KSKE 8 CoP 385/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 385/2011

KS v Košiciach, dátum 28.05.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 385/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/385/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211202725 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211202725.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o maloletú I. W. nar. X.X.XXXX zastúpenú kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach dieťaťa rodičov: P. W.S. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v W. na O. ulici č. XX zastúpenej JUDr. Marcelom Jurkom PhD advokátom so sídlom Advokátskej kancelárie v Košiciach na Dominikánskom námestí č. 11 a Š. W. nar. XX.X.XXXX bývajúceho v W. - W. na X. ulici č. XX v konaní o zvýšenie výživného o odvolaní otca proti rozsudku Okresného súdu Košice II z 19.10.2011 č.k. 27P 6/2011-50 takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozsudok okrem výroku o zastavení konania o zvýšení výživného za obdobie od 1.9.2010 do 31.12.2010 a v rozsahu zrušenia v r a c i a vec na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zvýšil výživné od otca pre maloletú I. naposledy určené rozsudkom Okresného súdu Košice II zo 14.4.2010 č.k. 41C 203/2009-53 zo 66 € na 100 € mesačne od 1.1.2011 do budúcna, ktoré ho zaviazal prispievať matke maloletej vždy do 15. dňa v mesiaci vopred. Dlžné výživné 340 € za obdobie od 1.1.2011 do 31.10.2011 uložil otcovi zaplatiť matke maloletej do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Zastavil konanie o zvýšenie výživného za obdobie od 1.9.2010 do 31.12.2010. O trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu.

Proti tomuto rozsudku podal v zákonnej lehote odvolanie otec s návrhom, aby odvolací súd zmenil rozsudok súdu prvého stupňa a návrh na zvýšenie výživného zamietol v celom rozsahu, pretože nie je v jeho možnostiach ani schopnostiach, aby prispieval na výživu maloletej 100 € mesačne. Vyjadril presvedčenie, že konajúci súd pri rozhodovaní o zvýšení výživného vychádzal z nedostatočne zisteného skutkového stavu, predovšetkým nesprávne vyhodnotil jeho výpoveď, keď uviedol, že jeho príjem v spoločnosti VIP Servis s.r.o. je 200 € až 250 € mimo platieb za bezhotovostnú prepravu osôb zmluvných partnerov, pretože tieto platby sú zahrnuté už vo vyššie uvedenej sume a iný príjem nemá. Súčasne uviedol, že po rozhodnutí súdu prvého stupňa nastala zásadná zmena týkajúca sa jeho pomerov spočívajúca v tom, že od 21.10.2011 je evidovaný na Úrade práce Košice IV. Uviedol, že názor súdu, ktorý konštatoval, že vzhľadom na charakter jeho práce je dôvodný predpoklad, že jeho príjem je vyšší ako zdokladoval, preto je schopný platiť výživné 100 € mesačne, je založený len na hypotetickom podklade, nezodpovedá skutočnosti a v priebehu konania nebolo žiadnym hodnoverným spôsobom preukázané, že dosahuje iný príjem ako bol zdokladovaný. Zdôraznil, že jeho celkový mesačný príjem nepostačuje ani na pokrytie jeho základných životných potrieb.

K odvolaniu otca sa písomne vyjadrila matka maloletej, ktorá navrhla, aby odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa v plnom rozsahu ako vecne správny a zákonný potvrdil. Vyjadrila presvedčenie, že od poslednej úpravy výživného došlo k podstatnej zmene pomerov najmä na strane maloletej, ktorá je základným a určujúcim dôvodom na zvýšenie výživného. Zdôraznila, že výživné 66 € mesačne je

nepostačujúce na úhradu nevyhnutných nákladov spojených s výchovou a výživou maloletej. Vyslovila názor, že obrana otca v odvolaní je účelová a smerujúca k rozhodnutiu, ktorým súd zamietne návrh otca.

Kolízny opatrovník sa k odvolaniu otca nevyjadril.

Výrok rozsudku o zastavení konania o zvýšení výživného za obdobie od 1.9.2010 do 31.12.2010 nebol odvolaním napadnutý, preto nebol predmetom preskúmania odvolacím súdom (§ 206 ods. 2 O.s.p.) .

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. preskúmal rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej časti aj s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm. a) O.s.p. a rozsudok podľa § 221 ods. 1 písm. f) a h) zrušil a podľa § 221 ods. 2 O.s.p. vec v rozsahu zrušenia vrátil na ďalšie konanie.

Podľa § 221 ods. 1 písm. f) O.s.p., súd rozhodnutie zruší, len ak sa účastníkovi konania postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom.

Podľa § 221 ods. 1 písm. h) O.s.p., odvolací súd rozhodnutie zruší, len ak súd prvého stupňa nesprávne vec právne posúdil tým, že nepoužil správne ustanovenie právneho predpisu a nedostatočne zistil skutkový stav.

Podľa § 221 ods. 2 O.s.p., ak odvolací súd zruší rozhodnutie, môže podľa povahy veci vrátiť vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie, prerušiť konanie, zastaviť konanie alebo postúpiť vec orgánu, do právomoci ktorého vec patrí.

Podľa § 157 ods. 2 O.s.p., v odôvodnení rozsudku súd uvedie, čoho sa navrhovateľ (žalobca) domáhal a z akých dôvodov, ako sa vo veci vyjadril odporca (žalovaný) , prípadne iný účastník konania, stručne, jasne a výstižne vysvetlí, ktoré skutočnosti považuje za preukázané a ktoré nie, z ktorých dôkazov vychádzal a akými úvahami sa pri hodnotení dôkazov riadil, prečo nevykonal ďalšie navrhnuté dôkazy a ako vec právne posúdil. Súd dbá na to, aby odôvodnenie rozsudku bolo presvedčivé.

Odňatím možnosti konať pred súdom je potrebné rozumieť taký postup súdu, ktorým účastníkovi konania odníma tie procesné práva, ktoré mu zákon priznáva. O uvedenú vadu ide najmä vtedy, ak súd v konaní postupoval v rozpore so zákonom a týmto postupom odňal účastníkovi konania jeho procesné práva, ktoré mu právny poriadok priznáva. Vady zakladajúce zmätočnosť súdneho konania, ktoré zavinil súd svojím procesným postupom v rozpore so zákonom spravidla vždy účastníkovi konania odnímajú možnosť konať pred súdom, pretože mu bránia v realizácii tých procesných práv, ktoré Občiansky súdny poriadok priznáva na účelné uplatnenie alebo bránenie práva proti druhej strane v spore. Vady spôsobujúce zmätočnosť konania môžu nastať aj pri samotnom vydávaní rozhodnutia ako dôsledok absencie niektorej jeho podstatnej časti. Nepreskúmateľnosť rozhodnutia ako celku môže byť dôsledkom obsahovej a gramatickej nezrozumiteľnosti, neurčitosti alebo neodôvodnenosti, prípadne úplne chýbajúceho skutkového stavu a právneho posúdenia veci, ale rovnako aj diametrálnou rozpornosťou výroku rozhodnutia s jeho dôvodmi, vecnou rozdielnosťou medzi vyhláseným rozhodnutím a jeho písomným vyhotovením, ale aj rozpornosťou jednotlivých výrokov rozhodnutia. Vydanie zmätočného rozhodnutia bez ďalšieho nemá svoje právne opodstatnenie a preto je vždy nevyhnutné takéto rozhodnutie zrušiť, najmä z hľadiska Ústavou zaručeného práva na súdnu ochranu, na spravodlivé súdne konanie (článok 46 ods. 1 Ústavy SR) a práva na spravodlivé súdne konanie (článok 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd) . Obsah práva na súdnu ochranu nespočíva len v tom, že osobám nemožno brániť v uplatnení práva alebo ich diskriminovať pri ich

uplatnení, ale jeho obsahom je i zákonom upravené relevantné konanie súdov. Konanie súdu v súlade so zákonom musí vykazovať určitú kvalitu a v materiálnom ponímaní zabezpečovať tak právo na súdnu ochranu. Samotné súdne rozhodnutie, ktorým sa završuje poskytovanie súdnej ochrany musí byť logickým a právnym vyústením doterajšieho priebehu a výsledkov konania, pri jeho vydaní musia byť zachované formálne a obsahové náležitosti s dôrazom na prvky vykonateľnosti, zrozumiteľnosti, určitosti, jasnosti a súladu jeho skutkových a právnych dôvodov vo vzťahu k výroku.

Podľa § 120 ods. 2 O.s.p., vo veciach, v ktorých konanie možno začať aj bez návrhu, ako aj v konaniach o povolenie uzavrieť manželstvo, o určenie a zapretie rodičovstva, o osvojiteľnosti, o osvojenie, vo veciach obchodného registra a v konaniach o niektorých otázkach obchodných spoločností a družstiev (§ 200e) súd je povinný vykonať ďalšie dôkazy potrebné na zistenie skutkového stavu, hoci ich účastníci nenavrhli. Podľa ods. 3 citovaného zákonného ustanovenia, ak nejde o veci uvedené v odseku 2, súd si môže osvojiť skutkové zistenia založené na zhodnom tvrdení účastníkov.

Z ustanovenia § 120 ods. 2 O.s.p. nepochybne vyplýva, že v konaniach, ktoré možno začať aj bez návrhu je súd povinný dbať na to, aby skutkový stav zistil čo najúplnejšie. Rozhoduje, ktoré z navrhovaných dôkazov treba vykonať a vykoná aj iné dôkazy, než sú navrhované. Odvolací súd po preskúmaní napadnutého rozsudku a konania, ktoré mu predchádzalo dospel k záveru, že súd prvého stupňa sa neriadil dôsledne § 120 ods. 2 O.s.p., ktoré platí pre konania, ktoré môže začať aj bez návrhu, ktorým je nesporne aj konanie o zvýšenie výživného pre maloleté dieťa, kedy súd má povinnosť zisťovať skutkový stav veci aj bez návrhu účastníkov konania a napriek tomu konajúci súd vykonaným dokazovaním dôsledne nezistil reálne možnosti, schopnosti a majetkové pomery otca významné pre rozhodnutie o výživnom. Konajúci súd otca maloletého dieťaťa na pojednávaní dôsledne nevypočul so zameraním na zistenie jeho reálneho príjmu z podnikania, resp. z práce vykonávanej na dohodu ako taxikára spoločnosti VIP Servis s.r.o.. Výsluch otca je zmätočný a vzájomnými tvrdeniami si odporujúci. Konajúci súd neodstránil rozpor v listinných dôkazoch, a to správy zamestnávateľa otca VIP Servis s.r.o. Košice z 21.3.2011 (č.l. 26 spisu) , z ktorého vyplýva, že jeho hrubý a čistý mesačný príjem je rovnako 102 €, daňový bonus sa mu nevypláca a výživné mu nie je zrážané, kým z dohody o pracovnej činnosti uzavretej so zamestnávateľom VIP Servis s.r.o. (č.l. 45 spisu) vyplýva, že s otcom bola dohodnutá práca v rozsahu 10 hodín týždenne od 10.1.2011 a za vykonanú prácu mu zamestnávateľ poskytne odmenu 2 € za každú vykonanú bezhotovostnú prepravu osôb zmluvných partnerov zamestnávateľa a z pripojeného odpisu mzdového listu otca od VIP Servis s.r.o. (č.l. 47 spisu) vyplýva, že priemerná mzda otca za obdobie od januára 2011 do septembra 2011 bola 63,33 €. V preskúmavanom spise absentuje hodnoverný dôkaz o tom, aký príjem dosahuje otec ako taxikár, t.j. za služby platené hotovostnou platbou. Súd prvého stupňa v rozpore s § 157 ods. 2 O.s.p. dôsledne nerešpektoval právo účastníkov konania na riadne odôvodnenie súdneho rozhodnutia ak neuviedol, na základe akých konkrétnych skutočností zvýšil výživné od 1.1.2011 a len všeobecne konštatoval, že od posledného rozhodnutia súdu, kedy maloletá navštevovala materskú školu, došlo k zmene pomerov nástupom maloletej na základnú školu. Konajúci súd v odôvodnení svojho rozhodnutia sám konštatoval, že príjem otca bol preukázaný len čiastočne a pri rozhodovaní o výživnom vychádzal len z tvrdenia otca, ktoré vyhodnotil tak, že dosahuje mesačný príjem 250 € formou hotovostných platieb a pretože tvrdenie otca neverifikoval, nie je možné ani zistiť, či príjem 250 € je príjem výlučne za hotovostné platby, alebo do tohto príjmu je započítaná aj odmena, t.j. bezhotovostná platba na základe dohody o pracovnej činnosti. Konajúci súd napriek nedostatočne zistenému príjmu otca uzavrel, že je schopný, vzhľadom na charakter práce aký vykonáva, platiť výživné 100 € mesačne. Súd prvého stupňa tým, že vydal nepreskúmateľné rozhodnutie, odňal účastníkom konania možnosť konať pred súdom podľa § 221 ods. 1 písm. f) O.s.p. a pretože dôsledne nevykonal dokazovanie na zistenie podstatnej skutočnosti pre rozhodnutie o výživnom, nedá sa zistiť, či vec správne právne posúdil a tým založil dôvod pre zrušenie rozhodnutia aj podľa § 221 ods. 1 písm. h) O.s.p.. Odvolací súd musel preto zrušiť rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej časti podľa § 221 ods. 1 písm. f) a h) O.s.p. a podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia v rozsahu zrušenia vec mu vrátiť na ďalšie konanie, v ktorom bude jeho povinnosťou riadne a nepochybne zistiť príjmové, osobné a majetkové pomery obidvoch rodičov, vyžiadať si odpisy mzdových listov otca od VIP Servis s.r.o. za celé obdobie trvania pracovného vzťahu a daňové priznanie za rozhodné obdobie a tak zistiť príjem otca dosiahnutý z výkonu práce taxikára formou bezhotovostných platieb, ako aj príjmy získané od zákazníkov platiacich hotovostnou platbou (peňažný denník, daňové priznanie) a odstrániť rozpory v listinných dôkazoch firmy VIP Servis s.r.o. o príjme otca za rozhodné obdobie. Rovnako je nevyhnutné zistiť možnosti otca ovplyvniť svoj príjem,

dôvody skončenia pracovného vzťahu so spoločnosťou VIP Servis s.r.o. 21.10.2011 a všetky súvisiace okolnosti, t.j. či je naďalej evidovaný na úrade práce, alebo získal iné zamestnanie, výšku poskytovanej podpory resp. sociálnej dávky. Bude povinnosťou súdu prvého stupňa výsledky doplneného dokazovania dôsledne vyhodnotiť v súlade s § 75 ods. 1 Zákona o rodine, ktorý umožňuje hodnotiť nielen životné okolnosti a pomery povinného, ktoré sú dané, ale aj tie, ktoré by za určitých podmienok mohli existovať (potencionalita príjmu) a opätovne rozhodnúť o návrhu na zvýšenie výživného a rozsudok odôvodniť v súlade s § 157 ods. 2 O.s.p. tak, aby bol spätne preskúmateľný, zrozumiteľný, presvedčivý a logicky správny.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Vypracovala: JUDr. Ludvika Bodnárová