KSKE 8 CoP 277/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 277/2012

KS v Košiciach, dátum 11.07.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 277/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/277/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7212201758 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7212201758.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o mal. Z. M. N. nar. XX.X.B. zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach dieťaťa rodičov S.. Z. N. A. nar. X.XX.B. bývajúcej v H. J. Q. W.. Č.. X a S.. Z. N. nar. XX.XX.B. bývajúceho v H. J. N. W.. Č.. X zastúpeného Advokátskou kanceláriou Peter Dittrich s.r.o. so sídlom v Košiciach na Mudroňovej ul. č. 29 v konaní o nariadenie predbežného opatrenia o odvolaní matky proti uzneseniu Okresného súdu Košice II z 14.6.2012 č.k. 45P 20/2012-88 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie v napadnutom výroku o úprave styku otca s mal. Z. M. N. nar. XX.X.B..

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením z 14.6.2012 č.k. 45P 20/2012-88 zamietol návrh matky na nariadenie predbežného opatrenia, ktorým sa domáhala, aby súd do rozhodnutia vo veci samej rozhodol o zmene úpravy styku, zvýšení výživného a sporenia a tým zmenil v tejto časti právoplatný rozsudok č.k. 43C 91/2007-195 z 23.11.2009, ktoré v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Košiciach z 29.4.2010 č.k. 7CoP 52/2010-213 nadobudlo právoplatnosť 26.1.2010.

Proti tomu uzneseniu proti výroku o zamietnutí návrhu na zmenu úpravy styku podala v zákonnej lehote odvolanie matka s návrhom, aby odvolací súd rozhodnutie súdu prvého stupňa v napadnutej časti zmenil a návrhu na nariadenie predbežného opatrenia v plnom rozsahu vyhovel. Vyslovila presvedčenie, že v konaní o nariadenie predbežného opatrenia skutočnosti, z ktorých sa vyvodzuje dôvodnosť návrhu, nemusia byť preukázané dôkazmi, resp. nie je nevyhnutné v tomto konaní vykonať dôkazy tak, ako v konaní vo veci samej. Tvrdenie a dôkazy, ktoré prezentovala vo svojom návrhu na nariadenie predbežného opatrenia z 14.5.2012 má za dôvodné bez akýchkoľvek pochybností, aby konajúci súd, resp. odvolací súd návrhu na nariadenie predbežného opatrenia v plnom rozsahu vyhovel. Opätovne poukázala na to, že súdom určený styk počas letných prázdnin maloletého Z. M. pomerne dosť obmedzuje v trávení voľného času so svojou matkou a bráni mu tým v plnohodnotnom prežívaní letných prázdnin. Takéto obmedzenie následne môže spôsobiť nemožnosť nadobudnutia pozitívnych zážitkov, ktoré majú dôležitú úlohu pri formovaní dieťaťa a majú výrazný vplyv na jeho vývin, čo sa v budúcnosti v konečnom dôsledku môže pomerne negatívne odraziť na duševnom vývine maloletého dieťaťa. Vyslovila presvedčenie, že konajúci súd procesne pochybil, ak v odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že právoplatné rozhodnutie súdu nie je možné zmeniť predbežným opatrením, čo by považovala za odňatie možnosti konať pred súdom.

Otec a kolízny opatrovník sa k odvolaniu matky nevyjadrili.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne.

Odvolací súd na základe odvolania matky preskúmal uznesenie v napadnutej časti spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm. a/ O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods.

2 O.s.p. a dospel k rovnakému právnemu záveru ako súd prvého stupňa, že neboli splnené zákonné podmienky pre nariadenie predbežného opatrenia, pretože nebola preukázaná potreba dočasne zmeniť už upravené pomery právoplatným rozhodnutím súdu a nebola dostatočne osvedčená ani danosť práva, pretože nebolo preukázané, že maloletému dieťaťu hrozí bezprostredná ujma, preto uznesenie súdu prvého stupňa v napadnutej časti podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správne potvrdil. Súd prvého stupňa v odôvodnení napadnutého uznesenia správne konštatoval, že z návrhu matky nevyplývajú skutočnosti odôvodňujúce nebezpečenstvo bezprostredne hroziacej ujmy, pretože výchova a výživa maloletého je riadne zabezpečovaná matkou a súčasne uviedol, že o úprave styku bolo právoplatne rozhodnuté, preto súd nemôže takéto rozhodnutie zmeniť len na základe nepodložených tvrdení matky. Odvolací súd dodáva, že inštitút predbežného opatrenia umožňuje rýchlo a pružne riešiť takú situáciu, keď je potrebný okamžitý zásah súdu. Súd pri rozhodovaní o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia je vždy povinný prihliadať na konkrétne okolnosti každého prípadu a skúmať, či prípadne vyhovením návrhu nedôjde k neprimeranému zásahu do práv toho, proti ktorému predbežné opatrenie smeruje. Na to, aby nedošlo k zásahu do výkonu rodičovských práv a práva na spravodlivý proces zaručený Listinou základných práv a slobôd a Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd musí byť rozhodnutie súdu založené na skutočnostiach, ktoré majú oporu v skutkovom stave a dôkazoch obsiahnutých v spise a musia byť riadne a presvedčivo odôvodnené. Skutočnosti uvádzané matkou v návrhu na nariadenie predbežného opatrenia a v odvolaní proti zamietajúcemu uzneseniu súdu prvého stupňa sú nepochybne relevantné pre rozhodnutie vo veci samej, nie však pre okamžitý zásah súdu formou nariadenia predbežného opatrenia a týmito sa bude zaoberať konajúci súd v rámci zisťovania skutkového stavu potrebného pre rozhodnutie vo veci samej. V tejto súvislosti odvolací súd poukazuje na to, že na súde prvého stupňa je vedené konanie vo veci samej o zmenu styku a zvýšenie výživného a sporenia pod sp.zn. 45P 20/2012 a v predmetnej veci je vytýčené pojednávanie na 9.8.2012, z čoho jednoznačne vyplýva, že konajúci súd vo veci samej aktívne koná a je dôvodný predpoklad, že vo veci bude pomerne v krátkom časovom horizonte rozhodnuté. Konštatovanie matky, že v priebehu letných prázdnin 2012 nedôjde k meritórnemu rozhodnutiu o jej návrhu na zmenu úpravy styku, samo o sebe nemôže byť dôvodom pre nariadenie predbežného opatrenia, ak doterajšie právoplatné rozhodnutie o styku otca s maloletým bezprostredne neohrozuje záujmy dieťaťa, aj keď možno pripustiť pomerné obmedzenie trávenia voľného času matky so synom cez letné prázdniny, ktoré však nevyžaduje okamžitý zásah súdu formou predbežného opatrenia. Odvolací súd zdôrazňuje, že len v prípadoch osvedčenia bezprostredného ohrozenia zdravia dieťaťa, či z iných závažných dôvodov je namieste predbežným opatrením rozhodnúť ešte pred rozhodnutím v merite veci, pretože z povahy predbežného opatrenia vyplýva, že nie je jeho úlohou nahradzovať alebo predchádzať rozhodnutia vo veci samej a pretože odvolací súd ani v štádiu odvolacieho konania nezistil naliehavú potrebu nariadiť predbežné opatrenie v súlade s návrhom matky, rozhodnutie súdu prvého stupňa v napadnutej časti ako vecne správne potvrdil podľa § 219 ods. 1 O.s.p. Odvolací súd poznamenáva, že odôvodnenie rozhodnutia súdu prvého stupňa, že právoplatné rozhodnutie súdu nemožno meniť , je potrebné chápať v kontexte s ostatnými okolnosťami uvedenými súdom prvého stupňa, t.j. že rozhodnutie nemožno meniť len na základe nepodložených tvrdení matky.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Vypracovala: JUDr. Ludvika Bodnárová