KSKE 8 CoP 361/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 361/2012

KS v Košiciach, dátum 27.09.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 361/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/361/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7212222321 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7212222321.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o maloletého Q. A. nar. XX.XX.XXXX bývajúceho u matky zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach dieťaťa rodičov S. M. nar. XX.X.XXXX trvale bývajúcej v X. na U. ulici č. XX prechodne v X. na E. ulici č. XX zastúpenej JUDr. Martinou Gombosovou advokátkou so sídlom Advokátskej kancelárie v Košiciach na Moldavskej ceste č. 21/A a D. A. nar. XX.X.XXXX trvale bývajúceho v obci Y. č. XXX prechodne v X. na Y. ulici č. XX v konaní o nariadenie predbežného opatrenia o úprave výkonu rodičovských práv a povinností o odvolaní matky proti uzneseniu Okresného súdu Košice II z 2.8.2012 č.k. 43P 181/2012-15 takto

r o z h o d o l :

P r i p ú š ť a späťvzatie návrhu na nariadenie predbežného opatrenia vo výroku o určení výživného pre maloletého Q. A. nar. XX.XX.XXXX, z r u š u j e v tejto časti uznesenie a konanie z a s t a v u j e.

P o t v r d z u j e uznesenie o zamietnutí návrhu na nariadenie predbežného opatrenia o úpravu styku otca s maloletým Q. A. nar. XX.XX.XXXX.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením zamietol návrh matky na nariadenie predbežného opatrenia, ktorým žiadala, aby súd určil výživné otca pre maloletého Q. 100 € mesačne a upravil styk otca s maloletým každý párny víkend v mesiaci od soboty od 9.00 hod. do nedele do 18.00 hod.. Rozhodnutie odôvodnil tým, že matka dostatočne neosvedčila existenciu skutočností, ktoré by vyvodili záver o nevyhnutnosti dočasnej úpravy pomerov medzi účastníkmi konania a teda, že tu nie sú okolnosti, ktoré by opodstatňovali nárok, ktorého sa podaným návrhom domáhala. Zdôraznil, že na rozhodnutie o uvedených nárokoch matky maloletého je nevyhnutné vo veci vykonať rozsiahlejšie dokazovanie, ktoré presahuje, resp. je nad rámec inštitútu o predbežnom opatrení. Vychádzajúc z uvedeného dospel k záveru, že nariadenie predbežného opatrenia nie je dôvodné, preto v celom rozsahu návrh matky zamietol.

Proti tomuto rozhodnutiu podala v zákonnej lehote odvolanie matka maloletého s odôvodnením, že súd dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam a následne k nesprávnemu právnemu posúdeniu veci (ust. § 205 ods. 2 písm. a/, b/, d/ a f/ O.s.p.) . Vyjadrila názor, že konajúci súd nerozhodol o celom predmete konania, zaoberal sa v odôvodnení len návrhom na určenie výživného a žiadnym spôsobom sa nevysporiadal s návrhom na nariadenie predbežného opatrenia vo veci predbežnej úpravy styku otca s maloletým. Namietala procesné pochybenie konajúceho súdu, keď rozhodol podľa § 74 O.s.p. a nepostupoval podľa § 102 O.s.p., keďže návrh na nariadenie predbežného opatrenia bol podaný súčasne spolu s návrhom vo veci samej. S poukazom na odôvodnenie uznesenia, ktorým súd návrh na nariadenie predbežného opatrenia zamietol, navrhla, aby odvolací súd v rámci odvolacieho konania rozhodol len o návrhu na úpravu styku a návrh na určenie výživného vzala späť a konanie v tejto časti navrhla zastaviť.

K odvolaniu sa písomne vyjadril otec maloletej, ktorý navrhol, aby odvolací súd napadnuté rozhodnutie ako vecne správne potvrdil. Vyslovil názor, že matkou uvádzané námietky v odvolaní a jej argumentácia nie je dôvodná. Zdôraznil, že pravidelne a bez rozhodnutia súdu prispieva na výživu maloletého dieťaťa, a ani v oblasti úpravy styku, teda stretávania sa s maloletým nevidí žiaden problém. Je presvedčený, že maloletý sa teší na stretnutie s ním a trávia spolu maximálny čas, ako je to možné, preto nepovažuje v danom prípade riešiť úpravu styku nariadením predbežného opatrenia.

Kolízny opatrovník vo svojom písomnom vyjadrení k odvolaniu matky konštatoval len pomery v sledovanej rodine s tým, že rodičom bola doporučená spolupráca s príslušným referátom psychologicko- poradenských služieb s cieľom naviazania spolupráce, a k predmetu veci neuviedol zásadné stanovisko.

Podľa § 208 O.s.p., ak je návrh na začatie konania vzatý späť, keď už rozhodol súd prvého stupňa, ale jeho rozhodnutie nie je dosiaľ právoplatné, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Súd späťvzatie nepripustí, ak druhý účastník s tým nesúhlasí. Ak späťvzatie pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvého stupňa a konanie zastaví.

Vzhľadom na to, že matka zobrala späť návrh v časti určenia výživného od otca pre maloletého po rozhodnutí súdu prvého stupňa, ale rozhodnutie doposiaľ nie je právoplatné, odvolací súd pripustil späťvzatie návrhu podľa vyššie citovaného zákonného ustanovenia, zrušil rozhodnutie súdu prvého stupňa a konanie zastavil, pričom z vyjadrenia otca k odvolaniu matky mal za nepochybné, že s návrhom o určenie výživného, ktorý zobrala matka v priebehu odvolacieho konania späť súhlasí.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p., odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd na základe odvolania matky preskúmal rozhodnutie súdu prvého stupňa aj s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm. a/ O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k rovnakému právnemu záveru ako súd prvého stupňa, že v tejto právnej veci neboli splnené zákonné podmienky pre nariadenie predbežného opatrenia v súlade s návrhom matky, pretože nebola preukázaná potreba dočasne upraviť pomery účastníkov konania, nakoľko nebola osvedčená ani danosť práva, lebo nebolo preukázané, že by maloletému Q. hrozila bezprostredná ujma odôvodňujúca ingerenciu súdu formou nariadenia predbežného opatrenia o úprave styku. Z obsahu spisu, konkrétne z vyjadrení otca, matky aj kolízneho opatrovníka vyplýva, že styk otca s dieťaťom sa realizuje, aj keď nepravidelne, ale nedochádza k žiadnemu ohrozeniu maloletého dieťaťa a ani neschopnosť, resp. neochota rodičov dohodnúť sa na rozsahu styku nemôže byť dôvodom nariadenia predbežného opatrenia. Z týchto dôvodov odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správne potvrdil a dodáva, že predbežné opatrenie má slúžiť na dočasné zabezpečenie ochrany porušených a ohrozených práv účastníkov konania, pričom jeho použitie je namieste, ak sa vyžaduje okamžitý zásah súdu. Nevyhnutným predpokladom pre vyhovenie návrhu na nariadenie predbežného opatrenia je naliehavosť potreby predbežnej úpravy pomerov. V konaniach starostlivosti súdu o maloleté deti je prioritný záujem dieťaťa, a iba v prípade bezprostredného ohrozenia zdravia dieťaťa, či osvedčenia iného závažného dôvodu, je namieste predbežným opatrením rozhodnúť pred rozhodnutím v merite veci. Rozpory medzi rodičmi maloletého nemôžu byť bez ďalšieho dôvodom pre okamžitú ingerenciu súdu vo forme nariadenia predbežného opatrenia a skutočnosti uvádzané matkou v návrhu a v odvolaní proti zamietajúcemu uzneseniu súdu prvého stupňa sú relevantné pre rozhodnutie vo veci samej, nie však pre okamžitý zásah súdu. K odvolacej námietke matky, ktorou namietala, že konajúci súd nerozhodol o celom návrhu, ktorým žiadala určiť výživné pre maloletého a upraviť styk otca s maloletým, odvolací súd konštatuje, že konajúci súd nepochybne rozhodol o celom návrhu, i keď je možné pripustiť, že v odôvodnení svojho rozhodnutia nerozlíšil a nešpecifikoval odôvodnenie týkajúce sa návrhu na určenie výživného a odôvodnenie týkajúce sa návrhu na úpravu styku, pretože návrh posúdil komplexne, čo vyjadril tak vo výroku rozhodnutia, ako aj v samotnom odôvodnení, keď návrh v celom rozsahu zamietol. K námietke matky týkajúcej sa procesného pochybenia súdu spočívajúceho

v tom, že nesprávne uviedol ust. § 74 O.s.p., podľa ktorého môže súd pred začatím konania nariadiť predbežné opatrenie, ak je potrebné, aby dočasne boli upravené pomery účastníkov alebo, ak je obava, že by výkon súdneho rozhodnutia bol ohrozený, pričom mal uviesť podľa vyjadrenia matky § 102 ods. 1 O.s.p., ktorý upravuje postup konania súdu pri nariadení predbežného opatrenia po podaní návrhu vo veci samej, keďže návrh na nariadenie predbežného opatrenia bol podaný súčasne s návrhom vo veci samej, odvolací súd konštatuje, že návrh podaný matkou 31.7.2012 obsahuje petit vo veci samej, ktorým matka žiada upraviť výkon rodičovských práv a povinností k maloletému Q. tak, že zveruje maloletého do jej osobnej starostlivosti a otca zaväzuje prispievať na jeho výživu 150 € mesačne od februára 2012 a len návrh na nariadenie predbežného opatrenia obsahuje návrh na úpravu styku otca s maloletým Q.. Z uvedeného nepochybne vyplýva, že petit návrhu vo veci samej neobsahuje návrh o úpravu styku, preto konajúci súd nepochybil, keď uviedol, že pri nariadení predbežného opatrenia vychádzal z ust. § 74 O.s.p., ktorý sa týka návrhu o úpravu styku, ale nesprávne postupoval, keď opomenul uviesť aj ust. § 102 O.s.p. týkajúceho sa časti návrhu o nariadenie predbežného opatrenia o určení výživného. Odvolací súd dodáva, že toto pochybenie súdu nemalo vplyv na správnosť rozhodnutia o návrhu matky na nariadenie predbežného opatrenia, preto nepovažoval za dôvodné postupovať podľa § 221 ods. 1 písm. h/ O.s.p.. Odvolací súd dodáva, že konajúci súd správne postupoval predovšetkým podľa zákonných ustanovení hmotného práva, ktoré určujú zákonné predpoklady nariadenia predbežného opatrenia, v zmysle ktorých aj správne rozhodol. Odvolací súd preto rozhodol tak, že pripustil späťvzatie návrhu matky na nariadenie predbežného opatrenia o určení výživného pre maloletého Q. A. nar. XX.XX.XXXX, zrušil uznesenie v tomto výroku a konanie zastavil a potvrdil uznesenie o zamietnutí návrhu na nariadenie predbežného opatrenia o úprave styku otca s maloletým.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Odôvodnenie rozhodnutia vypracovala: JUDr. Ludvika Bodnárová