KSKE 8 CoP 448/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 448/2012

KS v Košiciach, dátum 31.10.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 448/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/448/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7712210030 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Diana Solčányová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7712210030.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o mal. B. Z. nar. X.X.V. bývajúcu s matkou zastúpenú kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Michalovciach dieťa rodičov W. Z. nar. XX.X.V. bývajúcej u A. D. v obci S. Č.. XX zastúpenej JUDr. Ľubošom Kizivatom advokátom so sídlom v Michalovciach na ul. Kpt. Nálepku č. 8 a B. Z. nar. XX.XX.V. bývajúceho v A. E. S. Q.. Č.. X zastúpeného JUDr. Ivetou Fejlekovou advokátkou so sídlom v Michalovciach na Nám. osloboditeľov č. 25 v konaní o nariadenie predbežného opatrenia o odvolaní matky proti uzneseniu Okresného súdu Michalovce z 24.9.2012 č.k. 15P/194/2012 - 27 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením zamietol návrh matky na vydanie predbežného opatrenia.

Proti tomuto uzneseniu podala v zákonnej lehote odvolanie matka s návrhom, aby ho odvolací súd zmenil a predbežne zakázal styk otca s maloletou, pretože od rozhodnutia Krajského súdu v Košiciach zo 6.8.2012 č.k. 7CoP/244/2012-31 došlo k podstatnej zmene pomerov odôvodňujúcej jeho zmenu. V tejto súvislosti poukázala na to, že zdravotný stav maloletej sa podstatne zlepšil potom, ako sa prerušil jej styk s otcom, zmizli jej problémy s vyprázdňovaním, trhlinky a bolesti v oblasti konečníka, začervenanie ženských pohlavných orgánov a zmiernili sa tikové prejavy. Nestotožnila sa s konštatovaním súdu prvého stupňa, že z predložených lekárskych správ jednoznačne nevyplýva, že by sa otec dopustil na maloletej protiprávneho konania, pretože záver o tom, či skutočne išlo o protiprávne konanie nepatrí lekárom, ale súdu v trestnom konaní. Rovnako namietala konštatovanie, že voči otcovi maloletej doposiaľ nebolo vznesené obvinenie. Prezentovala názor, že osvedčila existenciu nebezpečenstva bezprostredne hroziacej ujmy, ktorá maloletej hrozí v prípade, ak by sa musela stýkať s otcom. Poznamenala, že od predbežnej úpravy ich pomerov rozhodnutím z 3.7.2012 sa maloletá stretla s otcom len raz, napriek tomu, že ich styk je upravený raz mesačne.

Kolízny opatrovník, ani otec sa k odvolaniu matky nevyjadrili.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p. odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd na základe odvolania matky preskúmal napadnuté uznesenie aj s konaním, ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm. a/ O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k rovnakému právnemu záveru ako súd prvého stupňa, že neboli splnené zákonné podmienky pre vydanie predbežného opatrenia, pretože matka v priebehu konania neosvedčila také skutočnosti, ktoré by opodstatňovali zmenu predchádzajúceho rozhodnutia Okresného súdu Michalovce z 3.7.2012 č.k. 2P/190/2012-14 v spojení s uznesením Krajského súdu v Košiciach zo 6.8.2012 č.k. 7CoP/244/2012-31, ktorým bol predbežne upravený styk otca s maloletou každú prvú nedeľu v mesiaci od 15.00 hod. do 17.00 hod. v prítomnosti matky maloletej. Z obsahu týchto rozhodnutí vyplýva, že už aj vtedy matka odôvodňovala potrebu dočasnej úpravy ich pomerov údajným sexuálnym zneužívaním maloletej otcom a jeho prebiehajúcim trestným stíhaním a odvtedy nenastali také okolnosti, ktoré by opodstatňovali opätovnú ingerenciu súdu formou rozhodnutia o predbežnom zákaze styku otca s maloletou za situácie, keď sa od rozhodnutia odvolacieho súdu ani nerealizoval, ak ešte voči otcovi nebolo vznesené obvinenie z trestného činu sexuálneho zneužívania podľa § 201 ods. 1, 2 písm. b/ Tr. zák., ako to vyplýva zo zápisnice o pojednávaní na č.l. 41 spisu. Skutočnosti uvádzané matkou v návrhu na nariadenie predbežného opatrenia a v odvolaní sú nepochybne relevantné pre rozhodnutie vo veci samej, nie však pre okamžitú ingerenciu súdu formou nariadenia predbežného opatrenia. Ich opodstatnenosťou sa preto bude zaoberať konajúci súd v rámci zisťovania skutkového stavu potrebného pre rozhodnutie vo veci samej. Odvolací súd zdôrazňuje, že ak by v priebehu konania vznikli okolnosti odôvodňujúce predbežnú úpravu pomerov účastníkov konania, súd nariadi predbežné opatrenie z úradnej povinnosti aj bez návrhu účastníka konania (§ 102 ods. 2 O.s.p.) . Pretože odvolací súd ani v štádiu odvolacieho konania nezistil naliehavú potrebu nariadiť predbežné opatrenie v súlade s návrhom matky, napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa ako vecne správne potvrdil podľa § 219 ods. 1 O.s.p. a v odôvodnení tohto uznesenia sa obmedzil len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia v súlade s § 219 ods. 2 O.s.p..

Toto rozhodnutie senát prijal v pomere hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák č. 757/2004 Z.z.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.