KSKE 8 CoP 284/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 284/2011

KS v Košiciach, dátum 28.02.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 284/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/284/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7610218420 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7610218420.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Marianny Hraboveckej a členiek senátu JUDr. Diany Solčányovej a JUDr. Ludviky Bodnárovej v právnej veci navrhovateľky H. C. nar. X.XX.I. bývajúcej v R. X. Y. X. L. N.. Č.. X proti odporcovi A.. E. C. nar. X.X.I. bývajúcemu v R. X. Y. X. R. N.. Č.. XX/XX zastúpenému JUDr. Dušanom Kozákom advokátom so sídlom v Košiciach na ul. Sv. Ladislava č. 8 v konaní o určenie príspevku na výživu rozvedenej manželky o odvolaní odporcu proti rozsudku Okresného súdu Spišská Nová Ves z 20.6.2011 č. k. 5C/104/2010 - 55 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e napadnutý rozsudok vo výroku o určení príspevku na výživu rozvedeného manžela od odporcu pre navrhovateľku a vo výroku o dlhu na výživnom.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zaviazal odporcu prispievať na výživu navrhovateľky 75 € mesačne od 7.12.2010 vždy do 15. dňa v mesiaci vopred a v prevyšujúcej časti návrh zamietol. Dlžné výživné 510,48 € za obdobie od 7.12.2010 do 30.6.2011 povolil odporcovi splácať spolu s bežným výživným od júla 2011 až do úplného splatenia v mesačných splátkach po 30 € a o trovách konania rozhodol tak, že žiadny z účastníkov nemá právo na ich náhradu.

Proti tomuto rozsudku podal v zákonnej lehote odvolanie odporca a navrhol, aby odvolací súd zmenil napadnutý rozsudok tak, že zamietne návrh na určenie príspevku na výživu rozvedenej manželky, pretože navrhovateľka nespĺňa zákonné podmienky pre jeho priznanie. V tejto súvislosti poukázal na to, že jej finančná situácia nie je až taká zlá, ako prezentovala v priebehu konania, pretože ešte počas manželstva vybrala pre svoju potrebu zo spoločného účtu 18.600 €. Tie jej s invalidným dôchodkom a výživným po rozpočítaní na 24 mesiacov tvorili príjem až 1.205,43 € mesačne. Navyše, navrhovateľka k 11.2.2010 nadobudla podľa dohody o vyporiadaní ich bezpodielového spoluvlastníctva 8.955,80 € a 3.157,70 €, čo jej po spočítaní s vyššie uvedenými položkami činilo 1.854,60 mesačne. Na základe takto uvedených skutočností vyjadril presvedčenie, že navrhovateľka je nielen schopná primerane sa sama živiť, ale že pri hospodárnom nakladaní môže mať nadštandardnú výživu.

Navrhovateľka vo vyjadrení k odvolaniu odporcu navrhla potvrdiť napadnutý rozsudok ako vecne správny. Poprela tvrdenie odporcu, že vybrala zo spoločného účtu 18.600 €. Nadobudla len 3.000 €, ktoré si ponechala na účte na svoj pohreb a z ostatných prostriedkov financovala byt, dom, lieky a nemocnicu, pretože jej na uspokojovanie týchto potrieb nestačil invalidný dôchodok v rozsahu 284,60 € mesačne. Poukázala na to, že aj odporca si vybral zo spoločného účtu 500.000,- Sk, a to v čase, keď bola v nemocnici. Na podporu svojich tvrdení priložila výpisy z účtov odporcu.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p., odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Výrok rozsudku o zamietnutí návrhu v prevyšujúcej časti nebol odvolaním napadnutý, nadobudol právoplatnosť, preto nebol predmetom preskúmania v odvolacom konaní (§ 206 ods. 2 O. s. p.) .

Odvolací súd na základe odvolania odporcu preskúmal rozsudok v napadnutých výrokoch o určení výživného a o dlhu na výživnom aj s konaním, ktoré im predchádzalo podľa § 212 ods. 1 O. s. p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O. s. p. v spojení s § 156 ods. 3 O. s. p. a dospel k záveru, že súd prvého stupňa dostatočne zistil skutkový stav, posúdil ho podľa správnych zákonných ustanovení Zákona o rodine a zákonne rozhodol o návrhu na určenie príspevku na výživu navrhovateľky. Súd prvého stupňa vykonal všetky dôkazy významné pre rozhodnutie, v súlade s § 132 O. s. p. vyhodnotil dôkazy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, pričom starostlivo prihliadal na to, čo vyšlo v konaní najavo, vrátane toho, čo uviedli účastníci konania a rozsudok súdu prvého stupňa spĺňa základné obsahové náležitosti, najmä zrozumiteľnosť, určitosť a jasnosť a je logickým vyústením priebehu a výsledkov prvostupňového konania, v dôsledku čoho je odôvodnenie rozsudku v napadnutej časti presvedčivé a odvolací súd sa s ním v plnom rozsahu stotožňuje. Konajúci súd sa vysporiadal s námietkami odporcu uplatnenými v odvolaní, ktoré tvorili jeho obranu v prevažnej miere už v priebehu konania pred súdom prvého stupňa a odporca ani v odvolaní neuviedol žiadne relevantné skutočnosti, ktoré by mali za následok iné rozhodnutie o návrhu na určenie príspevku na výživu navrhovateľky. Odvolací súd posúdením všetkých relevantných skutočností vo vzťahu k predmetu odvolacieho konania dospel k totožnému právnemu záveru, ako súd prvého stupňa, že navrhovateľka preukázala zákonný nárok na priznanie príspevku na výživu rozvedenej manželky, pretože jediným pravidelným zdrojom jej príjmu je invalidný dôchodok 293,30 mesačne, ktorý nepostačuje na zabezpečovanie jej nevyhnutných potrieb. Príspevok na jej výživu určený súdom prvého stupňa v rozsahu 75 € mesačne, vzhľadom na citované zákonné ustanovenia v odôvodnení napadnutého rozsudku a z nich vyplývajúce zásady, podľa názoru odvolacieho súdu zodpovedá jeho zákonnému rozsahu vyjadrenému pojmom primeraná výživa a zohľadňuje reálne zárobkové schopnosti a možnosti odporcu, ktorý podľa opisov jeho mzdových listov pracuje s čistým priemerným mesačným príjmom 1.513,24 € a nemá iné vyživovacie povinnosti. Odvolací súd poznamenáva, že základnou hmotnoprávnou podmienkou existencie a trvania nároku na príspevok na výživu rozvedeného manžela je nepochybné preukázanie, že rozvedený manžel nie je schopný sám sa živiť, preto sú v tomto smere bez právneho významu odvolacie námietky odporcu, že navrhovateľka si zo spoločného účtu vybrala počas manželstva 18.600 € (o čom nepredložil dôkaz) a že k 11.2.2010 nadobudla podľa dohody o vyporiadaní ich bezpodielového spoluvlastníctva 8.955,80 € a 3.157,70 €. Odvolací súd je toho presvedčenia, že by od navrhovateľky nebolo spravodlivé žiadať, aby zvyšok finančných prostriedkov, ktoré jej po vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva zostali, minula na uspokojovanie svojich nevyhnutných výdavkov, na ktoré jej nestačí invalidný dôchodok za situácie, ak tvoria jej jedinú rezervu na nepredvídateľné výdavky súvisiace s nedoplatkami za energie, s liečebnými nákladmi, životnými udalosťami v rodine a eventuálne aj s vlastným pohrebom. V opačnom prípade by pravdepodobne mohla pri vývoji súčasných cien nastať situácia, že navrhovateľka by všetky tieto prostriedky minula a nemohla by už žiadať o príspevok, pretože ho možno podľa § 72 ods. 3 Zák. o rodine priznať najdlhšie na dobu 5 rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Skutočnosti, na ktoré sa odporca odvolával však nezostali bez povšimnutia, ale boli primeraným spôsobom zohľadnené pri určení rozsahu príspevku na výživu rozvedenej manželky, pretože inak by príjem odporcu opodstatňoval jeho určenie vo väčšom rozsahu. Odvolací súd konštatuje, že odporcovi aj po zaplatení príspevku zostane dostatok finančných prostriedkov na uspokojovanie svojich vlastných potrieb v rozsahu vyššieho životného štandardu, preto možno od neho spravodlivo žiadať, aby sa aspoň v rozsahu 75 € mesačne podieľal na tých nevyhnutných výdavkoch navrhovateľky, ktoré už nie je schopná zabezpečovať zo svojho nízkeho príjmu. Vzhľadom k tomu, že súd prvého stupňa správne vyčíslil dlžné výživné od podania návrhu do 30.6.2011, odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutých výrokoch podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správny potvrdil a v súlade s § 219 ods. 2 O. s. p. v tejto časti poukazuje na odôvodnenie napadnutého rozsudku, s ktorým sa v plnom rozsahu stotožňuje.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd nerozhodoval, pretože žiadny z účastníkov si neuplatnil právo na ich náhradu (§ 151 ods. 1, § 224 ods. 1 O s. p.) .

Toto rozhodnutie senát prijal v pomere hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák č. 757/2004 Z.z. ).

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.