KSKE 8 CoP 360/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 360/2012

KS v Košiciach, dátum 30.08.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 360/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/360/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7112210097 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7112210097.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci starostlivosti súdu o maloletú U. A. nar. XX.X.XXXX bývajúcu u matky zastúpenú kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice pracoviskom Košice III dieťaťa rodičov: Z. A. nar. XX.X.XXXX bývajúceho v G. na N.P. ulici č. X a O. A. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v G. na N. ulici č. X v konaní o nariadenie predbežného opatrenia o úprave výkonu rodičovských práv a povinností o odvolaní matky proti uzneseniu Okresného súdu Košice I z 20.4.2012 č.k. 22P 45/2012-9 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením zamietol návrh matky na nariadenie predbežného opatrenia. Rozhodnutie odôvodnil tak, že maloletej nehrozí žiadna bezprostredná ujma a matka nepreukázala vážnu potrebu dočasnej právnej úpravy, nakoľko sa o ňu riadne stará a vývoj maloletej nie je ničím ohrozený. Vyslovil názor, že okamžitý zásah súdu vo forme predbežného opatrenia nie je potrebný aj so zreteľom na skutočnosť, že na konajúcom súde sa eviduje konanie rodičov maloletej U. o rozvod manželstva, v ktorom sa vykonáva priebežne dokazovanie, na základe ktorého súd rozhodne v merite veci aj o úprave výkonu rodičovských práv a povinností voči maloletej U..

Proti tomuto rozhodnutiu podala v zákonnej lehote odvolanie matka maloletej s odôvodnením, že súd dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam (§ 205 ods. 2 písm. d) , f) O.s.p.) . Zdôraznila, že návrh na nariadenie predbežného opatrenia podala aj v roku 2011, ktorý bol tiež zamietnutý. Uviedla, že došlo k zmene situácie v rodine, pretože sa s maloletou odsťahovala zo spoločnej domácnosti, v dôsledku čoho vznikla potreba dočasne upraviť pomery účastníkov, nakoľko rozvodové konanie doposiaľ ešte nebolo skončené. Konštatovala, že správanie sa otca maloletého dieťaťa mu spôsobuje bezprostrednú ujmu a znalecký posudok, na ktorý konajúci súd v odôvodnení napadnutého uznesenia poukázal, je dva roky starý, v ktorom sa konštatovalo, že maloletá má pozitívny vzťah k obidvom rodičom, čo sa nezakladá v súčasnosti na pravde, pretože maloletá v apríli 2012 absolvovala nové znalecké posúdenie v právnej veci rozvodu, ale závery znaleckého posudku v čase podania návrhu na predbežné opatrenie neboli k dispozícii. V závere odvolania konštatovala, že správanie sa otca maloletej U., ktoré nekonkretizovala, ohrozuje maloletú, najmä jej psychiku, čo oznámila aj polícii a kolíznej opatrovníčke a preto žiadala, aby odvolací súd podľa § 220 O.s.p. zmenil rozhodnutie súdu prvého stupňa a jej návrhu v plnom rozsahu vyhovel.

Otec maloletej sa vyjadril k odvolaniu matky, v ktorom oznámil odvolaciemu súdu, že maloletá U. sa na základe vlastnej vôle bez akéhokoľvek nátlaku od mája 2012 nachádza v jeho faktickej starostlivosti. Konštatoval, že za toto obdobie bola dvakrát na krátky čas u svojej matky, ktorá sa neustále sťahuje, pretože nie je schopná uhrádzať náklady na bývanie. Momentálne žije u svojich rodičov v obci P., kde nemá vytvorené žiadne podmienky pre zabezpečenie starostlivosti o maloletú. Matka maloletej vedie

kočovný život, ktorý maloletej nevyhovuje a preto sa nedokáže o ňu postarať tak, ako on, ktorý má vytvorené podmienky pre starostlivosť o dieťa, preto vyjadril názor, aby mu súd zveril maloletú do osobnej starostlivosti.

Kolízny opatrovník sa k odvolaniu matky nevyjadril.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p., odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd na základe odvolania matky preskúmal rozhodnutie súdu prvého stupňa aj s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm. a) O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k rovnakému právnemu záveru ako súd prvého stupňa, že v tejto právnej veci neboli splnené zákonné podmienky pre nariadenie predbežného opatrenia v súlade s návrhom matky, pretože nebola preukázaná potreba dočasne upraviť pomery účastníkov konania, nakoľko nebola osvedčená ani danosť práva (nároku) , nakoľko nebolo preukázané, že by maloletej U. hrozila bezprostredná ujma, preto uznesenie podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správne potvrdil a dodáva, že predbežné opatrenie má slúžiť na dočasné zabezpečenie ochrany porušených a ohrozených práv účastníkov konania, pričom jeho použitie je namieste, ak sa vyžaduje okamžitý zásah súdu. Nevyhnutným predpokladom pre vyhovenie návrhu na nariadenie predbežného opatrenia je naliehavosť potreby predbežnej úpravy pomerov. V konaniach starostlivosti súdu o maloleté deti je prioritný záujem dieťaťa, ale iba v prípade bezprostredného ohrozenia zdravia dieťaťa, či osvedčenia iného závažného dôvodu je namieste predbežným opatrením rozhodnúť pred rozhodnutím v merite veci. Odvolací súd poukazuje na nepochybne zistenú skutočnosť, že na súde prvého stupňa je vedené konanie o rozvod manželstva rodičov maloletej U. pod sp.zn. 40C 458/2009 a v tomto konaní je súd povinný zo zákona upraviť aj rodičovské práva a povinnosti voči maloletej U.. Konajúci súd v tejto veci aktívne koná a je dôvodný predpoklad, že vo veci bude v krátkom čase meritórne rozhodnuté. Odvolací súd poznamenáva, že matrimoniálne rozpory medzi rodičmi maloletej nemôžu byť bez ďalšieho dôvodom pre okamžitú ingerenciu súdu vo forme nariadenia predbežného opatrenia a skutočnosti uvádzané matkou v návrhu a v odvolaní proti zamietajúcemu uzneseniu súdu prvého stupňa sú relevantné pre rozhodnutie vo veci samej, nie však pre okamžitý zásah súdu. Týmito skutočnosťami sa bude zaoberať konajúci súd v rámci zisťovania skutkového stavu v konaní o rozvod manželstva.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.