KSKE 8 CoP 435/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 435/2012

KS v Košiciach, dátum 18.10.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 435/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/435/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7212219109 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7212219109.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o maloletého A. A. nar. XX.X.XXXX zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach detašovaným pracoviskom Košice IV dieťaťa rodičov P. A. nar. XX.XX.XXXX bývajúcej v O. na Y. ulici č. X v súčasnosti nachádzajúcej sa na neznámom mieste zastúpenej JUDr. Y. X. zamestnankyňou Okresného súdu Košice - okolie a Q. A. nar. XX.X.XXXX bývajúceho v F. č. XX na návrh T. M. rod. X. nar. XX.X.XXXX a za účasti U. M. nar. XX.XX.XXXX obidvoch bývajúcich v O. na Y. ulici č. X v konaní o nariadenie predbežného opatrenia o odvolaní starej matky T. M. proti uzneseniu Okresného súdu Košice II zo 6.7.2012 č.k. 27P 142/2012-6 takto

r o z h o d o l :

M e n í uznesenie tak, že zveruje maloletého A. A. nar. XX.X.XXXX do náhradnej osobnej starostlivosti starej matky - T. M. rod. X. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v O. na Y. ulici č. X.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením zamietol návrh navrhovateľky na zverenie maloletého A. A. do jej náhradnej osobnej starostlivosti, odôvodnený tým, že matka maloletého je jej dcérou a v roku 2008 sa rozviedla a presťahovala sa so svojimi tromi maloletými deťmi H. nar. XX.X.XXXX, Q. nar. XX.X.XXXX a A. nar. XX.X.XXXX k nej do bytu na Y. ulici č. X v O.G.. Toho istého roku v auguste odišla na dovolenku k príbuzným bývalého manžela do Českej republiky s maloletým A. a v tom čase maloletý Q. ostal bývať u starých rodičov a 1.9.2008 bol umiestnený v ústave pre mentálne postihnutých, kde sa trvale nachádza. Maloletý H. A. ostal bývať taktiež u starých rodičov, pretože v tej dobe navštevoval Strednú školu Hutnícku v Košiciach, ktorú ukončil v roku 2012. Matka sa s maloletým A. z Českej republiky nevrátila a odišla s ním do Prahy, kde bývala v podnájme, na ktorý jej starí rodičia maloletého prispievali. Rovnako jej prispievali na stravu, lieky, oblečenie a ostatné výdavky. Maloletý H. po ukončení strednej školy na základe dohody s matkou sa k tejto nasťahoval do Prahy, kde bývali aj s maloletým A. v podnájme, ktorý museli opustiť, resp. boli deložovaní pre neplatenie a matka detí bola prepustená zo zamestnania. Následne matka opustila deti, nechala ich bez finančných prostriedkov a jedla, čo sa stávalo opakovane a vnúčatá vzhľadom na deložáciu z ubytovne v zúfalstve volali starej matke 16.6.2012, ktorá im poslala peniaze na cestu do Košíc, kde aj 17.6.2012 pricestovali. Z ústneho podania maloletého A. stará matka zistila, že matka ho opakovane bez jedla, bez finančných prostriedkov opustila aj na niekoľko dní, s učením mu nepomáhala a neplatila mu ani za obedy v školskej jedálni, kde obed dostával iba z milosti. Z rozprávania už plnoletého H. stará matka zistila, že finančné prostriedky, ktoré jej zasielali s manželom, minula so svojím priateľom na hracích automatoch.

Súd prvého stupňa návrh starej matky zamietol podľa § 74 ods. 1, 2, § 75 ods. 1, 2, 5, 6 O.s.p. s odôvodnením, že navrhovateľka nepredložila súdu doklad preukazujúci jej príbuzenský vzťah k maloletému A., t.zn, že je starou matkou maloletého, ani doklad o tom, že má maloletého vo svojej osobnej starostlivosti, ani správu o prešetrení rodinných pomerov od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Proti tomuto uzneseniu podala v zákonnej lehote odvolanie stará matka, ku ktorému priložila rodný list matky maloletého A., svoj rodný list aj svojho manžela, list vlastníctva, potvrdenie o príjme, správu triednej učiteľky zo školy v Prahe, ktorú maloletý navštevoval, zápis maloletého na rok 2012/2013 a potvrdenie o zasielaní finančných prostriedkov matke maloletého. V odvolaní uviedla, že trvá na svojom návrhu, pretože starostlivosť matky o maloletého bola nedostatočná až do takej miery, že matka maloletého svojou nestarostlivosťou ohrozila nielen na zdraví, ale aj na živote, ak ho opakovane nechávala bez finančných prostriedkov a bez jedla aj niekoľko dní samého, čo potvrdil aj starší brat maloletého už plnoletý H. bývajúci s matkou a maloletým A. v Prahe od marca 2012 do júna 2012. K odvolaniu pripojila čestné prehlásenie plnoletého vnuka H., z ktorého vyplýva, že v čase, keď býval s matkou v Prahe od marca 2012 do 17.6.2012 sa často sťahovali, pretože matka nepracovala, nemala príjem a následne nemala peniaze na zaplatenie nájomného. H. príležitostne pracoval, ale ním zarobené peniaze nestačili na zaplatenie prenájmu. Matka sa o maloletého nestarala, neučila sa s ním, neplatila mu ani za obedy v školskej jedálni, venovala sa iba priateľovi, s ktorým sa však často hádali. Peniaze posielané starou matkou minula s priateľom za tri dni. Maloletého A., keď H. ešte s nimi nebýval, nechávala samého opakovane aj niekoľko dní bez jedla a bez peňazí, maloletý sa túlal po Prahe aj v neskorých večerných hodinách, o čom matka nevedela, pretože nebola doma. Nemala o nič záujem, iba o seba a priateľa a 15.6.2012 odišla, synov nechala bez peňazí, ktorí museli opustiť ubytovňu pre nezaplatenie nájomného. Plnoletý H. zatelefonoval navrhovateľke, ktorá im poslala peniaze a 17.6.2012 maloletý A. s bratom H. pricestovali do Košíc, od uvedeného dňa bývajú u starej matky, ktorá všestranne zabezpečuje starostlivosť o maloletého A..

Kolízny opatrovník vo vyjadrení k odvolaniu navrhovateľky uviedol, že doporučuje jej návrhu vyhovieť. Konštatoval, že stará matka so svojím manželom U. M. zamestnaným, čiastočným invalidným dôchodcom obýva trojizbový byt riadne zariadený a udržiavaný. Maloletý A. s plnoletým bratom H. majú svoju izbu, v ktorej majú vytvorené dobré podmienky. Stará matka je už dôchodkyňou, ale brigádnicky pracuje. Maloletý A. pri pohovore s kolíznym opatrovníkom uviedol, že matka sa o neho nestarala a nezabezpečovala mu ani výživu, často býval sám bez navareného jedla a opakovane sa domov v noci nevracala. Konštatoval, že sa k nej vrátiť nechce, u starej matky sa dobre cíti, táto sa o neho stará a má pravidelnú stravu.

Otec ani opatrovníčka matky sa k odvolaniu starej matky nevyjadrili.

Odvolací súd na základe odvolania navrhovateľky preskúmal napadnuté uznesenie aj s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm. a/ O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a uznesenie zmenil podľa § 220 O.s.p., pretože nie sú splnené podmienky na jeho potvrdenie (§ 219) , ani na jeho zrušenie (§ 221 ods. 1) .

Podľa § 74 ods. 1 O.s.p., pred začatím konania môže súd nariadiť predbežné opatrenie, ak je potrebné, aby dočasne boli upravené pomery účastníkov, alebo ak je obava, že by výkon súdneho rozhodnutia bol ohrozený.

Podľa ust. § 46 ods. 1 Zákona o rodine, maloleté dieťa možno zveriť do spoločnej náhradnej osobnej starostlivosti manželom. Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia, maloleté dieťa možno zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti jednému z manželov so súhlasom druhého manžela.

Podľa ust. § 94 ods. 1 O.s.p., v konaní, ktoré možno začať i bez návrhu, sú účastníkmi aj tí, o právach alebo povinnostiach ktorých sa má konať. Ak však ide o konanie o neplatnosť manželstva, sú účastníkmi len manželia.

Predbežným opatrením môže súd dočasne a v nevyhnutnej miere upraviť pomery účastníkov. Účelom predbežného opatrenia je predovšetkým rýchla, i keď len dočasná úprava právnych (nielen faktických) pomerov účastníkov. Pri rozhodovaní o výchove maloletých detí sa nevyhnutnosť nariadiť predbežné opatrenie posudzuje vždy z hľadiska záujmu maloletého dieťaťa, pričom je potrebné zohľadniť všetky

dôsledky, ktoré by mohli nariadením predbežného opatrenia nastať. Z povahy predbežného opatrenia vyplýva, že nie je jeho úlohou nahradzovať alebo predchádzať rozhodnutie vo veci samej a len v prípadoch osvedčenia bezprostredného ohrozenia zdravia dieťaťa, či z iných závažných dôvodov je namieste predbežným opatrením rozhodnúť ešte pred rozhodnutím v merite veci.

Odvolací súd po doplnení návrhu navrhovateľkou v súlade s § 75 ods. 2 O.s.p. dospel k záveru, že v tejto právnej veci sú splnené zákonné podmienky pre nariadenie predbežného opatrenia, pretože navrhovateľka - stará matka maloletého osvedčila naliehavosť potreby predbežnej úpravy pomerov danou záujmom maloletého dieťaťa na dočasnom zverení do jej náhradnej osobnej starostlivosti. Odvolací súd dospel k presvedčeniu, že skutočnosti doposiaľ preukázané a výsledky dokazovania doposiaľ vykonané sú tak závažného charakteru, že odôvodňujú zásah súdu formou predbežného opatrenia za účelom ochrany fyzického i psychického zdravia maloletého A.. Z preskúmavaného spisu nepochybne vyplýva, že starostlivosť o maloletého A. je od 17.6.2012 plynule a spontánne zabezpečovaná navrhovateľkou a legalizácia faktického stavu so zreteľom na zachovanie zásady stability východného prostredia dieťaťa je do rozhodnutia súdu v merite veci v záujme maloletého. Potreba dočasne zveriť maloletého A. do náhradnej osobnej starostlivosti starej matky vyplýva priamo zo skutočností uvedených v návrhu na nariadenie predbežného opatrenia, z odvolania starej matky a jeho príloh a tiež zo správy kolízneho opatrovníka, ktoré osvedčujú navrhovateľkou uplatnený nárok na nariadenie predbežného opatrenia pre bezprostredné ohrozenie výchovy dieťaťa v dôsledku rizikového správania matky. Odvolací súd poznamenáva, že ide iba o predbežnú úpravu pomerov účastníkov konania, preto nebolo jeho úlohou dôsledne sa zaoberať skutočnosťami tvrdenými navrhovateľkou v návrhu na nariadenie predbežného opatrenia. Rovnako poznamenáva, že bude povinnosťou konajúceho súdu začať konanie o náhradnej osobnej starostlivosti maloletého A. bez návrhu podľa § 81 ods. 1 O.s.p., ak účastníci konania nepodajú takýto návrh. V závere konštatuje, že konajúci súd pochybil, ak označil manžela starej matky za navrhovateľa napriek tomu, že návrh, ani odvolanie nepodal, ale bol účastníkom konania iba v časti pre udelenie súhlasu na zverenie maloletého do náhradnej osobnej starostlivosti jeho manželke - starej matke maloletého v súlade s § 46 ods. 2 Zákona o rodine. Odvolací súd nezveril maloletého do spoločnej náhradnej osobnej starostlivosti manželov podľa § 46 ods. 1 Zákona o rodine v súlade s návrhom podpísaným iba starou matkou, pretože jej manžel neosvedčil právny vzťah k maloletému. Z uvedených dôvodov odvolací súd zveril maloletého A. len do náhradnej osobnej starostlivosti starej matky podľa § 46 ods. 2 Zákona o rodine po zistení, že súhlas jej manžela nepochybne vyplýva zo zápisnice spísanej na č.l. 33-34 spisu.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.