KSKE 8 CoP 429/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 429/2012

KS v Košiciach, dátum 12.10.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 429/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/429/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7712211346 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7712211346.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o maloletého T. X. nar. XX.X.XXXX zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Michalovciach dieťaťa rodičov P. X. nar. XX.X.XXXX bývajúcej na C. ul. č. XX v P. v súčasnosti na ul. F.. M. č. XX v P. zastúpenej JUDr. Ľubošom Kizivatom advokátom so sídlom Advokátskej kancelárie na ul. kpt. Nálepku č. 8 v Michalovciach a P. X. nar. XX.X.XXXX bývajúceho na C. ul. č. XX v P. zastúpeného Mgr. Vierou Rajzákovou advokátkou so sídlom Advokátskej kancelárie na Námestí osloboditeľov č. 82 v Michalovciach o návrhu matky na nariadenie predbežného opatrenia o odvolaní otca proti uzneseniu Okresného súdu Michalovce z 26.7.2012 č.k. 15P 210/2012-8 takto

r o z h o d o l :

M e n í uznesenie tak, že návrh matky na nariadenie predbežného opatrenia zamieta.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením z 26.7.2012 č.k. 15P 210/2012-8 nariadil otcovi odovzdať mal. T. do osobnej starostlivosti matky do právoplatného skončenia konania o úprave rodičovských práv a povinností k maloletému a zaviazal ho prispievať na výživu mal. T. 60 € mesačne od právoplatnosti uznesenia matke maloletého vždy do 15. dňa v mesiaci dopredu. Rozhodnutie odôvodnil potrebou dočasne a rýchlo upraviť pomery účastníkov konania, pretože práva a oprávnené záujmy mal. T. sú ohrozené tým, že maloletý sa bez vedomia a súhlasu matky nachádza v byte otca, ktorý jej maloletého odmieta vydať a podľa názoru konajúceho súdu so zreteľom na citovú väzbu medzi matkou a maloletým môže dôjsť k psychickému a duševnému ohrozeniu zdravia dieťaťa. Konštatoval, že bola preukázaná potreba dočasne upraviť aj vyživovaciu povinnosť otca voči maloletému, nakoľko z návrhu matky vyplýva, že jej jediným zdrojom príjmu je opatrovateľský príspevok a nepravidelný príjem z brigádnickej činnosti, pričom otec je riadne zamestnaný, preto je v jeho možnostiach a schopnostiach prispievať predbežne na výživu maloletého. Rozhodnutie právne odôvodnil § 74 ods. 1, § 75 ods. 1, § 76 ods. 1 písm.b/ a § 102 ods. 1 O.s.p..

Proti tomuto uzneseniu podal odvolanie v zákonnej lehote otec, v ktorom vytkol konajúcemu súdu, že vydané predbežné opatrenie je nepresvedčivé a skutočnosti uvádzané matkou v návrhu postrádajú vážnosť a vierohodnosť tvrdení nevyhnutných pre osvedčenie potreby rýchlo a dočasne upraviť pomery účastníkov konania z dôvodu ohrozenia práv a oprávnených záujmov maloletého dieťaťa. Rovnako mu vytkol, že nevykonal dokazovanie rozvodovým spisom evidovaným tiež na konajúcom súde pod sp.zn. 10C 99/2011, v ktorom matka navrhovala zveriť maloletého do jeho osobnej starostlivosti a tiež spisom 17P 164/2011, v ktorom on navrhoval zveriť maloletého do svojej osobnej starostlivosti. Vyjadril názor, že ak matka sama navrhovala zveriť mal. T. do jeho osobnej starostlivosti v konaní o rozvod ich manželstva, vylúčila tým potrebu vydať predbežné opatrenie, ktorým by jej súd zveril maloletého do osobnej starostlivosti, pretože maloletému u neho nič nehrozí. Skonštatoval, že spoločnú domácnosť opustila 16.6.2012 a následným konaním potvrdila opakovanú manželskú neveru, pretože žije v spoločnej domácnosti so svojou dcérou z prvého manželstva mal. A., svojím priateľom U. X. a jeho dcérou. Tiež uviedol, že matka sa U. X. venuje na úkor maloletého. Konštatoval, že maloletý

je na neho silno citovo viazaný. Zdôraznil, že na výživu maloletého prispieva 25 € mesačne. Navrhol odvolaciemu súdu návrh matky zamietnuť a maloletého zveriť do rozhodnutia v merite veci do jeho osobnej starostlivosti. Tiež uviedol, že je schopný o maloletého sa riadne postarať, pričom mu môže pomáhať aj jeho 70-ročná stará matka a sestra, ktorá je riaditeľkou materskej škôlky a má skúsenosti s maloletými deťmi. Maloletý T. pociťuje rodinné prostredie u neho za stabilné a tiež k ostatným rodinným príslušníkom má citový vzťah.

Matka vo vyjadrení k odvolaniu uviedla, že je pravdou, že s otcom maloletého od 16.6.2012 nežije v spoločnej domácnosti. Konštatovala, že 23.7.2012, keď trávila voľný čas s deťmi a so svojím priateľom na Zemplínskej Šírave, otec maloletého za ňou prišiel a odlákal maloletého do auta tým, že mu zobral psíka, ktorého má maloletý veľmi rád a potom, čo maloletý nastúpil do auta, tohto odviezol pre ňu na neznáme miesto a odmietol jej ho vydať. Vo vyjadrení okrem irelevantných skutočností vo vzťahu ku konaniu o jej návrhu na vydanie predbežného opatrenia týkajúcich sa rozvratu jej manželstva s otcom maloletého uviedla, že o maloletého sa od jeho narodenia riadne starala, pretože mal zdravotné problémy a otec dieťaťa ju neustále kontroloval a zneužíval jej finančnú závislosť a odkázanosť na ňom. Vyjadrila názor, že ich manželstvo bolo od počiatku disharmonické a uviedla, že je pravdou, že v návrhu na rozvod manželstva navrhla zveriť maloletého do osobnej starostlivosti otca preto, že sa nachádzala v ťaživej a komplikovanej situácii a tiež rešpektovala dobrý citový vzťah medzi synom a otcom. Spolužitie s otcom mal. T. obnovila pod tlakom otca maloletého a z obavy, že otec bude maloletého ovplyvňovať proti nej. Po späťvzatí návrhu na rozvod manželstva sa však situácia nezmenila, otec maloletého ju verbálne permanentne urážal aj pred deťmi a potom, čo jej 16.6.2012 povedal, aby vypadla z bytu, odsťahovala sa deťmi do podnájmu. V tejto zložitej situácii jej pomohol priateľ z detstva, s ktorým sa následne zblížili a rozhodli sa nasťahovať do spoločného bytu. Otec maloletého ju neustále prenasledoval napriek tomu, že mu umožňovala tráviť voľný čas s mal. T. kedykoľvek chcel a počas celých víkendov. Po návrate od otca maloletý bol vždy rozrušený, odmietal sa k nej vrátiť, čo za iných okolností nerobil, z čoho vyvodila záver, že otec navádza syna proti nej. V závere vyjadrenia konštatovala, že otcovi nebráni stretávať sa s maloletým, ktorého po pohovore so psychologičkou M. na stretnutie s otcom pripravila, maloletého otcovi odovzdala, ktorú skutočnosť potvrdil aj otec maloletého vo vyjadrení zo 4.9.2012. Navrhla odvolaciemu súdu napadnuté uznesenie ako vecne správne potvrdiť, pretože bez dočasnej úpravy pomerov by mohlo dochádzať k neodôvodnenému a svojvoľnému porušovaniu dohody o styku otca s dieťaťom a tiež ovplyvňovaniu dieťaťa otcom proti nej.

Kolízny opatrovník vo vyjadrení k odvolaniu otca uviedol, že situácia v rodine sa po vydaní predbežného opatrenia upokojila a od 25.8.2012 matka umožňuje otcovi stretávať sa s maloletým pravidelne počas víkendov, ktorú skutočnosť potvrdil aj otec maloletého. Konštatoval, že o návrhu na rozvod manželstva rodičov maloletého doposiaľ rozhodnuté nebolo a v tomto konaní vykoná rozsiahlejšie dokazovanie.

Podľa § 220 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie súdu prvého stupňa zmení, ak nie sú splnené podmienky na jeho potvrdenie (§ 219) , ani na jeho zrušenie (§ 221 ods. 1) .

Podľa § 102 ods. 1 vety prvej O.s.p., ak treba po začatí konania dočasne upraviť pomery účastníkov alebo zabezpečiť dôkaz, pretože je obava, že neskôr ho nebude možné vykonať alebo len s veľkými ťažkosťami, súd na návrh neodkladne nariadi predbežné opatrenie alebo zabezpečí dôkaz.

Odvolací súd preskúmal uznesenie súdu prvého stupňa podľa § 212 ods. 2 písm.a/ O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že nie sú podmienky ani na jeho potvrdenie, ani na jeho zrušenie, preto ho podľa § 220 O.s.p. zmenil tak, že návrh na nariadenie predbežného opatrenia zamietol. Predbežným opatrením môže súd dočasne a v nevyhnutnej miere upraviť pomery účastníkov. Účelom predbežného opatrenia je predovšetkým rýchla, i keď dočasná úprava pomerov účastníkov. Jeho nariadenie predpokladá, aby sa aspoň osvedčila danosť práva (nároku) a aby neboli vážnejšie pochybnosti o jeho potrebe. Posúdenie, či je v konkrétnom prípade táto potreba daná, je ponechané na úvahu súdu, pričom je potrebné skúmať všetky dôsledky, ktoré by nariadením predbežného opatrenia mohli pre účastníka konania nastať. Pri jeho nariadení nie je potrebné vykonať dôsledne dôkazy na preukázanie dôvodnosti navrhovaného predbežného opatrenia a účastníci nemusia byť vypočutí. Uplatňovaný nárok však musí byť aspoň osvedčený. Ak je to potrebné,

nie je vylúčené vykonanie určitých dôkazov za účelom osvedčenia nároku, ak to nevyplýva priamo zo skutočností uvádzaných v návrhu alebo z obsahu spisu. Z povahy predbežného opatrenia vyplýva, že nie je jeho úlohou nahradzovať alebo predchádzať rozhodnutie o veci samej. Predbežné opatrenie je predbežným aj v tom zmysle, že sa ním neprejudikujú práva účastníkov a tretích osôb. V konaniach týkajúcich sa maloletých detí sa potreba nariadenia predbežného opatrenia posudzuje z hľadiska záujmu maloletého dieťaťa, ktorý je prioritný. Len v prípadoch osvedčenia bezprostredného ohrozenia zdravia dieťaťa, či z iných závažných dôvodov je namieste predbežným opatrením rozhodnúť ešte pred rozhodnutím v merite veci. Matka mal. T. svoj návrh na vydanie predbežného opatrenia odôvodnila tým, že otec jej maloletého odmieta vydať, stará sa o neho stará matka a podľa jej názoru ona má prednosť pred starostlivosťou starej matky a ostatnými príbuznými. Z vyjadrenia kolízneho opatrovníka k odvolaniu matky nepochybne vyplýva, že maloletý sa už teraz nachádza v osobnej starostlivosti matky, ktorá nebráni otcovi stretávať sa s maloletým a o starostlivosť o maloletého prejavujú nepochybne záujem obidvaja rodičia, ktorých manželstvo doposiaľ rozvedené nebolo a v konaní o návrhu na rozvod manželstva sa vykonáva dokazovanie. Odvolací súd dospel k presvedčeniu, že v tomto prípade nie je daný zákonný dôvod nariaďovať predbežné opatrenie, pretože nebola preukázaná naliehavosť potreby predbežnej úpravy pomerov a nebezpečenstvo bezprostredne hroziacej ujmy odôvodňujúcej okamžitý zásah súdu vo forme predbežného opatrenia s tým, že z návrhu matky nevyplynuli žiadne skutočnosti nasvedčujúce bezprostrednému ohrozeniu záujmu maloletého a samotná skutočnosť, že otec realizuje svoje právo osobne sa starať o maloletého, nie je a ani nemôže byť dôvodom na nariadenie predbežného opatrenia. Z obsahu spisu je zrejmé, že vzájomné vzťahy rodičov maloletého nie sú harmonické, ale z obsahu spisu tiež nepochybne vyplýva, že o návrhu na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností do rozvodu manželstva a o návrhu na rozvod manželstva doposiaľ rozhodnuté nebolo, preto až konečné rozhodnutie ako výsledok dokazovania zohľadní všetky relevantné skutočnosti. Odvolací súd dodáva, že aj za týchto okolností majú obidvaja rodičia k maloletému rovnaké práva a povinnosti, ktoré môžu vykonávať v neobmedzenom rozsahu, pretože ich práva sú limitované len právami a povinnosťami druhého rodiča. Rodičia majú rovnocenné podmienky pre zabezpečenie starostlivosti o maloletého a je nepochybné, že o dieťa prejavujú záujem s cieľom osobne sa o neho starať. Posúdenie, ktorý z rodičov má lepšie osobnostné a materiálne predpoklady nemôže byť predmetom dokazovania pri rozhodovaní o predbežnom opatrení. Odvolací súd zmenil napadnuté uznesenie podľa § 220 O.s.p. tak, že návrh matky zamietol, pretože súd prvého stupňa nesprávne právne vec posúdil, nakoľko z návrhu matky nevyplynuli žiadne skutočnosti, ktoré by odôvodňovali predbežnú úpravu pomerov maloletého a závery súdu prvého stupňa uvedené v odôvodnení napadnutého uznesenia nevyplývajú ani z návrhu matky a z doposiaľ vykonaného dokazovania.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.