KSKE 8 CoP 364/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 364/2012

KS v Košiciach, dátum 18.09.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 364/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/364/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7612208681 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7612208681.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci mal. V.O. T. nar. XX.X.XXXX a mal. L. T. nar. X.XX.XXXX zastúpených kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves, detašované pracovisko Krompachy detí rodičov X. M. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v M. č. XX a L. T. nar. XX.XX.XXXX bývajúceho v R. č. XX zastúpeného Mgr. Viktorom Lišuchom vyšším súdnym úradníkom Okresného súdu Rožňava v konaní o úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom o odvolaní matky proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves z 12.7.2012 č.k. 2P 19/2012 - 16 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením z 12.7.2012 č.k. 2P 19/2012 - 16 zastavil konanie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom L. nar. X.XX.XXXX a V. nar. XX.X.XXXX podľa § 96 ods. 1 O.s.p. na základe toho, že matka maloletých detí X. M. zobrala späť návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom písomným podaním adresovaným konajúcemu súdu 4.7.2012 (č.l. 14 spisu) .

Proti tomuto uzneseniu podala v zákonnej lehote odvolanie matka maloletých detí a žiadala v konaní pokračovať s odôvodnením, že sa zo spoločnej domácnosti musela odsťahovať, opäť býva u svojich rodičov a otec neprejavuje záujem o mal. deti a neprispieva na ich výživu.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. preskúmal podané odvolanie, oboznámil sa s obsahom spisu a dospel k záveru, že odvolanie matky je neopodstatnené.

Podľa § 96 ods. 1 O.s.p. navrhovateľ môže vziať za konania späť návrh na jeho začatie, a to sčasti alebo celkom. Ak je návrh vzatý späť celkom, súd konanie zastaví. Ak je návrh vzatý späť sčasti, súd konanie v tejto časti zastaví. Podľa ods. 2 cit. zák. ust. súd konanie nezastaví, ak odporca so späťvzatím návrhu z vážnych dôvodov nesúhlasí; v takom prípade súd po právoplatnosti uznesenia pokračuje v konaní. Podľa ods. 3 cit. zák. ust. nesúhlas odporcu so späťvzatím návrhu nie je účinný, ak dôjde k späťvzatiu návrhu skôr, než sa začalo pojednávanie, alebo ak ide o späťvzatie návrhu na rozvod, neplatnosť manželstva alebo určenie, či tu manželstvo je alebo nie je.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne.

Späťvzatie návrhu na začatie konania je dispozitívnym procesným úkonom účastníka voči súdu, ktorým prejavuje svoju vôľu, aby sa nekonalo a vo veci meritórne nerozhodovalo. Súd nie je oprávnený skúmať

dôvody, pre ktoré navrhovateľ svoj návrh na začatie konania berie späť. Z obsahu spisu vyplýva, že navrhovateľka (matka maloletých detí) zobrala späť návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom L. a V. pred začatím pojednávania písomným podaním adresovaným Okresnému súdu Spišská Nová Ves 4.7.2012 (č.l. 14 spisu) , preto súd prvého stupňa nebol povinný podľa § 96 ods. 3 O.s.p. zisťovať, či ostatní účastníci konania so späťvzatím návrhu a zastavením konania súhlasia a správne rozhodol, ak uznesením konanie zastavil.

Odvolací súd zdôrazňuje, že zákon nepripúšťa odvolanie späťvzatia návrhu na začatie konania a poukazuje na rozhodnutie R 60/1999 Zbierky stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR, podľa ktorého ak navrhovateľ vzal návrh späť, nemôže svoje späťvzatie odvolať, preto je žiadosť matky maloletých detí o pokračovanie v konaní obsiahnutá v odvolaní irelevantná. Z uvedených dôvodov odvolací súd napadnuté uznesenie podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správne potvrdil a dodáva, že zastavenie konania nie je zákonnou prekážkou pre podanie nového návrhu na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.