KSKE 8 CoP 378/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 378/2011

KS v Košiciach, dátum 05.03.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 378/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/378/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7811207216 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7811207216.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky Z. N. nar. X.X.XXXX bývajúcej v O. na N. č. XXX proti odporcovi S. N. nar. XX.X.XXXX bývajúceho v O. na N. č. XXX v konaní o rozvod manželstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletej S. N. nar. XX.XX.XXXX, maloletej Z. N. nar. XX.X.XXXX a maloletému S. N. nar. XX.X.XXXX zastúpených kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave o odvolaní navrhovateľky proti rozsudku Okresného súdu Rožňava zo 6.10.2011 č.k. 4C 125/2011-19 takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa rozsudkom zo 6.10.2011 č.k. 4C 125/2011-19 rozviedol manželstvo navrhovateľky Z. N. nar. X.X.XXXX a odporcu S. N. nar. XX.X.XXXX uzavreté 21.1.1995 zapísané v knihe manželstiev Matričného obvodu O., vo zväzku 7, ročníka 1995, na strane 2, pod poradovým číslom 3. Schválil dohodu rodičov o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode tak, že mal. S. nar. XX.XX.XXXX, mal. Z. nar. XX.X.XXXX a mal. S. nar. XX.X.XXXX zveril do osobnej starostlivosti navrhovateľky, ktorá ich bude zastupovať a spravovať ich majetok a odporcu zaviazal prispievať na výživu mal. S. 60 € mesačne, mal. Z. 60 € mesačne a mal. S. 60 € mesačne vždy do 20. dňa v mesiaci navrhovateľke od právoplatnosti výroku o rozvode manželstva. Upravil styk odporcu s maloletými deťmi S., Z. a S. neobmedzene po predchádzajúcej vzájomnej dohode rodičov. O trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu.

Proti tomuto rozsudku podala odvolanie navrhovateľka s odôvodnením, že napriek svojej výpovedi, že sa nedajú obnoviť vzťahy, rozhodla sa pokúsiť o spolužitie s manželom poslednýkrát. Uviedla, že po rozvode manželstva jej manžel skolaboval a následne bol hospitalizovaný na psychiatrickom oddelení v Nemocnici V.. Momentálne nevie, či sa jej vzťah k manželovi zmení a či začnú normálne žiť ako rodina, ale urobí preto všetko, aby to tak bolo. Mala by výčitky svedomia, ak by sa o to nepokúsila, aj keď to je opäť na úkor jej života, ale dúfa, že to čo robí, neoľutuje.

Odporca a kolízny opatrovník maloletých detí sa k odvolaniu navrhovateľky nevyjadrili.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. v spojení s § 212 ods. 1 O.s.p. preskúmal podané odvolanie, oboznámil sa s obsahom spisu a odvolanie podľa § 218 ods. 1 písm.b/ O.s.p. odmietol.

Odvolací súd po oboznámení sa so súdnym spisom, zo zápisnice o pojednávaní zo 6.10.2011 zistil, že po vyhlásení rozsudku, jeho zdôvodnení a poučení o opravnom prostriedku, prítomní účastníci konania, navrhovateľka a odporca sa vzdali práva na odvolanie.

Podľa § 207 ods. 1 O.s.p., vzdať sa odvolania možno len voči súdu, a to až po vyhlásení rozhodnutia.

Podľa § 218 ods. 1 písm.b/ O.s.p., odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané niekým, kto na odvolanie nie je oprávnený.

Účastník sa môže vzdať odvolania od okamihu vyhlásenia rozhodnutia do uplynutia posledného dňa odvolacej lehoty. K vzdaniu sa odvolania nikdy nemôže dôjsť pred vyhlásením rozhodnutia. Takéto predčasné vzdanie sa odvolania by malo za následok neúčinnosť predmetného úkonu, a teda účastníkovi by ostalo zachované právo podať odvolanie. S účinným vzdaním sa odvolania sa spája strata oprávnenia podať odvolanie neskôr, i keby odvolacia lehota bola inak ešte zachovaná. V dôsledku vzdania sa odvolania nadobúda rozhodnutie právoplatnosť už dňom, keď sa súd o tomto úkone dozvedel, teda nie až uplynutím odvolacej lehoty. Ak však bolo vzdanie sa odvolania doručené súdu až po uplynutí odvolacej lehoty, nadobúda rozhodnutie právoplatnosť už uplynutím odvolacej lehoty. A napokon, ak k vzdaniu sa odvolania došlo ešte pred doručením rozhodnutia, tak rozhodnutie nadobudne právoplatnosť dňom jeho doručenia (§ 159 ods. 1) . Ak by účastník podal odvolanie, hoci sa ho predtým účinne vzdal, bolo by podané neoprávnenou osobou, a preto by ho odvolací súd musel odmietnuť podľa § 218 ods. 1 písm.b/ O.s.p.. O odmietnutí odvolania rozhoduje odvolací súd formou uznesenia bez toho, aby došlo k vecnému prejednaniu odvolania. Na odmietnutie odvolania súd nemusí nariaďovať pojednávanie (§ 214 ods. 2 O.s.p.) .

V tomto prípade je nepochybné, že navrhovateľka sa vzdala práva podať odvolanie proti rozsudku o rozvode manželstva a úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode. Tento dispozičný úkon urobila po vyhlásení rozsudku 6.10.2011 a voči súdu v súlade s ust. § 207 ods. 1 O.s.p.. Pretože sa navrhovateľka účinne vzdala práva podať odvolanie proti rozsudku Okresného súdu Rožňava zo 6.10.2011 č.k. 4C 125/2011-19 bolo potrebné odvolanie navrhovateľky odmietnuť podľa § 218 ods. 1 písm.b/ O.s.p., ako odvolanie podané niekým, kto na odvolanie nie je oprávnený.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.