KSKE 8 CoP 3/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 3/2012

KS v Košiciach, dátum 09.01.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 3/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/3/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7511215138 Dátum vydania rozhodnutia: 10. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7511215138.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o mal. deti U. P. nar. X.X.XXXX a T.D. nar. X.X.XXXX dočasne umiestnené v Detskom domove v Košiciach na Uralskej ul. č. 1 zastúpené kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach detí rodičov E. Q. nar. X.X.XXXX bývajúcej v O. č. XX a P. U. nar. XX.X.XXXX bývajúceho v O. č. XX v konaní o nariadenie predbežného opatrenia o zverení mal. detí do náhradnej osobnej starostlivosti navrhovateľky L. E. nar. XX.X.XXXX zastúpenej JUDr. Melániou Knopovou advokátkou so sídlom v Košiciach na Štúrovej ul. č. 20 o odvolaní navrhovateľky proti uzneseniu Okresného súdu Košice - okolie z 21.10.2011 č.k. 13P/112/2011-7 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením zamietol návrh na nariadenie predbežného opatrenia na zverenie mal. detí do náhradnej osobnej starostlivosti navrhovateľky.

Proti tomuto uzneseniu podala v zákonnej lehote odvolanie navrhovateľka, aby odvolací súd zrušil napadnuté uznesenie a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností a na základe neúplne zisteného skutkového stavu dospel k nesprávnym skutkovým zisteniam. Vyjadrila presvedčenie, že rodičia mal. detí nie sú schopní sa riadne postarať o mal. deti, pretože žijú v neľudských podmienkach, nepracujú a majú problém zabezpečiť pre mal. deti základné potreby a nie aj zvýšenú starostlivosť, ktorú si vyžaduje ich zdravotný stav. Konštatovala, že mal. deti sa počas jedného roka, keď sa o ne starala riadne mentálne vyvíjali a nemali žiadne vážne zdravotné problémy. Odkedy ich 19.9.2011 odovzdala rodičom, boli 2-krát hospitalizované na infekčnom oddelení. Uviedla, že žiadala ich ošetrujúceho lekára v nemocnici o vyjadrenie, ale odmietol jej ho vydať s odôvodnením, že na neho nemá právo. K odvolaniu priložila prehlásenie všeobecného lekára mal. detí, z ktorého vyplýva, že počas obdobia, keď boli v jej starostlivosti neboli vážne choré, dobre sa vyvíjali a záznam o začatí poskytovania starostlivosti v Krízovom stredisku Dorka, z ktorého vyplýva, že mal. deti boli u nej umiestnené ako u profesionálneho rodiča krízového strediska. Pripojila vyjadrenie rodičov mal. detí, že súhlasia, aby boli mal. deti zverené do jej dočasnej starostlivosti a stanovisko komunitného centra v Kecerovciach, že mal. deti bývajú s rodičmi v nevyhovujúcich podmienkach, sú deprimované, pretože nerozumejú rómskej reči, ktorou rozprávajú ich rodičia a sú často choré. V doplnení odvolania vzniesla prostredníctvom svojej právnej zástupkyne námietku zaujatosti voči kolíznemu opatrovníkovi, pretože vzhľadom na pomer pracovníčky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny k veci a účastníčke konania možno mať vážne pochybnosti o jeho nezaujatosti. Vyjadrila názor, že jeho postup nezohľadňuje záujmy mal. detí, ak podal návrh na nariadenie predbežného opatrenia o zverenie mal. detí do ústavnej starostlivosti.

Rodičia mal. detí, ani kolízny opatrovník sa k odvolaniu navrhovateľky nevyjadrili.

Zo správy kolízneho opatrovníka vyplýva, že napriek tomu, že navrhovateľka má vytvorené veľmi vhodné podmienky pre výkon náhradnej osobnej starostlivosti o mal. deti, nebolo by vhodné ich zverenie do jej náhradnej starostlivosti, pretože by medzi nimi vznikla vzťahová väzba, ktorá sa má prioritne podporovať medzi mal. deťmi a ich rodičmi, ktorí o ne prejavujú skutočný záujem a sú predpoklady, že po sanácii ich rodinného prostredia, ktorú u nich plánujú, by si mohli riadne plniť svoje rodičovské povinnosti.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Podľa § 75 ods. 2 O.s.p. v znení zák. č. 388/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, návrh má okrem náležitostí návrhu podľa § 79 ods. 1 obsahovať opísanie rozhodujúcich skutočností odôvodňujúcich nariadenie predbežného opatrenia, uvedenie podmienok dôvodnosti nároku, ktorému sa má poskytnúť predbežná ochrana a odôvodnenie nebezpečenstva bezprostredne hroziacej ujmy alebo potreby dočasnej úpravy pomerov maloletého dieťaťa v záujme maloletého dieťaťa; ak ide o odovzdanie dieťaťa do starostlivosti fyzickej osoby, ktorá nie je blízkou osobou maloletého dieťaťa, k návrhu musí byť doložený doklad preukazujúci zapísanie do zoznamu žiadateľov podľa osobitných predpisov. Z návrhu musí byť zrejmé, čoho sa mieni navrhovateľ domáhať návrhom vo veci samej. Návrh musí ďalej obsahovať aj označenie fyzickej osoby, ktorej má byť maloleté dieťa zverené do starostlivosti, alebo označenie zariadenia na výkon rozhodnutia súdu, do ktorého má byť maloleté dieťa umiestnené. Návrh podľa odseku 8 musí obsahovať aj výšku zábezpeky na náhradu ujmy.

Podľa § 116 Občianskeho zákonníka, blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

Podľa § 372t O.s.p., neskončené konania, v ktorých súd za zástupcu ustanovil advokáta, sa dokončia podľa doterajších predpisov.

Podľa § 154 ods. 1 O.s.p., pre rozsudok je rozhodujúci stav v čase jeho vyhlásenia.

Podľa § 167 ods. 2 O.s.p., ak nie je ďalej ustanovené inak, použijú sa na uznesenie primerane ustanovenia o rozsudku.

Odvolací súd na základe odvolania navrhovateľky preskúmal napadnuté uznesenie aj s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm. a/ O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k presvedčeniu, že súd prvého stupňa rozhodol správne, ak zamietol návrh na nariadenie predbežného opatrenia. Ani podľa názoru krajského súdu neboli splnené zákonné podmienky pre jeho nariadenie, pretože mal. deťom už nehrozí bezprostredná ujma na ich zdravom vývoji na základe tých skutočností, o ktoré navrhovateľka opierala svoj návrh na nariadenie predbežného opatrenia, pretože mal. deti boli medzičasom predbežne vykonateľným uznesením Okresného súdu Košice - okolie z 22.11.2011 sp.zn. 13P/153/2011 dočasne zverené do starostlivosti Detského domova v Košiciach na Uralskej ul. č. 1. Odvolací súd v tejto súvislosti poznamenáva, že z obsahu spisu nevyplývajú žiadne skutočnosti, ktoré by nasvedčovali akýmkoľvek nedostatkom vo výkone ústavnej starostlivosti, resp. že by ju mal. deti zle znášali po fyzickej a psychickej stránke a odôvodňovali tak okamžitý zásah súdu formou nariadenia predbežného opatrenia. Aj keď má náhradná osobná starostlivosť nesporne

prednosť pred nariadením ústavnej starostlivosti, v čase rozhodovania krajského súdu (§ 154 ods. 1 v spojení s § 167 ods. 2 O.s.p.) neboli splnené zákonné podmienky pre nariadenie predbežného opatrenia, aj z toho dôvodu, že navrhovateľka neosvedčila svoj zápis do zoznamu žiadateľov podľa osobitných predpisov tak, ako sa to vyžaduje podľa novelizovaného § 75 ods. 2 O.s.p. v znení zák. č. 388/2011 Z.z. účinného od 1.1.2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý sa aplikuje aj na predmetný prípad vzhľadom na znenie prechodného ustanovenia § 372t O.s.p. a skutočnosti, že konanie sa začalo do 31.12.2011. Z obsahu spisu vyplýva, že rodičia mal. detí a navrhovateľka majú iný názor na vhodnosť formy výkonu osobnej starostlivosti o mal. detí ako kolízny opatrovník a jej dôsledné skúmanie si spravidla vyžaduje rozsiahle a časovo náročné dokazovanie presahujúce rámec konania o nariadenie predbežného opatrenia. Až konečné rozhodnutie vo veci, ako výsledok dokazovania, zohľadní všetky okolnosti, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na riadny vývoj alebo výchovu mal. detí v budúcnosti. Skutočnosti uvádzané navrhovateľkou v návrhu na nariadenie predbežného opatrenia a v odvolaní sú nepochybne relevantné pre rozhodnutie vo veci samej, nie však pre potreby ingerencie súdu formou nariadenia predbežného opatrenia. Ich opodstatnenosťou sa bude zaoberať konajúci súd v rámci zisťovania skutkového stavu potrebného pre rozhodnutie vo veci samej. Odvolací súd zdôrazňuje, že ak by v priebehu konania vznikli okolnosti odôvodňujúce predbežnú úpravu pomerov účastníkov konania, súd nariadi predbežné opatrenie z úradnej povinnosti aj bez ich návrhu (§ 102 ods. 2 O.s.p.) . Pokiaľ navrhovateľka vzniesla prostredníctvom svojej právnej zástupkyne námietku zaujatosti kolízneho opatrovníka odvolací súd uvádza, že o nej nie je príslušný rozhodovať, pretože kolízny opatrovník nie je osobou, akú má na mysli § 14 až 17 O.s.p.. Pretože odvolací súd ani v štádiu odvolacieho konania nezistil naliehavú potrebu nariadiť predbežné opatrenie v súlade s návrhom navrhovateľky, napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa ako vecne správne potvrdil podľa § 219 ods. 1 O.s.p..

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.