KSKE 8 CoP 323/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 323/2011

KS v Košiciach, dátum 28.02.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 323/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/323/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7106219817 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7106219817.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Diany Solčányovej a členiek senátu JUDr. Marianny Hraboveckej a JUDr. Ludviky Bodnárovej v právnej veci Z. Z. nar. X.X.XXXX dieťaťa rodičov P.. M. Z. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v E. na Č. ul. č. X a A. Z. nar. X.X.XXXX bývajúceho v E. na F. ul. č. XX zastúpeného JUDr. Jozefom Levkušom advokátom so sídlom v Košiciach na Štúrovej ul. č. 20 v konaní o úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k dieťaťu na čas do rozvodu o odvolaní otca proti rozsudku Okresného súdu Košice I z 8.9.2008 č. k. 21P/142/2006-80 a dopĺňaciemu rozsudku Okresného súdu Košice I z 28.7.2010 č.k. 21P 142/2006-107 v spojení s opravným uznesením Okresného súdu Košice I z 3.6.2011 č.k. 21P 142/2006-120 takto

r o z h o d o l :

M e n í napadnutý rozsudok a dopĺňací rozsudok v spojení s opravným uznesením tak, že návrh na určenie výživného od 1.4.2006 do 31.7.2006 zamieta.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom v spojení s dopĺňacím rozsudkom a opravným uznesením určil výživné od otca pre Z. 5.000,- Sk (165,96 €) mesačne od 1.4.2006 do 31.7.2006, povolil otcovi splácať dlžné výživné 14.000,- Sk za obdobie od 1.4.2006 do 31.7.2006 s bežným výživným v mesačných splátkach po 1.000,- Sk až do zaplatenia a o trovách konania rozhodol tak, že žiadny z účastníkov nemá právo na ich náhradu.

Rozhodol tak na základe návrhu matky vtedy ešte mal. Z. z 24.7.2006, aby jej otec prispieval na jeho výživu 5.000,- Sk od 1.4.2006 do budúcna, pretože si túto povinnosť riadne neplnil. Z vykonaného dokazovania zistil, že manželstvo rodičov Z. bolo rozvedené 11.7.2006, kedy bol vtedy ešte mal. Z. zverený do osobnej starostlivosti matky a otec bol zaviazaný prispievať na jeho výživu 5.000,- Sk mesačne. Z výpovede Z. a jeho matky zistil, že otec mu neprispel na výživu s výnimkou mája, júna a júla 2006, kedy mu poslal po 2.000,- Sk. Vzhľadom k tomu, že otec v auguste 2006 prispel matke na výživu Z., zobrala svoj návrh na určenie výživného od 1.8.2006 do právoplatnosti rozvodu späť. Z opisov mzdových listov zistil, že otec v roku 2006 pracoval s čistým priemerným mesačným príjmom 40.784,- Sk. Zistený skutkový stav posúdil podľa § 77 ods. 1 Zák. o rodine a zaviazal otca prispievať na výživu Z. 5.000,- Sk mesačne od 1.4.2006 (odkedy spolu jeho rodičia nehospodárili) do 31.7.2006. Dlžné výživné 14.000,- Sk vypočítal ako násobok určeného výživného za 4 mesiace a odpočítal od neho 6.000,- Sk, ktoré otec preukázateľne poslal matke na účet. Dlžné výživné povolil otcovi splácať podľa § 160 ods. 1 O.s.p., v mesačných splátkach po 1.000,- Sk so zreteľom na jeho výšku a pomery otca. O trovách konania rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. a/ O.s.p..

Proti týmto rozsudkom podal v zákonnej lehote odvolanie otec a navrhol, aby ich odvolací súd zmenil tak, že zamietne návrh matky na určenie výživného pre Z. od 1.4.2006 do 31.7.2006, pretože neboli splnené

podmienky pre jeho priznanie. V tejto súvislosti poukázal na to, že v rozhodnom období žil s matkou a Z. v spoločnej domácnosti a spoločne hospodárili. Do marca 2006 hospodárili takým spôsobom, že matke prevádzal na jej účet celú svoju výplatu od 10.10.2005 do 15.3.2006, celkovo 160.900,- Sk a od marca 2006 mal s matkou uzavretú ústnu dohodu, že všetky náklady Z. budú uspokojovať rovnakým dielom. K tejto zmene ho viedla skutočnosť, že mu matka nevedela bližšie špecifikovať, čo všetko zabezpečuje z prostriedkov, ktoré jej posiela. Okrem toho zabezpečoval všetky náklady spojené s chodom domácnosti, auta, stravu, životné a stavebné sporenie. Pokiaľ ide o odôvodnené potreby Z. skonštatoval, že ich matka účelovo nadhodnotila, aby si zvýšila svoju životnú úroveň.

Z. vo vyjadrení k odvolaniu otca navrhol potvrdiť napadnutý rozsudok ako vecne správny. K otcovmu tvrdeniu, že v rozhodnom období žil s ním a s matkou v spoločnej domácnosti a spoločne hospodárili uviedol, že v tom čase už ako rodina dlhšie nefungovali. Otec chodieval domov len prespávať, a potom, ako im niekoľkokrát vypol vodu, elektriku a plyn, rozhodli sa od neho odísť. Problémy vyústili až do napadnutia jeho matky pred otcovou milenkou. Pokiaľ sa otec odvolával na to, že matke do marca 2006 prevádzal na jej účet celú svoju výplatu poukázal na to, že predmetom konania je určenie výživného až od 1.4.2006. Vo vzťahu k tvrdeniu otca, že mal od marca 2006 s matkou uzavretú ústnu dohodu, že všetky jeho náklady budú uspokojovať rovnakým dielom, ak mu matka predloží bloček uviedol, že bol niekoľkokrát svedkom, ako matka ukázala otcovi bloček a otec na ňu len výsmešne pozrel a povedal, že nič platiť nebude. Pokiaľ otec uvádzal, že zabezpečoval všetky náklady spojené s chodom domácnosti, auta, stravu, životné a stavebné sporenie konštatoval, že otec sa podieľal jedine na polovici nájomného, ktoré matka platila v rozsahu 4.700,- Sk. Pokiaľ otec spochybňoval rozsah jeho odôvodnených potrieb poznamenal, že sa venuje mnohým športom a v dôsledku toho má aj zvýšené potreby na stravu, vitamíny a v jeho veku aj na oblečenie. Zdôraznil, že mu otec v apríli 2006 neprispel na výživu, a že mu v máji, v júni a v júli 2006 prispel len po 2.000,- Sk. Napokon uviedol, že otec o neho nejaví záujem a radšej bude platiť svojmu advokátovi, akoby mu kúpil darček k 18. narodeninám.

Podľa § 220 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie súdu prvého stupňa zmení, ak nie sú splnené podmienky na jeho potvrdenie (§ 219) , ani na jeho zrušenie (§ 221 ods. 1) .

Podľa § 65 ods. 2 Zákona o rodine, súd postupuje rovnako aj v prípade, ak rodičia spolu žijú, ale jeden z nich svoju vyživovaciu povinnosť voči maloletému dieťaťu dobrovoľne neplní.

Podľa § 77 ods. 1 Zák. o rodine právo na výživné sa nepremlčuje. Možno ho však priznať len odo dňa začatia súdneho konania. Výživné pre maloleté dieťa možno priznať najdlhšie na dobu troch rokov spätne odo dňa začatia konania, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa.

Odvolací súd preskúmaním všetkých relevantných skutočností týkajúcich sa predmetu konania, ktorým zostalo určenie výživného od 1.4.2006 do 31.7.2006 (dopĺňací rozsudok Okresného súdu Košice I z 20.7.2009 č.k. 21P/142/2006-95, ktorým súd v prevyšujúcej časti zastavil konanie o určenie výživného od 1.8.2006 do 23.8.2006 nadobudol v priebehu konania, t.j. 21.8.2009 právoplatnosť) dospel k záveru, že súd prvého stupňa dostatočne zistil skutkový stav, posúdil ho podľa správneho zákonného ustanovenia Zákona o rodine (aj keď opomenul použiť § 65 ods. 2 a § 75 ods. 1 Zák. o rodine) , ktoré však nesprávne aplikoval, ak určil výživné od 1.4.2006 do 23.7.2006 bez toho, aby mal preukázanú existenciu dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré opodstatňujú priznanie výživného spätne odo dňa začatia konania podľa tretej vety § 77 Zák. o rodine, a ak určil výživné od 24.7.2006 do 31.7.2006 bez toho, aby otcovi vznikol dlh, preto podľa § 220 O.s.p. zmenil napadnuté rozsudky tak, že návrh na určenie výživného zamietol. Odvolací súd v tejto súvislosti poukazuje na to, že dôvodom, pre ktorý bola do normatívneho textu Zákona o rodine zavedená podmienka, že priznať výživné možno len vtedy, ak sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa bola úvaha o potrebe zamedzenia špekulácií a zneužívania inštitútu výživného pre maloleté dieťa. Táto sprísňujúca úprava od oprávnených vyžaduje zodpovedný a včasný prístup k riešeniu tejto otázky, t.j. aby návrh na určenie výživného podávali bez zbytočného odkladu po naplnení zákonných podmienok. Pokiaľ však z určitých dôvodov, ktoré možno posúdiť ako výnimočné, účastníci žiadajú o určenie výživného s časovým odstupom a v ich konaní nemožno vidieť snahu o zneužívanie tohto inštitútu, súd môže výživné priznať aj spätne. Relevantným dôvodom je najmä zdravotný stav oprávnenej osoby, ktorý jej zabránil včas uplatniť nárok, konanie, ktoré má znaky

trestného činu spočívajúce v bránení uplatnenia nároku na výživné (vyhrážky, násilie) , aj finančná tieseň oprávnenej osoby v spojení s účelovým správaním sa povinného, ale nie skutočnosť, že otec si v apríli 2006 nesplnil svoju vyživovaciu povinnosť voči Z., a že v máji, júni a júli si ju splnil v rozsahu 2.000,- Sk. Aj keď by skutkové okolnosti v predmetnom prípade odôvodňovali priznanie výživného od 1.4.2011 podľa § 65 ods. 2 Zák. o rodine, pretože otec v apríli 2006 dobrovoľne neprispel na výživu Z., nebolo možné priznať výživné v súlade s návrhom matky spätne pred dňom podania návrhu so zreteľom na to, že v priebehu konania neboli matkou uvedené, ani objektívne preukázané žiadne dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemohla podať návrh na určenie výživného skôr. Z predloženého spisového materiálu vyplýva, že matka podala návrh na určenie výživného od otca pre vtedy ešte mal. Z. na 5.000,- Sk od 1.4.2006 až po vyhlásení rozhodnutia o rozvode ich manželstva a o úprave výkonu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode, ktorým bola otcovi určená vyživovacia povinnosť 5.000,- Sk mesačne s odôvodnením, že otec je povinný prispievať na výživu Z. každý mesiac, pretože má dostatok finančných prostriedkov a nemá iné vyživovacie povinnosti. Odvolací súd je toho presvedčenia, že matka k 1.4.2006, odkedy žiadala určiť výživné, nebola vo finančnej tiesni, pretože jej otec od 10.10.2005 do 15.3.2006 postupne a preukázateľne previedol na účet celkovo 160.900,- Sk a navyše, z opisu jej mzdového listu vyplýva, že pracovala s čistým priemerným mesačným príjmom 28.525,- Sk. Vychádzajúc z vyššie prezentovaných skutočností a úvah odvolací súd dospel k záveru, že neboli splnené podmienky na spätné určenie výživného od 1.4.2006, keď otec prestal dobrovoľne prispievať na výživu Z., pretože dôvody, pre ktoré matka nemohla podať návrh skôr, tak ako ich prezentovala v priebehu konania a ako je ich možné vyvodiť z obsahu spisu, nespĺňajú charakter výnimočnosti podľa tretej vety § 77 ods. 1 Zák. o rodine. Odvolací súd uvádza, že neboli splnené podmienky pre určenie výživného ani od podania návrhu 24.7.2006 do 31.7.2006, pretože z poštového peňažného poukazu na č.l. 33 bolo nepochybne zistené, že otec si svoju vyživovaciu povinnosť v júli 2007 dobrovoľne splnil, ak poslal matke 2.000,- Sk, pretože by jej bol inak povinný zaplatiť za 7 dní júla 2006 len 1.129,- Sk podľa § 77 ods. 1 O.s.p. (5.000,- Sk/31 dní x 7 dní) . Z týchto dôvodov odvolací súd zmenil napadnutý rozsudok podľa § 220 O.s.p. a zamietol návrh na určenie výživného od 1.4.2006 do 31.7.2006. O trovách konania podľa § 224 ods. 2 O.s.p. odvolací súd nerozhodoval, pretože si právo na ich náhradu nikto neuplatnil (§ 151 ods. 1 O.s.p.) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné