KSKE 8 CoP 377/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 377/2012

KS v Košiciach, dátum 11.09.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 377/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/377/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7512210921 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7512210921.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o maloleté deti A.: V. nar. XX.X.XXXX a H. nar. XX.X.XXXX zastúpené kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice so sídlom na Staničnom námestí č. 9 bývajúce v A. na N. ulici č. X v súčasnosti v D. A. č. XXX detí rodičov: H. A. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v D. A. č. XXX a V. A. nar. X.X.XXXX bývajúceho vo Z. S. na R. ulici č. XX na návrh otca maloletých detí v konaní o nariadenie predbežného opatrenia o odvolaní otca proti uzneseniu Okresného súdu Košice - okolie z 10.7.2012 č.k. 18P 73/2012-40 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením zamietol návrh otca na nariadenie predbežného opatrenia, ktorým žiadal, aby súd predbežne upravil rodičovské práva a povinnosti k maloletému V. a maloletej H. tak, že ich zverí do striedavej starostlivosti obidvoch rodičov, ktorí budú povinní zabezpečovať starostlivosť o nich v dvojtýždňových intervaloch. Predbežné opatrenie nariadil podľa § 102 ods. 1 O.s.p. a § 76 ods. 1 písm. b/ O.s.p. po zistení, že na konajúcom súde je evidované aj rozvodové konanie rodičov maloletých detí a tiež návrh matky na úpravu práv a povinností voči nim pod sp.zn. 9P 28/2012. V konaní doposiaľ ešte rozhodnuté nebolo. Rozhodnutie odôvodnil nesplnením zákonných podmienok pre nariadenie predbežného opatrenia, pretože otec maloletých detí neosvedčil bezprostredné ohrozenie maloletých detí a iný závažný dôvod na okamžitý zásah súdu pred rozhodnutím vo veci samej. Konštatoval, že vzťahy medzi rodičmi sú značne problematické, odlišne hodnotia tú, ktorú situáciu a ich podania sú úplne protichodné. Vyjadril názor, že komunikačná schopnosť medzi rodičmi je nevyhnutnou podmienkou pri striedavej forme starostlivosti o maloleté deti. Dospel k záveru, že v súčasnosti, keď rodičia bývajú v spoločnej domácnosti v jednom dome a obaja zabezpečujú starostlivosť o maloleté deti, navrhovaná striedavá starostlivosť rodičov o deti nie je dôvodná.

Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie otec maloletých detí, v ktorom vyjadril nesúhlas s rozhodnutím súdu prvého stupňa a vyjadril presvedčenie, že nariadenie predbežného opatrenia v súlade s jeho návrhom je v záujme maloletých detí. Za nebezpečenstvo bezprostrednej ujmy odôvodňujúcej nariadenie predbežného opatrenia označil odporkyňu, ktorá ho chce zo spoločnej domácnosti vysťahovať a obmedziť mu prístup k maloletým deťom. Na druhej strane uviedol, že s matkou detí denne komunikuje, dokázali sa dohodnúť na striedavej starostlivosti o deti počas letných prázdnin a v čase pobytu detí u neho mala k ním neobmedzený prístup. Trávila s deťmi aj s ním určitý čas, a ak chcela, maloletú dcérku jej bez problémov odovzdal. Za problém v rodine označil starú matku zo strany matky detí, ktorá ho vyháňa z domu a nenechá ho s rodinou slušne žiť bez traumatizácie ich detí. Vyjadril tiež názor, že nevyhovením jeho návrhu na nariadenie striedavej starostlivosti, budú deti vystavené ďalším konfliktom v domácnosti, čo môže poznačiť ich psychický vývoj.

Matka maloletých detí sa k odvolaniu otca nevyjadrila.

Kolízny opatrovník vo vyjadrení k odvolaniu otca uviedol, že v rodine vykonal opakované šetrenie na základe žiadosti otca detí a zistil, že rodičia žijú v spoločnej domácnosti, v ktorej sú vytvorené vyhovujúce podmienky pre starostlivosť o maloleté deti. Rodičom maloletých detí bola na zvládnutie zložitej rozvodovej situácie doporučená pomoc od Referátu psychologicko-poradenských služieb úradu práce, ktoré však neviedli ku konštruktívnemu riešeniu situácie v rodine. Rodičia maloletých detí žijú v spoločnom dome rodičov matky a otec v dôsledku neznášanlivosti širšej rodiny matky traumatizuje celé okolie aj príbuzných. Na základe uvedeného ho vlastníčka domu, stará matka zo strany matky detí vyzvala, aby sa z domu odsťahoval, čo on odmietol. Otec sa v rámci šetrenia v rodine vyjadril, že bude hľadať pre deti náhradné bývanie vo vzdialenosti 20 km od ich terajšieho bydliska. Kolízny opatrovník konštatoval záujem obidvoch rodičov o maloleté deti ale zdôraznil, že matka detí s návrhom otca na striedavú starostlivosť o deti nesúhlasí a otec nemá vytvorené v súčasnosti bytové podmienky pre zabezpečenie starostlivosti o deti, jeho snaha o striedavú osobnú starostlivosť sa preto javí ako účelová.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p., odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd na základe odvolania otca preskúmal napadnuté uznesenie aj s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm. a/ O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k rovnakému právnemu záveru ako súd prvého stupňa, že v tejto právnej veci neboli splnené zákonné podmienky pre nariadenie predbežného opatrenia v súlade s návrhom otca, pretože nebola preukázaná potreba dočasne upraviť pomery účastníkov a nebola osvedčená ani danosť práva (nároku) , pretože nebolo preukázané, že maloletým deťom hrozí bezprostredná ujma, preto uznesenie podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správne potvrdil. Odvolací súd dodáva, že účelom predbežného opatrenia je predovšetkým rýchla, i keď len dočasná úprava právnych (nielen faktických) pomerov účastníkov. Jeho nariadenie predpokladá, aby sa aspoň osvedčila danosť práva (nároku) a aby neboli vážnejšie pochybnosti o jeho potrebe. Predbežné opatrenie je predbežným aj v tom zmysle, že sa ním neprejudikujú práva účastníkov ani tretích osôb. Nie je konečným rozhodnutím, lebo jeho účelom je len dočasná úprava pomerov účastníkov. Posúdenie, či a kedy je takáto potreba daná, je ponechané na úvahu súdu, pričom je potrebné starostlivo skúmať všetky dôsledky, ktoré by mohli nastať u účastníka konania nariadením predbežného opatrenia. Osvedčenie nároku, ako podmienky pre nariadenie predbežného opatrenia, je treba posudzovať vždy so zreteľom na nárok uplatnený vo veci samej. Predbežné opatrenie je jedným zo zabezpečovacích prostriedkov v občianskom súdnom konaní slúžiacim na dočasné zabezpečenie ochrany porušených a ohrozených práv účastníkov konania, pričom jeho použitie je namieste, ak sa vyžaduje okamžitý zásah súdu. Nevyhnutným predpokladom pre vyhovenie návrhu na nariadenie predbežného opatrenia je naliehavosť potreby predbežnej úpravy. Práve táto naliehavosť je príčinou, že súd môže o nariadení predbežného opatrenia rozhodnúť len na základe osvedčenia tvrdených skutočností bez toho, že by musel byť uvedený nárok nepochybne preukázaný. Len v prípadoch osvedčenia bezprostredného ohrozenia zdravia dieťaťa, či osvedčenia iného závažného dôvodu, je namieste predbežným opatrením rozhodnúť pred rozhodnutím v merite veci. Z preskúmavaného spisu nepochybne vyplýva, že starostlivosť o maloleté deti je riadne a spontánne zabezpečovaná obidvoma rodičmi maloletých detí a deťom nehrozí bezprostredne žiadna ujma. Odvolací súd zdôrazňuje, že obidvaja rodičia maloletých detí majú k nim rovnaké práva a povinnosti, ktoré môžu vykonávať neobmedzene a tieto sú limitované len právami a povinnosťami druhého rodiča. Z preskúmavaného spisu rovnako nepochybne vyplýva, že obidvaja rodičia prejavujú záujem o maloleté deti s cieľom osobne sa o nich starať, ale posúdenie, ktorý z rodičov má lepšie osobnostné a materiálne predpoklady pre výkon osobnej starostlivosti o maloleté deti alebo, či je namieste tieto zveriť do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov v súlade s návrhom otca,

nemôže byť predmetom dokazovania pri rozhodovaní o predbežnom opatrení. Z rozvodového spisu obidvoch rodičov tiež vyplýva, že ich vzťahy sú komplikované, ale iba konečné rozhodnutie vo veci, ako výsledok dokazovania, zohľadní všetky okolnosti, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na riadny vývoj alebo výchovu maloletých detí v budúcnosti. Skutočnosti uvádzané otcom v návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, ale najmä v odvolaní proti zamietajúcemu uzneseniu súdu prvého stupňa sú nepochybne relevantné pre rozhodnutie vo veci samej, nie však pre okamžitý zásah súdu formou nariadenia predbežného opatrenia. Opodstatnenosťou skutočností uvádzaných otcom v návrhu aj v odvolaní a tiež vo vyjadrení kolízneho opatrovníka sa bude zaoberať konajúci súd v rámci zisťovania skutkového stavu potrebného pre rozhodnutie vo veci samej v už začatom, doposiaľ neskončenom konaní o rozvod manželstva rodičov maloletých detí a tiež v konaní o úprave výkonu rodičovských práv a povinností voči maloletým deťom. Odvolací súd zdôrazňuje, že ak v priebehu konania vzniknú okolnosti odôvodňujúce predbežnú úpravu pomerov účastníkov konania, súd nariadi predbežné opatrenie z úradnej povinnosti aj bez návrhu účastníka konania (§ 102 ods. 2 O.s.p.) . Odvolací súd ani v štádiu odvolacieho konania nezistil naliehavú potrebu nariadiť predbežné opatrenie v súlade s návrhom otca a pretože sa v plnom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia potvrdil ho ako vecne správne podľa § 219 ods. 1 O.s.p. a v odôvodnení tohto uznesenia sa iba obmedzil na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia v súlade s § 219 ods. 2 O.s.p..

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.