KSKE 8 CoP 288/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 288/2011

KS v Košiciach, dátum 28.02.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 288/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/288/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7210200115 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7210200115.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Marianny Hraboveckej a členiek senátu JUDr. Diany Solčányovej a JUDr. Ludviky Bodnárovej v právnej veci navrhovateľky Y. G. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v Y. na N. ulici č. XX zastúpenej advokátom JUDr. Petrom Pórom so sídlom Advokátskej kancelárie v Košiciach na Kováčskej ulici č. 32 proti odporcovi I. G. nar. XX.XX.XXXX bývajúceho v Y. na N. ulici č. XX v konaní rozvod manželstva o odvolaní odporcu proti rozsudku Okresného súdu Košice II z 26.1.2011 č.k. 13C 3/2010-39 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa rozsudkom z 26.1.2011 č.k. 13C 3/2010-39 rozviedol manželstvo účastníkov konania Y. G. rod. K. a I. G. uzavreté 15.9.1953 v Michalovciach zapísané v knihe manželstiev Matričného úradu Michalovce vo zväzku 9 ročníka 1953 na strane 248 pod poradovým číslom 66. O trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu.

Proti tomuto rozsudku podal v zákonnej lehote odvolanie odporca s návrhom, aby odvolací súd zmenil rozsudok súdu prvého stupňa a návrh na rozvod manželstva zamietol. Vyjadril názor, že žiadne vzťahy nie sú vážne rozvrátené ani trvalo narušené, majú kľudný život a každý z nich má súkromie a je v absolútnom bezpečí. Obvinenia navrhovateľky voči jeho osobe nie sú pravdivé ani v jednom bode, len navrhovateľka, ktorá zle počuje a nenosí ani naslúchatko, prekrúca slová a potom bez príčiny kričí. Konštatoval, že v ich byte nič nesmrdí, a ak niečo, tak výkaly, keď navrhovateľka, ktorá je po operácii hrubého čreva a má časté hnačky, nestihne na stolicu. On síce má cukrovku, ale berie lieky, kým navrhovateľka si pichá inzulín a jej moč a stolica zapáchajú aj preto, že nedodržiava diétu. Bývajú v 2-izbovom byte a on sa uskromnil s bývaním v menšej izbe a nakoľko majú rôzne diéty, stravujú sa oddelene. Chodí do klubu dôchodcov, na čo má právo a nie preto, aby utekal pred navrhovateľkou. Vyjadril názor, že navrhovateľka okrem toho, že nepočuje, je senilná a veľa zabúda, navštevuje organizáciu Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní a odkedy sa dala pokrstiť, úmyselne vyvoláva hádky a spory a tiež vyhlásila, že všetko dá cirkvi. Ako dieťa bola v koncentračnom tábore a za túto ujmu dostáva kompenzáciu od nemeckej spoločnosti, pričom aj tieto peniaze chce zveriť sekte. Žiadal, aby odvolací súd posúdil jeho odvolanie a manželstvo nerozviedol.

Navrhovateľka vo vyjadrení k odvolaniu navrhla odvolaciemu súdu odvolanie odporcu odmietnuť podľa § 218 ods. 1 písm. d) O.s.p.. Zdôraznila, že od podania návrhu sa medzi účastníkmi konania vzťahy len zhoršili, odporca sa k nej sústavne správa arogantne a vulgárne jej nadáva dodnes. Z týchto dôvodov trvá na podanom návrhu a vyjadrení.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p., odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne.

Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd preskúmal rozsudok súdu prvého stupňa spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 1 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. v spojení s § 156 ods. 3 O.s.p. a dospel k záveru, že súd prvého stupňa dostatočne zistil skutkový stav, posúdil ho podľa správnych zákonných ustanovení Zákona o rodine a zákonne rozhodol o rozvode manželstva účastníkov konania. V súlade s § 132 O.s.p. vyhodnotil dôkazy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, pričom starostlivo prihliadal na všetko, čo vyšlo za konania najavo, vrátane toho, čo uviedli účastníci, v dôsledku čoho je odôvodnenie napadnutého rozsudku presvedčivé a s jeho závermi sa odvolací súd v plnom rozsahu stotožňuje. Odvolací súd preto rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny potvrdil podľa § 219 O.s.p. a pretože sa v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením tohto rozsudku, v odôvodnení svojho rozhodnutia sa obmedzil na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia v súlade s § 219 ods. 2 O.s.p.. Po zdôraznení správnosti napadnutého rozhodnutia odvolací súd konštatuje, že z vykonaného dokazovania nepochybne vyplýva, že bola splnená zákonná podmienka pre rozvod manželstva účastníkov v súlade s § 23 Zákona o rodine, pretože ide o odôvodnený prípad zrušenia manželstva rozvodom v súlade s § 22 Zákona o rodine. Odvolací súd poznamenáva, že vzájomné vzťahy manželov, ktoré sa vytvárali počas dlhodobého spolužitia, boli nepochybne zložité a rešpektovanie práv a plnení povinností z nich vyplývajúcich, ako aj správanie manželov súviselo s mnohými okolnosťami. Rozvrat manželstva, ako objektívny stav vzájomných vzťahov medzi manželmi, je výsledkom mnohých rôznych príčin, ktoré sa navzájom ovplyvňovali a znásobovali. Manželstvo účastníkov konania vzhľadom na rozvrat manželských vzťahov, ktorý je vážny a trvalý bez možnosti obnovenia jeho základných funkcií, nemôže plniť svoj účel a vzhľadom na jednoznačný postoj navrhovateľky a absenciu pokusu manželov na obnovenie spolužitia nemožno očakávať, že manželské spolužitie niekedy obnovenia. Záujem odporcu o zotrvanie v manželstve nemôže byť sám o sebe dôvodom, aby súd nútil navrhovateľku zotrvávať vo vzťahu, ktorý navyše považuje za bezohľadný práve zo strany odporcu, pretože na naplnenie účelu manželstva je potrebná snaha oboch strán, vzájomné pochopenie a citové zblíženie. Argumentácia odporcu vyznieva nehodnoverne so zreteľom na obsah odvolania, v ktorom absentuje prejav lásky, úcty a porozumenia voči navrhovateľke a dovoľuje skôr záver, že konflikty medzi manželmi, ktoré sa postupne prehlbovali, dovŕšili rozvrat medzi nimi do tej miery, že rozvod sa stal rozumným východiskom zo vzniknutej situácie. Odvolací súd tiež poznamenáva, že vypočutie svedkov navrhovaných odporcom, nemôže mať vplyv na jednoznačný postoj navrhovateľky k manželstvu a nemôže ani preukázať eventuálnu skutočnosť, že by manželstvo navrhovateľky a odporcu mohlo v budúcnosti plniť svoj účel, ako sa domnieva odporca a je vecou súdu, či vykoná dôkazy označené účastníkmi konania za predpokladu, že skutkový stav potrebný na rozhodnutie vo veci spoľahlivo zistil inými dôkaznými prostriedkami (§ 120 ods. 1 O.s.p.) .

Vychádzajúc z vyššie uvedených dôvodov odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správne potvrdil.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.