KSKE 8 CoP 371/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 371/2012

KS v Košiciach, dátum 17.09.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 371/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/371/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7111213035 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7111213035.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o maloletého K. J. nar. XX.X.XXXX bývajúceho u matky zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie č. 9, detašované pracovisko Košice IV, dieťaťa rodičov: H. U. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v X. na S. ulici č. XX a J. J. nar. XX.X.XXXX bývajúceho v X. na R. ulici č. XX v konaní o nariadenie predbežného opatrenia o odvolaní matky proti uzneseniu Okresného súdu Košice II zo 4.7.2012 č.k. 25P 116/2011-87 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa rozhodnutím zo 4.7.2012 č.k. 25P 116/2011-87 zrušil uznesenie Okresného súdu Košice II z 23.6.2011 č.k. 25P 116/2011-17 o dočasnom zákaze styku otca J. J. nar. XX.X.XXXX s maloletým K. J. nar. XX.X.XXXX a uložil matke, otcovi a maloletému K. J. povinnosť podrobiť sa odbornému poradenstvu na Referáte poradensko-psychologických služieb pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach.

Proti tomuto uzneseniu podala včas odvolanie matka maloletého s odôvodnením, že rozhodnutie súdu prvého stupňa je nesprávne, nakoľko skutkový stav, z ktorého vychádzal súd pri nariadení predbežného opatrenia o dočasnom zákaze styku otca s maloletým K., ostal nezmenený. Uviedla, že súd prvého stupňa svoje rozhodnutie oprel o závery znaleckého posudku vypracovaného znalkyňou R.. P. X., ktorý považuje za neobjektívny a nepodložený relevantnými skutočnosťami a navyše predmetného znaleckého dokazovania, resp. psychologického vyšetrenia sa maloletý syn nezúčastnil, preto názor znalkyne zakomponovaný do napadnutého uznesenia, že maloletý nemá problém sa s otcom stýkať a ide len o jej manipuláciu s dieťaťom , je bez opory vo vykonanom dokazovaní a zákone. Na základe toho, že znalkyňa uviedla v posudku nepravdivú skutočnosť, vzniesla námietku zaujatosti voči nej a žiadala, aby v konaní bol ustanovený iný znalec.

Otec maloletého vo vyjadrení k odvolaniu uviedol, že sa s maloletým synom nestretol už jeden a pol roka, nevie kde býva a akú školu navštevuje, pričom je zrejmé zo spisu, že matka nemá zábran a bez mihnutia oka zámerne klame, zavádza a chaotizuje celý súdny spor, dokonca napáda aj nejedného znalca, preto konajúci súd okrem iného, mal by podľa jeho názoru skúmať okolnosti, ktoré predchádzali závažnému obvineniu znalkyne a matku vážne napomenúť. Konštatoval, že súd zo znaleckého posudku získal objektívne poznatky o skutočnej príčine zlého psychického stavu maloletého a intenzívnych negatívnych reakcií dieťaťa voči nemu, preto žiadal, aby súd bez zbytočného odkladu čo najskôr určil pojednávanie, aby vec mohol riadne preskúmať a uzavrieť. Nesúhlasil s odvolacím návrhom matky, aby bol prizvaný do konania ďalší znalec.

Kolízny opatrovník sa k odvolaniu matky nevyjadril.

Súdna znalkyňa R.. P. X. doručila konajúcemu súdu 9.8.2012 písomné podanie, v ktorom označila odvolacie námietky matky za irelevantné a zavádzajúce a zdôraznila, že trvá na plnom znení znaleckého posudku (č. 57/2012 z 21.6.2012) a jeho záveroch. Rovnako trvá na všetkých dátumoch vyšetrenia účastníkov znaleckého dokazovania tak, ako sú uvedené v kontexte znaleckého vyšetrenia. Ako znalkyňa má k dispozícii všetky testové materiály účastníkov znaleckého vyšetrenia s ich vlastnoručným podpisom, rovnako aj u maloletého K. J., ktorý osobne podpísal projektívne techniky (grafické techniky) v jej prítomnosti.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p., odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd preskúmal uznesenie súdu prvého stupňa spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm. a/ O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a vo vzťahu k výroku o zrušení predbežného opatrenia o zákaze styku otca s maloletým dieťaťom dospel k rovnakému právnemu záveru ako súd prvého stupňa, že dôvody, pre ktoré bolo nariadené uvedené predbežné opatrenie (rozhodnutie Okresného súdu Košice II z 23.6.2011 č.k. 25P 116/2011-17 v spojení s uznesením Krajského súdu v Košiciach zo 14.9.2011 č.k. 8CoP 268/2011-46) zanikli, ako to jednoznačne vyplýva zo záverov znaleckého posudku súdom ustanovenej znalkyne R.. P. X. (č.l. 68-80 spisu) , ktorá konštatuje, že maloletý K. nemá reálny problém so stykom s osobou otca, ale ide o následok manipulácie matky dieťaťa proti osobe otca, dokonca až jeho kriminalizáciu, čo považuje za výchovne a eticky neprijateľné pre dieťa. Matka maloletého syna úmyselne navádza proti osobe otca, ktorého si maloletý následne neváži a tak sa aj voči nemu správa. Matka výchovu maloletého nezvláda po stránke psychickej, ani po stránke somatickej a základných hygienických návykov (potvrdené pôvodnou Základnou školou Gemerská 2, Košice) , preto doporučila ponechať pôvodnú formu stretnutí maloletého K. s otcom. V závere znaleckého posudku znalkyňa tiež konštatuje, že postupnou harmonizáciou obnovenia kontaktu maloletého K. s otcom a tiež so sestrou R., sa situácia bude stabilizovať a otec bude mať priestor na prosociálne výchovné vedenie syna - chlapca a tiež formovanie pocitu rodiny a jej dôležitosti v živote. Maloletý sa práve kontaktom s otcom naučí okrem absentujúcich hygienických a školských návykov aj pracovným a vzťahovým návykom, ktoré sú pre neho veľmi dôležité z aspektu jeho ďalšieho všestranného harmonického vývinu a jeho pocitu osobnej identity. Znalkyňa tiež zdôrazňuje, že na riziká správania sa matky voči osobe otca pred dieťaťom, je potrebné matku aj inštitucioálne upozorniť. Odvolací súd rovnako ako súd prvého stupňa dospel k záveru, že v tomto štádiu konania absentuje zákonná podmienka pre ďalšie trvanie nariadeného predbežného opatrenia o zákaze styku otca s maloletým K., ktorou je naliehavosť potreby predbežnej úpravy pomerov a dodáva, že dlhodobá absencia otca pri výchove maloletého je podľa názoru krajského súdu, vzhľadom na vek maloletého schopná spôsobiť, že dôjde k tak silnému, resp. absolútnemu odcudzeniu maloletého od otca v čase, kým konajúci súd rozhodne v merite veci, že takýto následok, ktorý nie je v záujme maloletého bude ťažko odstrániteľný. Odvolací súd v tejto právnej veci nezistil žiadne dôvody, pre ktoré by otec maloletého mal byť naďalej zo starostlivosti o maloletého vylúčený, preto je zrušenie predbežného opatrenia o dočasnom zákaze styku otca s maloletým K. správne a v súlade so zákonom. Odvolací súd konštatuje, že s odvolacími námietkami matky spochybňujúce znalecký posudok R.. P. X., námietkami zaujatosti vznesenej voči znalkyni a návrhom na nariadenie ďalšieho znaleckého dokazovania sa bude zaoberať konajúci súd v rámci zisťovania skutkového stavu potrebného pre rozhodnutie o veci samej. V závere odvolací súd konštatuje, že dieťa má právo na zachovanie vzťahu k obidvom rodičom a je predovšetkým na nich, aby svojím správaním, najmä vzájomnou úctou a toleranciou vytvárali pri realizácii styku bezkonfliktné prostredie nevyhnutné pre zdravý vývin maloletého, ktorý je ešte v útlom veku, v ktorom citlivo vníma akékoľvek negatívne emócie. Súd prvého stupňa rozhodol správne a zákonne, keď vychádzajúc zo skutkového stavu zisteného v doterajšom priebehu konania uložil rodičom a maloletému K.T. povinnosť podrobiť sa odbornému poradenstvu na Referáte poradensko-psychologických služieb pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach za účelom zlepšenia schopností rodičov navzájom komunikovať o výchove dieťaťa a bude plniť ochrannú funkciu a napomáhať navráteniu riadneho

výchovného prostredia, ktoré zabezpečí, že sa dieťa bude vyvíjať v súlade so všeobecne akceptovanými morálnymi zásadami spoločnosti. Z uvedených dôvodov odvolací súd potvrdil napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správne a na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia doplnil vyššie uvedené dôvody podľa § 219 ods. 2 O.s.p..

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.