KSKE 8 CoP 330/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 330/2012

KS v Košiciach, dátum 13.08.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 330/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/330/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7212217189 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7212217189.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o maloletú B. S. F. nar. X.X.XXXX bývajúcej u matky v Y. na Y. ulici č. X zastúpenej kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice, Staničné námestie 9, pracovisko Košice IV, dieťaťa rodičov: S. Q. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v Y. na Y. ulici č. X zastúpenej JUDr. Katarínou Habiňákovou advokátkou so sídlom Advokátskej kancelárie v Košiciach na Štúrovej ulici č. 20 a Z.Z. F. nar. XX.X.XXXX bývajúceho v U. M., XXXXX Q., D. K.. D. XX zastúpeného JUDr. Katarínou Adamovskou advokátkou so sídlom Advokátskej kancelárie v Košiciach na Žižkovej ulici č. 6 v konaní o nariadenie predbežného opatrenia o odvolaní otca proti uzneseniu Okresného súdu Košice II z 29.6.2012 č.k. 43P 143/2012-50 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

Opravuje rozhodnutie Okresného súdu Košice II z 29.6.2012 č.k. 43P 143/2012-50 tak, že na strane 2 a strane 3 rozhodnutia namiesto spisovej značky 27P 143/2012 má byť správne spisová značka "43P 143/2012".

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením z 29.6.2012 č.k. 43P 143/2012-50 zamietol návrh otca na nariadenie predbežného opatrenia, ktorým žiadal dočasne zveriť maloletú B. S. do jeho starostlivosti na obdobie od 29.7.2012 do 26.8.2012 s pobytom v Taliansku a matke maloletej uložiť povinnosť poskytnúť náhradný termín za nerealizovaný styk z dôležitých a riadne preukázaných dôvodov.

Proti tomuto rozhodnutiu podal v zákonnej lehote odvolanie otec maloletej s odôvodnením, že súd dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam (§ 205 ods. 1 a ods. 2 písm. d) O.s.p.) a žiadal, aby odvolací súd promptne konal a napadnuté rozhodnutie Okresného súdu Košice II zmenil tak, že maloletej dcére umožní vycestovať s ním do Talianska a stráviť s ním čas adekvátny tomu, čo bolo pôvodne požadované v návrhu na nariadenie predbežného opatrenia a tiež, že uloží matke maloletej povinnosť poskytnúť mu náhradný termín stretnutia namiesto toho, ktoré sa dôvodne nemohlo zrealizovať, tak, ako to bolo pôvodne požadované v návrhu na nariadenie predbežného opatrenia. Nesúhlasil so záverom konajúceho súdu, že nepreukázal naliehavosť potreby zmeny dočasnej úpravy styku a jeho rozšírenie počas letných prázdnin do rozhodnutia súdu vo veci samej a poukázal na závery znaleckých posudkov I.. W. W. a C.. J. Č.V.Ž., ktorí nepochybne skonštatovali zámerné narúšanie vzťahu medzi maloletou B. S. a ním zo strany matky dieťaťa a obaja zhodne uviedli, že dôležitým záujmom maloletej je náprava a ďalšie rozvíjanie vzťahu s otcom, pričom matka nielenže nemá záujem na náprave a rozvíjaní vzťahu medzi ním a maloletou, ale s veľkou pravdepodobnosťou nie je toho ani schopná, rovnako, ako nie je schopná ani sebareflexie v tejto veci. Zdôraznil, že toto konanie je ovládané záujmom maloletého dieťaťa (nie rodičov) a položil otázku, prečo je podľa súdu v rozpore so záujmom maloletej, aby strávila letnú dovolenku mimo svojho bydliska v krajine, kde sa narodila, ktorej je národnosti a kde veľkú časť svojho života žila, kde má materiálne zázemie pripravené na omnoho vyššej úrovni, ako u

matky v Košiciach, v krajine jej rodnej reči a jej otca, ku ktorému má preukázateľne pozitívny vzťah, a to s vedomím, že od 3.9.2012 maloletá začne navštevovať školu a akýkoľvek dlhší pobyt u otca nebude na dlhšie časové obdobie možný? Tvrdenia matky, že maloletá je zo stretnutí s ním sklamaná, neochotná sa ich zúčastniť, či nešťastná, označil za nepravdivé a zdôraznil, že ak má byť maloletá skutočne z niečoho rozrušená a nešťastná, tak je to možno z vnútorného rozporu medzi tým, ako má otca rada, teší sa naňho, aj z času stráveného s ním a tým, že tieto svoje pocity musí pred matkou skrývať a navyše sa ju podľa všetkého snažiť uspokojiť negatívnymi prejavmi voči otcovi, ako to vyplýva z videozáznamu z 23.6.2012. Poukázal aj na to, že svojím návrhom žiadal, aby bola matke uložená povinnosť umožniť mu náhradný termín stretnutia v prípadoch, kedy je odôvodnená nerealizácia súdom nariadeného styku, keďže má dôvodné podozrenie, že matka zdravotný stav dieťaťa účelovo zneužíva na zabránenie stretávania s dcérou aj v prípadoch, kedy tomu napr. zdravotný stav dieťaťa neodporuje, ale nevyhovuje matke z jej osobných dôvodov. Vyjadril názor, že uložením tejto povinnosti by sa tiež minimalizovali snahy matky zámerne narúšať tieto stretnutia s odvolávaním sa na zdravotný stav maloletej, keďže by takto de facto stratili zmysel.

Matka maloletej a kolízny opatrovník sa k odvolaniu otca nevyjadrili.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p., odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd na základe odvolania otca preskúmal rozhodnutie súdu prvého stupňa spolu s konaním ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm. a) O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k rovnakému právnemu záveru ako súd prvého stupňa, že neboli splnené zákonné podmienky pre nariadenie predbežného opatrenia v súlade s návrhom otca, pretože nebola preukázaná potreba dočasne zmeniť už upravené pomery právoplatným rozhodnutím súdu (uznesenie Okresného súdu Košice II z 5.10.2011 č.k. 27P 82/2009-587) a nebola dostatočne osvedčená ani danosť práva (nároku) , pretože nebolo preukázané, že by maloletej B. S. hrozila bezprostredná ujma, preto uznesenie podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správne potvrdil a dodáva, že predbežné opatrenie je jedným zo zabezpečovacích prostriedkov v občianskom súdnom konaní slúžiacim na dočasné zabezpečenie ochrany porušených a ohrozených práv účastníkov konania, pričom jeho použitie je namieste, ak sa vyžaduje okamžitý zásah súdu. Nevyhnutným predpokladom pre vyhovenie návrhu na nariadenie predbežného opatrenia je naliehavosť potreby predbežnej úpravy pomerov. V konaniach starostlivosti súdu o maloleté deti je prioritný záujem dieťaťa, ale iba v prípade bezprostredného ohrozenia zdravia dieťaťa, či osvedčenia iného závažného dôvodu, je namieste predbežným opatrením rozhodnúť pred rozhodnutím v merite veci. Odvolací súd poukazuje na to, že na súde prvého stupňa je vedené konanie vo veci samej o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletej B. S. pod sp.zn. 27P 82/2009 a z obsahu spisu jednoznačne vyplýva, že konajúci súd vo veci samej aktívne koná a je dôvodný predpoklad, že vo veci bude pomerne v krátkom časovom horizonte rozhodnuté. Odvolací súd tiež poznamenáva, že nezhoda rodičov len o rozsahu styku nad rámec jeho súčasnej realizácie nie je dôvodom pre okamžitú ingerenciu súdu formou nariadenia predbežného opatrenia a skutočnosti uvádzané otcom v návrhu na nariadenie predbežného opatrenia a v odvolaní proti zamietajúcemu uzneseniu súdu prvého stupňa sú nepochybne relevantné pre rozhodnutie vo veci samej, nie však pre okamžitý zásah súdu formou nariadenia predbežného opatrenia a týmito sa bude zaoberať konajúci súd v rámci zisťovania skutkového stavu potrebného pre rozhodnutie vo veci samej.

Podľa § 164 O.s.p., súd kedykoľvek aj bez návrhu opraví v rozsudku chyby v písaní a počítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti. O oprave vydá opravné uznesenie, ktoré doručí účastníkom. Pritom môže odložiť vykonateľnosť rozsudku na čas, kým opravné uznesenie nenadobudne právoplatnosť.

Podľa § 167 ods. 2 O.s.p., ak nie je ďalej ustanovené inak, použijú sa na uznesenie primerane ustanovenia o rozsudku.

V písomnom vyhotovení uznesenia Okresného súdu Košice II z 29.6.2012 č.k. 43P 143/2012-50 došlo k zrejmej nesprávnosti na strane 2 a strane 3 rozhodnutia uvedením nesprávnej spisovej značky, preto odvolací súd s poukazom na ust. § 164 O.s.p. vykonal opravu tak, ako je to uvedené vo výroku tohto uznesenia.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.