KSKE 8 CoP 30/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 30/2012

KS v Košiciach, dátum 26.01.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 30/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/30/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7511202061 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7511202061.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o maloleté deti B. Y. nar. X.X.XXXX a N. nar. XX.X.XXXX zastúpené kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach detí rodičov: E. N.S.N. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v M. na E. ul. č. XXX/XA a W. B. nar. XX.XX.XXXX bývajúceho v M. na E. ul. č. XXX/XA zastúpeného JUDr. Janou Blahovou advokátkou so sídlom Advokátskej kancelárie na Mlynárskej ul. č. 19 v Košiciach o úprave výkonu rodičovských práv a povinností o návrhu otca na nariadenie predbežného opatrenia k maloletým deťom o odvolaní otca proti uzneseniu Okresného súdu Košice - okolie zo 16.5.2011 č.k. 9P 32/2011-23

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením zamietol návrh otca na nariadenie predbežného opatrenia na zverenie maloletých detí do jeho osobnej starostlivosti.

Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie otec s návrhom, aby odvolací súd zmenil rozhodnutie súdu prvého stupňa a nariadil predbežné opatrenie v súlade s jeho návrhom, ktorým žiadal mal. Y. a mal. N. zveriť do jeho osobnej starostlivosti. Vyjadril nesúhlas s odôvodnením súdu prvého stupňa, na základe ktorého zamietol návrh na nariadenie predbežného opatrenia z dôvodu, že neboli preukázané dôvody, ktoré by vyžadovali okamžitý zásah súdu nariadením predbežného opatrenia, pretože na súde prvého stupňa sa vedie konanie vo veci samej, v ktorej sa vykonáva dôsledné dokazovanie. Vyjadril presvedčenie, že opodstatnenosť jeho návrhu vyplýva nielen z jeho návrhu o nariadenie predbežného opatrenia, ale aj z následných udalostí, ktoré nastali po vydaní uznesenia súdu prvého stupňa o zamietnutí návrhu na nariadenie predbežného opatrenia. Uviedol, že 25.5.2011 matka po telefonickom rozhovore mu odovzdala mladšiu dcéru N. s tým, že si ide vybavovať určité pracovné, resp. súkromné záležitosti. Maloletá N. bola v tom čase chorá, nachladená a preto ešte v ten deň navštívil ošetrujúcu lekárku, kde sa súčasne dostavila aj matka so staršou dcérou, ktorá takisto v tom čase bola chorá. Maloletá N. ostala po návšteve lekárky v jeho osobnej starostlivosti a staršia dcéra Y. odišla s matkou. V dôsledku obáv o zdravie staršej dcéry sa snažil skontaktovať s matkou, avšak až do 30.5.2011 sa mu kontakt s matkou ani so staršou dcérou nepodarilo nadviazať, preto sa 30.5.2011 dostavil do domu p. K. I., kde podľa údajov matky sa táto mala zdržiavať aj s maloletou. V dome našiel len maloletú dcéru s tým, že p. K. I. uviedla, že matka bývala u nej v dome len 4 dni, následne požila alkoholické nápoje, z domu odišla a o mal. Y. sa nestarala. Od tohto dňa 30.5.2011 sú v osobnej starostlivosti otca obidve maloleté dcéry. Otec vo svojom vyjadrení zásadne poprel tvrdenie matky, že by ju počas spolužitia fyzicky napádal. Naopak, opakovane zdôraznil, že matka požíva vo zvýšenej miere alkoholické nápoje a v dôsledku toho zanedbáva starostlivosť o maloleté deti.

Matka maloletých detí sa k odvolaniu otca nevyjadrila.

K odvolaniu otca sa písomne vyjadril kolízny opatrovník a uviedol, že vykonal šetrenie u matky, ako aj u otca maloletých detí a zistil, že otec s maloletými deťmi býva v rodičovskom dome v spoločnej domácnosti so svojimi rodičmi. Otec je zamestnaný vo firme Valeo a jeho priemerný mesačný zárobok je 590 €. Stará matka je invalidná dôchodkyňa, poberá invalidný dôchodok a starý otec maloletých detí je zamestnaný v U.S.Steel Košice s priemerným mesačným zárobkom 1.500 €. Obidvaja starí rodičia otcovi maloletých detí výrazne vypomáhajú tak osobnou starostlivosťou, ako aj finančne. V čase, keď je otec v práci, zabezpečuje starostlivosť stará matka. Obidve deti má otec vo faktickej starostlivosti od 1.6.2011. Matka od toho času neprejavila dôslednejší záujem o maloleté deti. Býva toho času u svojho priateľa na N. ul. č. XX v N. a pracuje v bare v obci Červenica pri Prešove tak, že týždeň pracuje a týždeň má voľno. V zmysle jej vyjadrenia v auguste 2011 má dostať byt od zamestnávateľa v Prešove. Na výživu maloletých detí neprispieva. Kolízny opatrovník na základe udalostí, ktoré nastali po vydaní predbežného opatrenia navrhol, aby odvolací súd zmenil rozhodnutie súdu prvého stupňa a zveril maloleté deti do osobnej starostlivosti otca.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. preskúmal napadnuté uznesenie spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm.a/ O.s.p. a dospel k záveru, že súd prvého stupňa dostatočne zistil skutkový stav, posúdil ho podľa správnych zákonných ustanovení a zákonne rozhodol, keď zamietol návrh otca na nariadenie predbežného opatrenia s odôvodnením, že otec neosvedčil naliehavosť potreby nariadiť predbežné opatrenie. Odvolací súd poznamenáva, že zmena pomerov od vyhlásenia napadnutého uznesenia spočívajúca v tom, že maloleté deti Y. a N. sú vo faktickej starostlivosti otca od 1.6.2011 nevyžaduje okamžitý zásah súdu formou predbežného opatrenia za skutkového stavu, že starostlivosť o maloleté deti je riadne a spontánne zabezpečená otcom a bezprostredne im nehrozí žiadna ujma.

Účelom predbežného opatrenia je predovšetkým rýchla i keď len dočasná úprava právnych (nie len faktických) pomerov účastníkov. Predbežné opatrenie je predbežným aj v tom zmysle, že sa ním neprejudikujú práva účastníkov ani tretích osôb. Nie je konečným rozhodnutím, lebo jeho účelom je len dočasná úprava pomerov účastníkov. Posúdenie, či a kedy je takáto potreba daná, je ponechané na úvahu súdu, pričom je potrebné starostlivo skúmať všetky dôsledky, ktoré by mohli nastať pre účastníka nariadením predbežného opatrenia. Osvedčenie nároku, ako podmienky pre nariadenie predbežného opatrenia, je treba posudzovať vždy so zreteľom na nárok uplatnený vo veci samej. Predbežné opatrenie je jedným zo zabezpečovacích prostriedkov v občiansko-súdnom konaní, slúžiacim na dočasné zabezpečenie ochrany porušených a ohrozených práv účastníkov konania, pričom jeho použitie je namieste, ak sa vyžaduje okamžitý zásah súdu. Nevyhnutným predpokladom pre vyhovenie návrhu na nariadenie predbežného opatrenia je naliehavosť potreby predbežnej úpravy pomerov. Práve táto naliehavosť je príčinou, že súd môže o nariadení predbežného opatrenia rozhodnúť len na základe osvedčenia tvrdených skutočností bez toho, že by musel byť uvedený nárok nepochybne preukázaný. Len v prípadoch osvedčenia bezprostredného ohrozenia zdravia dieťaťa, či ohrozenie iného závažného dôvodu, je namieste predbežným opatrením rozhodnúť pred rozhodnutím v merite veci. Z preskúmavaného spisu vyplýva, že starostlivosť o maloleté deti je riadne zabezpečovaná otcom, ktorý im poskytuje stabilizované výchovné prostredie a deťom nehrozí žiadne nebezpečie, ako to nepochybne vyplýva aj zo správy kolízneho opatrovníka, ktorý nezistil žiadne okolnosti odôvodňujúce okamžitý zásah súdu formou predbežného opatrenia v súlade s návrhom otca, naopak, bolo zistené, že maloleté deti sú v psychickej pohode, žijú v zdravom a čistom prostredí 5-izbového domu u starých rodičov spolu s otcom. Skutočnosti uvádzané otcom v návrhu na nariadenie predbežného opatrenia a v odvolaní proti zamietajúcemu uzneseniu súdu prvého stupňa sú nepochybne relevantné pre rozhodnutie vo veci samej, nie však pre okamžitý zásah súdu formou nariadenia predbežného opatrenia. Skutočnosťami uvádzanými otcom v odvolaní sa bude zaoberať konajúci súd v rámci zisťovania skutkového stavu relevantného pre rozhodovanie vo veci samej už v začatom a doposiaľ neskončenom konaní o úpravu výkonu rodičovských práv a povinností vedeného na Okresnom súde Košice - okolie pod sp.zn. 9P

32/2011. Odvolací súd poznamenáva, že ak by v priebehu konania vznikli okolnosti odôvodňujúce predbežnú úpravu pomerov účastníkov konania, súd nariadi predbežné opatrenie z úradnej povinnosti. Pretože odvolací súd nezistil naliehavú potrebu nariadiť predbežné opatrenie v súlade s návrhom otca, napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa ako vecne správne potvrdil podľa § 219 ods. 1 O.s.p. a podľa § 219 ods. 2 O.s.p. sa v odôvodnení obmedzil len na skonštatovanie správnosti napadnutého rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.