KSKE 8 CoP 357/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 357/2012

KS v Košiciach, dátum 27.08.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 357/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/357/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7212220187 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7212220187.3

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci F. W. nar. X.X.XXXX bývajúceho v K. na Q. ulici č. X hospitalizovaného na I. psychiatrickej klinike Univerzitnej nemocnice L.Pasteura v Košiciach, pracovisko na Triede SNP č. 1 zastúpeného opatrovníčkou W.. K. B. pracovníčkou UN - I. psychiatrická klinika v Košiciach na Triede SNP č. 1 v konaní o vyslovenie prípustnosti prevzatia alebo držania v ústave zdravotníckej starostlivosti o odvolaní matky proti uzneseniu Okresného súdu Košice II zo 17.7.2012 č.k. 23Pu 15/2012-7 a uzneseniu zo 17.7.2012 č.k. 23Pu 15/2012-6 takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie proti uzneseniu č.k. 23Pu 15/2012-7 zo 17.7.2012 vo výroku o upustení od doručenia uznesenia F.M. W. nar. X.X.XXXX a proti uzneseniu o ustanovení opatrovníčky W.. K. B. č.k. 23Pu 15/2012-6 zo 17.7.2012.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením zo 17.7.2012 č.k. 23Pu 15/2012-6 ustanovil W.. K. B., pracovníčku UN- I. psychiatrickej kliniky na Triede SNP č. 1 v Košiciach za opatrovníčku F. W. nar. X.X.XXXX bývajúcemu v K.J. na Q. ulici č. X a uznesením zo 17.7.2012 č.k. 23Pu 15/2012-7 rozhodol, že prevzatie F. W. nar. X.X.XXXX na I. psychiatrickú kliniku UN L.Pasteura na Rastislavovej ulici č. 43 v Košiciach je dôvodné a upustil od doručenia predmetného uznesenia F. W. nar. X.X.XXXX.

Proti uzneseniu o ustanovení opatrovníčky W.. K. B. a proti uzneseniu o dôvodnosti prevzatia F. W. na I. psychiatrickú kliniku UN L.Pasteura, konkrétne proti výroku tohto uznesenia, ktorým súd upustil od doručenia predmetného uznesenia menovanému, podala v zákonnej lehote odvolanie matka F. W.. Uviedla, že nesúhlasí, aby menovanému bola ustanovená za opatrovníčku W.. K. B., navrhla, aby za opatrovníčku bola ustanovená synovi ona a vyjadrila názor, že rozhodnutie o upustení od doručenia uznesenia synovi nebolo dôvodné.

Odvolací súd po prejednaní veci podľa § 212 ods. 1 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 písm. a/ O.s.p. dospel k záveru, že odvolanie bolo podané niekým, kto na odvolanie nie je oprávnený.

Podľa § 218 ods. 1 písm. b/ O.s.p., odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané niekým, kto na odvolanie nie je oprávnený.

Podľa § 201 O.s.p., účastník môže napadnúť rozhodnutie súdu prvého stupňa odvolaním, pokiaľ to zákon nevylučuje. Ak z právneho predpisu vyplýva určitý spôsob vyrovnania vzťahu medzi účastníkom a vedľajším účastníkom, môže podať odvolanie aj vedľajší účastník.

Právo na podanie odvolania sa priznáva predovšetkým účastníkovi konania. V danom prípade podala odvolanie matka F. W., ktorá nebola a nie je účastníčkou konania. Občiansky súdny poriadok označuje za účastníka konania toho, komu svedčí aspoň jedna z definícií účastníctva a to, že účastníkom konania je navrhovateľ a odporca podľa prvej časti normatívnej vety ust. § 90 O.s.p. alebo účastníkom konania je ten, koho zákon za účastníka označuje a podľa § 94 O.s.p. v konaniach, ktoré možno začať i bez návrhu je aj ten subjekt, o ktorého právach a povinnostiach sa má konať. Z uvedených definícií účastníctva konania podľa Občianskeho súdneho poriadku vyplýva, že matka F. W. nespĺňa ani jednu z podmienok a preto je nepochybné, že nie je v danom konaní účastníčkou konania, preto odvolací súd podľa ust. § 218 ods. 1 písm. b/ O.s.p. odmietol odvolanie matky ako odvolanie podané niekým, kto na odvolanie nie je oprávnený.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Vypracovala: JUDr. Ludvika Bodnárová