výchovu svojich detí, a že žije so svojimi rodičmi v 4-izbovom byte. K námietke detí, že

nechcú bývať so starými rodičmi uviedol, že už aj v čase do rozvodu manželstva pravidelne navštevovali starých rodičov, stravovali sa u nich a nemali žiadne výhrady. Vyjadrenia detí ohľadom pobytu u neho považuje za výmysly matky, ktorými deti ovplyvňuje a nejde o ich skutočný postoj a názor, o čom svedčia vyjadrenia znalcov v znaleckých posudkoch v konaní o rozvod manželstva a vyjadrenia kolízneho opatrovníka.

K odvolaniu oprávneného sa písomne vyjadrila povinná (matka maloletých detí) , ktorá uviedla, že maloleté deti vždy riadne a včas pripravila na odovzdanie oprávnenému v zmysle rozsudku Okresného súdu Spišská Nová Ves sp.zn. 6C 139/2009 z 3.2.2011, ktorým bolo rozvedené manželstvo rodičov maloletých detí a rozhodnuté o striedavej osobnej starostlivosti. Zdôraznila, že námietky otca o jej agresívnom správaní a zdravotnom stave sú nedôvodné a neochota detí rešpektovať striedavú osobnú starostlivosť spočíva predovšetkým v správaní sa oprávneného, ktorý nevie dostatočne zabezpečiť kompletnú starostlivosť o ne v čase ich dvojtýždňového pobytu u neho. Taktiež uviedla, že maloleté deti odmietajú bývať s otcom u jeho rodičov, pretože sú starými rodičmi obmedzované, ovplyvňované a neustále sú im podsúvané názory o jej psychickej chorobe.

Podľa ust. § 220 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie súdu prvého stupňa zmení, ak nie sú splnené podmienky na jeho potvrdenie (§ 219 O.s.p.) , ani na jeho zrušenie (§ 221 ods. 1 O.s.p.) .

Podľa ust. § 272 ods. 2 O.s.p. pred nariadením výkonu rozhodnutia podľa odstavca 1 súd písomne vyzve povinného, ktorý sa odmieta podrobiť rozhodnutiu podľa odstavca 1, aby sa rozhodnutiu podrobil. V tejto výzve upozorní tiež na následky neplnenia povinností ustanovených v rozhodnutí. Ak sa javí, že účel výzvy možno lepšie dosiahnuť pojednávaním, sudca je oprávnený nariadiť pojednávanie a môže na neho predvolať povinného, oprávneného, maloleté dieťa, zástupcu príslušného orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo zástupcu príslušného orgánu obce. Podľa odstavca 3 cit. zák. ustanovenia súd je oprávnený pred nariadením výkonu rozhodnutia požiadať príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, prípadne príslušný orgán obce o poskytnutie súčinnosti pri zisťovaní informácií o dôvodoch nepodrobenia sa rozhodnutiu a o poskytnutie súčinnosti pri preverení týchto dôvodov, najmä v mieste pobytu dieťaťa alebo v mieste, kde sa dieťa zdržiava, v škole, alebo u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Podľa § 273 ods. 1 O.s.p. ak výzva sudcu podľa § 272 ods. 2 zostane bezvýsledná, súd je oprávnený uložiť povinnému, ktorý neplní dobrovoľne súdne rozhodnutie podľa § 272 O.s.p. pokutu vo výške 200,- €. Pokutu možno uložiť aj opakovane, výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. preskúmal uznesenie súdu prvého stupňa spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm. a/ O.s.p. a dospel k záveru, že súd prvého stupňa riadne zistil skutkový stavy, posúdil ho podľa správnych zákonných ustanovení Zákona o rodine, ale nerozhodol správne, ak návrh oprávneného o výkon rozhodnutia zamietol, preto rozhodnutie súdu prvého stupňa zmenil a uložil matke pokutu 60,- €, ktorú jej uložil zaplatiť v lehote 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia na účet Okresného súdu Spišská Nová Ves. Pri určení výška uloženia pokuty postupoval podľa § 273 ods. 1 O.s.p. platného do 31.12.2011, keďže v zmysle prechodného ustanovenia článku 6 zák.č. 99/1963 Zb. novelizovaného a účinného od 1.1.2012 návrhy, ktoré došli na súd do dňa účinnosti tohto zákona, vybaví vecne príslušný súd podľa doterajších predpisov. Odvolací súd dospel k záveru, že (matka) povinná neplnila dobrovoľne rozsudok Okresného súdu Spišská Nová Ves č.k. 6C 239/2009-127 z 3.2.2011 spojený s rozsudkom Krajského súdu v Košiciach č.k. 7CoP 80/2011-152 z 28.7.2011 právoplatný 15.8.2011, ktorým bolo rozhodnuté o striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov. Zdôrazňuje, že právna úprava výkonu rozhodnutia o výchove maloletých detí má osobitné postavenie medzi všeobecnými ustanoveniami o výkone rozhodnutia. Postup sa vzťahuje na výkon rozhodnutia o úprave výkonu rodičovských práv a povinností a tiež pri úprave styku rodičov s maloletými deťmi a účelom nariadenia výkonu rozhodnutia je zabezpečiť plnenie právoplatného rozhodnutia súdu vo veci samej. Odvolací súd v tejto súvislosti konštatuje, že rozsudok, ktorým bola nariadená striedavá osobná starostlivosť rodičov k maloletým deťom nadobudol právoplatnosť 15.8.2011, preto vzhľadom na krátkosť času, ktorá by odôvodňovala zamietnutie návrhu, uplynulého od právoplatnosti posledného súdneho rozhodnutia nemohlo dôjsť k tak závažnej zmene

pomerov. V tejto súvislosti poukazuje na dôsledné a obsiahle vykonané dokazovanie v konaní, ktorým bolo manželstvo rodičov rozvedené a maloleté deti boli zverené do striedavej osobnej starostlivosti rodičov, poukazuje najmä na závery znaleckých posudkov, a výsluch mal. I., na základe čoho dospel súd prvého stupňa k jednoznačnému záveru, že zverenie maloletých detí do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov je dôvodné a je v záujme maloletých detí. Konštatoval, že obidvaja rodičia sa starajú o deti a majú zabezpečené všetky podmienky na výkon starostlivosti. Z výsluchu mal. I. bolo zistené, že neodmieta striedavú starostlivosť, pričom už v tom čase bolo obidvom maloletým deťom zrejmé, že táto bude realizovaná v byte starých rodičov otca. Konajúci súd v predmetnom konaní vyslovil presvedčenie, že nariadením striedavej osobnej starostlivosti bude zabezpečená určitá kontrola otcom, či nedochádza k zanedbaniu starostlivosti matky o deti z titulu jej zdravotného stavu, napriek tomu, že už v tomto konaní mala matka výhrady voči striedavej osobnej starostlivosti, pričom argumentovala len svojimi pocitmi, nerešpektujúc právo otca na výchovu maloletých detí. V neposlednej miere bola pri rozhodnutí o striedavej osobnej starostlivosti zohľadnená aj vzdialenosť bydliska obidvoch rodičov, ktorá predstavuje necelých 200 metrov. Po oboznámení sa s obsahom predmetného spisu odvolací súd dospel k presvedčeniu, že povinná úmyselne nerešpektuje právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola nariadená striedavá osobná starostlivosť, a dospel k presvedčeniu, že za tak krátke obdobie uplynulé od právoplatnosti rozhodnutia súdu o zverení mal. detí do striedavej osobnej starostlivosti rodičov do rozhodnutia súdu prvého stupňa o zamietnutí návrhu oprávneného na výkon rozhodnutia nedošlo k žiadnej zmene pomerov, ktorá by odôvodňovala návrh oprávneného zamietnuť, preto zmenil uznesenie tak, že uložil povinnej (matke) pokutu 60,- €, lebo nekoná v záujme maloletých detí a dobrovoľne neplní právoplatné rozhodnutie. Nerešpektovala výzvu konajúceho súdu z 21.9.2011 a naďalej znemožňovala realizáciu rozhodnutia. Odvolací súd dodáva, že v rámci výkonu rozhodnutia súd nie je oprávnený preskúmavať rozhodnutie súdu, ktoré je exekučným titulom z hľadiska hmotného práva (rozsudok Okresného súdu Spišská Nová Ves č.k. 6C 239/2009-127 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Košiciach č.k. 7CopP 80/2011-152 z 28.7.2011 (ale v každom štádiu konania a to či už vo veci samej alebo v rámci výkonu rozhodnutia týkajúce sa maloletého dieťaťa musí prioritne prihliadať na záujem dieťa.) Výkon rozhodnutia o výchove maloletých detí nie je ovládaný zásadou dispozičnou, ale zásadou oficility, to znamená, že súd sám volí prostriedok, ktorý sa mu javí ako najvhodnejší a vedúci k sledovaniu cieľa a pokiaľ zistí, že nesplnenie rozhodnutia o výchove, resp. styku bolo v súlade s oprávneným záujmom dieťaťa, výkon rozhodnutia neuskutoční a z úradnej povinnosti začne konanie o zmenu pôvodného rozhodnutia o výchove alebo úprave styku. V prípade, ak jednoznačne dospeje k záveru, že nútený výkon rozhodnutia nie je v záujme maloletého dieťa, môže zvážiť postup podľa ust. § 109 ods. 2 písm. c/ O.s.p. V danom prípade odvolací súd dospel k presvedčeniu, že výkon rozhodnutia je nepochybne v záujme maloletých detí, zabezpečenia osobnej starostlivosti otca a jeho práv, ktorému takto bude umožnené podieľať sa osobne na ich výchove tak, ako o tom právoplatne rozhodol súd prvého stupňa a tiež dodáva, že v prípade, ak nastane tak závažná zmena pomerov, ktorá by odôvodňovala zmenu právoplatného rozhodnutia o striedavej osobnej starostlivosti rodičov, je v právomoci súdu prvého stupňa začať konanie bez návrhu o zmenu výchovy, resp. ktorýkoľvek z rodičov aj kolízny opatrovník môže podať nový návrh o zmenu výchovy.

Na záver je potrebné zdôrazniť, že každé dieťa má právo na zachovanie vzťahu k obidvom rodičom a je predovšetkým na nich, aby svojím správaním, najmä vzájomnou úctou a toleranciou vytvárali bezkonfliktné prostredie a snažili sa o jednotný výchovný postup v otázke starostlivosti o maloleté deti.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Vypracovala: JUDr. Ludvika Bodnárová