KSKE 8 CoP 349/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 349/2012

KS v Košiciach, dátum 04.09.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 349/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/349/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211234620 Dátum vydania rozhodnutia: 05. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211234620.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o mal. W. J. nar. XX.X.XXXX zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice, Staničné nám. č. 9, pracovisko Košice II dieťaťa O. J. nar. XX.XX.XXXX bývajúcej v A., I. N. XX A. na návrh T. Z. nar. X.X.XXXX bývajúceho v J. na N. č. XX v konaní o zrušenie náhradnej osobnej starostlivosti o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Okresného súdu Košice II z 24.2.2012 č.k. 45P 79/2011-33 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením z 24.2.2012 č.k. 45P 79/2011-33 zastavil konanie o návrhu navrhovateľa T. Z. na zrušenie náhradnej osobnej starostlivosti mal. W. J. nar. XX.X.XXXX, ktorý zobral späť ústne do zápisnice súdu 24.2.2012. O trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu. Rozhodnutie odôvodnil ust. § 96 ods. 1,2,3 a ust. § 146 ods. 1 písm. a/ O.s.p.

Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie navrhovateľ a žiadal v konaní pokračovať s odôvodnením, že trvá na tom, aby bola zrušená náhradná osobná starostlivosť maloletého W. a bol zverený do osobnej starostlivosti svojej matky.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. preskúmal podané odvolanie, oboznámil sa s obsahom spisu a dospel k záveru, že odvolanie navrhovateľa je neopodstatnené.

Podľa § 96 ods. 1 O.s.p. navrhovateľ môže vziať za konania späť návrh na jeho začatie, a to sčasti alebo celkom. Ak je návrh vzatý späť celkom, súd konanie zastaví. Ak je návrh vzatý späť sčasti, súd konanie v tejto časti zastaví. Podľa ods. 2 cit. zák. ust. súd konanie nezastaví, ak odporca so späťvzatím návrhu z vážnych dôvodov nesúhlasí; v takom prípade súd po právoplatnosti uznesenia pokračuje v konaní. Podľa ods. 3 cit. zák. ust. nesúhlas odporcu so späťvzatím návrhu nie je účinný, ak dôjde k späťvzatiu návrhu skôr, než sa začalo pojednávanie, alebo ak ide o späťvzatie návrhu na rozvod, neplatnosť manželstva alebo určenie, či tu manželstvo je alebo nie je.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne.

Späťvzatie návrhu na začatie konania je dispozitívnym procesným úkonom účastníka voči súdu, ktorým prejavuje svoju vôľu, aby sa nekonalo a vo veci meritórne nerozhodovalo. Súd nie je oprávnený skúmať dôvody, pre ktoré navrhovateľ svoj návrh na začatie konania berie späť. Z obsahu spisu vyplýva, že navrhovateľ zobral späť návrh na zrušenie náhradnej osobnej starostlivosti mal. W. J. pred začatím pojednávania ústne do zápisnice súdu 24.2.2012 (č.l. 30 spisu) , preto súd prvého stupňa nebol povinný

podľa § 96 ods. 3 O.s.p. zisťovať, či ostatní účastníci konania so späťvzatím návrhu a zastavením konania súhlasia a správne rozhodol, ak uznesením konanie zastavil. Odvolací súd zdôrazňuje, že zákon nepripúšťa odvolanie späťvzatia návrhu na začatie konania a poukazuje na rozhodnutie R 60/1999 Zbierky stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR, podľa ktorého, ak navrhovateľ vzal návrh späť, nemôže svoje späťvzatie odvolať, preto je žiadosť navrhovateľa o pokračovanie v konaní obsiahnutá v odvolaní irelevantná. Z uvedených dôvodov odvolací súd potvrdil napadnuté uznesenie podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správne.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.