KSKE 8 CoP 381/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 381/2012

KS v Košiciach, dátum 11.09.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 381/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/381/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7712210012 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7712210012.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o maloletého T. B. nar. XX.X.XXXX bývajúceho vo K. D. na ul. Z..F..G. č. X zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Michalovciach dieťaťa rodičov C. B. nar. X.X.XXXX bývajúceho vo K. D. na ul. Z..F..G. č. X zastúpeného JUDr. Jozefom Fajčákom advokátom so sídlom v Michalovciach na ul. Štefana Kukuru č. 14 a A. A. nar. X.X.XXXX bývajúcej v Z. E. Q. na G. ul. č. XX zastúpenej JUDr. Jánom Juhászom advokátom so sídlom v Košiciach na Tokajíckej ul. č. 18 v konaní o nariadenie predbežného opatrenia o odvolaní matky proti uzneseniu Okresného súdu Michalovce z 10.7.2012 č.k. 10P/28/2012-8 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením zamietol návrh matky na nariadenie predbežného opatrenia.

Proti tomuto uzneseniu podala v zákonnej lehote odvolanie matka s návrhom, aby ho odvolací súd zmenil tak, že jej zverí mal. T. do osobnej starostlivosti, zaviaže otca prispievať jej na jeho výživu 35 eur vždy do 15. dňa v mesiaci vopred, upraví jeho styk s maloletým neobmedzene, prikáže otcovi zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by jej bránil v styku s maloletým a odovzdať jej maloletého do osobnej starostlivosti ihneď po nariadení predbežného opatrenia. Vyjadrila presvedčenie, že boli splnené podmienky pre nariadenie predbežného opatrenia, pretože je vážne ohrozený priaznivý vývoj maloletého, nakoľko žije v kriminálnom prostredí a otec jej bráni v styku s maloletým. Podrobne opísala skutočnosti, ktoré predchádzali jej návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, uviedla, z akých dôvodov už predtým podávala návrhy na nariadenie predbežného opatrenia, za akých podmienok jej otec odňal maloletého z osobnej starostlivosti, a za ktorých jej bráni aj v styku s maloletým. Poukázala na to, že maloletý v skutočnosti nevyrastá u otca, ale u jeho rodičov, pretože pracuje a zdržiava sa v zahraničí. Naopak, ona spĺňa všetky predpoklady pre výkon osobnej starostlivosti o maloletého, čomu zodpovedá aj znalecký posudok Z.. Ľ. I. podaný v merite veci, ktorý ju favorizuje pri posudzovaní rodiča, ktorému by mal byť maloletý zverený do osobnej starostlivosti. Zdôraznila, že z pohľadu požiadaviek na vývin maloletého nie je žiadny dôvod považovať prostredie, v ktorom v Londýne žije za problematickejšie ako to, v ktorom vyrastá teraz.

Kolízny opatrovník vo vyjadrení k odvolaniu matky navrhol potvrdiť napadnuté uznesenie ako vecne správne, pretože toho času prebieha konanie vo veci úpravy výkonu rodičovských práv a povinností a najbližšie pojednávanie po vypracovaní znaleckého posudku je vytýčené na 17.8.2012.

Otec sa k odvolaniu matky nevyjadril.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd na základe odvolania matky preskúmal napadnuté uznesenie aj s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm. a) O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k presvedčeniu, že súd prvého stupňa dostatočne zistil skutkový stav, posúdil ho podľa správnych zákonných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku, preto je odôvodnenie napadnutého uznesenia presvedčivé a s jeho závermi sa odvolací súd v plnom rozsahu stotožňuje. Odvolací súd v súlade s § 219 ods. 2 O.s.p. dodáva, že preskúmaním všetkých relevantných skutočností dospel k rovnakému právnemu záveru ako súd prvého stupňa, že neboli splnené zákonné podmienky pre nariadenie predbežného opatrenia, pretože matka v priebehu konania neosvedčila, že by bol zdravý vývoj mal. T. tak bezprostredne ohrozený, aby odôvodňoval okamžitý zásah súdu formou nariadenia predbežného opatrenia za situácie, keď znalec konštatoval, že maloletý vníma odlúčenie od otca s masívnou anxiozitou a tenziou, kým matku vníma takmer ako cudziu osobu. Aj keď znalec z pedopsychologického hľadiska vyhodnotil tento stav ako extrémne rizikový pre jeho ďalší psychický a emočný vývin, zatiaľ neboli splnené podmienky pre dočasnú úpravu pomerov, pretože ujma, ktorú by maloletý mohol utrpieť v prípade, ak by ho odvolací súd odňal z výchovného prostredia, na ktoré je zvyknutý a naviazaný a zveril do osobnej starostlivosti matky, ktorá žije a pracuje vo Veľkej Británii, by bola citeľnejšia ako tá, ku ktorej smeruje súčasný model starostlivosti o neho. Odvolací súd nepovažoval za vhodné a účelné predbežne upravovať styk matky s maloletým neobmedzene, pretože rovnaká úprava ich pomerov už v minulosti zlyhala a inú frekvenciu by v tomto štádiu konania bolo problematické určiť do budúcna vzhľadom k tomu, že matka sa od augusta 2012 zamestnala a dlhodobo žije vo Veľkej Británii. Z obsahu spisu je zrejmé, že vzťahy medzi rodičmi maloletého sú problematické, ich podania obsahujú úplne iné hodnotenia tých istých situácií a dôsledné skúmanie ich príčiny a vhodnosti jednotlivých výchovných prostredí si vyžaduje vykonávanie dokazovania, ktoré presahuje rámec konania o nariadenie predbežného opatrenia. Až konečné rozhodnutie vo veci, zohľadní všetky okolnosti, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na riadny vývoj maloletého v budúcnosti. Skutočnosti uvádzané matkou v návrhu na nariadenie predbežného opatrenia a v odvolaní sú nepochybne relevantné pre rozhodnutie vo veci samej, nie však pre okamžitú ingerenciu súdu formou nariadenia predbežného opatrenia. Ich opodstatnenosťou sa preto bude zaoberať konajúci súd v rámci zisťovania skutkového stavu potrebného pre rozhodnutie vo veci samej. Odvolací súd zdôrazňuje, že ak by v priebehu konania vznikli okolnosti odôvodňujúce predbežnú úpravu a stabilizáciu pomerov účastníkov konania, súd nariadi predbežné opatrenie z úradnej povinnosti aj bez návrhu účastníka konania (§ 102 ods. 2 O.s.p.) . Vzhľadom k tomu, že odvolací súd ani v štádiu odvolacieho konania nezistil naliehavú potrebu nariadiť predbežné opatrenie v súlade s návrhom matky, napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa ako vecne správne potvrdil podľa § 219 ods. 1 O.s.p. a v odôvodnení tohto uznesenia sa obmedzil len na skonštatovanie správnosti jeho dôvodov podľa § 219 ods. 2 O.s.p..

Toto rozhodnutie senát prijal v pomere hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák.č. 757/2004 Z.z.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.