KSKE 8 CoP 400/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/400/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7610213027 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7610213027.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci oprávneného G. X. nar. X.X.XXXX bývajúceho v U. B. P. na O. X. T. XX/XX proti povinnej N. X. nar. XX.XX.XXXX bývajúcej v U. B. P. na U. X/X v konaní o výkon rozhodnutia o úprave styku o odvolaní povinnej proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves z 10.11.2011 č.k. 15Em 3/2010-33 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením z 10.11.2011 č.k. 15Em 3/2010-33 uložil povinnej pokutu 60 €, ktorú je povinná zaplatiť na účet konajúceho súdu do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

Proti tomuto uzneseniu podala v zákonnej lehote odvolanie oprávnená (matka maloletých detí) s odôvodnením, že na základe skutkových okolností zistených súdom prvého stupňa je súdom uložená pokuta neprináležitá a navyše pre ňu, ako matku dvoch maloletých detí neúnosná. Tiež uviedla, že podala návrh na zákaz styku otca s maloletými deťmi W. a H..

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. preskúmal uznesenie súdu prvého stupňa spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 1 O.s.p. a napadnuté uznesenie podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správne potvrdil.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p., odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd dospel k záveru, že súd prvého stupňa dostatočne zistil skutkový stav, posúdil ho podľa správnych zákonných ustanovení, v súlade s § 132 O.s.p. vyhodnotil dôkazy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, preto je odôvodnenie uznesenia presvedčivé a s jeho závermi sa odvolací súd s poukazom na § 219 ods. 2 O.s.p. v plnom rozsahu stotožňuje. Odvolací súd uznesenie podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správne potvrdil, pretože súd prvého stupňa zákonne rozhodol o uložení pokuty 60 € matke (povinnej) maloletých detí W. nar. XX.X.XXXX a H. nar. XX.X.XXXX podľa § 273 ods. 1 O.s.p.. Odvolací súd konštatuje, že v tomto prípade boli splnené zákonné podmienky podľa § 272 a § 273 O.s.p. pre uloženie pokuty matke maloletých detí (povinnej) z dôvodu, že neplnila dobrovoľne súdne rozhodnutie. Matka maloletých detí (povinná) bola osobne vyzvaná Okresným súdom Spišská Nová Ves 5.8.2011 na dobrovoľné plnenie súdneho rozhodnutia (rozsudok Okresného súdu Spišská Nová Ves z 1.3.2010 č.k. 6C 224/2009-32) spočívajúceho v umožnení styku maloletých detí W. nar.

XX.X.XXXX a H. nar. XX.X.XXXX s otcom (oprávneným) . Súd prvého stupňa na výsluchu 5.8.2011 poučil matku (povinnú) o následkoch neplnenia povinností ustanovených v súdnom rozhodnutí (§ 272 ods. 2 O.s.p.) . Napriek predmetnej výzve matka (povinná) neumožnila otcovi (oprávnenému) styk s maloletými deťmi W.B. a H. 29.10.2011, preto súd prvého stupňa napadnutým uznesením uložil matke maloletých detí (povinnej) pokutu 60 €. Z uvedených skutočností je zrejmé, že súd prvého stupňa pri uložení pokuty podľa § 273 ods. 1 O.s.p. dodržal všetky zákonné podmienky, ktoré sa pre tento postup vyžadujú, z toho dôvodu odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa ako vecne správne potvrdil.

Podľa § 109 ods. 2 písm. c) O.s.p., pokiaľ súd neurobí iné vhodné opatrenia, môže konanie prerušiť, ak prebieha konanie, v ktorom sa rieši otázka, ktorá môže mať význam pre rozhodnutie súdu, alebo ak súd dal na takéto konanie podnet.

Odvolací súd dodáva, že z ust. § 272 ods. 1 O.s.p. vyplýva, že právna úprava výkonu rozhodnutia o výchove maloletých detí má osobitné postavenie medzi všeobecnými ustanoveniami o výkone rozhodnutia. Na tento výkon rozhodnutia nie je možné uplatniť ustanovenia všeobecnej úpravy šiestej časti O.s.p., a to konkrétne ustanovenia výslovne uvedené v § 272 ods. 1 O.s.p., a to § 251 ods. 1 až 4, § 255 až 258, § 268, § 270 a § 271 O.s.p.. V rámci výkonu rozhodnutia súd však nie je oprávnený preskúmavať rozhodnutie súdu, ktoré je exekučným titulom z hľadiska hmotného práva (rozsudok Okresného súdu Spišská Nová Ves z 1.3.2010 č.k. 6C 224/2009-32) , ale v každom štádiu konania, a to, či už vo veci samej alebo v rámci výkonu rozhodnutia týkajúceho sa maloletého dieťaťa, musí prioritne prihliadať na záujem dieťaťa. Súd prvého stupňa preto postupoval správne, keď skúmal vhodnosť núteného výkonu rozhodnutia z hľadiska záujmov maloletých detí, na ktoré v konečnom dôsledku vo svojom rozhodnutí poukázal. Výkon rozhodnutia o výchove maloletých detí nie je ovládaný zásadou dispozičnou, ale zásadou oficiality. To znamená, že súd sám volí prostriedok, ktorý sa mu javí ako najvhodnejší a vedúci k sledovanému cieľu a pokiaľ zistí, že nesplnenie rozhodnutia o výchove, resp. styku, bolo v súlade s oprávneným záujmom dieťaťa, výkon rozhodnutia neuskutoční a z úradnej povinnosti začne konanie o zmenu pôvodného rozhodnutia o výchove alebo úprave styku. V prípade, ak jednoznačne dospeje k záveru, že nútený výkon rozhodnutia nie je v záujme maloletého dieťaťa, môže zvážiť postup podľa ust. § 109 ods. 2 písm. c) O.s.p. (možnosť prerušenia konania) aj so zreteľom na prebiehajúce konanie vo veci samej (obmedzenie styku, resp. zákaz styku) , aplikácia ktorého v konaniach týkajúcich sa výkonu rozhodnutia o výchove, resp. úprave styku maloletých detí, nie je vylúčená, ako to vyplýva z ust. § 272 ods. 1 O.s.p., podľa ktorého ustanovenia všeobecnej časti o výkone rozhodnutia, konkrétne ani ust. § 251 ods. 3 O.s.p., ktoré vylučuje v prípade výkonu rozhodnutia možnosť prerušenia konania, sa nepoužijú.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.