KSKE 8 CoP 434/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/434/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7512210921 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7512210921.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o maloleté deti A. V. nar. XX.X.XXXX a H. nar. XX.X.XXXX bývajúce v A. na N. ulici č. X v súčasnosti v D. A. č. XXX zastúpené kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach detí rodičov H. A. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v D. A. č. XXX a V. A. nar. X.X.XXXX bývajúceho v Z. S. na R. ulici č. XX na návrh otca maloletých detí v konaní o nariadenie predbežného opatrenia o odvolaní otca proti uzneseniu Okresného súdu Košice - okolie z 10.7.2012 č.k. 18P 73/2012-39 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením ustanovil maloletým deťom za kolízneho opatrovníka Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Košiciach sídliaceho na Staničnom nám. č. 9, pretože podľa § 31 ods. 2 Zák. o rodine žiadny z rodičov nemôže zastupovať svoje maloleté dieťa, ak ide o právne úkony, pri ktorých by mohlo dôjsť k rozporu záujmov medzi rodičmi a maloletým dieťaťom alebo medzi maloletými deťmi zastúpenými tým istým rodičom navzájom.

Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie otec s návrhom, aby ho odvolací súd zmenil a ustanovil maloletým deťom za kolízneho opatrovníka aj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves, pretože mal. deti tam trávia víkendy, sviatky a polovicu prázdnin. Uviedol, že do Z., kde sa o mal. deti stará, je vyháňaný z miesta ich spoločného bydliska manželkou a svokrou.

Kolízny opatrovník sa k odvolaniu otca nevyjadril.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p., odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Podľa ods. 2 citovaného ustanovenia, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Podľa § 22 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z.z. v platnom znení o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonáva funkciu opatrovníka podľa osobitného predpisu, ktorým je Zákon o rodine a to, na základe rozhodnutia súdu. Týmto orgánom je Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý okrem iného vykonáva funkciu kolízneho opatrovníka (§ 73 ods. 2 písm. b/ bod 2 citovaného zákona) .

Podľa § 90 ods. 4 písm. a) cit. zák., miestna príslušnosť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny sa spravuje sídlom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého obvode má dieťa obvyklý pobyt.

Podľa prílohy č. 2 zák. č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov je pre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny so sídlom v Košiciach územným obvodom okres Košice I, okres Košice II, okres Košice III, okres Košice IV a okres Košice - okolie.

Odvolací súd na základe podaného odvolania preskúmal napadnuté uznesenie aj s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm. a/ O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že súd prvého stupňa postupoval správne, ak maloletým deťom ustanovil za kolízneho opatrovníka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, pretože v jeho obvode majú mal. deti svoj obvyklý pobyt. Odvolací súd uvádza, že miestom obvyklého pobytu dieťaťa je miesto, kde sa trvale fakticky zdržiava, ktoré odzrkadľuje istú mieru jeho začlenenia do sociálneho a rodinného prostredia, do úvahy je pritom potrebné vziať najmä trvanie, pravidelnosť, podmienky a dôvody tohto pobytu, miesto a podmienky školskej dochádzky, rodinné a sociálne väzby dieťaťa a pod. Vzhľadom k tomu, že zo samotného odvolania aj z obsahu spisu vyplýva, že mal. deti chodia do Z. S. len na víkendy, sviatky a polovicu prázdnin, nenavštevujú tam školu, nemajú tam príbuzných a z vyjadrenia otca na č.l. 103 vyplýva, že toto miesto nie je ani jeho trvalým bydliskom, a je predpoklad, že sa tam neodsťahuje, ale nájde si bývanie do 20 km od bydliska mal. detí, ktoré je v D. A., t.j. v obvode Okresu Košice - okolie, neboli splnené podmienky pre zmenu napadnutého uznesenia podľa návrhu otca, pretože mal. deti nemajú svoj obvyklý pobyt v okrese Spišská Nová Ves, ani v okrese Gelnica, ktoré podľa prílohy č. 2 zák. č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov spadajú do územného obvodu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi. Z uvedených dôvodov odvolací súd podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil napadnuté uznesenie ako vecne správne.

Toto rozhodnutie senát prijal v pomere hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák.č. 757/2004 Z.z.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.