KSKE 8 CoP 303/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 303/2011

KS v Košiciach, dátum 29.04.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 303/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/303/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8709205115 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:8709205115.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o maloletú P. U. nar. X.X.XXXX a maloletého O. U. nar. XX.XX.XXXX zastúpených kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Poprade detašovaným pracoviskom v Levoči deti rodičov: J. U. nar. X.X.XXXX bývajúcej v J. H. v T.O. č. XX a E. U. nar. XX.X.XXXX bývajúceho v E. T. v C. č. XX R. Č.L. S.e, toho času na neznámom mieste zastúpeného opatrovníkom Mestom Spišská Nová Ves v konaní o zvýšenie výživného o odvolaní matky proti rozsudku Okresného súdu Spišská Nová Ves z 19.8.2010 č.k. 2P 37/2009-58 takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa rozsudkom z 19.8.2010 č.k. 2P 37/2009-58 zmenil rozsudok Okresného súdu Poprad z 23.5.2002 č.k. 9C 372/02-25 vo výroku o výživnom tak, že zvýšil výživné od otca pre maloletého O. zo 600,- Sk (19,92 €) na sumu 30% zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa počnúc 1.6.2009 do budúcna, ktoré zaviazal otca platiť vždy do 15. dňa v mesiaci vopred matke maloletého. Dlžné výživné 80,78 € za obdobie od 1.6.2009 do 31.8.2010 povolil otcovi splácať v mesačných 10 € splátkach spolu s bežným výživným pod následkom straty výhody splátok počnúc právoplatnosťou rozsudku až do zaplatenia. V prevyšujúcej časti návrh matky na zvýšenie výživného zamietol. O trovách konania rozhodol tak, že účastníci nemajú právo na ich náhradu.

Proti tomuto rozsudku podala odvolanie matka na Okresný súd Spišská Nová Ves 22.9.2010.

Pred prejednaním veci samej odvolací súd skúma, či sú splnené podmienky odvolacieho konania. Jednou z podmienok odvolacieho konania je, aby odvolanie bolo podané včas.

Podľa § 204 ods. 1 O.s.p., odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy. Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia, odvolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo podané po uplynutí lehoty podľa ods. 1 preto, že sa odvolateľ spravoval nesprávnym poučením súdu o lehote na podanie odvolania. Ak rozhodnutie neobsahuje poučenie o lehote na podanie odvolania alebo ak obsahuje nesprávne poučenie o tom, že odvolanie nie je prípustné, možno podať odvolanie do troch mesiacov od doručenia.

Odvolací súd pri skúmaní podmienok odvolacieho konania (§ 103 O.s.p. v spojení s § 211 ods. 2 O.s.p.) zistil, že rozsudok Okresného súdu Spišská Nová Ves z 19.8.2010 č.k. 2P 37/2009-58, proti ktorému bolo podané odvolanie bol matke doručený 2.9.2010. Pätnásťdňová lehota na podanie odvolania začala plynúť 3.9.2010 a uplynula 17.9.2010 (piatok) . Matka podala odvolanie poštou 22.9.2010, t.j. po uplynutí zákonnej pätnásťdňovej odvolacej lehoty.

Z vyššie uvedených dôvodov odvolací súd podľa § 218 ods. 1 písm. a) O.s.p. odvolanie matky odmietol ako oneskorene podané.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Vypracovala: JUDr. Ludvika Bodnárová