KSKE 8 CoP 249/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 249/2011

KS v Košiciach, dátum 24.01.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 249/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/249/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7210224497 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7210224497.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Diany Solčányovej a členiek senátu JUDr. Marianny Hraboveckej a JUDr. Ludviky Bodnárovej vo veci starostlivosti súdu o mal. T. Š. nar. X.XX.XXXX zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach pracoviskom Košice II dieťaťa rodičov I. Š. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v P. na E. ul. č. XXX/ XXX a R. Z. nar. X.XX.XXXX bývajúceho v P. na E. ul. č. XXX/XXX v konaní o úprave rodičovských práv a povinností o odvolaní matky proti rozsudku Okresného súdu Košice II z 23.6.2011 č.k. 25P 375/2010-37 takto

r o z h o d o l :

M e n í napadnutý rozsudok tak, že zamieta návrh kolízneho opatrovníka na zverenie mal. T. do osobnej starostlivosti matky a návrh matky na určenie výživného.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zveril mal. T. do osobnej starostlivosti matky, ktorá ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok a zaviazal otca prispievať matke na výživu mal. T. 80 € mesačne od 1.6.2011 vždy do 15. dňa toho -ktorého mesiaca vopred. O trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu.

Rozhodol tak na základe návrhu matky, aby jej otec prispieval na výživu mal. T. 195 € mesačne, pretože je nezamestnaná, otec jej neposkytuje finančné prostriedky, v dôsledku čoho nemá z čoho uspokojovať odôvodnené potreby maloletého a na základe návrhu kolízneho opatrovníka, aby zveril mal. do osobnej starostlivosti matky, pretože bez toho nie je možné určiť výživné. Zo zhodných výpovedí rodičov mal. T. zistil, že nie sú manželmi, ale žijú v spoločnej domácnosti a otec od februára 2010 nedáva matke finančné prostriedky. Z výpovede matky zistil, že otec nakupuje veci do domácnosti, platí všetky poplatky vrátane poplatku do školy, kupuje maloletému oblečenie a obuv, ale nie v rozsahu, ktorý je podľa nej pre maloletého potrebný. Vykonávala osobnú starostlivosť o maloletého až do jeho 6 rokov, poberala dávky v hmotnej núdzi, ale na základe požiadavky otca sa neevidovala na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Zaevidovala sa až od Vianoce 2010 a v súčasnosti poberá len rodinné prídavky v rozsahu 22 € mesačne. Maloletý potrebuje mesačník na MHD za 10 € a 60 € na školský výlet. Otec prispieva na svoje dieťa z predchádzajúceho manželstva vyššou sumou, ako mu bolo určené rozhodnutím súdu konkrétne 70 € mesačne. Z výpovede otca zistil, že platí všetky šeky a výdavky súvisiace s chodom domácnosti v rozsahu od 8 do 9.000,- Sk mesačne a uspokojuje aj všetky potreby maloletého. Pracoval v spoločnosti TRIO TATRA, s.r.o. Ďurkov, ale k 3.8.2010 ukončil pracovný pomer, pretože mu nevedeli poskytnúť pravidelný príjem. Zaevidoval sa na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a poberal podporu v nezamestnanosti 14.000,- Sk mesačne. Od februára 2011 pracoval na základe dohody o vykonaní prác v spoločnosti STROJZVAR BaP s.r.o., ktorú ukončil, pretože uspel na konkurze na pracovné miesto v spoločnosti VULKMONT, s.r.o., kde by mal dosahovať základný príjem 540 € a príplatky.

Pokiaľ pracoval na dohodu, zarábal približne 111 €. Pri vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva mu bývalá manželka vyplatila v roku 2002 540.000,- Sk, ktoré s matkou maloletého T. minuli na bežné hospodárenie. Peniaze prestal matke dávať, pretože s nimi nevedela hospodáriť. Kvôli nedostatku finančných prostriedkov si vzal pôžičku 18.000,- Sk, ktorú spláca po 26 € mesačne. Voči plnoletému synovi, ktorý študuje na vysokej škole si dobrovoľne plní svoju vyživovaciu povinnosť v rozsahu 70 € mesačne. Z potvrdenia spoločnosti VULKMONT a.s. Košice vyplýva, že otec u nich od 15.5.2011 do 31.5.2011 dosiahol čistý príjem 313,93 €. Z oznámenia spoločnosti STROJZVAR BaP, s.r.o. vyplýva, že otec u nich pracoval na dohodu o vykonaní prác od 23.2.2011 do 13.5.2011 a vo februári dosiahol čistý príjem 55,90 €, v marci 113,80 € a v apríli 121,50 €. Z oznámenia spoločnosti TRIO TATRA, s.r.o. Ďurkov vyplýva, že otec u nich dosiahol príjem 336,95 € v marci 2010, 475,58 € v júni 2010, 296,81 € v júli 2010 a 20,06 € v auguste 2010. Z potvrdenia Sociálnej poisťovne vyplýva, že otcovi bola vyplatená dávka v nezamestnanosti 440,20 € v auguste 2010, 471,70 € v septembri 2010, 487,40 € v októbri 2010, 235,80 € v novembri 2010 a 487,40 € v decembri 2010. Zistený skutkový stav posúdil podľa § 36 ods. 1, § 62, § 75 ods. 1, § 78 ods. 1 a 3 Zákona o rodine a skonštatoval, že boli splnené zákonné predpoklady pre úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k mal. T. a vzhľadom na vyjadrenie oboch rodičov a kolízneho opatrovníka zveril maloletého do osobnej starostlivosti matky. Pretože rodičia maloletého sa nevedia dohodnúť ohľadne výdavkov potrebných na výživu maloletého, zaviazal otca prispievať na jeho výživu 80 € mesačne napriek zisteniu, že spolu žujú v spoločnej domácnosti, ale až od 1.6.2011 so zreteľom na to, že otec nebol od októbra 2010 do decembra 2010 zamestnaný, poberal dávky v nezamestnanosti a následne mal príjem iba z dohody o vykonaní prác a z tohto príjmu zabezpečoval všetky náklady na spoločnú domácnosť a všetky potreby mal. T.. Pokiaľ ide o rozsah výživného, pri jeho určení prihliadal na odôvodnené potreby maloletého, výšku príjmu otca za mesiac máj 2011 a jeho vyživovaciu povinnosť voči plnoletému synovi. O trovách konania rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. a/ O.s.p..

Proti tomuto rozsudku podala v zákonnej lehote odvolanie matka s návrhom, aby ho odvolací súd zmenil tak, že určí vyživovaciu povinnosť otca voči mal. T. už od 6.10.2010. Okrem iných irelevantných tvrdení pre toto konanie uviedla, že aj keď otec oficiálne zarábal na dohodu 111 € mesačne, na ruku dostával 400 € a poukázala na to, že mu bola doručená úľava na dani 603 € a 100 € na mal. T.. Konštatovala, že otec nezaplatil inkaso, čo bráni, aby jej boli schválené dávky v hmotnej núdzi. Pokiaľ otec tvrdil, že nevie hospodáriť uviedla, že každý mesiac riadne vyplatila šeky a nakúpila tak, aby nikomu nič nechýbalo. Konštatovala, že otec síce nakupuje potraviny, ale len také, ktoré vyhovujú jemu a neprihliada na to, že maloletý potrebuje aj zeleninu, ovocie a mäsové výrobky.

Kolízny opatrovník, ani otec sa k odvolaniu matky nevyjadrili.

Podľa § 220 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie súdu prvého stupňa zmení, ak nie sú splnené podmienky na jeho potvrdenie (§ 219) , ani na jeho zrušenie (§ 221 ods. 1) .

Podľa § 36 ods. 1 Zák. o rodine, rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti. Ustanovenia § 24, § 25 a 26 sa použijú primerane.

Jednou z podmienok na rozhodovanie súdu podľa § 36 ods. 1 je skutočnosť, že rodičia maloletého dieťaťa spolu nežijú. Žiť spolu znamená vytvorenie vzájomného životného spoločenstva. Súd musí v tejto súvislosti zisťovať existenciu súladu v ich vzájomných vzťahoch, perspektívu ďalšieho trvania ich životného spoločenstva, či sa spoločne starajú o domácnosť, o deti a pod. Ak by mal súd za preukázané vážne narušenie a rozvrat vzťahov medzi rodičmi maloletého dieťaťa, neexistenciu perspektívy ďalšieho trvania a vytvárania životného spoločenstva, po zhodnotení konkrétnych okolností prípadu možno podmienku, že rodičia maloletého dieťaťa spolu nežijú, považovať za splnenú.

Podľa § 65 ods. 2 Zákona o rodine, súd postupuje rovnako aj v prípade, ak rodičia spolu žijú, ale jeden z nich svoju vyživovaciu povinnosť voči maloletému dieťaťu dobrovoľne neplní.

Druhým dôvodom, kedy je súd povinný určiť výživné sú prípady, keď rodičia (či už v rámci manželstva, alebo mimo neho) žijú spolu v zmysle vyššie uvedeného výkladu, ale jeden z nich nepristupuje k vyživovacej povinnosti zákonom požadovaným spôsobom. Cieľom tohto ustanovenia je zabezpečiť zodpovedný prístup aj k tejto otázke v rámci rodičovských vzťahov, ktoré sú inak funkčné. Ak súd rozhoduje o vyživovacej povinnosti rodiča, ktorý si ju neplní dobrovoľne, nemusí súčasne rozhodnúť aj o zverení mal. dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov. Dobrovoľným plnením treba rozumieť len včasné a pravidelné uspokojovanie všetkých odôvodnených potrieb dieťaťa v rozsahu zodpovedajúcom zákonným kritériám (a contrario takým nie je oneskorené, nepravidelné alebo nedostatočné plnenie vyživovacej povinnosti, čím je daná zákonná podmienka na rozhodnutie podľa § 65) .

Odvolací súd preskúmal rozsudok súdu prvého stupňa aj s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm. a/ O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. v spojení s § 156 ods. 3 O.s.p. a dospel k záveru, že súd prvého stupňa dostatočne zistil skutkový stav, ale neposúdil ho podľa správnych ustanovení zákona o rodine a nesprávne rozhodol, ak zveril maloletého do osobnej starostlivosti matky a zaviazal otca prispievať matke na výživu mal. J. 80 € mesačne, preto podľa § 220 O.s.p. napadnutý rozsudok zmenil a zamietol návrh kolízneho opatrovníka na zverenie maloletého do osobnej starostlivosti matky a návrh matky na určenie výživného. Odvolací súd je toho presvedčenia, že neboli splnené zákonné podmienky pre zverenie mal. J. do osobnej starostlivosti matky a pre určenie výživného od otca pre maloletého podľa § 36 ods. 1 Zák. o rodine, pretože rodičia maloletého žijú spolu, ak sa spoločne starajú o domácnosť a vykonávajú osobnú starostlivosť o maloletého a zároveň nebolo preukázané, že by si otec dobrovoľne neplnil svoju vyživovaciu povinnosť voči mal. J. v potrebnom rozsahu, čo by opodstatňovalo určenie výživného podľa § 65 ods. 2 Zák. o rodine. V tejto súvislosti odvolací súd poukazuje na to, že kolízny opatrovník pri šetrení ich pomerov nezistil nedostatky v starostlivosti o domácnosť, ani v starostlivosti, v školskej dochádzke a vo výžive mal. J.. Aj skutočnosť, že otec si dobrovoľne plní svoju vyživovaciu povinnosť voči svojmu plnoletému synovi vo väčšom rozsahu, ako mu bolo určené súdom, napriek tomu, že mal od roku 2010 finančné problémy je signálom, že zodpovedne pristupuje k uspokojovaniu odôvodnených potrieb svojich detí v rozsahu svojich príjmových možností na úkor svojej životnej úrovne. Tento záver umocňuje vyjadrenie matky, že nechcel, aby sa zamestnala, ale aby sa ostala starať o mal. J., kým on bude zabezpečovať ich potreby po finančnej stránke. Nepochybné zistenie, že matka mala až do februára 2010 plne k dispozícii nielen výplatu otca, ale aj prostriedky z vyporiadania jeho bezpodielového spoluvlastníctva (540.000,- Sk) , z predaja dlhopisov (11.000,- Sk) a z predaja motorových vozidiel (21.000,- Sk) v nadväznosti na to, že si otec musel v tom čase zobrať pôžičku nasvedčuje, že vzal starostlivosť o uspokojovanie potrieb domácnosti a ich mal. syna J. do vlastných rúk opodstatnene, pretože matka nevedela s jeho prostriedkami hospodáriť, ak zabezpečovala aj také potreby ich rodiny, ktoré boli nad jeho príjmové a majetkové možnosti. Odvolací súd poznamenáva, že nezhoda rodičov ohľadne toho, či a kedy mal. J. potrebuje určitý druh obuvi alebo stravy nemôže byť dôvodom na zverenie maloletého do osobnej starostlivosti matky a určenie vyživovacej povinnosti otca za situácie, keď otec je jediným živiteľom rodiny a opodstatnene hospodári sám tak, že nesporne uspokojuje všetky nevyhnutné potreby domácnosti, matky a mal. J. v rozsahu zodpovedajúcemu jeho príjmu. Odvolací súd zdôrazňuje, že vyživovacia povinnosť otca voči mal. dieťaťu nesmie suplovať nedostatok finančných prostriedkov matky tohto mal. dieťaťa vyplývajúci zo skutočnosti, že nie je zamestnaná. Z uvedených dôvodov odvolací súd napadnutý rozsudok podľa § 220 O.s.p. zmenil a návrh kolízneho opatrovníka na zverenie maloletého do osobnej starostlivosti matky a návrh matky na určenie výživného zamietol.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.