KSKE 8 CoP 29/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 29/2012

KS v Košiciach, dátum 07.02.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 29/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/29/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7611207492 Dátum vydania rozhodnutia: 08. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7611207492.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci maloletého I. O. nar. X.X.XXXX umiestneného v Detskom centre V. I." Detský domov V., K..R.. Q. XX, V., dieťaťa rodičov: Š. O. nar. XX.X.XXXX trvale bývajúceho vo B. K. I. na E. ulici č. XXX/XX t.č. Ústav na výkon trestu a väzby v S. K. E. ulici č. XX a U. Z. nar. X.X.XXXX trvale bývajúcej vo B. K. I. - Č. na I. ulici č. XXX/XX t.č. Ústav na výkon trestu a väzby v S. K. E. ulici č. XX na návrh U. Z. nar. X.X.XXXX bývajúcej vo B. K. I. - Č. K. I. ulici č. XXX/XX o návrhu otca o určení otcovstva a zverení dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti a zákaze styku o odvolaní otca proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves z 12.12.2011 č.k. 16P 138/2011-17 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením z 12.12.2011 č.k. 16P 138/2011-17 preniesol príslušnosť na Okresný súd Prešov podľa § 177 ods. 2 O.s.p. v spojení s § 88 ods. 1 písm. c) O.s.p. s odôvodnením, že maloletý I. O. nar. X.X.XXXX bol rozhodnutím Okresného súdu Spišská Nová Ves z 22.3.2011 sp.zn. 13P 1/2011 umiestnený v Detskom centre V. I. Detský domov v V. a žiaden z rodičov dieťaťa nemá bydlisko v územnom obvode Okresného súdu Spišská Nová Ves, pričom aj v konaní o zverenie maloletého do náhradnej osobnej starostlivosti starej matky U. Z. bola prenesená miestna príslušnosť na Okresný súd Prešov uznesením Okresného súdu Spišská Nová Ves z 2.12.2011 sp.zn. 6P 51/2011.

Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie otec maloletého, v ktorom vyjadril nesúhlas s prenesením príslušnosti na Okresný súd Prešov s odôvodnením, že po operácii chrbtice sa nemôže vystaviť nadmernej námahe, ktorú by predstavovala eskorta do Prešova a späť do Košíc.

Podľa § 88 ods. 1 písm. c) O.s.p., namiesto všeobecného súdu odporcu je na konanie príslušný súd, v obvode ktorého má maloletý na základe dohody rodičov alebo rozhodnutia súdu, prípadne iných rozhodujúcich skutočností svoje bydlisko, ak ide o vec starostlivosti o maloletých, konanie o osvojiteľnosti, o osvojenie alebo o povolenie uzavrieť manželstvo maloletému.

Podľa § 177 ods. 2 O.s.p., ak sa zmenia okolnosti, podľa ktorých sa posudzuje príslušnosť, môže príslušný súd preniesť svoju príslušnosť na iný súd, ak je to v záujme maloletého. Ak tento súd nesúhlasí s prenesením príslušnosti, rozhodne jeho nadriadený súd.

Krajský súd v Košiciach ako súd nadriadený preskúmal uznesenie Okresného súdu Spišská Nová Ves z 12.12.2011 sp.zn. 16P 138/2011, ktorým preniesol príslušnosť na Okresný súd Prešov, oboznámil sa s obsahom spisu a dospel k záveru, že odvolanie otca nie je dôvodné, preto napadnuté uznesenie podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správne potvrdil. Odvolací súd na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia dodáva, že nariadenie ústavnej starostlivosti umiestnením maloletého I. do Detského centra

V. I. Detského domova v V. zásadne nemení bydlisko dieťaťa. Pretože rozhodujúcim pre aplikáciu inštitútu § 177 ods. 2 O.s.p. je materiálny predpoklad, že prenesenie príslušnosti je v záujme maloletého, odvolací súd je toho názoru, že prenesenie príslušnosti na Okresný súd Prešov je v záujme maloletého I. aj napriek tomu, že ústavná starostlivosť má len dočasný charakter a spravidla nezakladá miestnu príslušnosť. Vzhľadom na to, že maloletý I., rodičia ktorého sa nachádzajú v Ústave na výkon trestu a väzby v S., nemá žiadnu podstatnú väzbu k predchádzajúcemu bydlisko svojich rodičov, je potrebné považovať za bydlisko maloletého v súlade s ust. § 88 ods. 1 písm. c) O.s.p. sídlo Detského domova na Q. ulici č. XX v V.. Vo vzťahu k odvolacím námietkam otca odvolací súd poukazuje na to, že rozhodujúcim kritériom, podľa ktorého sa posudzuje miestna príslušnosť je bydlisko maloletého dieťaťa určené na základe dohody rodičov, rozhodnutia súdu alebo iných rozhodujúcich skutočností a nie okolnosti súvisiace so zdravotným stavom otca. Skutočnosť, že vec bude prejednávať Okresný súd Prešov ešte neznamená, že tam otec bude musieť vycestovať (bude eskortovaný) resp., že pre jeho neprítomnosť nebude možné vo veci zákonne rozhodnúť. Odvolací súd poznamenáva, že ak otec požiada príslušný súd o svoj výsluch na Okresnom súde Košice, t.j. v mieste sídla ústavu na výkon trestu a väzby a zákonný sudca to bude pokladať za vhodné, môže byť na základe dožiadania vypočutý aj na Okresnom súde Košice. Z vyššie uvedených dôvodov odvolací súd napadnuté uznesenie ako vecne správne potvrdil podľa § 219 ods. 1 O.s.p. a podľa ods. 2 tohto zákonného ustanovenia sa v odôvodnení obmedzil iba na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.