KSKE 8 CoP 255/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 255/2012

KS v Košiciach, dátum 15.07.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 255/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/255/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7512204253 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7512204253.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa J. Š. nar. X.XX.I. bývajúceho v Š. Č.. I. korešpondenčná adresa F., P. Č.. X proti odporkyni A. Š.A. nar. XX.X.I. bývajúcej v X. X. Š. Č.. X v konaní o určenie príspevku na výživu rozvedeného manžela o nariadení predbežného opatrenia o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Okresného súdu Košice-okolie zo 16.4.2012 č.k. 13P 84/2012-29 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením zo 16.4.2012 č.k. 13P 84/2012-29 zamietol návrh navrhovateľa na nariadenie predbežného opatrenia, ktorým žiadal, aby sú zaviazal odporkyňu prispievať na jeho výživu 650,- € mesačne.

Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie navrhovateľ z dôvodov uvedených v ust. § 205 ods. 2 písm. b/ a f/ O.s.p. s návrhom, aby odvolací súd zrušil uznesenie súdu prvého stupňa a prikázal mu vo veci konať a nariadiť predbežné opatrenie. K odôvodneniu napadnutého rozhodnutia uviedol, že priznaná dávka v hmotnej núdzi 152,99 € nepokrýva jeho výdaje, ktoré špecifikoval v návrhu, jeho rodičia sú dôchodcovia a ich mesačný príjem neposkytuje priestor na dlhodobú finančnú výpomoc jeho osoby, nemá ukončený pracovný pomer so zamestnávateľom ako to vyplýva z prehlásenia doručeného súdu 28.3.2012 a vyplácanie nemocenských dávok v priemernej výške 530,- € bolo ukončené v novembri 2011. Zdôraznil, že jeho súčasná finančná situácia je neúnosná, jeho príjem je nedostatočný, čo má preukázateľne zdokladované, hrozí mu finančná insolventnosť a neschopnosť platiť si svoje záväzky voči banke, deťom, nájomnom, ako aj na živobytí a je presvedčený, že konajúcemu súdu riadne predložil všetky relevantné dôkazy na to, aby mohol nariadiť predbežné opatrenie a tým zaistil mu právo na dôstojný život v zmysle Ústavy SR a predišlo sa ďalším následkom hroziacich z jeho insolventnosti. Konštatoval, že osobne prijal úsporné opatrenia v maximálnej miere.

Odporkyňa vo vyjadrení k odvolaniu konštatovala, že žije sama s dvomi maloletými deťmi H. nar. X.X.I. a J. nar. X.X.I. v prenájme a jej priemerný mesačný príjem 639,02 € pokrýva len nevyhnutné výdavky. Ak by bola zaviazaná prispievať na výživu navrhovateľa, hrozila by jej neschopnosť splniť si svoje zákonné povinnosti voči maloletým deťom, štátu a tretím osobám, preto s odvolaním navrhovateľa nesúhlasila.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne.

Podľa § 219 ods. 2 O.s.p., ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Podľa § 102 ods. 1 O.s.p., ak treba po začatí konania dočasne upraviť pomery účastníkov alebo zabezpečiť dôkaz, pretože je obava, že neskôr ho nebude možné vykonať, alebo len s veľkými ťažkosťami, súd na návrh neodkladne nariadi predbežné opatrenie, alebo zabezpečí dôkaz.

Predbežným opatrením môže súd dočasne a v nevyhnutnej miere upraviť pomery účastníkov. Účelom predbežného opatrenia je predovšetkým rýchla, i keď dočasná úprava právnych (nielen faktických) pomerov účastníkov. Jeho nariadenie predpokladá, aby sa aspoň osvedčila danosť práva (nároku) a aby neboli vážnejšie pochybnosti o jeho potrebe. Posúdenie, či je v konkrétnom prípade táto potreba daná, je ponechané na úvahu súdu, pričom je potrebné skúmať všetky dôsledky, ktoré by nariadením predbežného opatrenia mohli pre účastníka konania nastať. Ak súd dospeje k názoru, že návrh je dôvodný, to znamená, že si vyžaduje okamžité, hoci dočasné opatrenie súdu, nariadi ich najvhodnejšiu úpravu predbežným opatrením. Pri nariadení predbežného opatrenia nie je potrebné vykonať dôsledne dôkazy na preukázanie dôvodnosti navrhovaného predbežného opatrenia a účastníci nemusia byť vypočutí. Uplatňovaný nárok musí byť aspoň osvedčený a ak je to potrebné, nie je vylúčené vykonanie určitých dôkazov za účelom osvedčenia nároku, ak to nevyplýva priamo zo skutočností uvádzaných v návrhu alebo z obsahu spisu. Len v prípadoch osvedčenia bezprostredného ohrozenia zdravia oprávneného, či z iných závažných dôvodov, je na mieste predbežným opatrením rozhodnúť ešte pred rozhodnutím v merite veci. Z povahy predbežného opatrenia vyplýva, že nie je jeho úlohou nahradzovať alebo predchádzať rozhodnutiu o veci samej.

Odvolací súd preskúmal uznesenie súdu prvého stupňa, ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 1 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k rovnakému právnemu záveru ako súd prvého stupňa, že neboli splnené podmienky pre nariadenie predbežného opatrenia v súlade s návrhom navrhovateľa, pretože nebola preukázaná potreba dočasne upraviť pomery účastníkov a v tomto prípade nebola preukázaná naliehavosť potreby určiť predbežne výživné od odporkyne, pretože predbežným opatrením možno zaviazať povinného (odporkyňu) prispievať na výživu oprávneného (navrhovateľa) len v nevyhnutnej miere, to znamená, že výživa oprávneného do rozhodnutia vo veci samej má byť zabezpečená v nevyhnutnom rozsahu podľa ust. § 76 ods. 1 písm. a/ O.s.p., ktorý nie je totožný s rozsahom vyživovacej povinnosti medzi bývalými manželmi, ktorý je určený primeranou výživou podľa ust. § 72 ods. 1 Zákona o rodine. Nakoľko navrhovateľ poberá dávku v hmotnej núdzi 152,99 €, možno skonštatovať, že jeho výživa je v nevyhnutnej miere zabezpečená a zároveň je potrebné prihliadnuť na skutočnosť, že odporkyňa zabezpečuje osobnú starostlivosť o dve maloleté deti pochádzajúce z manželstva účastníkov konania a zabezpečuje ich výživu, kým navrhovateľ podal návrh na určenie výživného v minimálnom rozsahu, t.j. spolu na dve nezaopatrené deti 51,99 €, pričom vyživovacia povinnosť rodičov k deťom je ich zákonnou a prvoradou povinnosťou, ktorú je potrebné plniť aj na úkor zabezpečenia vlastných potrieb rodičov. Vzhľadom na uvedené skutočnosti odvolací súd napadnuté uznesenie podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správne potvrdil a pretože sa stotožnil s odôvodnením napadnutého rozhodnutia v plnom rozsahu podľa § 219 ods. 2 O.s.p. sa v odôvodnení tohto uznesenia obmedzil iba na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého uznesenia. Odvolací súd konštatuje, že v tomto prípade bol návrh na nariadenie predbežného opatrenia súčasťou návrhu vo veci samej, o ktorom doposiaľ rozhodnuté nebolo, preto všetky skutočnosti uvádzané navrhovateľom v návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, ako aj v odvolaní proti zamietajúcemu uzneseniu súdu prvého stupňa, sú relevantné pre rozhodnutie vo veci samej a ich opodstatnenosťou sa bude zaoberať konajúci súd v rámci zisťovania skutkového stavu potrebného pre rozhodnutie o veci samej.

Toto rozhodnutie senát prijal v pomere hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák č. 757/2004 Z.z.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.