KSKE 8 CoP 396/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 396/2012

KS v Košiciach, dátum 26.09.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 396/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/396/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7212225782 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Frederika Zozuľáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7212225782.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o maloletú I. R. nar. XX.X.XXXX zastúpenú kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach dieťaťa rodičov L. R. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v P. na P. ulici č. X a E.. D.Á. R. nar. XX.X.XXXX bývajúceho v P. na A. ulici č. XX zastúpeného Advokátskou kanceláriou IURISTICO s.r.o. so sídlom v Košiciach na Štefánikovej ulici č. 26 v konaní o zmenu úpravy výkonu práv a povinností rodičov k maloletej a nariadenie predbežného opatrenia o odvolaní otca proti uzneseniu Okresného súdu Košice II z 12.9.2012 č.k. 25P 237/2012-13 takto

r o z h o d o l :

V r a c i a vec ako predčasne predloženú.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením zamietol návrh otca, ktorým sa domáhal, aby súd dočasne zveril maloletú I. nar. XX.X.XXXX do jeho osobnej starostlivosti a zaviazal matku maloletej prispievať na jej výživu vo výške 30% zo sumy životného minima na nezaopatrené dieťa od vykonateľnosti rozhodnutia.

Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie otec.

Odvolací súd pred preskúmaním napadnutého uznesenia zisťoval, či sú splnené podmienky na vykonanie odvolacieho konania.

Z pripojeného spisu Okresného súdu Košice II sp.zn. 45P 206/2012 zistil, že uznesením z 10.9.2012 č.k. 45P 206/2012-10 bolo vo veci maloletej I. R. nar. XX.X.XXXX nariadené predbežné opatrenie, ktorým bola maloletá dočasne zverená do náhradnej osobnej starostlivosti starej matky L.Y. S.. Zo spisu predloženého na odvolacie konanie sp.zn. 25P 237/2012 odvolací súd zistil, že konajúci súd uznesením č.k. 25P 237/2012-13 z 12.9.2012 zamietol návrh na nariadenie predbežného opatrenia podaný otcom maloletej týkajúci sa toho istého maloletého dieťaťa, tých istých rodičov maloletého dieťaťa a predmetu konania (výchovy maloletej) , preto sú nepochybne dané podmienky na spojenie veci (§ 112 ods. 1 O.s.p.) . Vzhľadom na to, že v oboch konaniach boli podané návrhy na nariadenie predbežného opatrenia o dočasnej výchove dieťaťa, o ktorých súd prvého stupňa rozhodol, pričom ide o rozhodnutia vzájomne sa vylučujúce (vyhovením jednému z nich nie je možné vyhovieť druhému) , nie je možné v rámci odvolacieho konania rozhodnúť len o jednom z nich, prípadne samostatne, lebo by došlo k prejudikovaniu rozhodnutia vo vzťahu k druhému. V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že v konaní o nariadenie predbežného opatrenia sp.zn. 45P 206/2012 neboli splnené podmienky odvolacieho konania, nakoľko uznesenie o nariadení predbežného opatrenia nebolo doposiaľ doručené otcovi maloletej a teda mu neuplynula lehota na podanie odvolania s tým, že zrejme bolo doručované na neaktuálnu adresu otca, čo vyplýva z jeho návrhu na začatie konania vo veci sp.zn. 25P 237/2012. Vo

veci sp.zn. 25P 237/2012 nebolo odvolanie otca zatiaľ doručené všetkým účastníkom konania - matke maloletej a kolíznemu opatrovníkovi.

Úlohou súdu prvého stupňa bude spojiť veci vedené pod sp.zn. 25P 237/2012 a 45P 206/2012 na spoločné konanie, otcovi, prípadne právnemu zástupcovi otca doručiť uznesenie č.k. 45P 206/2012-10 z 10.9.2012 spolu s návrhom a uznesením o ustanovení kolízneho opatrovníka maloletej, v prípade podania odvolania vykonať úkony spojené s predložením veci odvolaciemu súdu podľa ust. § 209a O.s.p., pre urýchlenie konania doručiť matke maloletej a kolíznemu opatrovníkovi odvolanie otca proti uzneseniu č.k. 25P 237/2012-13 z 12.9.2012 a opätovne predložiť vec odvolaciemu súdu s novou predkladacou správou.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Vypracovala: JUDr. Ludvika Bodnárová