KSKE 8 CoP 424/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 424/2012

KS v Košiciach, dátum 09.10.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 424/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/424/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7212208559 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7212208559.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o mal. U. P. nar. XX.X.XXXX bývajúceho s navrhovateľkou zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, detašované pracovisko Košice IV dieťaťa rodičov M. M. nar. X.X.XXXX bývajúcej na neznámom mieste zastúpenej opatrovníčkou R. F. zamestnankyňou Okresného súdu Košice - okolie a P. P. nar. XX.X.XXXX bývajúceho na neznámom mieste zastúpeného opatrovníčkou JUDr. T. G. zamestnankyňou Okresného súdu Košice - okolie v konaní o nariadenie predbežného opatrenia o zverení maloletého do náhradnej osobnej starostlivosti navrhovateľky F. P. nar. X.XX.XXXX bývajúcej v M. - časti X. na P. ul. č. X o odvolaní M. T. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v Košiciach - časti Šebastovce na Podbeľovej ul. č. 4 proti uzneseniu Okresného súdu Košice II z 27.3.2012 č.k. 25P/88/2012 - 10 v spojení s opravným uznesením Okresného súdu Košice II z 27.8.2012 č.k. 25P/88/2012 - 54 takto

r o z h o d o l :

Odmieta odvolanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením v znení opravného uznesenia predbežne zveril mal. U. do náhradnej osobnej starostlivosti starej matky F. P..

Proti tomuto uzneseniu podala v zákonnej lehote odvolanie M. T. s návrhom, aby ho odvolací súd zmenil a zveril maloletého matke a otcovi, alternatívne, aby mu nariadil ústavnú výchovu, pretože navrhovateľka nemá pre jeho výchovu vytvorené vhodné podmienky. Uviedla, že je spoluvlastníčkou domu, v ktorom býva navrhovateľka s maloletým a nesúhlasí, aby maloletý býval v jej dome, pretože jeho prítomnosť v dome vadí jej dcéram, ktoré sa nemôžu kľudne vyspať, učiť sa a hrať sa.

Navrhovateľka a kolízny opatrovník navrhli potvrdiť napadnuté uznesenie ako vecne správne. Zhodne uviedli, že maloletý má vytvorené vhodné podmienky k výchove, stará matka sa mu riadne venuje a je s ním na rodičovskej dovolenke.

Odvolací súd na základe takto podaného odvolania preskúmal napadnuté uznesenie podľa § 212 ods. 2 písm. a/ O. s. p. aj s konaním, ktoré mu predchádzalo bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O. s. p. a zistil, že odvolanie bolo podané niekým, kto na odvolanie nie je oprávnený.

Podľa § 218 ods. 1 písm. b/ O. s. p., odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané niekým, kto na odvolanie nie je oprávnený.

Podľa § 201 O. s. p., účastník môže napadnúť rozhodnutie súdu prvého stupňa odvolaním, pokiaľ to zákon nevylučuje. Ak z právneho predpisu vyplýva určitý spôsob vyrovnania vzťahu medzi účastníkom a vedľajším účastníkom, môže podať odvolanie aj vedľajší účastník.

Subjektívnym predpokladom na podanie odvolania je to, že napadnuté rozhodnutie súdu prvého stupňa vyznelo v neprospech odvolateľa. Neprospech sa spravidla prejavuje v neúspechu vo veci samej alebo v rozhodnutí procesnej povahy, ktoré znamená pre účastníka ujmu. V posudzovanom prípade nie je možné konštatovať, že by rozhodnutím o predbežnom zverení mal. U. do osobnej starostlivosti navrhovateľky, vznikla odvolateľke nejaká ujma. Samotná skutočnosť, že maloletý býva v dome, ktorého je odvolateľka spoluvlastníčkou, nie je právne významná, pretože medzi nimi nezakladá právny vzťah, ktorý by bol relevantný pre konanie vo veci starostlivosti súdu o maloletých. Navyše, predbežné opatrenie nariadené uznesením Okresného súdu Košice - okolie z 23.2.2011 č.k. 12P/66/2011-18, ktorým bol maloletý dočasne zverený do osobnej starostlivosti odvolateľky medzičasom zaniklo podľa § 77 ods. 1 písm. b/ O. s. o. na základe právoplatného uznesenia o zastavení konania vydaného Okresným súdom Košice II z 18.6.2012 č.k. 23P/138/2012-78 v dôsledku späťvzatia návrhu na zverenie maloletého do jej pestúnskej starostlivosti. Vo vzťahu k rozhodnutiu o predbežnom opatrení boli preto oprávnení na podanie odvolania len rodičia maloletého, ktorým bol týmto spôsobom vybavenia veci obmedzený výkon ich rodičovských práv a povinností a kolízny opatrovník ako zástupca mal. U., no títo svoje právo nevyužili, v dôsledku čoho nie je možné preskúmať vecnú správnosť napadnutého uznesenia. Z týchto dôvodov odvolací súd odmietol odvolanie M. T. podľa § 218 ods. 1 písm. b/ O.s.p. ako podané niekým, kto na odvolanie nie je oprávnený.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom odvolacieho súdu pomerom hlasov 3 : 0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z. z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.