KSKE 8 CoP 290/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 290/2012

KS v Košiciach, dátum 30.10.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 290/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/290/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7812204507 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7812204507.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Marianny Hraboveckej a členiek senátu JUDr. Diany Solčányovej a JUDr. Ludviky Bodnárovej vo veci starostlivosti súdu o maloleté deti M. V. nar. X.X.D. a E. V. nar. XX.X.D. zastúpených kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave detí rodičov: E. V. nar. XX.X.D. bývajúcej v H. na A. ulici č. D. a R. V. nar. X.X.D. bývajúceho v H. na A. ulici č. D. toho času vo výkone trestu odňatia slobody ÚVTOS V., S. č. XX, v konaní o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom o odvolaní otca proti rozsudku Okresného súdu Rožňava z 12.6.2012 č.k. 7P 164/2012-35 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom z 12.6.2012 č.k. 7P 164/2012-35 zveril maloleté deti E. nar. XX.X.D. a M. nar. X.X.D. do osobnej starostlivosti matky a zaviazal otca prispievať na výživu maloletej E. 26 € mesačne a maloletého M. 26 € mesačne od 1.5.2012 vždy do 15. dňa v mesiaci matke maloletých detí. Dlžné výživné za obdobie od 1.5.2012 do 31.5.2012 spolu 52 € povolil otcovi splácať v mesačných splátkach 10 € spolu s bežným výživným od právoplatnosti rozsudku matke maloletých detí pod následkom straty výhody splátok. O trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu.

Proti tomuto rozsudku podal v zákonnej lehote odvolanie otec maloletých detí s návrhom, aby odvolací súd objektívne preveril jeho tvrdenia uvedené v odvolaní. Konštatoval, že konajúci súd nezistil skutkovú podstatu a vychádzal len zo svedeckej výpovede kolíznej opatrovníčky, ktorá nie je pravdivá. Konštatoval, že po jeho zatknutí matka aj s deťmi ho navštevovali, ale po siedmich mesiacoch si našla druhého muža, s ktorým odišla aj s deťmi do rozbitej garáže bez vody a elektriny, deti chodili hladné, špinavé a zavšivavené, matka s priateľom prepíjali peniaze, ktoré dostávali na deti a tieto hladovali a trápili sa. Uviedol, že o týchto okolnostiach mu písali do výkonu trestu viacerí ľudia, ktorí to videli a ľutovali deti. Chce si plniť svoje rodičovské povinnosti voči maloletým deťom, ale rovnako chce, aby matka ich riadne zabezpečila, aby sa deťom dostalo toho, čo im patrí a nie, aby s mužmi pila a platila alkohol z peňazí, ktoré dostáva na deti. Žiadal, aby odvolací súd preveril jeho tvrdenia, vypočul ním navrhovaných svedkov a nariadil odboru sociálnych vecí pre rodinu neohlásenú kontrolu v rodine matky detí.

Matka maloletých detí sa k odvolaniu otca nevyjadrila.

Kolízny opatrovník vo vyjadrení k odvolaniu otca navrhol, aby odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil ako vecne správny. Konštatoval, že na základe odvolania otca maloletých detí vykonali opätovné

šetrenie pomerov a zistili, že maloleté deti E. a M. naďalej bývajú u rodičov matky v staršom rodinnom dome, kde sú dve izby a kuchyňa, majú vytvorené vhodné podmienky pre výchovu a v čase šetrenia boli vhodne a čisto oblečené. Deti sú na svoj vek vzrastom primerané, nemajú zdravotné problémy a starostlivosť o deti zabezpečuje matka podľa svojich schopností a možností. Matka v súčasnej dobe nežije so svojím druhom v spoločnej domácnosti, iba sa navštevujú. Maloletý R. V., ktorý je zverený do jej náhradnej osobnej starostlivosti sa vyjadril, že matka mu odovzdávala finančné prostriedky na jeho výživu, ktorým prispieval na neho úrad v rámci príspevkov náhradnej osobnej starostlivosti a v súčasnej dobe prebieha konanie o zrušenie náhradnej osobnej starostlivosti na návrh E.P. V.X. (matka maloletej E. a maloletého M.) a R. V. býva u svojej matky aj s družkou. Rodinu matky maloletých detí, ako aj rodinu R. V. úrad pravidelne sleduje.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p., odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd na základe odvolania otca preskúmal rozsudok súdu prvého stupňa spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm. a/ O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. v spojení s § 156 ods. 3 O.s.p. a dospel k záveru, že súd prvého stupňa dostatočne zistil skutkový stav, posúdil ho podľa správnych zákonných ustanovení Zákona o rodine, v súlade s § 132 O.s.p. vyhodnotil každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, pričom starostlivo prihliadal na všetko, čo vyšlo za konania najavo, preto je odôvodnenie napadnutého rozsudku presvedčivé a s jeho závermi sa odvolací súd v plnom rozsahu stotožňuje. Konajúci súd sa vysporiadal s námietkami otca uplatnenými v odvolaní a otec v priebehu odvolacieho konania neuviedol žiadne relevantné skutočnosti, ktoré by mali za následok iné rozhodnutie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom E. a M.. Pretože súd prvého stupňa zákonne a správne rozhodol o úprave výkonu rodičovských práv a povinností účastníkov konania (rodičov) k maloletej E. nar. XX.X.D. a k maloletému M. nar. X.X.D., odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil a na doplnenie a zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia dodáva, že výchovné prostredie vytvorené matkou a jej osobná starostlivosť o maloletú E. a maloletého M. nespochybnená kolíznym opatrovníkom, rozhodne je v záujme maloletých detí so zreteľom na zabezpečenie ich kontinuálnej starostlivosti a navyše neboli zistené žiadne skutkové okolnosti, ktoré by odôvodňovali záver, že výchovné prostredie matky nezabezpečuje priaznivé podmienky pre vývoj maloletých detí. Odvolací súd dospel k záveru, že súd prvého stupňa dostatočne zistil skutkové okolnosti dôležité pre posúdenie pomerov matky, ktoré hodnotil najmä z hľadiska ich hodnovernosti a pravdivosti, ale predovšetkým vo vzťahu k jej starostlivosti o maloleté deti a s výsledkami hodnotenia dôkazov, ktoré sú súčasťou odôvodnenia rozsudku súdu prvého stupňa, sa odvolací súd v plnom rozsahu stotožňuje, pretože vychádzajú zo zisteného skutkového stavu, zodpovedajú zásadám logiky a nie sú v rozpore so zákonom, v dôsledku čoho ani odvolací súd nemal pochybnosti o správnosti rozhodnutia súdu prvého stupňa o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom. Odvolací súd dodáva, že v priebehu odvolacieho konania neboli zistené žiadne skutočnosti odôvodňujúce vykonať otcom navrhované dôkazy, pretože skutkový stav potrebný na rozhodnutie vo veci bol spoľahlivo zistený inými dôkaznými prostriedkami vykonanými súdom prvého stupňa (§ 120 ods. 1 O.s.p.) .

Z vyššie uvedených dôvodov odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny potvrdil podľa § 219 ods. 1 O.s.p. a podľa § 219 ods. 2 O.s.p. sa v odôvodnení obmedzil iba na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.