KSKE 8 CoP 350/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 350/2011

KS v Košiciach, dátum 05.03.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 350/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/350/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7110218406 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7110218406.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky O. Z. nar. X.X.XXXX bývajúcej v G. na N. ulici č. XX proti odporcovi M. Z. nar. XX.X.XXXX bývajúceho v G. P. č. XXX v konaní o rozvod manželstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému Š. Z. nar. XX.X.XXXX zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie č. 9, detašované pracovisko Košice III, Adlerova č. 29 o odvolaní odporcu proti rozsudku Okresného súdu Košice I zo 17.8.2011 č.k. 20C 154/2010-38 takto

r o z h o d o l :

Odvolacie konanie z a s t a v u j e.

o d ô v o d n e n i e :

Odporca odvolanie proti rozsudku Okresného súdu Košice I zo 17.8.2011 č.k. 20C 154/2010-38 zobral späť písomným podaním z 29.2.2012 (č.l. 52 spisu) , preto bolo odvolacie konanie podľa § 207 ods. 3 O.s.p. zastavené. O žiadosti odporcu na vrátenie súdneho poplatku (66 €) rozhodne súd prvého stupňa.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.