KSKE 8 CoP 338/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 338/2012

KS v Košiciach, dátum 25.09.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 338/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/338/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7210212892 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7210212892.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o maloletého G. I. nar. X.X.XXXX zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach dieťaťa rodičov S. L.Ľ. nar. X.X.XXXX bývajúcej v O. na O. ulici č. XX právne zastúpenej Centrom právnej pomoci so sídlom v Košiciach na Moyzesovej ulici č. 18 a Y. I. nar. X.XX.XXXX občana Rumunskej republiky toho času bývajúceho vo Q.Ľ. W. XX L. H., M. XJY.Z., M., D. v konaní o úpravu výkonu rodičovských práv a povinností a udelenie súhlasu matke na podanie žiadosti o zmenu priezviska maloletého o odvolaní otca proti rozsudku Okresného súdu Košice II z 12.10.2011 č.k. 27P 198/2010-134 takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa rozsudkom z 12.10.2011 č.k. 27P 198/2010-134 zveril maloletého G. I. nar. X.X.XXXX do osobnej starostlivosti matky a otcovi určil výživné vo výške 30% zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa od 1.5.2010 do budúcna, ktoré je povinný prispievať vždy do 15. dňa v mesiaci matke maloletého. Zastavil konanie o úprave styku otca s maloletým. O dlžnom výživnom 459,28 € za obdobie od 1.5.2010 do 31.10.2011 rozhodol tak, že otec je povinný ho uhradiť matke maloletého do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Udelil súhlas matke na podanie žiadosti na zmenu priezviska maloletého G. I. na priezvisko L.. O trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu.

Proti tomuto rozsudku podal 10.2.2012 na pošte odvolanie otec maloletého, a to proti výroku o určení výživného.

Pred prejednaním veci samej, odvolací súd skúmal, či sú splnené podmienky odvolacieho konania. Jednou z podmienok odvolacieho konania je, aby odvolanie bolo podané včas.

Podľa § 204 ods. 1 O.s.p., odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy. Podľa § 204 ods. 2 O.s.p., odvolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo podané po uplynutí lehoty podľa ods. 1 preto, že sa odvolateľ spravoval nesprávnym poučením súdu o lehote na podanie odvolania. Ak rozhodnutie neobsahuje poučenie o lehote na podanie odvolania, alebo ak obsahuje nesprávne poučenie o tom, že odvolanie nie je prípustné, možno podať odvolanie do troch mesiacov od doručenia rozsudku.

Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň (§ 57 O.s.p.) .

V tejto veci nejde o situáciu podľa § 204 ods. 2 O.s.p., preto bolo potrebné skúmať, či bola dodržaná 15-dňová lehota na podanie odvolania proti rozsudku súdu prvého stupňa.

Podľa § 158 ods. 2 O.s.p. sa rovnopis písomného vyhotovenia rozsudku doručuje účastníkom, prípadne ich zástupcom do vlastných rúk.

Podľa § 218 ods. 1 písm. a) O.s.p., odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané oneskorene.

Pri skúmaní podmienok odvolacieho konania (§ 103 O.s.p. a § 211 ods. 2 O.s.p.) bolo nepochybne zistené, že rozsudok, proti ktorému bolo podané odvolanie, bol otcovi doručený 5.1.2012 (č.l. 167) . Pätnásťdňová lehota na podanie odvolania mu začala plynúť na základe vyššie citovaného zákonného ustanovenia (§ 57 O.s.p.) 6.1.2012 a uplynula 20.1.2012 (piatok) . Pretože otec maloletého podal odvolanie na pošte 10.2.2012, teda po uplynutí zákonom určenej lehoty, odvolací súd ho ako oneskorene podané podľa § 218 ods. 1 písm. a) O.s.p. odmietol bez preskúmania vecnej správnosti napadnutého rozsudku vrátane konania, ktoré mu predchádzalo.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Vypracovala: JUDr. Ludvika Bodnárová