KSKE 8 CoP 47/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 8 CoP 47/2012

KS v Košiciach, dátum 07.02.2012, sp.zn. KSKE 8 CoP 47/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoP/47/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211205556 Dátum vydania rozhodnutia: 08. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211205556.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci starostlivosti súdu o maloleté deti D. P. nar. XX.X.XXXX Y. nar. XX.X.XXXX a U. nar. XX.X.XXXX zastúpených kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach, Staničné námestie č. 9, Košice, detašované pracovisko Košice II, Popradská 74, Košice, detí rodičov: O. D. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v O. na G. ulici č. XX zastúpenej advokátom JUDr. Zsoltom Suverom so sídlom Advokátskej kancelárie v Košiciach na Murgašovej ulici č. 3 a G.. P. D. nar. XX.X.XXXX bývajúceho v O., H. F. Č.. X zastúpeného advokátkou JUDr. Helenou Knopovou so sídlom Advokátskej kancelárie v Košiciach na Štúrovej ulici č. 20 v konaní o nariadenie predbežného opatrenia o odvolaní matky proti uzneseniu Okresného súdu Košice II z 21.11.2011 č.k. 23P 121/2011-144 a uzneseniu z 11.1.2012 č.k. 23P 121/2011-161 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie Okresného súdu Košice II z 21.11.2011 č.k. 23P 121/2011-144 a uznesenie Okresného súdu Košice II z 11.1.2012 č.k. 23P 121/2011-161.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením z 21.11.2011 č.k. 23P 121/2011-144 zrušil uznesenie Okresného súdu Košice II z 3.3.2011 č.k. 23P 121/2011-26 vo výroku, ktorým bol otcovi zakázaný styk s maloletými deťmi P., Y. Y. U. až do právoplatného rozhodnutia vo veci samej a uznesením z 11.1.2012 č.k. 23P 121/2011-161 zamietol návrh matky na nariadenie predbežného opatrenia, ktorým žiadala upraviť styk otca s maloletým P., Y. Y. U. každý párny týždeň od piatku od 17.00 hod. do nedele do 17.00 hod. do právoplatného rozhodnutia vo veci samej.

Proti týmto rozhodnutiam podala v zákonnej lehote odvolanie matka maloletých detí s návrhom, aby ich odvolací súd zmenil a nariadil predbežné opatrenie v súlade s jej návrhom a upravil styk otca s maloletými deťmi P., Y. Y. U. každý párny týždeň od piatku od 17.00 hod. do nedele do 17.00 hod. do právoplatného rozhodnutia vo veci samej. Zdôraznila, že otec maloletých detí pre požívanie alkoholických nápojov, pre svoje nepredvídateľné správanie, nespoľahlivosť a nezodpovednosť a pre jeho nevôľu, pokiaľ ide o styk, akceptovať akékoľvek pravidlá, nie je schopný po dlhšiu dobu vykonávať nad maloletými deťmi náležitý dohľad, resp. zabezpečiť im potrebnú osobnú starostlivosť, čím by bolo zdravie a priaznivý vývoj maloletých detí bezprostredne ohrozené. Poukázala na doterajší priebeh realizácie styku otca s maloletými deťmi, ktorý sa neuskutočnil 12. a 13. novembra 2011 pre chorobu maloletých detí, 19. a 20. novembra 2011 po tom, ako ho požiadala, aby vzhľadom na nedávno prekonané ochorenie trávil víkend s deťmi namiesto chaty a vonkajšieho prostredia radšej v meste, odmietol ich zobrať a ďalší víkend 26. a 27. novembra 2011, kedy maloleté deti prejavili záujem byť s otcom cez víkend, opäť zišlo z realizácie styku, pretože otec na tento víkend mal naplánovanú oslavu s veľkým počtom kamarátov a známych. Rovnako zdôraznila udalosti v období od 26.12.2011 do 2.1.2012, ktoré podrobne uviedla vo svojom návrhu na nariadenie predbežného opatrenia a v tejto súvislosti konštatovala, že pre dobre známe agresívne správanie otca a jeho povahové črty mala odôvodnené obavy (strach) o život a zdravie 5-ročného Y. o to viac, že v jeho blízkosti sa nenachádzal ani jeden z jeho starších súrodencov. Vyjadrila názor, že nevyhnutnosť dočasnej úpravy styku otca s maloletými deťmi je odôvodnená aj preto, že otec

si vyhradzuje právo na styk v čo najširšom možnom rozsahu a od nej nemožno spravodlivo žiadať, aby zakaždým, keď otcovi umožní styk s maloletými deťmi, prežívala strach, či a kedy, ako a kde jej odporca deti vráti, obzvlášť, ak právoplatné ukončenie tohto konania pre rozsiahlosť a náročnosť dokazovania nemožno predvídať.

Kolízny opatrovník maloletých detí vo vyjadrení k odvolaniu matky konštatoval, že zákaz styku otca s maloletými deťmi je bezpredmetný, pretože sa vzťahy medzi rodičmi ustálili, matka umožňuje otcovi styk s maloletými deťmi a tento sa realizuje. Navrhol, aby styk otca s maloletými deťmi bol určený a presne vymedzený v súlade s návrhom matky, rozsah ktorého považuje za dostatočný.

Otec maloletých detí vo vyjadrení navrhol odvolaciemu súdu odvolanie matky zamietnuť, pretože na jeho nariadenie v súlade s návrhom matky, ako správne uviedol okresný súd, nie sú dôvody. Konštatoval, že je nepravdepodobné a nezmyselné predpokladať, aby matka súhlasila s pobytom maloletých detí u neho počas celého víkendu, ale zároveň mala obavy z jeho správania. Vo veci je nariadené znalecké dokazovanie a až po jeho vykonaní súd rozhodne o ďalšom styku. Konštatoval, že predbežne túto otázku nie je potrebné riešiť a zdôraznil, že s deťmi má výborný vzťah a vždy ho aj mal.

Podľa § 219 ods. 1 O.s.p., odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo výroku vecne správne. Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia, ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd preskúmal napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa z 21.11.2011 a 11.1.2012, ako aj konanie, ktoré im predchádzalo podľa § 212 ods. 2 písm. a) O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k rovnakému právnemu záveru ako súd prvého stupňa, že pominuli dôvody, pre ktoré bolo nariadené predbežné opatrenie o zákaze styku otca s maloletými deťmi (§ 77 ods. 2 O.s.p.) a nebola splnená zákonná podmienka na nariadenie predbežného opatrenia v súlade s návrhom matky, ktorou je potreba dočasne upraviť pomery účastníkov a nebola osvedčená ani danosť práva (nároku) , v tomto prípade naliehavosť potreby dočasnej úpravy styku otca s maloletými deťmi vyžadujúca okamžitý zásah súdu. Odvolací súd napadnuté uznesenia podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správne potvrdil a pretože sa stotožnil s odôvodnením týchto rozhodnutí v plnom rozsahu podľa § 219 ods. 2 O.s.p. sa v odôvodnení tohto uznesenia obmedzil iba na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého uznesenia z 21.11.2011 č.k. 23P 121/2011-144 a napadnutého uznesenia z 11.1.2012 č.k. 23P 121/2011-161. Odvolací súd zdôrazňuje, že len v prípadoch osvedčenia bezprostredného ohrozenia zdravia dieťaťa, či z iných závažných dôvodov je namieste predbežným opatrením rozhodnúť ešte pred rozhodnutím v merite veci, pretože z povahy predbežného opatrenia vyplýva, že nie je jeho úlohou nahradzovať alebo predchádzať rozhodnutie o veci samej. Skutočnosti uvádzané matkou v návrhu na nariadenie predbežného opatrenia a v odvolaní proti uzneseniu, ktorým bolo predbežné opatrenie o zákaze styku otca s maloletými deťmi zrušené a v odvolaní proti uzneseniu, ktorým bol návrh matky na predbežnú úpravu styku otca s maloletými deťmi zamietnutý, sú nepochybne relevantné pre rozhodnutie vo veci samej, nie však pre okamžitý zásah súdu formou nariadenia predbežného opatrenia práve so zreteľom na skutkové okolnosti zistené v doterajšom priebehu konania, ktoré neosvedčujú naliehavosť potreby predbežnej úpravy styku otca s maloletými deťmi, pretože dôvodom pre nariadenie predbežného opatrenia nemôže byť ani nezhoda vôle rodičov o rozsahu styku, v danom prípade spravidla určeného matkou. Odvolací súd poznamenáva, že je predovšetkým na rodičoch, aby svojím správaním, najmä vzájomnou úctou a toleranciou vytvárali bezkonfliktné prostredie pre výkon svojich rodičovských práv a povinností, snažili sa o jednotný výchovný postup rešpektujúc pokyny matky v otázkach bežnej starostlivosti o maloleté deti, pretože práve matka, ktorá sa o nich osobne stará, je najbližšie k deťom a najlepšie pozná ich duševné a psychické dispozície. Odvolací súd rovnako zdôrazňuje nevyhnutnosť rozumného postoja oboch rodičov vo vzťahu k maloletým deťom aj pri riešení styku a jeho bezkonfliktnej realizácie.

Z vyššie uvedených dôvodov odvolací súd rozhodnutie súdu prvého stupňa z 21.11.2011 č.k. 23P 121/2011-144 a z 11.1.2012 č.k. 23P 121/2011-161 ako vecne správne potvrdil.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.