KSKE 8 CoP 275/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 275/2012

KS v Košiciach, dátum 30.07.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 275/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/275/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7712200775 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7712200775.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky D. E. nar. X.XX.XXXX bývajúcej v Č. S., R. P. č. XXX v konaní o rozvod manželstva o odvolaní navrhovateľky proti uzneseniu Okresného súdu Michalovce zo 17.4.2012 č.k. 14P 14/2012-11 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením zo 17.4.2012 č.k. 14P 14/2012-11 odmietol podanie navrhovateľky na začatie konania o rozvod manželstva z 19.1.2012 adresované Okresnému súdu Michalovce. Rozhodnutie právne odôvodnil ust. § 43 ods. 2, 3 O.s.p. a skonštatoval, že navrhovateľka napriek výzve súdu, aby v lehote 15 dní odstránila vady podania z 19.1.2012 a po poučení, ako má vady podania odstrániť a o následkoch ich neodstránenia, tak neurobila.

Proti tomuto uzneseniu podala v zákonnej lehote odvolanie navrhovateľka, v ktorom uviedla, že trvá na rozvode manželstva, ktoré už neexistuje.

Odvolací súd preskúmal uznesenie súdu prvého stupňa aj konanie, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 1 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a rozhodnutie súdu prvého stupňa ako vecne správne podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p., odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd po preskúmaní napadnutého uznesenia dospel k záveru, že súd prvého stupňa postupoval správne, ak odmietol podanie navrhovateľky z 19.1.2012, ktoré navrhovateľka po výzve súdu doručenej 7.3.2012 (č.l. 9 spisu) neopravila (nedoplnila) v súlade s uznesením súdu z 20.2.2012 č.k. 14P 14/2012-8 tak, aby z nich mohol konajúci súd vychádzať pri začatí konania vo veci samej a pre tento nedostatok nemožno v konaní pokračovať (§ 43 ods. 2 O.s.p.) . Odvolací súd poznamenáva, že navrhovateľka toto podanie nedoplnila ani v priebehu odvolacieho konania a ani z jej odvolania nevyplývajú také skutočnosti, na základe ktorých by mohol konajúci súd pokračovať v konaní o merite veci. Z vyššie uvedených dôvodov odvolací súd rozhodnutie súdu prvého stupňa ako vecne správne potvrdil podľa § 219 ods. 1 O.s.p. a v odôvodnení sa obmedzil len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia podľa § 219 ods. 2 O.s.p..

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.