KSKE 8 CoP 384/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 384/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/384/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211203234 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211203234.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky Z. Z. rod. Š. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v N. na Ž. č. X zastúpenej advokátkou JUDr. Ľubicou Višňovskou so sídlom Advokátskej kancelárie v Košiciach na Štúrovej č. 20 proti odporcovi Ľ. Z. nar. XX.XX.XXXX bývajúceho v N. na Ž. č. X zastúpeného advokátkou JUDr. Kristínou Piovarčiovou so sídlom Advokátskej kancelárie v Košiciach na Štúrovej č. 20 v konaní o rozvod manželstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému V. Z. nar. XX.X.XXXX zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie č. 9 o odvolaní odporcu proti rozsudku Okresného súdu Košice II z 30.8.2011 č.k. 19C 16/2011-45 takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozsudok v napadnutom výroku o výživnom pre maloletého V. Z. nar. XX.X.XXXX na čas po rozvode a v rozsahu zrušenia vec v r a c i a na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa rozsudkom z 30.8.2011 č.k. 19C 16/2011-45 rozviedol manželstvo navrhovateľky Z. Z. rod. Š. a odporcu Ľ. Z.Ľ. uzavreté XX.X.XXXX pred Obvodným úradom N. R. zapísané v knihe manželstiev Obvodného úradu N. R. vo zväzku 5, ročník 1991, na strane 101, pod poradovým číslom 36. Na čas po rozvode zveril mal. V. nar. XX.X.XXXX do osobnej starostlivosti matky s právom dieťa zastupovať a spravovať jeho majetok. Zaviazal otca prispievať na výživu mal. V. 200 € mesačne vždy do 15. dňa v mesiaci dopredu matke maloletého. Styk otca s mal. V. upravil bez obmedzenia. O trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu.

Pri rozhodovaní o výživnom vychádzal zo zistenia, že navrhovateľka pracuje ako fyzioterapeutka v Leteckej vojenskej nemocnici s čistým mesačným príjmom 490 € a odporca je zamestnaný v spoločnosti Crown, Brand-Building Packaging a jeho čistý priemerný mesačný zárobok je 1.194 €. Zohľadnil odôvodnené potreby mal. V., ktorý je študentom Strednej odbornej školy obchodnej v Košiciach a rovnako správne prihliadol aj na ďalšie výdavky maloletého súvisiace so športom v oblasti historického šermu. Zistený skutkový stav posúdil a rozhodol podľa § 62 ods. 2, 3, 4 a 5 Zákona o rodine a § 75 ods. 1 Zákona o rodine.

Proti výroku rozsudku o výživnom podal v zákonnej lehote odvolanie odporca s návrhom, aby odvolací súd zmenil rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej časti a zaviazal ho prispievať na výživu mal. V. na čas po rozvode 150 € mesačne. Vyjadril názor, že súd prvého stupňa na základe neúplne vykonaných dôkazov dospel k nesprávnym skutkovým zisteniam, ktoré vo vykonanom dokazovaní nemajú oporu, neposkytujú tak podklad spravodlivého rozhodnutiu a na základe toho nesprávne a jednostranne vo veci rozhodol. Výživné určené súdom nezodpovedá jeho schopnostiam, možnostiam a majetkovým pomerom, ako ani odôvodneným potrebám maloletého. Vytkol konajúcemu súdu, že neprihliadol na výšku jeho odôvodnených výdavkov vyplývajúcich zo zabezpečenia bývania, stravy a chodu domácnosti, jeho zdravotného stavu a rovnako neprihliadol na jeho vyživovaciu povinnosť k plnoletému synovi W., ktorému platí všetky výdavky. Pri posudzovaní výdavkov na mal. V. vychádzal len z

tvrdení navrhovateľky, ktorá ich zámerne nadhodnotila. Uviedol, že navrhovateľka prevažnú časť týždňa žije u svojho priateľa v jeho byte, pričom mal. V. ostáva žiť v byte s ním a napriek jeho svedeckej výpovedi na pojednávaní, v ktorej prejavil vôľu žiť s matkou, je fakticky v jeho starostlivosti, v dôsledku čoho znáša všetky náklady na bývanie, chod domácnosti, na stravu, na školské potreby, školné, ošetrenia u zubára, ako aj na voľnočasovú aktivitu - historický šerm a okrem toho ešte prispieva navrhovateľke na výživu maloletého. Konštatoval, že v septembri 2011, okrem vyššie uvedených nákladov, maloletému uhradil školné, cestovné a stravu 100 €. Písomným podaním z 21.11.2011 oznámil konajúcemu súdu, že 31.10.2011 skončil jeho pracovný pomer dohodou a od 1.11.2011 je zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie a jeho jediným zdrojom príjmu je dávka v nezamestnanosti. Zdôraznil, že jeho zamestnanie bolo sedavé, fyzicky náročné, pracoval v denných a nočných zmenách v rizikovom prostredí, v dôsledku čoho jeho zdravotný stav je zhoršený, má polyp žalúdka a gastroezofágovú refluxovú chorobu (GERD - ochorenie pažeráka) , zhoršený sluch, zrak a kardiologické ťažkosti, ktoré vyžadujú liečbu a fyzicky menej náročné zamestnanie v nerizikovom prostredí, ktoré si v súčasnosti hľadá. Žiadal, aby odvolací súd pri rozhodovaní o odvolaní prihliadol na túto podstatnú zmenu pomerov a zaviazal ho prispievať na výživu mal. V. 50 € mesačne, ktoré zodpovedá jeho aktuálnym schopnostiam, možnostiam a majetkovým pomerom. Písomným podaním z 8.12.2011 oznámil, že dochádza k faktickej realizácii striedavej osobnej starostlivosti o mal. V., preto navrhol, aby odvolací súd v tomto smere doplnil dokazovanie a zmenil rozhodnutie súdu prvého stupňa tak, že zverí maloletého do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov s týždenným intervalom striedania a výživné od rodičov neurčí. Na základe toho, že sa navrhovateľka odsťahovala spolu s maloletým synom do bytu svojich rodičov, na tomto návrhu netrval a súhlasil so zverením maloletého do osobnej starostlivosti navrhovateľky.

Navrhovateľka vo vyjadrení k odvolaniu žiadala rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej časti ako vecne správne potvrdiť, pretože súdom určené výživné 200 € je primerané príjmu odporcu 1.194 € a zohľadňuje odôvodnené potreby maloletého. Tvrdenie odporcu, že poskytuje výživné pre staršieho syna je zavádzajúce, lebo skutočnosť, že platí za byt, v ktorom býva aj sám, nie je dôvod pre započítanie výživného, resp. ďalších nákladov. Rovnako za nepravdivé označila tvrdenie, že býva s priateľom v jeho byte, pretože býva stále vo svojom byte so svojimi deťmi a odporca žiadnym spôsobom nevydokladoval, že by jeho tvrdenia o platení školských a iných potrieb detí boli pravdivé. Je viac ako zarážajúce tvrdenie odporcu, že pre vážny zdravotný stav musel ukončiť pracovný pomer, čo je v diametrálne odlišnej reálnej skutočnosti, pretože neustále ju napáda, prekladá nábytok v spoločnom byte a vôbec sa nespráva ako osoba chorá a navyše počas prvostupňového pojednávania vôbec neuvádzal zdravotné problémy a už vôbec si nevie predstaviť, že by mohlo byť jeho pracovisko rizikové, keďže pracoval ako elektroprogramátor. Vyjadrila názor, že ak odporca dobrovoľne (dohodou) ukončil pracovný pomer so zamestnávateľom, u ktorého mal viac ako dostačujúci príjem a to v čase, kedy už vedel o svojej vyživovacej povinnosti, mal si zabezpečiť okamžite zamestnanie, ktoré by mu umožňovalo plnenie vyživovacej povinnosti v súdom stanovenej výške.

Kolízny opatrovník maloletého sa k odvolaniu odporcu nevyjadril.

Výroky rozsudku, ktorým bolo manželstvo účastníkov konania rozvedené, mal. V. bol zverený do osobnej starostlivosti matky a styk otca s maloletým bol upravený bez obmedzenia, neboli odvolaním napadnuté, nadobudli právoplatnosť, preto neboli predmetom preskúmania v odvolacom konaní (§ 206 ods. 2 O.s.p.) .

Odvolací súd preskúmal rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej časti aj s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm.a/ O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že nie sú podmienky ani na jeho potvrdenie, ani na jeho zmenu, preto ho podľa § 221 ods. 1 písm.h/ O.s.p. zrušil a podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia v rozsahu zrušenia vrátil vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Podľa § 120 ods. 1 O.s.p., účastníci sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Súd rozhodne, ktoré z označených dôkazov vykoná. Súd môže výnimočne vykonať aj iné dôkazy, ako navrhujú účastníci, ak je ich vykonanie nevyhnutné pre rozhodnutie vo veci. Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia vo veciach, v ktorých konanie možno začať aj bez návrhu, ako aj v konaniach

o povolenie uzavrieť manželstvo, o určenie a zapretie rodičovstva, o osvojiteľnosti, o osvojenie, vo veciach obchodného registra a v konaniach o niektorých otázkach obchodných spoločností a družstiev (§ 200e) súd je povinný vykonať ďalšie dôkazy potrebné na zistenie skutkového stavu, hoci ich účastníci nenavrhli.

Podľa § 62 ods. 1 Zákona o rodine, plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia, obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. Podľa ods. 5 citovaného zákonného ustanovenia, výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť.

Podľa § 75 ods. 1 Zákona o rodine, pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie.

Súd prvého stupňa o vyživovacej povinnosti odporcu voči mal. V. rozhodol 30.8.2011 na základe odpisov mzdových listov odporcu od zamestnávateľa Crown Bevcan Slovakia s.r.o., Priemyselný park Kechnec za obdobie od 1.1.2010 do 31.1.2012. Odvolací súd po oboznámení sa s obsahom spisu zistil, že pracovný pomer založený medzi zamestnávateľom Crown Bevcan Slovakia s.r.o. so sídlom Štúrova 4, Bratislava (adresa na doručovanie písomností Crown Bevcan Slovakia s.r.o., Priemyselný park Kechnec) a odporcom pracovnou zmluvou z 3.8.2009 s nástupom do práce 10.8.2009 sa uzatvorením dohody medzi zamestnávateľom a odporcom končí uplynutím 31.10.2011 a týmto dňom končí pracovné zaradenie zamestnanca (odporcu) v pracovnej pozícii elektrikár. Dohoda o skončení pracovného pomeru obsahuje vyhlásenie odporcu, že netrvá na tom, aby ho zamestnávateľ naďalej zamestnával. Z rozhodnutia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie č. 9, Košice, detašované pracovisko Košice IV, Žižkova 21 z 8.11.2011 zistil, že odporca je zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie od 1.11.2011, ktoré rozhodnutie predložil odporca v priebehu odvolacieho konania rovnako, ako lekársku správu o zdravotnom stave od W.. F. J., Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, Lúčna 57, Košice - Šaca. Pomery odporcu relevantné pre rozhodnutie o výživnom sa po vyhlásení rozsudku súdu prvého stupňa 30.8.2011, ktorý okrem výroku o výživnom nadobudol právoplatnosť 11.10.2011, podstatne zmenili skončením pracovného pomeru odporcu, v dôsledku čoho právne posúdenie súdu prvého stupňa nemožno bez ďalšieho aplikovať, preto je nevyhnutné za tohto stavu konania, aby súd prvého stupňa vykonal dokazovanie za účelom zistenia úplne nového skutkového základu od 31.10.2011 a následným právnym posúdením výsledkov tohto dokazovania rozhodol o výživnom od odporcu pre mal. V. na čas po rozvode manželstva, t.j. od 11.10.2011 do budúcna. Odvolací súd zdôrazňuje, že rozhodnutím odvolacieho súdu o výživnom pre mal. V. na úplne novom skutkovom základe, by účastníkov konania zbavil možnosti domáhať sa preskúmania prijatých skutkových a na ne nadväzujúcich právnych záverov a zároveň porušil princíp dvojinštančnosti občianskeho súdneho konania, čím by podľa § 221 ods. 1 písm.f/ O.s.p. odňal účastníkom možnosť konať pred súdom.

Po vrátení veci bude úlohou súdu prvého stupňa dôsledne vykonať dokazovanie na zistenie zárobkových schopností a možností odporcu za rozhodné obdobie (od 11.10.2011, t.j. od právoplatnosti výroku o rozvode manželstva rodičov) , zistiť okolnosti skončenia pracovného pomeru odporcu a následne ich vyhodnotiť v súlade s § 75 ods. 1 Zákona o rodine, rovnako nepochybne zistiť zárobkové schopnosti a možnosti navrhovateľky, majetkové pomery obidvoch rodičov, okruh osôb, ku ktorým majú vyživovaciu povinnosť a rozsah odôvodnených potrieb maloletého V.. Odvolací súd poukazuje na ust.§ 75 ods. 1 Zákona o rodine, ktorý zaradil majetkové pomery povinného medzi všeobecné podmienky určenia rozsahu vyživovacej povinnosti a tiež rozšíril východiská na zisťovanie takzvanej potencionality príjmov. Princíp potencionality má prednosť pred princípom fakticity aj v prípade, že povinný berie na seba neprimerané majetkové riziká, ktoré zahŕňajú aj takú činnosť, ktorá ohrozuje dosiahnutie príjmu, resp. priamo vyvoláva stratu a súčasne možnosť poskytovania výživného. Ak sa tvrdený príjem javí ako

nepravdivý, je povinnosťou súdu prihliadnuť na celkové majetkové pomery a takzvanú potencionalitu príjmov, t.j. k jeho zjavne nevyužitým schopnostiam. Vychádzajúc z tohto zákonného ustanovenia, pri určení výživného bude rozhodujúci príjem, ktorý by rodič reálne mohol dosahovať a nie príjem, ktorý fakticky dosahuje preto, že svoje schopnosti riadne nevyužíva, zmenil výhodnejšie zamestnanie bez dôležitého dôvodu alebo stratil zamestnanie vlastným zavinením. Po vrátení veci bude povinnosťou súdu prvého stupňa vykonať dokazovanie v naznačenom smere, prípadne v širšom rozsahu, ak sa ukáže byť potrebným, vysporiadať sa s odvolacími námietkami odporcu vo vzťahu k určeniu výživného pre mal. V., ako aj so skutočnosťami tvrdenými navrhovateľkou vo vyjadrení k odvolaniu, vyhodnotiť dôkazy podľa § 132 O.s.p. a zistený skutkový stav právne posúdiť podľa ustanovení Zákona o rodine, opäť rozhodnúť o výživnom pre mal. V. od právoplatnosti výroku o rozvode manželstva (11.10.2011) a rozsudok odôvodniť vo všetkých jeho výrokoch v súlade s ust. § 157 ods. 2 O.s.p. tak, aby jeho závery vyplývali zo zisteného skutkového stavu a aby boli spätne preskúmateľné.

Odvolací súd písomné podanie odporcu o striedavej osobnej starostlivosti rodičov z 8.12.2011 (č.l. 62 spisu) posúdil ako jeho vyjadrenie k okolnostiam súvisiacim s výchovou mal. V., ktorý záver dovoľuje postoj odporcu vyjadrený v písomnom podaní zo 7.2.2012 (č.l. 68 spisu) , že netrvá na zverení maloletého do striedavej osobnej starostlivosti rodičov a súhlasí s jeho zverením do osobnej starostlivosti navrhovateľky.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.