KSKE 8 CoP 27/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 27/2012

KS v Košiciach, dátum 28.06.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 27/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/27/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7610211432 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7610211432.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa X. A. nar. X.X.XXXX bývajúceho v Q. Z. V. Z. G. C. Č.. X/XX proti odporcovi Ľ. A. nar. X.XX.XXXX bývajúcom v A. Č.. XXX v konaní o zvýšenie výživného o odvolaní odporcu proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava zo 14.11.2011 č.k. 12C 37/2011-77 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením nepriznal odporcovi oslobodenie od zaplatenia súdneho poplatku za prikázanie veci inému súdu. Rozhodol tak podľa ust. § 138 ods. 1 O.s.p. a skonštatoval, že odporca nepreukázal splnenie predpokladov pre priznanie oslobodenia od povinnosti zaplatiť súdny poplatok. Uviedol, že na preukázanie zlej finančnej situácie odporca predložil výpoveď o skončení štátnozamestnaneckého pomeru z 20.12.2010, listy vlastníctva č. XXXX, XXXX, XXXX kat. územia A., okres Q. kde je vedený ako spoluvlastník ornej pôdy, trvalých trávnych porastov, lesného pozemku, zastavaných plôch, ako aj rodinného domu súp.č. XXX v jednej šestine podľa LV č. XXXX a vlastní aj nehnuteľnosť spoločne s bývalou manželkou v podiele X/X vedené na LV č. XXX v kat. území C. a nehnuteľnosť na LV č. XXXX v kat. území Q. Z. V.. Okrem uvedených listín nepredložil žiadne iné aktuálne listiny o príjme a o svojich majetkových a finančných pomeroch napriek tomu, že súd ho opakovane vyzýval na predloženie dokladov potvrdzujúcich jeho súčasnú majetkovú a finančnú situáciu, výzvami z 12.4.2011 a 16.8.2011. Odporca potrebné doklady v určenej lehote nepredložil, preto rozhodol o žiadosti na oslobodenie od súdneho poplatku na základe zisteného stavu ku dňu rozhodnutia.

Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie odporca. Uviedol, že už vo svojej žiadosti o odpustenie od zaplatenia poplatku za prikázanie veci inému súdu argumentoval zlou finančnou situáciou, ktorá bola spôsobená stratou zamestnania a na výzvy súdu nereagoval z dôvodu zlého zdravotného stavu. Žiadal, aby odvolací súd vyhovel žiadosti o odpustenie od zaplatenia súdneho poplatku za prikázanie veci inému súdu.

Odvolací súd preskúmal uznesenie súdu prvého stupňa aj s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 1 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie odporcu nie je opodstatnené.

Podľa § 138 ods. 1 O.s.p. na návrh môže súd priznať účastníkovi celkom alebo sčasti oslobodenie od súdnych poplatkov, ak to pomery účastníka odôvodňujú a ak nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné

uplatňovanie alebo bránenie práva. Ak nerozhodne súd inak, vzťahuje sa oslobodenie na celé konanie a má i spätnú účinnosť; poplatky zaplatené pred rozhodnutím o oslobodení sa však nevracajú.

Odvolací súd po preskúmaní všetkých relevantných skutočností dospel k rovnakému právnemu záveru ako súd prvého stupňa, že osobné a majetkové pomery odporcu neodôvodňujú oslobodenie od súdneho poplatku. Pre posúdenie odôvodnenosti priznania oslobodenia od súdneho poplatku sú rozhodujúce predovšetkým majetkové a sociálne pomery účastníka, ale aj výška súdneho poplatku a povaha uplatňovaného nároku. Aj v prípade, ak by pomery účastníka odôvodňovali oslobodenie od súdnych poplatkov, súd oslobodenie neprizná, ak by išlo o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Podľa predložených listinných dôkazov odporca je vlastníkom nehnuteľností, ktoré predstavujú pomerne vysokú finančnú hodnotu a napriek výzve súdu z 12.4.2011 a opakovanej 16.8.2011 nepredložil konajúcemu súdu ďalšie listinné dôkazy, ktoré by odôvodňovali odpustenie poplatku za prikázanie veci inému súdu vo výške 16,50 €. Predovšetkým nepredložil potvrdenie z úradu práce, či poberá podporu pred nástupom do zamestnania, resp. sociálne dávky a nezdokladoval ani výšku odstupného od zamestnávateľa, ktoré mu mal vyplatiť podľa zmluvy o skončení štátnozamestnaneckého pomeru. Na základe uvedeného odvolací súd dospel k záveru, že konajúci súd sa dostatočne zaoberal podmienkami, ktoré odôvodňujú priznanie oslobodenia od súdneho poplatku, skúmal predovšetkým osobné, rodinné a majetkové pomery odporcu, ktoré vyhodnotil ako dostatočné na zaplatenie súdneho poplatku. Odporca neuviedol žiadne nové dôkazy, ktoré by svedčili o jeho zlej finančnej situácii, resp. finančnej tiesni, preto konajúci súd správne rozhodol ak návrhu na oslobodenie od súdneho poplatku nevyhovel. Odvolací súd dodáva, že v danom prípade nezohľadnil zdravotné dôvody odporcu, ktoré uviedol v odvolaní ako dôvody nepredloženia dokladov, pretože od výzvy súdu do rozhodnutia uplynulo dostatočne dlhé časové obdobie, počas ktorého odporca bez vážnejšej zdravotnej ujmy požadované doklady predložiť, preto bolo napadnuté uznesenie podľa § 219 ods. 1 O.s.p. súdu prvého stupňa ako vecne správne a zákonné potvrdené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Vypracovala: JUDr. Ludvika Bodnárová