KSKE 8 CoP 363/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 363/2011

KS v Košiciach, dátum 28.02.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 363/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/363/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7811203923 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7811203923.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci maloletej L. Q. nar. XX.X.XXXX zastúpenej kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave dieťaťa rodičov: Y. Q. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v C. na ulici V. č. X a T. U. nar. X.X.XXXX bývajúceho v V. na Q. ulici č. XX v konaní o zníženie výživného o odvolaní otca proti rozsudku Okresného súdu Rožňava z 29.9.2011 č.k. 11P 52/2011-61 takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa rozsudkom z 29.9.2011 č.k. 11P 52/2011-61 návrh otca na zníženie výživného zamietol, v ostatnej časti konanie zastavil a o trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu.

Proti tomuto rozsudku podal 7.11.2011 na pošte Košice V odvolanie otec s návrhom, aby odvolací súd zmenil rozsudok súdu prvého stupňa a uložil mu povinnosť prispievať na výživu maloletej L. 30 € mesačne vždy do 15. dňa bežného mesiaca matke od právoplatnosti rozsudku alebo zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Odvolací súd po prejednaní veci podľa § 212 ods. 2 písm. a) O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 písm. a) O.s.p. po oboznámení sa s odvolaním a obsahom spisu dospel k záveru, že odvolanie otca je podané oneskorene a preto ho podľa § 218 ods. 1 písm. a) O.s.p. odmietol.

Podľa § 204 ods. 1 prvej vety O.s.p., odvolanie sa podáva od 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.

Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň (§ 57 O.s.p.) .

Odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané oneskorene podľa § 218 ods. 1 písm. a) O.s.p..

Odvolací súd z obsahu spisu nepochybne zistil, že otec maloletej osobne prevzal napadnutý rozsudok 18.10.2011 a odvolanie podal na pošte Košice V 7.11.2011. Odvolací súd konštatuje, že pätnásťdňová lehota na podanie odvolania začala plynúť 19.10.2011 (streda) a uplynula 2.11.2011 (streda) . Napadnutý rozsudok nadobudol právoplatnosť 3.11.2011. Odvolací súd tiež konštatuje, že súd prvého stupňa v napadnutom rozsudku účastníkov správne poučil o opravnom prostriedku.

Pretože odvolanie otca bolo oneskorene podané, odvolací súd musel v súlade s vyššie citovaným ustanovením § 218 ods. 1 písm. a) O.s.p. jeho odvolanie odmietnuť bez toho, že by preskúmaval vecnú správnosť napadnutého rozsudku.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.