KSKE 8 CoP 267/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 267/2011

KS v Košiciach, dátum 28.02.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 267/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/267/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7210213300 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7210213300.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Marianny Hraboveckej a členiek senátu JUDr. Diany Solčányovej a JUDr. Ludviky Bodnárovej vo veci starostlivosti súdu o mal. S. Š.Ú. nar. X.X.A. zastúpenú kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice II dieťaťa rodičov: I. Š. nar. XX.X.A. bývajúcej v Y. T. X.U. O.. Č.. XX a M. Y. nar. X.X.A. bývajúceho v Y. T. T. U. Č.. XX v konaní o úprave výkonu rodičovských práv a povinností o odvolaní otca proti rozsudku Okresného súdu Košice II č.k. 25P 200/2010 - 55 z 21.6.2011 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok vo výroku o výživnom, dlžnom výživnom a spôsobe jeho zaplatenia pre mal. S. nar. X.X.A..

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa rozsudkom z 21.6.2011 č.k. 25P 200/210-55 zveril mal. S. nar. X.X.A. do osobnej starostlivosti matky, otca zaviazal prispievať na výživu maloletej 100 € mesačne od 1.5.2010 matke maloletej vždy do 15. dňa toho ktorého mesiaca vopred. Dlžné výživné 1.300,- € za obdobie od 1.5.2010 do 31.2.2011 zaviazal otca platiť spolu s bežným výživným v mesačných 10 € splátkach pod stratou výhody splátok. O trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Proti tomuto rozsudku podal v zákonnej lehote odvolanie otec s návrhom, aby odvolací súd zmenil rozsudok súdu prvého stupňa a určil výživné 40 € mesačne, ktoré vzhľadom k svojim majetkovým a finančným pomerom považuje za primerané. Zdôraznil, že je dlhodobo nezamestnaný a na živobytie si zarába iba príležitostnými brigádami väčšinou v letných mesiacoch. Ide o brigády v oblasti stavebníctva, tieto práce sú podmienené počasím a ide prevažne o práce vykonávané v letnom období. Zdôraznil, že trvalé zamestnanie nevie získať. Žije s matkou v spoločnej domácnosti a matka mu požičiava na živobytie. Výživné určené 100 € mesačne je pre neho neprimerané, ktoré v súčasnej dobe nie je schopný platiť. Zdôraznil, že konajúci súd na základe vykonaného dokazovania dospel k nesprávnym skutkovým zisteniam, keď na základe jeho schopností, možností a majetkových pomerov vyvodil možnosť platiť výživné v stanovenej výške.

K odvolaniu otca sa písomne vyjadrila matka maloletej. Uviedla, že so znížením výživného v zmysle odvolacieho návrhu otca nesúhlasí a vyslovila presvedčenie, že 100 € mesačne je suma nižšia, než akou by otec mohol prispievať vzhľadom na jeho finančnú situáciu. V tejto súvislosti poukázala predovšetkým na skutočnosť, že samotný otec uviedol, že jeho priemerný mesačný zárobok je 400 až 500 €. Poukázala tiež na to, že záujem otca o získanie zamestnania trvalého charakteru považuje za nedostatočný a

je reálne v jeho možnostiach, schopnostiach a odborného vzdelania získať si takú prácu, ktorá bude dostatočne finančne ocenená a bude schopný platiť výživné v určenej výške prípadne aj vyššou sumou. Žiadala, aby odvolací súd zobral pri rozhodnutí o odvolaní otca do úvahy aj tú skutočnosť, že s otcom maloletej očakáva narodenie druhého dieťaťa. Jej súčasný príjem tvorí 278 € a z neho musí prispievať na byt, inkaso, stravu, oblečenie a hygienu. Navrhla preto, aby odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa ako správny potvrdil.

Kolízny opatrovník sa k odvolaniu otca nevyjadril.

Výrok o zverení mal. S. do osobnej starostlivosti matky odvolaním nebol napadnutý, nadobudol právoplatnosť (§ 206 ods. 2 O.s.p.) a preto nebol odvolacím súdom preskúmavaný.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Podľa ods. 2 cit. zák. ust. ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd na základe odvolania otca bez nariadenia odvolacieho pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. v spojení s § 156 ods. 3 O.s.p. preskúmal rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej časti spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm. a/ O.s.p. a dospel k záveru, že súd prvého stupňa dostatočne zistil skutkový stav, posúdil ho podľa správnych zákonných ustanovení Zákona o rodine, v súlade s § 132 O.s.p. vyhodnotil dôkazy a to každý dôkaz jednotlivo a všetko dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, starostlivo prihliadal na všetko, čo vyšlo za konania najavo, vrátane toho, čo uviedli účastníci konania, v dôsledku čoho je odôvodnenie rozsudku v napadnutej časti presvedčivé a odvolací súd sa s ním v plnom rozsahu stotožňuje. Konajúci súd sa vysporiadal s námietkami otca uplatnenými v odvolaní, ktoré v prevažnej miere tvorili jeho obranu už v priebehu konania na súde prvého stupňa a otec ani v priebehu odvolacieho konania neuviedol žiadne relevantné skutočnosti, ktoré by mali za následok iné rozhodnutie o určení jeho vyživovacej povinnosti pre maloletú. Odvolací súd dospel k totožnému právnemu záveru ako súd prvého stupňa, že súdom určené výživné 100 € mesačne je primerané z hľadiska finančných a majetkových pomerov na strane otca, ako aj odôvodnených potrieb maloletej. Odvolací súd konštatuje, že výživné pre maloletú S. 100 € mesačne, ktoré predstavuje výživné na jeden deň 3,33 €, zohľadňuje odôvodnené potreby len v rozsahu nevyhnutných potrieb maloletej a je nepochybné, že práve matka dopĺňa zdroj výživy maloletej na hranicu prospešnú a nevyhnutnú pre jej všestranný rozvoj. Odvolací súd dodáva, že pomery otca, na ktoré s odvoláva, sú vyjadrené určením výživného vo výške 100 € mesačne, pretože rozsah odôvodených potrieb maloletej by zjavne odôvodňovalo určenie výživného vo väčšom rozsahu, ale vychádzajúc z reálneho príjmu otca, ktorý je popri odôvodnených potrebách oprávnenej osoby rozhodujúcim hľadiskom pre rozhodnutie o výživnom (§ 75 ods. 1 Zákona o rodine) t.j. schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného rodiča podmieňujú mieru uspokojenia odôvodnených potrieb dieťaťa, nemohol inak rozhodnúť ani odvolací súd. Vo vzťahu k odvolacím námietkam otca odvolací súd poukazuje na ust. § 62 ods. 1 Zákona o rodine, ktorý plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom považuje za ich prvoradú zákonnú povinnosť, ako aj na ods. 5 tohto zák. ust., v ktorom je výslovne uvedené, že výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Odvolací súd je toho presvedčenia, že otec využitím svojich subjektívnych vlastností, najmä pracovných skúseností v oblasti pomerne lukratívnej činnosti (vodoinštalatér) reálne môže získať finančné prostriedky aj prácami príležitostného a neoficiálneho charakteru, ako to aj sám potvrdil, resp. mohol a môže organizovať svoje pracovné aktivity tak, aby mal reálnu možnosť riadne si plniť svoju vyživovaciu povinnosť k mal. S.. Odvolací súd zdôrazňuje, že otcom tvrdené životné náklady (len príspevok na bývanie 260 €) v preskúmavanom období naznačujú, že jeho finančná situácia je lepšia, ako ju prezentoval v priebehu konania na súde prvého stupňa, ako aj pred odvolacím

súdom. Vychádzajúc z tejto úvahy, možno preto od neho spravodlivo žiadať, aby formou výživného zabezpečil maloletej životnú úroveň v rozsahu minimálne bežného životného štandardu, čo je v súlade s požiadavkou, že dieťa, rodičia ktorého nežijú spolu má mať takú životnú úroveň, ako keby spolužitie rodičov existovalo. Súd prvého stupňa správne určil rozsah vyživovacej povinnosti otca, počiatok jeho určenia a rovnako správne rozhodol o dlžnom výživnom a spôsobe jeho zaplatenia, preto odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správne potvrdil a podľa ods. 2 cit. zák. ust. sa v odôvodnení obmedzil len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.

Vypracovala: JUDr. Ludvika Bodnárová