KSKE 8 CoP 402/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 402/2011

KS v Košiciach, dátum 02.01.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 402/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/402/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211232122 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211232122.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o maloletého S. G. nar. XX.X.XXXX dieťaťa rodičov: Y. E. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v D. na D. ulici č. XX a C. G. nar. XX.XX.XXXX bývajúceho v D. na D. ulici č. XX prechodne bývajúceho v Š. I., F. O. zastúpeného advokátkou JUDr. Helenou Knopovou so sídlom Advokátskej kancelárie v Košiciach na Štúrovej ulici č. 20 zastúpeného Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach na návrh A. A. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v D. na G. ulici č. X v konaní o zverenie maloletého dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti predbežným opatrením o odvolaní otca proti uzneseniu Okresného súdu Košice II z 18.11.2011 č.k. 43P 65/2011-10 takto

r o z h o d o l :

V r a c i a vec súdu prvého stupňa ako predčasne predloženú.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením zveril dočasne maloletého S. do náhradnej osobnej starostlivosti A. A., sestry jeho matky, čím vyhovel jej návrhu podľa § 76 ods. 1 písm. b) O.s.p. s odôvodnením, že matka maloletého nastúpila výkon trestu a otec o maloletého nejaví záujem.

Proti tomuto uzneseniu podal odvolanie v zákonnej lehote prostredníctvom svojej právnej zástupkyne otec maloletého s návrhom, aby odvolací súd napadnuté uznesenie zrušil a maloletého zveril do jeho osobnej starostlivosti.

Odvolací súd po oboznámení sa s obsahom spisu zistil, že vo veci nie sú splnené podmienky odvolacieho konania, pretože súd prvého stupňa napadnutým uznesením nerozhodol o celom predmete konania.

Z návrhu na č.l. 2 spisu nepochybne vyplýva, že navrhovateľka žiadala predbežným opatrením zveriť maloletého S. do svojej osobnej starostlivosti a určiť vyživovaciu povinnosť otcovi aj matke maloletého po 50 € mesačne.

Z porovnania tohto návrhu s výrokom napadnutého uznesenia a jeho následným odôvodnením je zrejmé, že súd prvého stupňa nerozhodol o celom predmete konania, pretože maloletého zveril predbežným opatrením do náhradnej osobnej starostlivosti navrhovateľky ale nerozhodol o vyživovacej povinnosti rodičov voči nemu.

Po vrátení veci bude povinnosťou súdu prvého stupňa rozhodnúť dopĺňacím uznesením podľa § 166 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 167 ods. 2 O.s.p. o celom predmete konania, doručiť ho v súlade s § 152 ods. 2 O.s.p. účastníkom konania a po uplynutí lehoty na podanie odvolania vec opäť predložiť odvolaciemu súdu na rozhodnutie o odvolaní otca maloletého dieťaťa s novou predkladacou správou.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.