KSKE 8 CoP 377/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 377/2011

KS v Košiciach, dátum 28.05.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 377/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/377/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7611206103 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7611206103.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Marianny Hraboveckej a členiek senátu JUDr. Diany Solčányovej a JUDr. Ludviky Bodnárovej vo veci starostlivosti súdu o maloletého H. E. nar. XX.X.XXXX zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi dieťaťa rodičov: T. U. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v Q. Z. V. na Q. ulici č. X/X a H. E. nar. XX.X.XXXX bývajúceho v Ž. č. XXX v konaní o zmenu úpravy styku o odvolaní otca proti rozsudku Okresného súdu Spišská Nová Ves z 18.8.2011 č.k. 15P 115/2011-11 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zmenil rozsudok Okresného súdu Spišská Nová Ves z 12.1.2011 č.k. 15P 284/10-25 a upravil styk otca s maloletým H. E. nar. XX.X.XXXX tak, že otec je oprávnený stýkať sa s maloletým každý párny víkend v sobotu od 9.00 hod. do 18.00 hod. a v nedeľu od 9.00 hod. do 18.00 hod. s tým, že matka je povinná dieťa otcovi na tento styk pripraviť, odovzdať ho v mieste bydliska matky a otec je povinný dieťa matke vrátiť v stanovenom čase v mieste bydliska matky. V prevyšujúcej časti návrh otca zamietol. O trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu.

Proti tomuto rozsudku podal v zákonnej lehote odvolanie otec, ktorý žiadal, aby odvolací súd zmenil rozsudok súdu prvého stupňa a jeho návrhu v celom rozsahu vyhovel. Odvolanie odôvodnil tým, že má vytvorené rovnako dobré podmienky ako matka na to, aby maloletý mohol u neho prespávať. Uviedol, že tvrdenie matky o tom, že dieťa k nemu nechce ísť, je účelové a súčasne vyslovil presvedčenie, že kolízna opatrovníčka bola voči jeho osobe zaujatá.

K odvolaniu otca sa písomne vyjadrila matka a navrhla, aby odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny potvrdil. Zotrvala na svojich doterajších vyjadreniach o vzťahu maloletého dieťaťa s otcom a zdôraznila, že otec po narodení dieťaťa nejavil o neho 17 mesiacov žiaden záujem a začal sa zaujímať o neho až potom, kedy podala žiadosť o výživné. Napriek tomu bola a bude aj v budúcnosti ústretová, čo sa týka stretávania sa maloletého s otcom, nakoľko si je vedomá, že otec maloletého tak, ako aj matka, patrí k jeho výchove a životu. Zdôraznila však, že v súčasnej dobe ešte nie je taká situácia vo vzťahu maloletého k otcovi, aby mohol u neho aj prespávať, čo však do budúcna nevylúčila.

Kolízna opatrovníčka doporučila rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny potvrdiť.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p., odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd preskúmal rozsudok súdu prvého stupňa spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm. a) O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. v spojení s § 156 ods. 3 O.s.p. a dospel k záveru, že súd prvého stupňa riadne zistil skutkový stav, posúdil ho podľa správnych ustanovení Zákona o rodine a zákonne rozhodol o návrhu otca na rozšírenie styku s maloletým H.. V súlade s § 132 O.s.p. vyhodnotil dôkazy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, pričom starostlivo prihliadal na všetko, čo vyšlo za konania najavo, vrátane toho, čo uviedli účastníci, v dôsledku čoho je odôvodnenie napadnutého rozsudku presvedčivé a s jeho závermi sa odvolací súd v plnom rozsahu stotožňuje. Konajúci súd sa dôsledne vysporiadal s námietkami otca uplatnenými v odvolaní, ktoré tvorili jeho obranu už v priebehu konania na súde prvého stupňa a otec ani v odvolaní neuviedol žiadne relevantné skutočnosti, ktoré by mohli mať za následok iné rozhodnutie o zmene rozsahu styku s maloletým H.. Odvolací súd posúdením všetkých právne významných skutočností vo vzťahu k predmetu konania dospel k záveru, že styk otca s maloletým H. upravený súdom prvého stupňa je v súčasnosti bez ďalšieho v jeho záujme, ktorý je prioritný. Z dokazovania súdom prvého stupňa nepochybne vyplynulo, že obidvaja rodičia majú záujem vychovávať a starať sa o maloleté dieťa a sú na to dostatočne spôsobilí tak po stránke osobnostnej, ako aj po stráne materiálneho zabezpečenia. Súd prvého stupňa správne a zákonne sa zaoberal aj ďalšími podmienkami nevyhnutnými pre rozhodnutie o úprave styku, keď prihliadol na útly vek dieťaťa a na skutočnosť, že je vychovávané matkou a s otcom sa podľa doterajšieho rozhodnutia o styku stretávalo minimálne a následne posúdil, že nie sú v súčasnej dobe dané podmienky na to, aby mohol maloletý tráviť víkend u otca neprerušene, t.j. vrátane noci. Odvolací súd konštatuje, že v danom prípade bol zohľadnený predovšetkým záujem maloletého dieťaťa a dodáva, že za daných okolností neboli splnené podmienky pre rozhodnutie v súlade s návrhom otca a rozšírenie styku v porovnaní s rozsahom styku určeného predchádzajúcou úpravou korešponduje so zisteným skutkovým stavom a je v súlade so všetkými relevantnými ustanoveniami Zákona o rodine. Neznamená to, že v budúcnosti nebude možné styk upraviť v širšom rozsahu, ak uplynutím času sa prehĺbi citové naviazanie dieťaťa na otca, pretože vo veciach starostlivosti súdu o maloleté dieťa, je prioritný záujem dieťaťa a nie predstavy rodičov. Odvolací súd dospel k záveru, že súd prvého stupňa dostatočne zistil skutkové okolnosti, ktoré hodnotil vlastnou úvahou, najmä z hľadiska hodnovernosti, pravdivosti, ale predovšetkým so zreteľom na záujem maloletého. S výsledkami hodnotenia dôkazov, ktoré sú súčasťou odôvodnenia rozsudku súdu prvého stupňa sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje, pretože vychádzajú zo zisteného skutkového stavu veci a nie sú v rozpore so zákonom, v dôsledku čoho odvolací súd nemá pochybnosti o správnosti upraveného styku otca s maloletým. Z uvedených dôvodov podľa § 219 ods. 1 O.s.p. rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny potvrdil a podľa § 219 ods. 2 O.s.p. sa v odôvodnení obmedzil iba na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia. K námietke otca o zaujatosti kolízneho opatrovníka voči jeho osobe dodáva, že v zmysle ust. § 14, § 15a a § 17 O.s.p. odvolací súd rozhoduje len o námietke zaujatosti vznesenej voči sudcom, zapisovateľom alebo iným pracovníkom súdu, ako aj voči znalcovi a tlmočníkovi a nie je v právomoci súdov rozhodovať o námietke zaujatosti vznesenej voči kolíznemu opatrovníkovi.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Vypracovala: JUDr. Ludvika Bodnárová