KSKE 8 CoP 264/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 264/2012

KS v Košiciach, dátum 11.07.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 264/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/264/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7212207660 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7212207660.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o maloletého D. T. nar. XX.X.XXXX zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice pracovisko Košice IV dieťaťa rodičov: X. T. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v T. na I. ulici č. XX a C. T. nar. X.X.XXXX bývajúceho v T. na M. ulici č. X v konaní o nariadenie predbežného opatrenia o odvolaní otca proti uzneseniu Okresného súdu Košice II z 3.5.2012 č.k. 23P 56/2012-29 takto

r o z h o d o l :

M e n í uznesenie v napadnutom výroku o výživnom od otca pre maloletého D. T. nar. XX.X.XXXX tak, že otec je povinný výživné 100 € mesačne určené rozsudkom Okresného súdu Košice II z 15.11.2011 č.k. 25P 187/2011-35 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Košiciach z 29.5.2012 č.k. 8CoP 401/2011-60 platiť po dobu umiestnenia maloletého D. v Diagnostickom centre Bratislava - Záhorská Bystrica na účet tohto zariadenia.

P o t v r d z u j e uznesenie v napadnutom výroku o výživnom od matky pre maloletého D..

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením z 3.5.2012 č.k. 23P 56/2012-29 uložil otcovi povinnosť prispievať na výživu maloletého D. 70 € mesačne na účet Diagnostického centra Bratislava - Záhorská Bystrica po dobu šiestich mesiacov odo dňa umiestnenia maloletého do diagnostického centra vždy do 15. dňa toho - ktorého mesiaca na účet diagnostického centra. Matke maloletého uložil povinnosť prispievať na výživu maloletého D. 40 € mesačne na účet Diagnostického centra Bratislava - Záhorská Bystrica po dobu šiestich mesiacov odo dňa umiestnenia maloletého do diagnostického centra vždy do 15. dňa toho - ktorého mesiaca na účet diagnostického centra. Uložil Diagnostickému centru Bratislava - Záhorská Bystrica bezodkladne oznámiť rodičom maloletého D. dátum umiestnenia maloletého v diagnostickom centre a zároveň im oznámiť číslo účtu diagnostického centra na účely úhrad výživného.

Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie otec maloletého z dôvodov, že maloletý D. sa dostal do diagnostického centra na prvotný podnet jeho matky, v uznesení sa neuvádzajú ušetrené výdaje hlavne za stravu doma aj v škole zo strany matky na syna D. po dobu šiestich mesiacov, jeho syn S. od 1.9.2012 nastupuje do prvého ročníka základnej školy a čakajú ho ďalšie výdaje. Z týchto dôvodov navrhol, aby sa s matkou X. T. podieľali na synovej hospitalizácii v diagnostickom centre rovnakou sumou 55 €.

Matka maloletého vo vyjadrení k odvolaniu otca uviedla, že nesúhlasí s jeho odvolacím návrhom z dôvodu, že na syna po dobu šiestich mesiacov nepoberá žiadne príspevky, každý mesiac sa zúčastňuje rodičovského združenia na podnet vedenia Diagnostického centra v Bratislave - Záhorskej Bystrici, s čím súvisia nemalé mesačné výdavky na cestu, takisto niečo stoja maličkosti pre syna počas návštevy a posledné mesiace mala, aj má zvýšené výdavky na jeho oblečenie a obuv, ktoré potreboval a potrebuje.

Cez letné prázdniny má prísť domov na dva týždne a bude sa musieť postarať o jeho aktivity a výlety, lebo nechce, aby zasa skĺzol do zlých aktivít s jeho partiou. Zdôraznila, že otec sa o maloletého D. vôbec nezaujíma, za celé roky sa mu vôbec nevenoval, nepomáhal mu v ničom, nestaral sa o to, či ho niečo trápi, neozval sa mu ani počas jeho sviatkov, aj v súčasnosti ho zaujímajú len peniaze a lakomý je svojmu synovi dať aspoň to minimum. Keby sa mu bol občas venoval, nemusel byť syn v diagnostickom centre. Uviedla, že maloletý D. je dieťaťom, ktoré nutne potrebuje mužský vzor a jeho otec v tomto prípade úplne zlyhal, a pokiaľ chcela pomôcť synovi, nemohla urobiť nič iné, len požiadať o jeho umiestnenie v diagnostickom centre, pretože ju, ani nikoho iného nerešpektoval. Na záver opäť zdôraznila, že otec sa doteraz o syna vôbec nezaujímal a nemal, ani nemá záujem vedieť, čo je s ním.

Kolízny opatrovník maloletého sa k odvolaniu otca nevyjadril.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p., odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Podľa § 220 O.s.p., odvolací súd rozhodnutie súdu prvého stupňa zmení, ak nie sú splnené podmienky na jeho potvrdenie (§ 219) , ani na jeho zrušenie (§ 221 ods. 1) .

Rozsudkom Okresného súdu Košice II z 15.11.2011 č.k. 25P 187/2011-35 bol návrh otca na zníženie výživného pre maloletého D. T. nar. XX.X.XXXX zamietnutý a výživné určené rozsudkom Okresného súdu Košice II z 23.1.2008 sp.zn. 23P 121/2007 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Košiciach z 12.6.2008 č.k. 7CoP 80/2008-95 bolo zvýšené od otca pre maloletého D. z 89,62 € na 110 € mesačne od 1.9.2011 do budúcna, ktoré výživné bol otec zaviazaný prispievať vždy do 15. dňa v mesiaci dopredu matke maloletého. Dlžné výživné 61,14 € za obdobie od 1.9.2011 do 30.11.2011 bol otec zaviazaný zaplatiť do 31.12.2011. Tento rozsudok nadobudol právoplatnosť 6.6.2012.

Skutočnosť, že maloletý D. T. nar. XX.X.XXXX bol predbežným opatrením Okresného súdu Košice II z 20.3.2012 č.k. 23P 56/2012-23 umiestnený v Diagnostickom centre Bratislava - Záhorská Bystrica na dobu šiestich mesiacov, nemení nič na vyživovacej povinnosti otca voči maloletému D. určenej právoplatným rozhodnutím súdu, avšak platobným miestom výživného sa stáva miesto, kde sa dieťa osobne nachádza, pretože matka, ktorá nemá dieťa v osobnej starostlivosti, nie je oprávnená preberať výživné, preto bolo nevyhnutné zosúladiť faktický stav so stavom právnym tak, že otec si bude plniť vyživovaciu povinnosť voči maloletému D. na účet Diagnostického centra Bratislava - Záhorská Bystrica po dobu umiestnenia dieťaťa v tomto zariadení. Z týchto dôvodov odvolací súd podľa § 220 O.s.p. rozhodnutie súdu prvého stupňa v napadnutom výroku o výživnom od otca pre maloletého D. zmenil tak, že výživné 110 € mesačne určené rozsudkom Okresného súdu Košice II z 15.11.2011 č.k. 25P 187/2011-35 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Košiciach z 29.5.2012 č.k. 8CoP 401/2011-60 zaviazal otca prispievať na účet Diagnostického centra Bratislava - Záhorská Bystrica po dobu umiestnenia maloletého D. v tomto zariadení. Matka má rovnako zákonnú vyživovaciu povinnosť voči maloletému D., preto v období, v ktorom nebude zabezpečovať osobnú starostlivosť o dieťa, je povinná prispievať výživné určené súdom prvého stupňa (predbežné opatrenie z 3.5.2012) po dobu jeho umiestnenia na účet Diagnostického centra Bratislava - Záhorská Bystrica. Pretože predbežným opatrením môže súd uložiť účastníkovi, aby platil výživné len v nevyhnutnej miere a výživné určené súdom prvého stupňa od matky pre maloletého D. korešponduje s rozsahom výživného v nevyhnutnej miere, odvolací súd rozhodnutie súdu prvého stupňa v napadnutom výroku o výživnom od matky pre maloletého D. po dobu jeho umiestnenia v diagnostickom centre ako vecne správne potvrdil podľa § 219 ods. 1 O.s.p. a v odôvodnení sa obmedzil iba na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia podľa § 219 ods. 2 O.s.p. a dodáva, že v tejto právnej veci ide iba o predbežnú úpravu pomerov účastníkov konania, preto nebolo úlohou odvolacieho súdu dôsledne sa zaoberať odvolacími námietkami otca a zdôrazňuje, že nariadením predbežného opatrenia ide len o dočasný zásah súdu a predbežné opatrenie nemá prejudikovať rozhodnutie vo veci samej, ktoré môže byť po úplnom zistený skutkového stavu a jeho vyhodnotení odlišné od dočasnej úpravy pomerov.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.