KSKE 8 CoP 390/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 390/2011

KS v Košiciach, dátum 24.01.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 390/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/390/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7911211081 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7911211081.2

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Diany Solčányovej a členiek senátu JUDr. Marianny Hraboveckej a JUDr. Ludviky Bodnárovej vo veci starostlivosti súdu o maloletú U. R. nar. X.XX.XXXX zastúpenú kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Michalovciach dieťaťa rodičov H.. B. R. nar. XX.XX.XXXX bývajúcej na ulici R. č. XXXX/XXX v V. a Y. R. nar. XX.X.XXXX bývajúceho na F. ulici č. XX v H. zastúpeného JUDr. Radoslavom Sotákom advokátom so sídlom Advokátskej kancelárie v Michalovciach na Námestí Slobody č. 3 v konaní o zmenu úpravy styku otca s maloletým dieťaťom o odvolaní otca proti rozsudku Okresného súdu Michalovce zo 17.10.2011 č.k. 2P 237/2011-28 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok v spojení s opravným uznesením zo 14.11.2011 č.k. 2P 237/2011-44.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom v spojení s opravným uznesením zo 14.11.2011 zmenil rozsudok Okresného súdu Michalovce z 28.5.2009 sp.zn. 21C 31/2009 tak, že upravil styk otca s maloletou U. každý párny víkend v mesiaci od piatku od 18.00 hod. do nedele do 18.00 hod., každú nepárnu stredu od 15.00 hod. do 19.00 hod. s tým, že otec si prevezme maloletú pred školským zariadením, každé Vianoce od 24.12. od 9.00 hod. do 25.12. do 18.00 hod. v párnom roku, v nepárnom roku od 30.12. od 9.00 hod. do 1.1. nasledujúceho roku do 18.00 hod., v čase letných prázdnin každý rok prvý týždeň v júli od pondelka od 8.00 hod. do nedele do 18.00 hod. a každý prvý týždeň v auguste od 8.00 hod. do 18.00 hod., počas Veľkonočných prázdnin každý nepárny rok od soboty od 9.00 hod. do Veľkonočného pondelka do 18.00 hod. s tým, že matke uložil povinnosť v určenú dobu pripravené dieťa na styk s otcom mu odovzdať a otcovi v určenú dobu matke dieťa vrátiť.

Proti tomuto rozsudku podal v zákonnej lehote odvolanie otec maloletej U., v ktorom vytkol súdu prvého stupňa nepreskúmateľnosť a nezrozumiteľnosť rozsudku, čím mu odňal možnosť konať pred súdom a tiež nesplnenie hmotnoprávnej podmienky v súlade s § 26 Zákona o rodine tvrdiac, že od poslednej úpravy jeho styku s maloletou nedošlo k tak podstatnej zmene, aby bolo potrebné zmeniť doposiaľ upravený jeho styk s dieťaťom. Zároveň mu vytkol, že upravil jeho styk s maloletou v bežnom mesiaci iba každý párny víkend, napriek tomu, že on ho navrhoval upraviť každý víkend. Konštatoval, že konajúci súd neodôvodnil v rozpore s § 157 ods. 2 O.s.p., prečo zmenil jeho zaužívaný styk s maloletou U., predovšetkým neodôvodnil zmenenú frekvenciu styku. Vyjadril názor, že v konaní nebol produkovaný dôkaz odôvodňujúci obmedzenie jeho doterajšieho styku s maloletou, ktorý sa realizoval v jej záujme a tiež v súlade s jej právom na zachovaní vzťahu k obidvom rodičom. Uviedol, že so zreteľom na charakter a s tým súvisiace často sa meniace miesto výkonu jeho práce nemôže realizovať styk s maloletou U. každú stredu, ako to upravil súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom. Navrhol upraviť jeho styk s maloletou U. každú sobotu od 8.00 hod. do nedele do 18.00 hod., vyjadril súhlas s napadnutou úpravou styku v čase Vianoc, Silvestra a Veľkej noci a počas letných prázdnin žiadal upraviť styk každý rok od

1.7. od 9.00 hod. do 8.7. do 18.00 hod. a od 24.8. od 9.00 hod. do 31.8. do 18.00 hod.. Alternatívne navrhol zrušiť napadnutý rozsudok a vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Matka označila odvolanie otca za tendenčné s cieľom oddialiť rozhodnutie v merite veci. navrhla napadnutý rozsudok ako vecne správny potvrdiť.

Kolízny opatrovník sa k odvolaniu otca nevyjadril.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p., odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Podľa § 26 Zákona o rodine, ak sa zmenia pomery, súd môže aj bez návrhu zmeniť rozhodnutie o výkone rodičovských práv a povinností alebo dohodu o výkone rodičovských práv a povinností.

Odvolací súd na základe odvolania otca preskúmal rozsudok súdu prvého stupňa spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm. a) O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. v spojení s § 156 ods. 3 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie otca nie je opodstatnené. Súd prvého stupňa riadne zistil skutkový stav, posúdil ho podľa správnych zákonných ustanovení Zákona o rodine a zákonne rozhodol ak zmenil doposiaľ neobmedzene upravený styk otca s maloletou nielen v priebehu bežného mesiaca, ale aj počas vianočných, veľkonočných sviatkov a počas letných prázdnin, rešpektujúc nepochybne zistený vzájomný vzťah medzi otcom a maloletou zodpovedajúco jej záujmu a tiež účelu styku, ktorým je umožniť otcovi participovať na výchove a starostlivosti o maloletú U. a naďalej prehlbovať a rozvíjať ich vzájomný citový vzťah. Pri napadnutej úprave styku sa síce mení interval stretávania na dvojtýždňový, ale sa zvyšuje jeho intenzita a maloletá U. bude môcť striedavo tráviť víkendy s jedným alebo s druhým rodičom. Odvolací návrh otca upraviť jeho styku s maloletou každý víkend je neopodstatnený, pretože nezodpovedá požiadavke umožniť každému z rodičov tráviť s dieťaťom polovicu jeho voľného času. Nie je možné súhlasiť s odvolacou námietkou otca, že napadnutý rozsudok je nepreskúmateľný a nezrozumiteľný pre nesplnenie hmotnoprávnej podmienky v súlade s vyššie citovaným §-om 26 Zákona o rodine, pretože súd prvého stupňa v závere odôvodnenia rozhodnutia zmenu predchádzajúceho súdneho rozhodnutia o úprave styku odôvodnil návrhom obidvoch rodičov na presne určenom styku. Z kontextu celého odôvodnenia napadnutého rozsudku nepochybne vyplýva, že rodičia sa nevedia dohodnúť na styku otca s maloletou U., čím je daná zmena pomerov, pretože v čase poslednej súdnej úpravy sa dohodli na styku otca s maloletou U. neobmedzene a tento aj realizovali na základe vzájomnej dohody. Odvolací súd konštatuje, že súčasná neschopnosť rodičov dohodnúť sa o styku otca s maloletou U. je zmenou pomerov, ktorú možno chápať ako podstatnú oproti pôvodným okolnostiam. Zo zákona sa za zmenu pomerov považuje stav, keď jeden rodič opakovane, bezdôvodne a zámerne neumožňuje druhému rodičovi styk s maloletým dieťaťom upraveným súdnym rozhodnutím alebo dohodou. Je rozhodne v záujme dieťaťa stretávať sa s oboma rodičmi, pokiaľ sú riadne výchovne spôsobilí. Rešpekt k právam iným je jedným z predpokladov riadnej výchovy. Odvolací súd potvrdil celý napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa, pretože nepovažoval za potrebné ho meniť v tak nepatrnej časti v súlade s návrhom otca a v tejto súvislosti dodáva, že je právom a nie povinnosťou otca stretávať sa s maloletou každú nepárnu stredu v mesiaci a nevyužitie tohto práva nepodlieha žiadnej sankcii.

Pretože súd prvého stupňa upravil styk otca s maloletou U. na základe preukázanej podstatnej zmeny pomerov a v súlade so záujmom dieťaťa aj jeho rodičov, odvolací súd napadnutý rozsudok ako vecne správny podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil. Na zdôraznenie správnosti napadnutého rozsudku dodáva, že vzťah dieťaťa a rodiča je prirodzeným biologickým vzťahom a každé dieťa potrebuje pre zdravý vývoj pocit spolupatričnosti nielen so svojou matkou, ale aj so svojím otcom, pretože ich vzájomné pozitívne pôsobenie v rámci výchovného procesu dáva záruku riadneho vývoja dieťaťa. Výchovné pôsobenie len zo strany jedného rodiča má spravidla za následok nedostatky správania a myslenia dieťaťa. Rodič,

ktorému maloleté dieťa nebolo zverené do osobnej starostlivosti, uplatňuje pri styku s ním svoju úlohu pri výchove dieťaťa. Úlohou druhého rodiča, ktorý maloleté dieťa vychováva, je okrem iného, aby so zreteľom na záujem dieťaťa na prospešnom styk s druhým rodičom, vytváral priaznivé podmienky na styk tohto rodiča s dieťaťom, hlavne vedením dieťaťa k tomu, aby malo správny vzťah k tomuto rodičovi. Súdom prvého stupňa určený režim styku zohľadňuje vek maloletej a tiež citovú väzbu na obidvoch rodičov. Dieťa má právo na zachovanie vzťahu k obdivom rodičom a je predovšetkým na nich, aby svojím správaním, najmä vzájomnou úctou a toleranciou vytvárali bezkonfliktné prostredie pre realizáciu styku a snažili sa o jednotný postup rešpektujúc sa navzájom v otázkach starostlivosti o dieťa. Je nutné zdôrazniť, že matka je povinná maloletú na styk s otcom pripraviť, verbálnym aj neverbálnym prejavom ju vo vzťahu k otcovi podporovať, usmerňovať a organizovať jej program so zreteľom na jej záujem, pretože nepodložné výhrady voči otcovi dieťaťa, ako k bývalému partnerovi pôsobia na vzájomný vzťah otca a dcéry kontraproduktívne. Upravený styk umožní otcovi plniť si otcovskú rolu a rozhodne je v záujme maloletej, ktorá na základe deklarácie práv dieťaťa má právo byť vychovávaná obidvoma rodičmi.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.