KSKE 8 CoP 307/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 307/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/307/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7212213221 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7212213221.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o maloletého L. D. nar. X.XX.XXXX a maloletého C. D. nar. XX.XX.XXXX obidvom bývajúcim u matky zastúpeným kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice II detí rodičov: D. D. rod. G. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v D. na A. T. č. XX toho času v D. na I. ulici č. XX zastúpenej advokátom JUDr. Petrom Majerníkom so sídlom Advokátskej kancelárie v Košiciach na Floriánskej ulici č. 16 a Z. D. nar. XX.X.XXXX bývajúceho v D. na A. T. č. XX v konaní o nariadenie predbežného opatrenia o úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom o odvolaní matky proti uzneseniu Okresného súdu Košice II zo 14.5.2012 č.k. 27P 98/2012-7 takto

r o z h o d o l :

M e n í uznesenie tak, že zaväzuje otca platiť na výživu maloletého L. D. nar. X.XX.XXXX 60 € mesačne a maloletého C. D. nar. XX.XX.XXXX 40 € mesačne ich matke vždy do 1. dňa v mesiaci a v prevyšujúcej časti p o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa zamietol návrh matky na nariadenie predbežného opatrenia, ktorým žiadala predbežne zveriť maloleté deti do svojej osobnej starostlivosti a otca zaviazať platiť na výživu maloletého L. 150 € mesačne a maloletého C. 100 € mesačne a tiež, aby upravil styk otca s maloletými. Rozhodol tak na základe zistenia, že matka podala návrh v rámci konania o návrhu na úpravu práv a povinností rodičov voči maloletým deťom. Z návrhu matky na nariadenie predbežného opatrenia zistil, že starostlivosť o maloleté deti zabezpečuje sama a otec na výživu maloletých detí do rozhodnutia súdu prvého stupňa prispel 54 €. Jediným zdrojom príjmu matky je rodičovský príspevok 194,70 € a invalidný dôchodok 133 € mesačne. Otec detí je zamestnaný s čistým mesačným príjmom 1.089 €. Matka sa s deťmi 8.4.2012 odsťahovala zo spoločnej domácnosti. Zistený skutkový stav súd prvého stupňa posúdil a rozhodol podľa § 76 ods. 1 písm. a) , b) O.s.p. a § 75 ods. 7 O.s.p.. Rozhodnutie odôvodnil tým, že matka maloletých detí nepreukázala naliehavú potrebu dočasne upraviť pomery, pretože osobnú starostlivosť o maloleté deti fakticky zabezpečuje a deťom bezprostredne nehrozí žiadna fyzická ani psychická ujma. Výživné, ktoré otec zaplatil matke na výživu obidvoch detí v rozsahu 54 € mesačne označil za zodpovedajúce rozsahu nevyhnutnej miery a zdôraznil, že predbežným opatrením súd určuje vyživovaciu povinnosť len v nevyhnutnej miere.

Proti tomuto uzneseniu podala v zákonnej lehote matka odvolanie s odôvodnením, že súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam a jeho rozhodnutie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci (§ 205 ods. 2 písm. d) , f) O.s.p.) . Zdôraznila, že výlučne ona zabezpečuje starostlivosť o maloleté deti a vyjadrila názor, že táto skutočnosť však otca od rodičovských povinností neoslobodzuje. Vyjadrila nesúhlas s odôvodnením napadnutého uznesenia, že platenie výživného 54 € mesačne pre dve maloleté deti zodpovedá plateniu výživného v nevyhnutnej miere a v tejto súvislosti konštatovala, že minimálne náklady na stravovanie jej detí predstavujú mesačne 150 €, t.j. 2,5 € na deň, čo je absolútne minimum. Podľa jej názoru vyjadreného v odvolaní výživné určené v nevyhnutnej miere musí pokrývať najzákladnejšie potreby maloletých detí na stravovanie, bývanie,

ošatenie a ošetrenie, ktoré zo svojho príjmu nie je schopná zabezpečiť. Uviedla, že konanie o úpravu výkonu rodičovských práv a povinností môže trvať aj niekoľko mesiacov a súd prvého stupňa svojím rozhodnutím vystavil maloleté deti nebezpečenstvu bezprostredne hroziacej ujmy, ak neurčil predbežne vyživovaciu povinnosť otca voči maloletým deťom. Napadnuté rozhodnutie súdu prvého stupňa označila za nezákonné, pretože nechráni záujem maloletých detí, ale záujmy ich otca. Navrhla odvolaciemu súdu napadnuté uznesenie zmeniť a rozhodnúť v súlade s jej návrhom.

Otec ani kolízny opatrovník sa k odvolaniu matky nevyjadrili.

Odvolací súd preskúmal napadnuté uznesenie podľa § 212 ods. 1 O.s.p. aj s konaním, ktoré m u predchádzalo podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k tomu záveru, že odvolanie matky je čiastočne opodstatnené.

Podľa § 102 ods. 1 O.s.p., ak treba po začatí konania dočasne upraviť pomery účastníkov alebo zabezpečiť dôkaz, pretože je obava, že neskôr ho nebude možné vykonať alebo len s veľkými ťažkosťami, súd na návrh neodkladne nariadi predbežné opatrenie alebo zabezpečí dôkaz.

Podľa § 76 ods. 1 písm. a) , b) O.s.p., predbežným opatrením môže súd uložiť účastníkovi najmä, aby platil výživné v nevyhnutnej miere; odovzdať dieťa do starostlivosti druhého z rodičov alebo do starostlivosti toho, koho označí súd.

Podľa § 220 O.s.p., odvolací súd rozhodnutie súdu prvého stupňa zmení, ak nie sú splnené podmienky na jeho potvrdenie (§ 219) , ani na jeho zrušenie (§ 221 ods. 1) .

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p., odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne.

Účelom predbežného opatrenia je predovšetkým rýchla, i keď len dočasná úprava právnych (nielen faktických) pomerov účastníkov. Jeho nariadenie predpokladá, aby sa aspoň osvedčila danosť práva (nároku) a aby neboli vážnejšie pochybnosti o jeho potrebe. Predbežné opatrenie je predbežným aj v tom zmysle, že sa ním neprejudikujú práva účastníkov ani tretích osôb. Nie je konečným rozhodnutím, lebo jeho účelom je len dočasná úprava pomerov účastníkov. Posúdenie, či a kedy je takáto potreba daná, je ponechané na úvahu súdu, pričom je potrebné starostlivo skúmať všetky dôsledky, ktoré by mohli nastať pre účastníka konania nariadením predbežného opatrenia. Osvedčenie nároku, ako podmienky pre nariadenie predbežného opatrenia, je treba posudzovať vždy so zreteľom na nárok uplatnený vo veci samej. Predbežné opatrenie je jedným zo zabezpečovacích prostriedkov v občianskom súdnom konaní, slúžiacim na dočasné zabezpečenie ochrany porušených a ohrozených práv účastníkov konania, pričom jeho použitie je namieste, ak sa vyžaduje okamžitý zásah súdu. Aj keď pri nariadení predbežného opatrenia nie je potrebné vykonať dôsledne dôkazy na preukázanie dôvodnosti navrhovaného predbežného opatrenia a účastníci nemusia byť vypočutí, je potrebné poukázať na to, že uplatňovaný nárok musí byť aspoň osvedčený, pričom v prípade, ak je to potrebné, nie je vylúčené aj vykonanie určitých dôkazov, práve za účelom osvedčenia nároku, ak takéto osvedčenie nároku nevyplýva priamo zo skutočností uvádzaných v návrhu navrhovateľom alebo z obsahu spisu. Vo veci starostlivosti súdu o maloleté deti nevyhnutnosť nariadiť navrhované predbežné opatrenie je potrebné posudzovať vždy z hľadiska záujmu maloletého dieťaťa, ktorý je prioritný.

Odvolací súd preskúmaním všetkých relevantných skutočností dospel k odlišnému právnemu záveru ako súd prvého stupňa a konštatuje, že v tejto právnej veci boli splnené zákonné podmienky pre uloženie predbežným opatrením otcovi maloletých detí, aby platil výživné v nevyhnutnej miere podľa § 76 ods. 1

písm. a) O.s.p.. Z preskúmavaného spisu nepochybne vyplýva, že rodičia maloletých detí od 8.4.2012 nežijú v spoločnej domácnosti a 14.4.2012 otec zaplatil na výživu obidvoch maloletých detí 54 €, t.j. na jedno dieťa zaplatil výživné v minimálnom rozsahu 27 €. Takto zaplatené výživné otcom nemá charakter výživného v nevyhnutnej miere v súlade s ust. § 76 ods. 1 písm. a) O.s.p.. Odvolací súd vychádzajúc z čistého mesačného príjmu matky pozostávajúceho z rodičovského príspevku a invalidného dôchodku spolu 327,70 € a zo zárobku otca 1.089 € na základe vyššie uvedených úvah o účele predbežného opatrenia a doterajšej súdnej praxe určovania výživného v nevyhnutnej miere dospel k presvedčeniu, že určené výživné svojím rozsahom zodpovedá výživnému v nevyhnutnej miere v súlade s § 76 ods. 1 O.s.p.. Odvolací súd konštatuje, že matka opísaním rozhodujúcich skutočností v návrhu relevantných pre rozhodnutie o predbežnom opatrení osvedčila nárok a z návrhu nepochybne vyplýva naliehavá potreba určiť výživné pre maloleté deti, pretože toto doposiaľ určené nebolo a maloleté deti sú odkázané výživou na svojho otca, pretože matka za svojej súčasnej finančnej situácie nie je schopná sama zabezpečiť ich odôvodnené potreby. Skutkový stav zistený súdom prvého stupňa dovoľuje záver, že neboli splnené podmienky pre dočasnú úpravu výchovného prostredia maloletých detí, napriek tomu, že ich rodičia spolu nežijú, pretože starostlivosť o deti je spontánne zabezpečovaná matkou a deťom v tomto výchovnom prostredí nehrozí žiadna ujma a preto nie je potrebný okamžitý zásah súdu. Matka neosvedčila nárok zveriť maloleté deti predbežne do jej osobnej starostlivosti a tento nevyplýva ani zo skutočností ňou uvádzaných v návrhu, ani z obsahu spisu. Pretože v preskúmavanej veci neboli preukázané vážnejšie pochybnosti o potrebe predbežným opatrením uložiť otcovi platiť výživné v nevyhnutnej miere, odvolací súd napadnuté uznesenie podľa § 220 O.s.p. zmenil a v prevyšujúcej časti napadnuté uznesenie podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správne potvrdil, nakoľko matka nárok na predbežné zverenie detí do jej osobnej starostlivosti, tak ako to boli vyššie konštatované, neosvedčila.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.