KSKE 8 CoP 364/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 364/2011

KS v Košiciach, dátum 29.04.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 364/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/364/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7209207905 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7209207905.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o maloletého D. U. nar. XX.X.XXXX bývajúceho s matkou zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice dieťaťa rodičov L. V. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v M. na G. ul. č. XX a U. U. nar. XX.X.XXXX bývajúceho v M. na P. ul. č. XX v konaní o zvýšenie výživného o odvolaní otca proti rozsudku Okresného súdu Košice II z 22.9.2011 č.k. 25P/119/2009-196 takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozsudok a vec v r a c i a na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zvýšil výživné od otca pre maloletého D. naposledy určené rozsudkom Okresného súdu Košice II zo 4.10.2005 č.k. 27P/72/2005-62 z 1.000,- Sk na 50 € mesačne od 1.4.2009 do 31.12.2009 a na 60 € mesačne od 1.1.2010 do budúcna, ktoré ho zaviazal prispievať matke maloletého vždy do 15. dňa toho - ktorého mesiaca vopred. Dlžné výživné 671,40 € za obdobie od 1.4.2009 do 30.9.2011 povolil otcovi splácať s bežným výživným v mesačných splátkach po 10 € pod následkom straty výhody splátok a o trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu.

Proti tomuto rozsudku podal v zákonnej lehote odvolanie otec s návrhom, aby ho odvolací súd zmenil tak, že zamietne návrh matky na zvýšenie výživného, pretože nie je v jeho možnostiach a schopnostiach prispievať na výživu maloletého viac ako 33,19 € mesačne. Pokiaľ súd prvého stupňa vychádzal z vyjadrenia jeho bývalého právneho zástupcu, že by súhlasil so zvýšením výživného na 50 € mesačne poukázal na to, že ešte na pojednávaní 7.4.2010 jednoznačne vyhlásil, že sa s týmto vyjadrením svojho právneho zástupcu nestotožňuje. Nepoprel, že býva s priateľkou v spoločnej domácnosti, ale poukázal na to, že sa jej znížil príjem, pretože bola na rizikovom tehotenstve a teraz poberá len materskú na ich spoločnú mal. dcéru P., ktorá sa narodila XX.XX.XXXX. Pokiaľ súd prvého stupňa konštatoval, že ak by nebol schopný uspokojovať zvýšené životné náklady na mal. D., má možnosť ukončiť svoju podnikateľskú činnosť, kde vykazuje dlhodobo stratu, poukázal na znalecký posudok C.. U. Y., že je u podnikateľov bežné, že v prvých rokoch dosahujú stratu a až v ďalších rokoch zisk. Vyjadril presvedčenie o svojom jednoznačnom predpoklade, že v budúcnosti bude dosahovať zisk. Konštatoval, že začal podnikať ako občan so zdravotným postihnutím, pričom si otvoril prevádzku v marci 2009 a na začiatku mal vysoké náklady na jej zariadenie. Navyše bol takmer 5 mesiacov roku 2010 práceneschopný po operácii slepého čreva a konštatoval, že v roku 2009 a 2010 nemal takmer žiadne zákazky aj pre hospodársku krízu. Pokiaľ si konajúci súd osvojil vyjadrenie znalca, že jeho výdavky 1.124,49 € v roku 2009 neboli nevyhnutné uviedol, že ich čerpal z bežného účtu a preto nemajú vplyv na vykazovaný čistý zisk. Poznamenal, že ich použil na uspokojovanie svojich základných potrieb a z uvedených dôvodov sa nestotožnil s tým, že nimi konajúci súd odôvodňoval zvýšenie výživného. Namietal, že súd prvého stupňa nesprávne posúdil doklady, ktoré predložil za účelom preukázania, ako si naviac plnil svoju vyživovaciu povinnosť voči mal. D. a prezentoval názor, že nábytok do detskej izby a hračky sú tiež formou plnenia vyživovacej povinnosti. Poprel tvrdenie matky, že jej v prípade svojho súhlasu so zmenou priezviska

maloletého bude prispievať na jeho výživu 7.000,- Sk mesačne. Nestotožnil sa s konštatovaním súdu prvého stupňa, že vlastní prívesné nákladné motorové vozidlo a upresnil, že ide iba o klasický prívesný vozík, ktorý nevyhnutne potrebuje pre svoju podnikateľskú činnosť. Namietal, že súd nezohľadnil, že maloletému prispieval na mimoškolské aktivity, a že si plnil svoju vyživovaciu povinnosť v rozsahu 35 € a nie 33,19 € mesačne.

Matka ani kolízny opatrovník sa k odvolaniu otca nevyjadrili.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. preskúmal napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa aj konanie, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm. a/ O.s.p. a dospel k záveru, že nie sú splnené podmienky ani na potvrdenie ani na jeho zmenu, preto ho podľa § 221 ods. 1 písm. f/ O.s.p. zrušil a podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia vrátil vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Podľa § 221 ods. 1 písm. f/ O.s.p. súd rozhodnutie zruší, len ak účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom.

Podľa § 221 ods. 2 O.s.p. ak odvolací súd zruší rozhodnutie, môže podľa povahy veci vrátiť vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie, prerušiť konanie, zastaviť konanie alebo postúpiť vec orgánu, do právomoci ktorého vec patrí.

Podľa § 157 ods. 2 O.s.p., v odôvodnení rozsudku súd uvedie, čoho sa navrhovateľ domáhal a z akých dôvodov, ako sa vo veci vyjadril odporca, prípadne iný účastník konania, stručne, jasne a výstižne vysvetlí, ktoré skutočnosti považuje za preukázané a ktoré nie, z ktorých dôkazov vychádzal a akými úvahami sa pri hodnotení dôkazov riadil, prečo nevykonal ďalšie navrhnuté dôkazy a ako vec právne posúdil. Súd dbá na to, aby odôvodnenie rozsudku bolo presvedčivé.

Odňatím možnosti konať pred súdom sa rozumie taký postup súdu, ktorým znemožní realizáciu procesných práv priznaných účastníkom občianskeho súdneho konania procesnými predpismi za účelom zabezpečenia spravodlivej ochrany ich práv a právom chránených záujmov. Podľa ustálenej súdnej praxe k odňatiu možnosti konať pred súdom môže dôjsť nielen postupom súdu, ktorý rozhodnutiu predchádza, ale aj rozhodnutím samotným. Takýmto rozhodnutím je rozhodnutie, ktoré je nepreskúmateľné pre nezrozumiteľnosť alebo nedostatok dôvodov. Odôvodnenie má obsahovať dostatok dôvodov a ich uvedenie má byť zrozumiteľné. Neodôvodnené alebo nedostatočne odôvodnené rozhodnutie nedovoľuje účastníkom konania posúdiť, ako si súd ich vec vyložil a ako aplikoval príslušné hmotnoprávne a procesné predpisy a akými úvahami sa spravoval pri svojom rozhodovaní o veci samej alebo o trovách konania. Účastník konania, ktorému bola nepreskúmateľným rozhodnutím uložená nejaká povinnosť, nemá možnosť, ak s rozhodnutím nie je spokojný, efektívne využiť svoje procesné právo na napadnutie rozhodnutia súdu prvého stupňa odvolaním, t.j. aby mohol odvolanie odôvodniť podľa § 205 ods. 1, 2 O.s.p., pretože ak rozhodnutie neobsahuje žiadne dôvody, alebo obsahuje dôvody, ktorým sa nedá porozumieť, v takom prípade objektívne ani nemá možnosť posúdiť správnosť, či nesprávnosť rozhodnutia, alebo postupu súdu prvého stupňa, a teda ani sa kvalifikovane rozhodnúť, ktorým odvolacím dôvodom má odvolanie odôvodniť, aby bol v odvolacom konaní úspešný. Takýto postup je porušením konkrétnych procesných práv účastníka a dôvodom na zrušenie rozhodnutia podľa § 221 ods. 1 písm. f/ O.s.p..

Odvolací súd po preskúmaní napadnutého rozsudku súdu prvého stupňa a konania, ktoré mu predchádzalo dospel k záveru, že súd prvého stupňa pri rozhodovaní v predmetnej veci v rozpore s § 157 ods. 2 O.s.p. dôsledne nerešpektoval právo účastníkov konania na riadne odôvodnenie súdneho rozhodnutia, ktoré je súčasťou obsahu základného práva na spravodlivé konanie podľa § 46 ods. 1 Ústavy SR a práva podľa článku 6 Dohovoru, ak v odôvodnení napadnutého rozsudku jasne a výstižne nevysvetlil, akými úvahami sa riadil, ak zvýšil výživné od otca pre mal. D. diferencovane na 50 € od 1.4.2009 do 31.12.2009 a na 60 € od 1.1.2010 za situácie, keď podľa znaleckého posudku C.. U. Y.

otec mal práve v roku 2010 najnižšie príjmy a bol práceneschopný. Navyše vôbec sa nevysporiadal s návrhom matky na zvýšenie výživného od 2.9.2008 do 31.3.2009, ex offo neskúmal dôvody hodné osobitného zreteľa, ktoré jej bránili podať návrh skôr, a ktoré by odôvodňovali spätné zvýšenie výživného a zvýšil výživné od 1.4.2009 za zmätočného konštatovania, že ku kvalifikovanej zmene pomerov mal. D. došlo už jeho nástupom na povinnú školskú dochádzku v septembri 2008, od ktorého matka žiadala zvýšiť výživné. Skutočnosť, že sa matka na pojednávaní konanom 16.10.2009 vyjadrila, že ak by súd nepovažoval za opodstatnený termín, od ktorého žiada zvýšiť výživné, môže sa s tým zmieriť a bude súhlasiť so zvýšením výživného aj od neskoršieho termínu, nezbavuje súd povinnosti rozhodnúť o celom predmete konania aj keby tento prejav považoval za čiastočné späťvzatie návrhu. V každom prípade sa s ním musí náležite vysporiadať a vyčerpať celý predmet konania najmä preto, že predmetom konania je zvýšenie výživného pre maloleté dieťa, kde je súd povinný zisťovať skutkový stav veci aj bez návrhu, pretože je to v záujme mal. dieťaťa. Konajúci súd preto tým, že vydal nepreskúmateľné a neodôvodnené rozhodnutie, odňal účastníkom konania možnosť konať pred súdom podľa § 221 ods. 1 písm. f/ O.s.p., v dôsledku čoho ho odvolací súd musel zrušiť a podľa odseku 2 cit. zák. ust. vec mu vrátiť na ďalšie konanie, v ktorom bude jeho povinnosťou odstrániť dôvody zmätočnosti a nepreskúmateľnosti rozsudku, predovšetkým náležite sa vysporiadať s návrhom matky na zvýšenie výživného od 2.9.2008 do 31.3.2009, resp. do 20.4.2009, pretože návrh podala 21.4.2009, aktualizovať všetky skutočnosti, ktoré sú podstatné pre rozhodnutie o návrhu matky na zvýšenie výživného najmä so zreteľom na čas, ktorý uplynul od rozhodnutia súdu prvého stupňa, zamerať sa pritom na zistenie, aký vplyv malo narodenie mal. P. XX.XX.XXXX na pomery otca a na jeho vyživovaciu povinnosť k mal. D., prípadne v širšom rozsahu, ak sa ukáže byť potrebným, výsledky zisťovania posúdiť podľa všetkých relevantných právnych ustanovení a zásad, ktoré z nich vyplývajú, opäť rozhodnúť o návrhu matky na zvýšenie výživného a rozsudok odôvodniť vo všetkých jeho výrokoch v súlade s § 157 ods. 2 O.s.p. tak, aby bol spätne preskúmateľný, zrozumiteľný, presvedčivý a logicky správny. V novom rozhodnutí bude tiež povinnosťou súdu prvého stupňa v prípade zvýšenia výživného rozhodnúť o eventuálnom dlhu otca na výživnom a pri jeho výpočte a odôvodnení sa dôsledne zaoberať odvolacími námietkami otca.

Toto rozhodnutie senát prijal v pomere hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák.č. 757/2004 Z.z.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.