KSKE 8 CoP 34/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 34/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/34/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7611217491 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7611217491.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Diany Solčányovej a členiek senátu JUDr. Marianny Hraboveckej a JUDr. Ludviky Bodnárovej vo veci starostlivosti súdu o mal. K. B. nar. XX.X.XXXX bývajúcu u otca zastúpenú kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves dieťaťa rodičov J. B. nar. X.X.XXXX bývajúcej v Č. Y., v Č. na X. ul. č. XXX a Y. B. nar. X.X.XXXX bývajúceho v W. na I. ul. č. XXX/XX zastúpeného JUDr. Ivetou Fabiánovou advokátkou so sídlom v Spišskej Novej Vsi na Štefánikovom nám. č. 5 v konaní o zníženie a zvýšenie výživného o odvolaní otca proti rozsudku Okresného súdu Spišská Nová Ves z 15.12.2011 č.k. 6P/32/2011-45 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok v napadnutom výroku o zamietnutí návrhu otca na zvýšenie výživného.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zamietol návrh matky na zníženie výživného a návrh otca na zvýšenie výživného, a o trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu.

Proti výroku o zamietnutí návrhu na zvýšenie výživného podal v zákonnej lehote odvolanie otec s návrhom, aby ho odvolací súd zmenil tak, že zvýši vyživovaciu povinnosť matky voči mal. K. na 80 € mesačne, pretože sa podstatne zvýšili odôvodnené potreby maloletej, životná úroveň matky a aj celkové životné náklady. V tejto súvislosti poukázal na to, že matka maloletej žije v spoločnej domácnosti s druhom, s ktorým majú spoločný príjem 916,26 € mesačne. Konštatoval, že ak je matka schopná podľa vlastného vyjadrenia plniť si svoju vyživovaciu povinnosť voči mal. W. v rozsahu 77,65 € mesačne, aj keď je mladší ako mal. K., má priestor na to, aby sa v rovnakom, ak nie vo väčšom rozsahu podieľala aj na uspokojovaní zvýšených potrieb mal. K., ktoré predstavujú minimálne 114 € mesačne. Namietal, že súd prvého stupňa pri rozhodovaní neprihliadal na to, ktorý z rodičov sa v akej miere o dieťa osobne stará, a ani na celkovú životnú úroveň matky, ktorú podľa jeho názoru zvyšuje aj príjem jej partnera, s ktorým žije v spoločnej domácnosti. Vyjadril presvedčenie, že pokiaľ si matka plní podľa jej vyjadrenia svoju vyživovaciu povinnosť voči mal. W. v rozsahu 155 € mesačne, ostane jej 140 € mesačne, z ktorých by mohla prispievať na výživu mal. K. viac ako 39,83 € mesačne za situácie, že za ňu platí nájomné druh. Poznamenal, že matka zanedbáva svoju vyživovaciu povinnosť a jej dlh predstavuje 600 €. Uviedol, že matka sa o mal. K. žiadnym spôsobom nezaujíma.

Kolízny opatrovník vo vyjadrení k odvolaniu otca navrhol potvrdiť napadnutý výrok rozsudku ako vecne správny.

Matka vo vyjadrení k odvolaniu otca navrhla potvrdiť napadnutý výrok rozhodnutia ako vecne správny. Pokiaľ v priebehu konania uviedla, že sa nepodieľa na nájomnom, ale na druhej strane uspokojuje všetky odôvodnené potreby mal. W. zo svojho rodičovského príspevku upresnila, že je tomu tak preto, že jej rodičovský príspevok chodí na účet až po splatnosti nájomného. Ak otec poukazoval na to, že by sa pri rozhodovaní o výživnom pre mal. K. mal brať do úvahy aj príjem jej druha uviedla, že na základe takých istých zásad by sa mal brať do úvahy aj príjem všetkých osôb, s ktorými otec žije v spoločnej domácnosti. Konštatovala, že jej druh musí splácať rôzne pôžičky, a že si nežije nadštandardne, nevlastní nehnuteľnosti, ani osobné motorové vozidlá a po odpočítaní všetkých výdavkov mu ostane 205,- Kč a jej po odpočítaní výdavkov na mal. W. a na stravu ostane 1.600,- Kč, v prepočte 62,11 €.

Výroky rozsudku o zamietnutí návrhu matky na zníženie výživného a o trovách konania neboli odvolaním napadnuté, nadobudli právoplatnosť, preto neboli predmetom preskúmania v odvolacom konaní (§ 206 ods. 2 O. s. p.) .

Podľa § 219 ods. 1 O. s. p. odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd na základe odvolania otca preskúmal napadnutý výrok rozsudku aj s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm. a/ O. s. p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O. s. p. v spojení s § 156 ods. 3 O. s. p. a dospel k záveru, že súd prvého stupňa dostatočne zistil skutkový stav, posúdil ho podľa správnych zákonných ustanovení Zákona o rodine a zákonne rozhodol o zamietnutí návrhu otca na zvýšenie výživného. Súd prvého stupňa vykonal všetky dôkazy významné pre rozhodnutie, v súlade s § 132 O. s. p. vyhodnotil dôkazy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, pričom starostlivo prihliadal na všetko, čo vyšlo za konania najavo, vrátane toho, čo uviedli účastníci, v dôsledku čoho je odôvodnenie napadnutého rozsudku v potvrdenej časti presvedčivé a s jeho závermi sa odvolací súd v plnom rozsahu stotožňuje. K odvolacím námietkam otca odvolací súd uvádza, že aj keď je nepochybné, že od poslednej úpravy výživného v roku 2002 vzrástli odôvodnené potreby mal. K. v každom smere, a vzrástli aj príjmové pomery matky o119 € mesačne, neboli splnené podmienky pre zvýšenie výživného, pretože matke pribudla vyživovacia povinnosť k mal. W. nar. X.X.XXXX z jej súčasného mimomanželského pomeru a celkovo došlo k zvýšeniu jej životných nákladov najmä v súvislosti s platbami za užívanie domácnosti. Odvolací súd v tejto súvislosti poukazuje na to, že zvýšenie odôvodnených potrieb mal. K. nie je jediným zákonným kritériom pre zvýšenie výživného. Okrem tejto skutočnosti je potrebné zohľadniť aj schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného rodiča, t.j. jej matky, ktoré zároveň podmieňujú mieru uspokojenia odôvodnených potrieb oprávneného, v danom prípade mal. K.. Pokiaľ otec namietal, že súd pri rozhodovaní o jeho návrhu na zvýšenie výživného nezohľadnil príjem druha matky a z toho vyplývajúcu vyššiu životnú úroveň matky, odvolací súd uvádza, že narodením spoločného dieťaťa nevzniká druhovi voči matke zákonná vyživovacia povinnosť v tom zmysle, že by ich životná úroveň mala byť rovnaká do tej miery, že by sa mal ich spoločný príjem deliť dvomi ako u manželov. Jeho príjem je možné oprávnene zohľadniť v prospech matky len tak, že sa pomerne znížia jej výdavky na platby spojené s užívaním domácnosti. Z matkou predloženej nájomnej zmluvy vyplýva, že za prenájom bytu platí s druhom spoločne a nerozdielne 7.000,- Kč mesačne. Podľa prepočítania aktuálnym kurzom českej koruny k euru táto čiastka predstavuje 274,59 € mesačne. Z uvedených dôvodov, odhliadnuc od toho, ako si matka s druhom usporiadali svoju finančnú situáciu, dospel odvolací súd k presvedčeniu, že by od matky nebolo spravodlivé žiadať, aby prispievala na výživu mal. K. v otcom navrhovanom rozsahu 80 € mesačne, pretože by jej z príjmu 295 € mesačne po odpočítaní polovice za platby spojené s užívaním bytu 137,29 € a zvýšeného výživného 80 € ostalo len 77,71 € na vlastnú výživu a výživu mal. W., čo by nestačilo ani na zabezpečenie jej najzákladnejších potrieb na stravu. Pretože zvýšenie výživného musí mať podklad vo výrazne pozitívnej zmene pomerov všetkých účastníkov konania a uspokojovanie odôvodnených potrieb dieťaťa je vždy limitované možnosťami, schopnosťami a majetkovými pomermi rodičov, dospel aj odvolací súd k záveru,

že v tomto prípade pomery matky neodôvodňujú zvýšenie výživného nad rozsah 39,38 € určený predchádzajúcim rozhodnutím o výživnom. Z uvedených dôvodov odvolací súd potvrdil napadnutý výrok rozsudku podľa § 219 O.s.p. ako vecne správny.

Toto rozhodnutie senát prijal v pomere hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z.z.) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.