KSKE 8 CoP 32/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 32/2012

KS v Košiciach, dátum 28.06.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 32/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/32/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7511201995 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7511201995.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o mal. Z. H. nar. XX.X.XXXX zastúpenú kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach dieťaťa rodičov M. Q. - H. nar. XX.XX.XXXX bývajúcej v M. na ul. 1. mája a I. H. nar. XX.X.XXXX bývajúceho v Y. na C. ul. č. 8 zastúpeného Advokátskou kanceláriou Čollák, Weiczen, Vanko & Partneri so sídlom v Košiciach na Floriánskej ul. č. 19 v konaní o zvýšenie výživného o odvolaní otca proti rozsudku Okresného súdu Košice - okolie zo 14.11.2011 č. k. 12P/209/2011 - 55 takto

r o z h o d o l :

Zrušuje rozsudok a vracia vec na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zvýšil výživné od otca pre mal. Z. naposledy určené rozsudkom Okresného súdu Košice I z 13.7.2001 č.k. 19C 239/01-21 na 130 € mesačne od 15.11.2011, ktoré ho zaviazal prispievať matke vždy do 15. dňa v mesiaci vopred.

Proti tomuto rozsudku podal v zákonnej lehote odvolanie otec s návrhom, aby ho odvolací súd zmenil tak, že zvýši jeho vyživovaciu povinnosť len na 100 € mesačne. Namietal, že súd nedostatočne zistil zmenu pomerov, ktorá opodstatňuje zvýšenie výživného v určenom rozsahu. V tejto súvislosti poukázal na to, že matka nepreukázala podstatný nárast odôvodnených potrieb maloletej. Uviedol, že si plní svoju vyživovaciu povinnosť aj nad určený rámec tým, že maloletej poskytuje vreckové. Zdôraznil, že matka sa znova vydala, že býva v novom poschodovom dome s manželom, ktorý podniká, že využíva osobné motorové vozidlá a chodí na dovolenky. Namietal, že súd prvého stupňa nezisťoval príjmové pomery manžela matky a uspokojil sa len s jej tvrdením, že za posledný pol rok nemal jej manžel výplatu. Namietal tiež, že mu súd neuznal ako nevyhnutné výdavky splátky úverov, ktoré si zobral za účelom zabezpečenia svojho bývania, sporenie pre maloletú, splátky jeho životnej poistky, výdavky, ktoré mal v súvislosti s kúpou fotoaparátu pre maloletú, ani jeho výdavky na kurz anglického jazyka pre maloletú v rozsahu 53 €. Nestotožnil sa ani s tým, že konajúci súd uznal matke ako oprávnený výdavok podiel maloletej na nákladoch na bývanie a odpad, aj keď ich nemal preukázané.

Kolízny opatrovník vo vyjadrení k odvolaniu otca navrhol potvrdiť napadnutý rozsudok ako vecne správny. Nestotožnil sa s tvrdením otca, že od poslednej úpravy výživného nedošlo k zmene odôvodnených potrieb mal. Z. a v tejto súvislosti poukázal na to, že maloletá je v súčasnosti žiačkou 9. ročníka základnej školy, kým v čase predchádzajúcej úpravy navštevovala materskú školu. Vyjadril presvedčenie, že výživné 130 € mesačne je primerané možnostiam otca a odôvodneným potrebám maloletej.

Matka vo vyjadrení k odvolaniu otca navrhla potvrdiť napadnutý rozsudok ako vecne správny a poukázala na to, že boli splnené podmienky pre zvýšenie výživného na 130 € mesačne. Pokiaľ otec

tvrdil, že nepreukázala zvýšenie odôvodnených potrieb maloletej, priložila platobný doklad SIPO za rok 2001 a 2010, z ktorého vyplýva, že sa jej zvýšili náklady na bývanie o viac ako 2,6 krát. Spochybnila jeho úvahy o rozsahu zmeny odôvodnených potrieb maloletej na stravu, hygienu a cestovné a v tejto súvislosti uviedla, že okrem cestovného do Košíc maloletá potrebuje mesačný lístok aj na mestskú hromadnú dopravu. Nepoprela, že otec prispieva maloletej na vreckové ale upresnila, že je to tak len odkedy podala návrh na zvýšenie výživného. Poprela, že by jej manžel bol podnikateľ a uviedla, že je zamestnaný v spoločnosti METANA ako THP pracovník. Dokonca sa podieľa aj na uspokojovaní potrieb maloletej, platí im dovolenky, kým otec maloletú len zavádza, že raz s ňou pôjde na dovolenku aj on. Uviedla, že 1.12.2011 nastúpila do práce s čistým priemerným mesačným príjmom okolo 400 €, čo je 2,25 krát menej ako má otec. Pokiaľ otec namietal, že mu súd nezohľadnil splátky úverov na bývanie, poukázala na prednosť výživného pred inými výdavkami rodičov. Stotožnila sa aj s postupom súdu prvého stupňa pokiaľ nezohľadnil výdavky otca na sporenie pre maloletú a poznamenala, že nejde o sporenie, ale o úrazové poistenie, ktoré nejde na osobitný účet maloletej a bude jej vyplatené v 18 roku veku v rozsahu 1.328 €, čo je asi hrubý mesačný príjem otca.

Odvolací súd na základe odvolania otca preskúmal napadnutý rozsudok aj s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm. a/ O. s. p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O. s. p. a rozsudok podľa § 221 ods. 1 písm. h/ zrušil a podľa § 221 ods. 2 O. s. p. vec v rozsahu zrušenia vrátil na ďalšie konanie.

Podľa § 221 ods. 1 písm. h/ O. s. p. súd rozhodnutie zruší, len ak súd prvého stupňa nesprávne vec právne posúdil tým, že nepoužil správne ustanovenie právneho predpisu a nedostatočne zistil skutkový stav.

Podľa § 221 ods. 2 O. s. p. ak odvolací súd zruší rozhodnutie, môže podľa povahy veci vrátiť vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie, prerušiť konanie, zastaviť konanie alebo postúpiť vec orgánu, do právomoci ktorého vec patrí.

Podľa § 120 ods. 2 O.s.p. vo veciach, v ktorých konanie možno začať aj bez návrhu, ako aj v konaniach o povolenie uzavrieť manželstvo, o určenie a zapretie rodičovstva, o osvojiteľnosti, o osvojenie, vo veciach obchodného registra a v konaniach o niektorých otázkach obchodných spoločností a družstiev (§ 200e) súd je povinný vykonať ďalšie dôkazy potrebné na zistenie skutkového stavu, hoci ich účastníci nenavrhli. Podľa ods. 3 cit. ustanovenia, ak nejde o veci uvedené v odseku 2, súd si môže osvojiť skutkové zistenia založené na zhodnom tvrdení účastníkov.

Z § 120 ods. 2 O.s.p. nepochybne vyplýva, že v konaniach, ktoré možno začať aj bez návrhu je súd povinný dbať na to, aby skutkový stav zistil čo najúplnejšie. Rozhoduje, ktoré z navrhovaných dôkazov treba vykonať a vykoná aj iné dôkazy, než sú navrhované. Odvolací súd po preskúmaní napadnutého rozsudku súdu prvého stupňa a konania, ktoré mu predchádzalo, dospel k záveru, že súd prvého stupňa sa neriadil dôsledne §-om 120 ods. 2 O.s.p., ktorý platí pre konania, ktoré môže súd začať aj bez návrhu, takým je nesporne aj konanie o zvýšenie výživného pre mal. dieťa, kedy súd má povinnosť zisťovať skutkový stav veci aj bez návrhu účastníkov konania a napriek tomu vykonaným dokazovaním vôbec nezistil reálne možnosti, schopnosti a majetkové pomery matky a jej manžela, významné pre rozhodnutie o vyživovacej povinnosti voči mal. dieťaťu a v tomto smere si osvojil ich tvrdenia, že matka pracuje na polovičný pracovný úväzok za 134 € mesačne a jej manžel je zamestnaný bez toho, aby ich riadnym spôsobom verifikoval a vyžiadal si opisy ich mzdových listov. V tejto súvislosti odvolací súd poukazuje na to, že výsluch účastníkov konania má svoje opodstatnenie najmä tam, kde skutočnosť, ktorá je predmetom dokazovania nie je možné dokázať vykonaním iného dôkazu. Ak ale možno tvrdenie účastníka konania verifikovať listinnými dôkazmi, je povinnosťou súdu prvého stupňa, obzvlášť v nesporových konaniach, tak v záujme mal. dieťaťa spraviť, t.j. porovnať ho s opismi mzdových listov povinných, prípadne s inými listinnými dôkazmi, pri existencii ktorých nadobúda tvrdenie, resp. výsluch účastníka len podporný význam. Dopustil sa aj ďalšieho pochybenia, ak v rozpore s §-om 78 Zák. o rodine neporovnal pomery rodičov v čase predchádzajúcej úpravy so súčasnými, v dôsledku čoho nebolo možné spoľahlivo určiť, či na ich strane došlo ku kvalifikovanej zmene pomerov odôvodňujúcej zmenu predchádzajúceho rozhodnutia o výživnom a aký mala vplyv na posúdenie návrhu na zvýšenie

výživného. Skutočnosť, že z písomného vyhotovenia predchádzajúceho rozhodnutia o výživnom nie je možné zistiť, za existencie akých pomerov súd schválil rodičovskú dohodu o výživnom, nezbavuje súd prvého stupňa povinnosti pripojiť si príslušný spis a zistiť z neho relevantné informácie pre svoje rozhodnutie. Pokiaľ ide o výdavky otca na splátky pôžičiek, odvolací súd dospel k záveru, že súd prvého stupňa konštatoval predčasne, že nie sú takými, ktoré by bolo možné posúdiť ako nevyhnutné podľa Zákona o rodine za situácie, keď sa ukazuje, že otec si potreboval takýmto spôsobom riešiť svoju bytovú otázku. Navyše, súd prvého stupňa nepostupoval v súlade so zákonom, ak zvýšil vyživovaciu povinnosť otca voči mal. Z. od 15.11.2011, t.j. nasledujúci deň po vyhlásení rozsudku, so zreteľom na to, že najneskôr musí byť zmena pomerov daná v čase rozhodovania súdu (§ 154 ods. 1 O. s. p.) . Nemožno rozhodnúť o zmene pomerov, ktorá má nastať v budúcnosti, t.j. hoci aj 1 deň po vyhlásení rozhodnutia, aj keď by to tak navrhoval rodič, ktorému je ten druhý povinný plniť vyživovaciu povinnosť. Ak sa súd prvého stupňa stotožnil s vyjadrením matky, že otcovi od podania návrhu nevznikol dlh na výživnom a potreboval to vyjadriť vo svojom rozhodnutí, mal správne určiť počiatok zvýšenej vyživovacej povinnosti otca na okamih kvalifikovanej zmeny pomerov a skutočnosť, že otcovi nevznikol dlh premietnuť až do výroku o dlhu na výživnom. Konajúci súd preto tým, že dôsledne nevykonal dokazovanie na zistenie podstatných skutočností potrebných pre rozhodnutie o výživnom pre mal. dieťa, a tým, že nesprávne určil počiatok zvýšenej vyživovacej povinnosti otca, nesprávne vec právne posúdil, čím založil dôvod na zrušenie napadnutého rozsudku podľa § 221 ods. 1 písm. h/ O. s. p.. Odvolací súd musel preto zrušiť napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa podľa § 221 ods. 1 písm. h/ O. s. p. a podľa odseku 2 cit. zák. ust. vec mu vrátiť na ďalšie konanie, v ktorom bude jeho povinnosťou vykonať dôsledne dokazovanie v naznačenom smere, predovšetkým zistiť reálne príjmové a majetkové pomery matky a jej manžela, u rodičov ich pomery v čase predchádzajúcej úpravy výživného, povahu výdavkov otca, prípadne v širšom rozsahu, ak sa ukáže byť potrebným, zistený skutkový stav posúdiť podľa všetkých relevantných ustanovení Zákona o rodine a porovnať ho so spoľahlivo zisteným skutkovým stavom existujúcim v čase predchádzajúcej súdnej úpravy výživného, opäť rozhodnúť o návrhu matky na zvýšenie výživného pre mal. Z. s tým, že bude povinný zákonne stanoviť počiatok zvýšenej vyživovacej a rozsudok odôvodniť v súlade s § 157 ods. 2 O. s. p. tak, aby bol spätne preskúmateľný, zrozumiteľný, presvedčivý a logicky správny.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.