KSKE 8 CoP 28/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/28/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7811208652 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7811208652.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Diany Solčányovej a členiek senátu JUDr. Marianny Hraboveckej a JUDr. Ludviky Bodnárovej vo veci starostlivosti súdu o maloletého M. M. nar. XX.X.XXXX zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave dieťaťa rodičov: I. M. nar. XX.X.XXXX invalidnej dôchodkyne bývajúcej v M. č. XXX zastúpenej JUDr. Máriou Ďurajovou advokátkou so sídlom Advokátskej kancelárie v Rožňave na Šafárikovej ulici č. 71 a H.. I. M.Š. nar. XX.X.XXXX zamestnaného vo firme Kovozink a.s. Dobšiná bývajúceho vo D. G. č. XXX zastúpeného JUDr. Alexandrom Milkom advokátom so sídlom Advokátskej kancelárie v Rožňave na ulici Cyrila a Metoda č. 4 v konaní o zvýšenie výživného a zmenu úpravy styku otca s maloletým o odvolaní matky proti rozsudku Okresného súdu Rožňava z 2.12.2011 č.k. 5P 57/2011-36 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok vo výroku o zamietnutí návrhu matky na zmenu úpravy styku otca s maloletým M. M. nar. XX.X.XXXX.

Z r u š u j e rozsudok vo výroku o zamietnutí návrhu matky na zvýšenie výživného a trovách konania a v rozsahu zrušenia vec v r a c i a na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zamietol návrh matky na zvýšenie výživného aj na zmenu úpravy styku otca s maloletým M. a o trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu. Rozhodol tak na základe návrhu matky, ktorým žiadala, aby súd zvýšil výživné pre maloletého M. zo 45 € na 100 € mesačne od 1.9.2011 a tiež zmenil rozhodnutie o úprave styku otca s maloletým tak, že otec bude mať možnosť stretávať sa s maloletým každú poslednú sobotu v mesiaci od 9.00 hod. do nedele 18.00 hod.. Návrh na zvýšenie výživného odôvodnila tým, že výživné od otca pre maloletého bolo naposledy určené rozsudkom Okresného súdu Rožňava 26.2.2009 č.k. 6C 6/2009-18, ktorým bol zaviazaný prispievať na výživu maloletého 45 € mesačne. Od tejto súdnej úpravy došlo k výraznej zmene pomerov u maloletého tým, že nastúpil do prvého ročníka základnej školy, čím sa jeho odôvodnené potreby v každom smere podstatne zvýšili. Vzrástli najmä náklady na školské potreby, životné potreby, stravné, družinu, vybavenie do školy, pričom ona poberá invalidný dôchodok 157 € a rodičovský príspevok 190 € mesačne, následkom čoho nie je schopná dopĺňať zdroj výživy maloletého na hranicu jeho odôvodnených potrieb. S ňou v spoločnej domácnosti žije aj jej druh, ktorý je otcom jej maloletého syna B. nar. X.X.XXXX. V návrhu tiež uviedla, že otec maloletého je zamestnaný a okrem tohto príjmu má aj príležitostný príjem z brigádnických prác na stavbách a montážach striech. Konštatovala, že maloletému pri nástupe do školy kúpil ošatenie. Návrh na zmenu úpravy styku otca s maloletým odôvodnila tým, že naposledy upravený styk otca s maloletým rozsudkom Okresného súdu Rožňava z 9.6.2009 č.k. 7P 202/2009-29 každý druhý týždeň v mesiaci v sobotu od 9.00 hod. do nedele do 18.00 hod. je iba formálny, otec ho nedodržiava, za maloletým prevažne dochádzajú starí rodičia zo strany otca, s ktorými trávi maloletý viac voľného času ako so svojím otcom.

Otec nesúhlasil s návrhom matky na zmenu úpravy jeho styku s maloletým, pretože doposiaľ upravený styk je osvedčený a vyhovujúci. Potvrdil skutočnosť tvrdenú matkou, že sa maloletý viac zdržiava u jeho rodičov, ale v tejto súvislosti uviedol, že maloletý tam chodí preto, že tam chodí aj jeho sesternica, ktorú má veľmi rád a konštatoval, že tam chodí aj on. Rovnako žiadal zamietnuť aj návrh na zvýšenie výživného s odôvodnením, že od poslednej súdnej úpravy o výživnom došlo u neho k zmene pomerov spočívajúcej v tom, že mu pribudla ďalšia vyživovacia povinnosť voči maloletej W. M. nar. XX.X.XXXX zo vzťahu s I. G., s ktorou žije v spoločnej domácnosti. Konštatoval, že maloletému platí poistné 18,26 €, ktoré platí aj pre maloletú W. a pre seba životné poistenie 37,80 €, inkaso 75 € a okrem toho spláca úvery na základe zmlúv uzatvorených v čase trvania manželstva s matkou maloletého. Brigádnicky nepracuje, pretože mu to nedovoľujú zdravotné problémy. Jedenkrát bol pomáhať pri stavbe svojho priateľa, ktorý mu tiež v minulosti pomohol. Predložil súdu prvého stupňa dodatok k pracovnej zmluve z 8.2.2010 o zmene pracovných podmienok, z ktorého vyplýva, že zamestnávateľ sa dohodol s ním na skrátení pracovného času v rozsahu 22,5 hodín týždenne, za čo mu bude poskytovať mesačne mzdu od 1.11.2011 iba 330 €. Súd prvého stupňa zo správy Kovozinok a.s. Dobšiná zistil, že otec má s touto akciovou spoločnosťou uzatvorený pracovný pomer na dobu určitú od 9.2.2010 do 8.2.2012 s pracovným zaradením operátor pozinkovacej linky s čistým priemerným mesačným zárobkom 459 €. Zo správy Sociálnej poisťovne pobočky Rožňava zistil, že matka maloletého je invalidná dôchodkyňa od 1.1.2004 a jej invalidný dôchodok predstavuje 157,50 € mesačne. Poberá aj rodičovský príspevok 190,10 € mesačne, prídavky na deti 44,02 € mesačne, peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov 17,60 € mesačne. Druh matky mal uzavretú pracovnú zmluvu do 31.10.2011 so Štátnymi lesmi v Nižnej Slanej s priemerným zárobkom 300 € mesačne. Maloletý navštevuje prvý ročník Základnej školy v Rejdovej, nosí okuliare, je hyperaktívny, z dôvodu toho sú s ním výchovné problémy. Otec býva vo D. so svojou družkou I. G. a maloletou W., v čase rozhodovania súdom prvého stupňa bol zamestnaný v akciovej spoločnosti Kovozink a.s. Dobšiná ako predák s čistým priemerným mesačným zárobkom 410 €. Býva v rodinnom dome otca družky. Náklady na bývanie tvorí inkaso 75 € mesačne a nákup dreva 600 € až 700 € ročne. Spláca pôžičky uzavreté počas manželstva s matkou maloletého 39,72 € a 35 € mesačne a platí poistku pre maloletého. Pravidelne prispieva na výživu maloletého a v auguste 2011 kúpil maloletému veci v hodnote 100 €. Konajúci súd vykonal dokazovanie za účelom zistenia, či otec maloletého má príjem tvrdený matkou maloletého z brigádnickej činnosti a zo správy I. Q. zistil, že otec maloletého nie je u neho zamestnaný, ani u neho nepracuje na základe dohody o vykonaní práce. Vypočutý svedok I. D. rovnako nepotvrdil tieto tvrdenia matky iba uviedol, že v októbri 2011 otec maloletého pracoval s ním asi tri týždne pre pána Y. vo D.. Nevedel sa vyjadriť na základe akej dohody otec túto prácu pre pána Y. vykonával. Zo spisu Okresného súdu Rožňava sp.zn. 7P 202/2009 zistil, že rozsudkom z 9.6.2009 bol upravený styk otca s maloletým každý druhý týždeň v mesiaci v sobotu od 9.00 hod. do nedele do 18.00. hod.. Zamietnutie návrhu matky na zmenu úpravu styku otca s maloletým odôvodnil tak, že nezistil relevantné skutočnosti pre zúženie styku otca s maloletým. Konštatoval, že doposiaľ upravený styk otca s maloletým je v záujme maloletého a na jeho zmenu bez ďalšieho nie je dôvod uvádzaný matkou, že maloletého od nej vyzdvihujú rodičia otca, zvlášť po zistení, že otec si starou matkou zo strany matky nerozumie. Zamietnutie návrhu matky na zvýšenie výživného odôvodnil tým, že u otca sa zmenili pomery tým, že v súčasnosti pracuje len na polovičný úväzok a jeho mzda predstavuje iba 300 € mesačne, pričom má vyživovaciu povinnosť voči maloletej W. a tiež voči jej matke, s ktorou žije v spoločnej domácnosti. Okrem výživného podľa svojich možností kupuje pre maloletého potrebné veci. Konštatoval, že nebolo preukázané, že by otec okrem príjmu zo zamestnania mal príjem aj z brigádnickej činnosti. Uviedol, že matke tiež pribudla vyživovacia povinnosť, žije v spoločnej domácnosti s druhom, ktorý je zamestnaný. Zdrojom príjmu matky je invalidný dôchodok, rodičovský príspevok a poberá aj rodinné prídavky na maloleté deti, ktoré sú tiež určené na uspokojovanie ich odôvodnených potrieb. Zo zistených skutočností vyvodil záver, že nie je v schopnostiach a možnostiach otca, aby v súčasnosti prispieval výživné vo väčšom rozsahu, ako mu doposiaľ bolo určené. Takto zistený skutkový stav konajúci súd právne posúdil podľa § 78 ods. 1 až 3, § 75 ods. 1, § 25 ods. 1,2 Zákona o rodine.

Proti tomuto rozsudku podala v zákonnej lehote odvolanie matka s návrhom, aby odvolací súd zmenil rozsudok súdu prvého stupňa v súlade s jej návrhom alebo ho zrušil v celom rozsahu a vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Odvolanie podala podľa § 206 ods. 2 písm. a) až f) O.s.p. a konštatovala, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 písm. h) O.s.p., pretože rozhodnutie súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia a konajúci súd rozhodol napriek dokazovaniu na základe skutkových okolností, ktoré ostali medzi účastníkmi sporné. Súd prvého stupňa dospel k nesprávnym skutkovým zisteniam, z ktorých vyvodil nesprávne závery. Konštatovala, že podľa jej názoru sú splnené zákonné podmienky na zvýšenie výživného a už pri poslednej úprave výživného bol otec zaviazaný prispievať

na maloletého iba v minimálnom rozsahu, preto konštatovanie súdu prvého stupňa v odôvodnení napadnutého rozhodnutia, že nie je v schopnostiach otca prispievať na výživu maloletého vo väčšom rozsahu, ako mu bolo doposiaľ určené, považuje za nespravodlivé. Konajúci súd návrh zamietol napriek tomu, že preukázala zvýšené náklady nevyhnutné pre zabezpečenie starostlivosti o maloletého, ktoré ona nie je schopná zabezpečiť. Vytkla mu, že napriek dôkazom nevyhodnotil celkový príjem osôb žijúcich s povinným rodičom a príjem jej rodiny. V tejto súvislosti poukázala na skutočnosť, že jej druh je od 1.12.2011 nezamestnaný, preto je jej 4-členná rodina bez akéhokoľvek príjmu. Zdôraznila, že aj jej pribudla ďalšia vyživovacia povinnosť. Uviedla, že konajúci súd sa nevysporiadal so zistením, z akého dôvodu bol otcovi skrátený pracovný úväzok a následne aj mzda, ak v čase začatia konania pracoval ako predák s čistým mesačným príjmom 459 €. Pokiaľ ide o jej návrh na zmenu úpravy styku otca s maloletým vytkla konajúcemu súdu, že nerozhodol v súlade s jej návrhom napriek tomu, že preukázateľne zistil, že maloletého preberajú od nej rodičia otca, ktorí aj suplujú otca pri starostlivosti o maloletého v čase jeho styku s ním. Otec sa o maloletého osobne nestará, maloletý sa v čase úpravy styku zdržiava v domácnosti starých rodičov, čo nie je v súlade s doterajšou súdnou úpravou a rozhodne nie je v záujme maloletého. Ona nesúhlasí s tým, aby dieťa bolo vychovávané u starých rodičov, u ktorých si robí čo chce, čím sa podporuje jeho hyperaktivita a jej sa sťažuje výchova. Vyjadrila názor, že pokiaľ majú suplovať výchovu otca o syna starí rodičia, navrhuje zrušiť styk otca so synom. K odvolaniu priložila aj lekársku správu potvrdzujúcu, že maloletý má poruchy správania a pozornosti a potrebuje kľudné a pokojné prostredie.

Otec sa k odvolaniu matky nevyjadril.

Kolízny opatrovník vo vyjadrení k odvolaniu matky konštatoval, že matka podala návrh na zvýšenie výživného a úpravu styku 6.10.2011, o ktorom rozhodol Okresný súd Rožňava 2.12.2011 pod č.k. 5P 57/2011-36 tak, že jej návrh na zvýšenie výživného a zmenu úpravy styku otca s maloletým zamietol. V závere správy uviedol, že matka žije v skromných podmienkach v spoločnej domácnosti s rodičmi a má vyživovaciu povinnosť k dvom maloletým deťom.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p., odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne.

Podľa § 219 ods. 2 O.s.p., ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd na základe odvolania matky preskúmal napadnutý rozsudok spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm. a) O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. v spojení s § 156 ods. 3 O.s.p. a dospel k rovnakému právnemu záveru ako súd prvého stupňa vo vzťahu k výroku o úprave styku otca s maloletým, že nie sú splnené zákonné podmienky na vyhovenie návrhu matky. Súd prvého stupňa dostatočne zisti skutkový stav, v súlade s § 132 O.s.p vyhodnotil dôkazy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, pričom starostlivo prihliadal na všetko, čo vyšlo za konania najavo, vrátane toho, čo uviedli účastníci konania, preto je odôvodnenie rozsudku presvedčivé a s jeho závermi sa odvolací súd v plnom rozsahu stotožňuje. Odvolací súd poznamenáva, že vzťah dieťaťa a rodiča je prirodzeným biologickým vzťahom a každé dieťa potrebuje pre zdravý vývoj pocit spolupatričnosti nielen so svojou matkou, ale aj so svojím otcom, pretože ich vzájomné pozitívne pôsobenie v rámci výchovného prostredia dáva záruku riadneho vývoja dieťaťa. Výchovné pôsobenie len zo strany jedného rodiča má spravidla za následok nedostatky správania a myslenia dieťaťa. Negatívne dôsledky vznikajú v situácii, keď jeden z rodičov bráni druhému stretávať sa s dieťaťom, hoci druhý rodič nedáva k tomu dôvod. Starostlivosť o duševnú stránku každého dieťaťa je integrálnou súčasťou celkovej starostlivosti o dieťa, aj keď nie najdôležitejšou a v súčasnosti spôsobené škody na jeho psychike by mohli byť v budúcnosti nenapraviteľné. V tomto prípade má otec právo, ale aj povinnosť participovať na starostlivosti o maloletého M., ktorý má zasa aj na základe Deklarácie práv dieťaťa právo byť vychovávaný obidvoma rodičmi a doterajší doslova v minimálnom rozsahu upravený styk otca s maloletým je rozhodne prospešný pre jeho zdravý, emocionálny a osobnostný vývin aj so zreteľom na jeho hyperaktivitu a kontakt so starými rodičmi je bez ďalšieho pre neho obohatením. Odvolací súd tiež konštatuje, že výchovou maloletého dieťaťa sa rozumie aj budovanie a upevňovanie vzťahu k druhému rodičovi, ktorý sa nemôže podieľať na výchove dieťaťa inou formou, ako v čase vymedzenom pre styk s dieťaťom a rodič, do osobnej starostlivosti ktorému bolo dieťa zverené, je povinný usmerňovať a organizovať program dieťaťa tak, aby bolo riadne na stretnutie s druhým rodičom pripravené, a to aj vo

vzťahu k školským povinnostiam, t.j. príprave dieťaťa do školy počas návštevy u toho rodiča. Odvolací súd zdôrazňuje, že rozhodnutie o výkone rodičovských práv a povinností, ktorých súčasťou je aj úprava styku rodiča s dieťaťom, možno zmeniť len v prípade, ak sa zmenia pomery (§ 26 Zákona o rodine) . V tomto prípade neboli zistené žiadne okolnosti, ktoré by odôvodňovali zmenu rozhodnutia o úprave styku otca s maloletým M., ani skutočnosti odôvodňujúce zúženie styku, za ktoré nemožno považovať preberanie maloletého od matky starými rodičmi, pobyt maloletého u starých rodičov na základe vôle otca, ktorý zodpovedá za maloletého v čase úpravy styku v plnom rozsahu a starostlivosť starých rodičov o maloletého. Pretože matka vo vzťahu k rozhodnutiu o jej návrhu na zmenu úpravy styku neuviedla žiadne relevantné skutočnosti ani v štádiu odvolacieho konania, majúce za následok iné rozhodnutie, odvolací súd rozsudok v tejto časti ako vecne správny potvrdil podľa § 219 ods. 1 O.s.p. a podľa § 219 ods. 2 O.s.p. sa v odôvodnení tohto rozhodnutia obmedzil iba na skonštatovanie a zdôraznenie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia.

Podľa § 221 ods. 1 písm. f) a h) O.s.p., súd rozhodnutie zruší, len ak sa účastníkovi konania postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom alebo súd prvého stupňa nesprávne vec právne posúdil tým, že nepoužil správne ustanovenia právneho predpisu a nedostatočne zistil skutkový stav.

Podľa ods. 2 tohto zákonného ustanovenia, ak odvolací súd zruší rozhodnutie, môže podľa povahy vrátiť vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie, prerušiť konanie, zastaviť konanie alebo postúpiť vec orgánu, do právomoci ktorého vec patrí.

Odvolací súd po preskúmaní spisu zistil, že nie sú splnené podmienky pre potvrdenie ani pre zmenu napadnutého rozsudku vo výroku o zamietnutí návrhu matky na zvýšenie výživného a preto tento výrok podľa § 221 ods. 1 písm. f) a h) O.s.p. zrušil a podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Súd prvého stupňa nesprávne vec právne posúdil, ak napriek vyšetrovacej zásade, ktorá v tomto konaní starostlivosti súdu o maloleté dieťa platí bez ďalšieho, nezisťoval všetky okolnosti, najmä schopnosti a možnosti otca dosahovať čo najvyšší príjem, nezistil koncepčným a cieleným výsluchom otca prečo uzavrel dohodu o skrátení jeho pracovného úväzku a či mal aj možnosť iného konania, nezisťoval možnosti otca zamestnať sa s väčším priemerným mesačným zárobkom, nevypočul svedka Y., či je pravdivé tvrdenie otca, že na jeho stavbe pracoval tri týždne bezodplatne na báze odplaty kamarátovi, nezisťoval resp. vôbec neverifikoval tvrdenia rodičov maloletého o zárobkových a majetkových pomeroch ich partnerov, ktoré sú významné pre posúdenie životnej úrovne rodičov. Z uvedených dôvodov je odôvodnenie tohto výroku nepresvedčivé a nedáva odpovede účastníkom konania na všetky právne a skutkové otázky, čím konajúci súd odňal účastníkom možnosť konať pred súdom podľa § 221 ods. 1 písm. f) O.s.p. a táto vada súčasne bráni preskúmavacej právomoci odvolacieho súdu, čím je daný ďalší dôvod na zrušenie rozhodnutia podľa citovaného zákonného ustanovenia.

V ďalšom konaní bude povinnosťou súdu prvého stupňa cielene a vyčerpávajúco vypočuť otca jednak k trvaniu jeho pracovného pomeru so zreteľom na to, že bol uzavretý na dobu určitú, k okolnostiam zmeny pracovnej zmluvy a následnému zníženiu jeho mesačného zárobku, k jeho prípadnej brigádnickej činnosti, konkrétne v trvaní troch týždňov u priateľa Y., prípadne u iných priateľov, týchto eventuálne vypočuť, či sa jednalo o prácu za odplatu alebo nie, listinnými dôkazmi verifikovať príjmy partnerov rodičov, u druha matky zistiť, či je skutočne bez pracovného pomeru, ktorá skutočnosť nastala až v štádiu odvolacieho konania a súd prvého stupňa ju nemal možnosť verifikovať. Tieto okolnosti je nevyhnutné zistiť, pretože sú relevantné pre zákonné rozhodnutie o návrhu matky na zvýšenie výživného po nepochybnom zistení na základe doterajšieho dokazovania, že u maloletého došlo k podstatnej zmene pomerov odôvodňujúcej zvýšenie výživného započatím povinnej školskej dochádzky. Následne bude povinnosťou konajúceho súdu rozhodnutie náležite odôvodniť v súlade s § 157 ods. 2 O.s.p. tak, aby bolo odôvodnenie rozhodnutia zrozumiteľné a preskúmateľné.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.